Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia gramotnosti


Základné informácie

Názov projektu
Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti
Kód ITMS projektu
312010U464
Kód výzvy
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
Operačný program
312000-OP Ľudské zdroje
Konkrétny cieľ
312010011-1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Trvanie projektu
09/2019 – 08/2022
Výška NFP
235 473,74 EUR
Hlavný riešiteľ
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť kvalitu čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu.

Aktivity projektu:

 1. Implementácia extra hodín
 2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
 3. Koordinácia projektu

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školy
Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia
Žiaci strednej školy
477 žiakov gymnázia

Aktivita 1

Názov aktivity
Implementácia extra hodín
Cieľ aktivity
Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na čitateľskú, matematickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.
Popis aktivity
Extra hodiny sa budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín a to v rozsahu: spolu 32 hodín do týždňa vo všetkých ročníkoch.

 • 1. ročník — eBIO, eMAT
 • 2. ročník — eFYZ, eCHE
 • 3. ročník — eINF, eOBN
 • 4. ročník — eSJL

Hlavnou formou vyučovania v rámci rozsahu extra hodín bude implementácia inovatívnych metód a foriem do vyučovania so zameraním na PISA gramotnosti. Intenzívne budeme využívať interaktívne a digitálne vyučovanie, budeme využívať nové učebné pomôcky a modernú literatúru.

Termín realizácie aktivity
09/2019 – 06/2022

Aktivita 2

Názov aktivity
Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
Cieľ aktivity
Podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov zamerané na moderné vzdelávanie a zabezpečiť výmenu skúseností pomocou pedagogických klubov.
Popis aktivity
V priebehu realizácie projektu vytvoríme 4 pedagogické kluby:

 1. Čitateľská odysea
 2. Klub matematickej gramotnosti
 3. FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá
 4. Klub prírodovedcov

Činnosť a aktivity všetkých klubov budú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov.

Termín realizácie aktivity
09/2019 – 06/2022

Aktivita 3

Názov aktivity
Koordinácia projektu
Cieľ aktivity
Koordinovať činnosti v rámci hlavných aktivít projektu
Popis aktivity
Riadenie projektu a publicita projektu bude trvať počas celej doby implementácie projektu. Pri plánovaní harmonogramu sme vychádzali z doterajších skúsenosti z obdobných projektov.

Publicitu projektu zabezpečíme následnou formou:

 • prostredníctvom internetovej stránky našej školy,
 • informačnými plagátmi,
 • prostredníctvom sociálnych sietí,
 • označovanie písomnosti a výstupov projektu príslušnými logami Operačného programu Ľudské zdroje a Európskej únie.

Publicitu a informovanosť bude zabezpečovať podľa uvedených inštrukcií, ktoré sa nachádzajú v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Termín realizácie aktivity
09/2019 – 06/2022

Pedagogické kluby

Čitateľská odysea

Klub matematickej gramotnosti

Klub prírodovedcov

FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá

Správy o činnosti

 1. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 19.09.2019 (PDF — 464 kB)
 2. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 23.09.2019 (PDF — 409 kB)
 3. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 08.10.2019 (PDF — 396 kB)
 4. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 21.10.2019 (PDF — 422 kB)
 5. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 04.11.2019 (PDF — 422 kB)
 6. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 18.11.2019 (PDF — 397 kB)
 7. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 09.12.2019 (PDF — 557 kB)
 8. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 16.12.2019 (PDF — 418 kB)
 9. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 08.01.2020 (PDF — 395 kB)
 10. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 04.02.2020 (PDF — 418 kB)
 11. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 17.02.2020 (PDF — 400 kB)
 12. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 30.09.2020 (PDF — 404 kB)
 13. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 06.10.2020 (PDF — 420 kB)
 14. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 20.10.2020 (PDF — 464 kB)
 15. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 03.11.2020 (PDF — 425 kB)
 16. Správa o činnosti klubu FiGG — finančná gramotnosť pre gymnáziá 18.11.2020 (PDF — 471 kB)