Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia gramotnosti
Základné informácie

Názov projektu
Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti
Kód ITMS projektu
312010U464
Kód výzvy
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Operačný program
312000-OP Ľudské zdroje
Konkrétny cieľ
312010011-1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Trvanie projektu
09/2019 – 08/2022
Výška NFP
235 473,74 EUR
Hlavný riešiteľ
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

Aktivity projektu:

 1. Implementácia extra hodín
 2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
 3. Koordinácia projektu

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školy
Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia
Žiaci strednej školy
477 žiakov gymnázia

Aktivita 1

Názov aktivity
Implementácia extra hodín
Cieľ aktivity
Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.
Popis aktivity
Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín a to v rozsahu: spolu 32 hodín do týždňa vo všetkých ročníkoch.

 • 1. ročník — eBIO, eMAT
 • 2. ročník — eFYZ, eCHE
 • 3. ročník — eINF, eOBN
 • 4. ročník — eSJL

Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti. Intenzívne budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, budeme využívať nové učebné pomôcky a modernú literatúru.

Termín realizácie aktivity
09/2019 – 06/2022

Aktivita 2

Názov aktivity
Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
Cieľ aktivity
Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov.
Popis aktivity
V priebehu realizácie projektu vytvoríme 4 pedagogické kluby:

 1. Čitateľská odysea
 2. Klub matematickej gramotnosti
 3. FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá
 4. Klub prírodovedcov

Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov.

Termín realizácie aktivity
09/2019 – 06/2022

Aktivita 3

Názov aktivity
Koordinácia projektu
Cieľ aktivity
Koordinovať činnosti v rámci hlavných aktivít projektu
Popis aktivity
Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Pri plánovaní harmonogramu sme vychádzali z doterajších skúsenosti z obdobných projektov.

Publicitu projektu zabezpečíme následnou formou:

 • prostredníctvom internetovej stránky našej školy,
 • informačnými plagátmi,
 • prostredníctvom sociálnych sietí,
 • označovanie písomnosti a výstupov projektu príslušnými logami Operačného programu Ľudské zdroje a Európskej únie.

Publicitu a informovanosť bude zabezpečovať podľa uvedených inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Termín realizácie aktivity
09/2019 – 06/2022

Pedagogické kluby

Čitateľská odysea

Správy o činnosti

 1. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 17.09.2019 (PDF — 262 kB)
 2. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 30.09.2019 (PDF — 401 kB)
 3. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 15.10.2019 (PDF — 461 kB)
 4. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 29.10.2019 (PDF — 404 kB)
 5. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 12.11.2019 (PDF — 416 kB)
 6. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 26.11.2019 (PDF — 398 kB)
 7. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 10.12.2019 (PDF — 416 kB)
 8. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 17.12.2019 (PDF — 401 kB)
 9. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 14.01.2020 (PDF — 466 kB)
 10. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 28.01.2020 (PDF — 455 kB)
 11. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 11.02.2020 (PDF — 415 kB)
 12. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 25.02.2020 (PDF — 415 kB)
 13. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 16.09.2020 (PDF — 505 kB)
 14. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 29.09.2020 (PDF — 504 kB)
 15. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 13.10.2020 (PDF — 481 kB)
 16. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 27.10.2020 (PDF — 489 kB)
 17. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 10.11.2020 (PDF — 403 kB)
 18. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 24.11.2020 (PDF — 403 kB)
 19. Príloha — 24.11.2020 (PDF — 410 kB)
 20. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 08.12.2020 (PDF — 408 kB)
 21. Príloha — 08.12.2020 (PDF — 151 kB)
 22. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 21.12.2020 (PDF — 500 kB)
 23. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 19.01.2021 (PDF — 488 kB)
 24. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 02.02.2021 (PDF — 416 kB)
 25. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 16.02.2021 (PDF — 409 kB)
 26. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 13.04.2021 (PDF — 420 kB)
 27. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 27.04.2021 (PDF — 405 kB)
 28. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 12.10.2021 (PDF — 419 kB)
 29. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 26.10.2021 (PDF — 418 kB)
 30. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 09.11.2021 (PDF — 162 kB)
 31. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 23.11.2021 (PDF — 186 kB)
 32. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 07.12.2021 (PDF — 167 kB)
 33. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 20.12.2021 (PDF — 170 kB)
 34. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 18.01.2022 (PDF — 416 kB)
 35. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 01.02.2022 (PDF — 418 kB)
 36. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 15.02.2022 (PDF — 413 kB)
 37. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 08.03.2022 (PDF — 491 kB)
 38. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 22.03.2022 (PDF — 501 kB)
 39. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 12.04.2022 (PDF — 493 kB)
 40. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 26.04.2022 (PDF — 411 kB)
 41. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 10.05.2022 (PDF — 493 kB)
 42. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 24.05.2022 (PDF — 414 kB)
 43. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 13.09.2022 (PDF — 242 kB)
 44. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 27.09.2022 (PDF — 422 kB)
 45. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 06.10.2022 (PDF — 429 kB)
 46. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 11.10.2022 (PDF — 440 kB)
 47. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 20.10.2022 (PDF — 514 kB)
 48. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 25.10.2022 (PDF — 505 kB)
 49. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 10.11.2022 (PDF — 421 kB)
 50. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 15.11.2022 (PDF — 422 kB)
 51. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 24.11.2022 (PDF — 514 kB)
 52. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 29.11.2022 (PDF — 420 kB)
 53. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 08.12.2022 (PDF — 422 kB)
 54. Správa o činnosti klubu Čitateľská odysea 13.12.2022 (PDF — 588 kB)

Klub matematickej gramotnosti

Správy o činnosti

 1. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 16.09.2019 (PDF — 640 kB)
 2. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 24.09.2019 (PDF — 396 kB)
 3. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 08.10.2019 (PDF — 250 kB)
 4. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 22.10.2019 (PDF — 397 kB)
 5. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 05.11.2019 (PDF — 510 kB)
 6. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 19.11.2019 (PDF — 399 kB)
 7. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 03.12.2019 (PDF — 522 kB)
 8. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 17.12.2019 (PDF — 413 kB)
 9. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 21.01.2020 (PDF — 229 kB)
 10. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 04.02.2020 (PDF — 402 kB)
 11. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 18.02.2020 (PDF — 253 kB)
 12. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 16.09.2020 (PDF — 399 kB)
 13. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 29.09.2020 (PDF — 400 kB)
 14. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 13.10.2020 (PDF — 852 kB)
 15. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 27.10.2020 (PDF — 403 kB)
 16. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 10.11.2020 (PDF — 488 kB)
 17. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 24.11.2020 (PDF — 520 kB)
 18. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 08.12.2020 (PDF — 526 kB)
 19. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 21.12.2020 (PDF — 423 kB)
 20. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 19.01.2021 (PDF — 425 kB)
 21. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 02.02.2021 (PDF — 440 kB)
 22. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 16.02.2021 (PDF — 422 kB)
 23. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 09.03.2021 (PDF — 401 kB)
 24. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 30.03.2021 (PDF — 578 kB)
 25. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 13.04.2021 (PDF — 669 kB)
 26. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 28.04.2021 (PDF — 234 kB)
 27. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 12.10.2021 (PDF — 602 kB)
 28. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 26.10.2021 (PDF — 439 kB)
 29. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 09.11.2021 (PDF — 792 kB)
 30. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 23.11.2021 (PDF — 413 kB)
 31. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 07.12.2021 (PDF — 594 kB)
 32. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 20.12.2021 (PDF — 422 kB)
 33. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 18.01.2022 (PDF — 447 kB)
 34. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 01.02.2022 (PDF — 428 kB)
 35. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 15.02.2022 (PDF — 422 kB)
 36. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 08.03.2022 (PDF — 505 kB)
 37. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 22.03.2022 (PDF — 581 kB)
 38. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 12.04.2022 (PDF — 470 kB)
 39. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 26.04.2022 (PDF — 403 kB)
 40. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 13.09.2022 (PDF — 502 kB)
 41. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 27.09.2022 (PDF — 541 kB)
 42. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 06.10.2022 (PDF — 759 kB)
 43. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 11.10.2022 (PDF — 413 kB)
 44. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 20.10.2022 (PDF — 492 kB)
 45. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 10.11.2022 (PDF — 534 kB)
 46. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 15.11.2022 (PDF — 774 kB)
 47. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 24.11.2022 (PDF — 612 kB)
 48. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 29.11.2022 (PDF — 428 kB)
 49. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 08.12.2022 (PDF — 264 kB)
 50. Správa o činnosti klubu matematickej gramotnosti 13.12.2022 (PDF — 556 kB)

Klub prírodovedcov

Správy o činnosti

 1. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 17.09.2019 (PDF — 398 kB)
 2. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 30.09.2019 (PDF — 396 kB)
 3. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 15.10.2019 (PDF — 231 kB)
 4. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 29.10.2019 (PDF — 232 kB)
 5. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 12.11.2019 (PDF — 254 kB)
 6. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 26.11.2019 (PDF — 237 kB)
 7. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 10.12.2019 (PDF — 240 kB)
 8. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 14.01.2020 (PDF — 396 kB)
 9. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 28.01.2020 (PDF — 399 kB)
 10. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 11.02.2020 (PDF — 230 kB)
 11. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 25.02.2020 (PDF — 228 kB)
 12. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 09.09.2020 (PDF — 330 kB)
 13. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 22.09.2020 (PDF — 228 kB)
 14. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 06.10.2020 (PDF — 519 kB)
 15. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 20.10.2020 (PDF — 403 kB)
 16. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 03.11.2020 (PDF — 265 kB)
 17. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 18.11.2020 (PDF — 238 kB)
 18. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 01.12.2020 (PDF — 316 kB)
 19. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 15.12.2020 (PDF — 413 kB)
 20. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 12.01.2021 (PDF — 409 kB)
 21. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 26.01.2021 (PDF — 516 kB)
 22. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 09.02.2021 (PDF — 499 kB)
 23. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 07.04.2021 (PDF — 499 kB)
 24. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 20.04.2021 (PDF — 499 kB)
 25. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 05.10.2021 (PDF — 235 kB)
 26. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 19.10.2021 (PDF — 334 kB)
 27. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 02.11.2021 (PDF — 429 kB)
 28. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 16.11.2021 (PDF — 241 kB)
 29. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 01.12.2021 (PDF — 300 kB)
 30. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 14.12.2021 (PDF — 423 kB)
 31. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 11.01.2022 (PDF — 408 kB)
 32. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 25.01.2022 (PDF — 494 kB)
 33. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 08.02.2022 (PDF — 236 kB)
 34. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 16.02.2022 (PDF — 239 kB)
 35. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 01.03.2022 (PDF — 419 kB)
 36. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 05.04.2022 (PDF — 401 kB)
 37. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 20.04.2022 (PDF — 275 kB)
 38. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 17.05.2022 (PDF — 407 kB)
 39. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 07.09.2022 (PDF — 241 kB)
 40. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 20.09.2022 (PDF — 408 kB)
 41. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 04.10.2022 (PDF — 459 kB)
 42. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 13.10.2022 (PDF — 266 kB)
 43. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 18.10.2022 (PDF — 427 kB)
 44. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 27.10.2022 (PDF — 414 kB)
 45. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 08.11.2022 (PDF — 316 kB)
 46. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 16.11.2022 (PDF — 256 kB)
 47. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 22.11.2022 (PDF — 239 kB)
 48. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 30.11.2022 (PDF — 418 kB)
 49. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 06.12.2022 (PDF — 320 kB)
 50. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 15.12.2022 (PDF — 417 kB)
 51. Správa o činnosti klubu prírodovednej gramotnosti 21.12.2022 (PDF — 463 kB)

FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá

Správy o činnosti

 1. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 19.09.2019 (PDF — 464 kB)
 2. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 23.09.2019 (PDF — 409 kB)
 3. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 08.10.2019 (PDF — 396 kB)
 4. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 21.10.2019 (PDF — 422 kB)
 5. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 04.11.2019 (PDF — 422 kB)
 6. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 18.11.2019 (PDF — 397 kB)
 7. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 09.12.2019 (PDF — 557 kB)
 8. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 16.12.2019 (PDF — 418 kB)
 9. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 08.01.2020 (PDF — 395 kB)
 10. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 04.02.2020 (PDF — 418 kB)
 11. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 17.02.2020 (PDF — 400 kB)
 12. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 30.09.2020 (PDF — 404 kB)
 13. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 06.10.2020 (PDF — 420 kB)
 14. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 20.10.2020 (PDF — 464 kB)
 15. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 03.11.2020 (PDF — 425 kB)
 16. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 18.11.2020 (PDF — 471 kB)
 17. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 01.12.2020 (PDF — 570 kB)
 18. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 15.12.2020 (PDF — 504 kB)
 19. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 12.01.2021 (PDF — 429 kB)
 20. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 26.01.2021 (PDF — 421 kB)
 21. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 07.04.2021 (PDF — 512 kB)
 22. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 20.04.2021 (PDF — 439 kB)
 23. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 05.10.2021 (PDF — 441 kB)
 24. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 19.10.2021 (PDF — 529 kB)
 25. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 02.11.2021 (PDF — 453 kB)
 26. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 16.11.2021 (PDF — 309 kB)
 27. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 02.12.2021 (PDF — 267 kB)
 28. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 14.12.2021 (PDF — 530 kB)
 29. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 11.01.2022 (PDF — 263 kB)
 30. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 25.01.2022 (PDF — 240 kB)
 31. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 01.03.2022 (PDF — 537 kB)
 32. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 29.03.2022 (PDF — 424 kB)
 33. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 03.05.2022 (PDF — 271 kB)
 34. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 17.05.2022 (PDF — 517 kB)
 35. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 07.09.2022 (PDF — 394 kB)
 36. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 20.09.2022 (PDF — 392 kB)
 37. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 04.10.2022 (PDF — 402 kB)
 38. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 13.10.2022 (PDF — 399 kB)
 39. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 18.10.2022 (PDF — 402 kB)
 40. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 27.10.2022 (PDF — 401 kB)
 41. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 08.11.2022 (PDF — 400 kB)
 42. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 16.11.2022 (PDF — 400 kB)
 43. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 22.11.2022 (PDF — 246 kB)
 44. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 30.11.2022 (PDF — 399 kB)
 45. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 15.12.2022 (PDF — 435 kB)
 46. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 21.12.2022 (PDF — 246 kB)

Multimediálna učebňa

Vybavenie modernej a všestranne využiteľnej učebne bolo finančne zabezpečené z projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“.

Novovytvorená učebňa slúži žiakom a učiteľom všetkých predmetov, je vybavená 35 PC, hlasovacím zariadením, 3D tlačiarňou, Lego Mindstorms — stavebnicami, interaktívnou tabuľou, vizualizérom a ďalšími pomôckami zakúpenými z NFP.