Škola bez nenávistiZákladné informácie

V školskom roku 2019/2020 sa naše gymnázium zapojilo programu „Škola bez nenávisti“. Zapojenie do programu nám má pomôcť v budovaní identity školy, ako školy, v ktorej sa cítia bezpečne deti, učitelia, a v ktorej sa rozvíjajú rozhľadení a tolerantní mladí ľudia.

Program „Škola bez nenávisti“ je dobrovoľný program, ktorého sa môžu zúčastniť základné a stredné školy pôsobiace na území Slovenskej republiky. Tento program nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“, do ktorej sa Slovenská republika zapojila kampaňou „Bez nenávisti na internete“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má za cieľ naďalej podporovať a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi, a preto poverilo organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prípravou a realizáciou tohto programu.

Cieľom programu „Škola bez nenávisti“ je podporiť školy v nastavovaní preventívnych opatrení voči šikanovaniu, nenávistným prejavom a v podpore priateľského a bezpečného prostredia v školách.

Certifikát kvality „Škola bez nenávisti“ bude udelený školám, ktorých školská klíma a rozhodovacie procesy na škole podporujú:

 • prevenciu šikanovania a kyberšikanovania,
 • prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu,
 • vzájomný rešpekt v komunikácii,
 • toleranciu a rozvoj interkultúrnych kompetencií,
 • rozvoj sociálnych zručností,
 • rozvoj kompetencií pre demokratickú kultúru,
 • zapájanie žiakov do projektov a aktivít podporujúcich princípy demokracie a uplatňovanie ľudských práv,
 • zapájanie žiakov do verejného diania na lokálnej úrovni, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť, spoluprácu medzi rôznymi skupinami mládeže a pod.

Realizačný tím

 • Koordinátor prevencie závislosti a sociálne patologických javov: Mgr. Daniela Siváková
 • Zástupca koordinátora — Škola bez nenávisti: Mgr. Gabriela Bodnárová
 • Riaditeľka školy: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
 • Zástupkyňa riaditeľky školy: RNDr. Dagmar Klímová
 • Výchovná poradkyňa: Mgr. Milada Radaljová
 • CPPPaP psychológ: PhDr. Petra Némethová
 • Žiacka školská rada — koordinátor: PaedDr. Zuzana Novotná
 • Školský časopis — koordinátor: Mgr. Emília Šolcová
 • Rodičia: Renáta Sotáková, Mgr. Ingrid Melichová, Mgr. Katarína Kňazovická, Mgr. Dana Bugorčíková
 • Rovesníci: Adam Nič, Soňa Škovranová, Roland Drenko, Patrícia Koleničová, Lea Makóová, Matúš Pohorenec

Akčný plán

Hlavné ciele

 1. Založenie schránky na diskrétne nahlasovanie problémov žiakov a nahlasovanie ubližovania si medzi žiakmi navzájom.
 2. Zabezpečiť spoluprácu s externými partnermi (polícia, občianske združenie, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva) v rámci prevencie šikanovania, látkových a nelátkových závislostí.
 3. Zapojiť do aktivít žiacku školskú radu, rodičov a nepedagogických zamestnancov školy.
 4. Vytvoriť na stránke školy priečinok: „Prevencia šikanovania a iných závislostí“, kde budú informácie v oblasti šikanovania a prevencie závislostí kontakty na Linky dôvery, školskú psychologičku, online psychologickú poradňu, možnosť využitia diskrétnej schránky.
 5. Získať všeobecné povedomie o ľudských právach aj povedomie o špecifickejších problematikách (prevencia nenávistných prejavov online, poznať hranice medzi zábavou a šikanovaním) — CPPPaP, polícia, semináre.
 6. Vytvárať príležitosti, aby si pedagogickí zamestnanci zvyšovali svoje kompetencie potrebné na štandardný výkon odbornej činnosti v problematike ľudských práv, postupy riešenia šikanovania a spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Naše aktivity

Digitálny detox v čase infodémie

Webinár IUVENTA (máj 2020):

 • Čo je to emocionálne zdravie?
 • Multitasking
 • Prečo digitálny detox?
 • Well – being

Ako vytvoriť online preventívny program

Webinár IUVENTA (máj 2020):

 • Aké sú špecifiká preventívnych aktivít v online prostredí?
 • Na aké témy sa zamerať?
 • Aké online nástroje a zdroje je vhodné použiť?
 • Tipy a odporúčania lektorky.

Storytelling — Využívajme príbehy vo vzdelávaní online

Webinár IUVENTA (apríl 2020):

 • Storytelling, v čom je sila príbehov?
 • Formy storytellingu — písaný, obrazový, video storytelling.
 • Emócie, hodnoty a postoje — prečo a ako s nimi pracovať?
 • Kritické myslenie — práca s informáciami a mediálna gramotnosť.
 • Online živá knižnica a práca s ňou.

Predstavenie programu „Škola bez nenávisti“ a Akčného plánu školy

Za prítomnosti člena expertného tímu Mgr. Veroniky Komarovej, regionálneho koordinátora v kraji a zástupcu z Iuventy Mgr. Martina Borčša sa v aule nášho gymnázia dňa 28. februára 2020 uskutočnila prezentácia Akčného plánu v rámci projektu Škola bez nenávisti. V krátkej prezentácii moderátorka Patrícia Koleničová oboznámila hostí s našim plánom, a k jednotlivým sladom boli poskytnuté krátke príhovory. Aktivitu Kampaň pre Červené stužky priblížila p. Siváková, Kalamajky p. Bodnárová, Európske identity v minulosti, súčasnosti, budúcnosti p. Bugorčíková.

Akčný plán nášho gymnázia je zameraný na prevenciu proti šikane a kyberšikane a prevenciu proti drogám a ich účinkom na ľudský organizmus.

Počas celej prezentácie boli prítomní žiaci prvého ročníka, členovia realizačného tímu, na čele s p. riaditeľkou školy Frankovičovou. Na záver sa prihovorila a plán zhodnotila členka expertného tímu z Iuventy, p. Mgr. Komarová.

Valentínska kvapka krvi 2020

Ani tento rok sme nezabudli osláviť Valentín kvapkou krvi. V stredu 19. februára 2020 prišlo 23 ochotných darcov, z nich úspešne krv darovalo 16, pričom siedmi darcovia mali premiéru.

Veľká vďaka patrí milému odbornému personálu z NTS v Košiciach, ako aj všetkým darcom a ľuďom, ktorí svojou troškou prispeli k úspešnému priebehu tejto skvelej akcie. Sme radi, že sa na Šrobárke vždy nájde toľko ochotných a odvážnych študentov a pedagógov. Už teraz sa tešíme na Študentskú kvapku krvi.

Maškarný ples

30. januára 2020 sme po rokoch opäť obnovili jednu šrobársku tradíciu – Maškarný ples. Naši študenti mali možnosť odreagovať sa po náročnom polroku tancom, zábavou a skvelým jedlom.

Naše poďakovanie patrí profesionálnym tanečníkom z tanečného štúdia TC Meteor, ktorí dotvorili atmosféru plesu, a taktiež školskej kapele „Taking Back Fridays“ za ich vystúpenie. Ďakujeme Žiackej školskej rade, ktorá akciu zorganizovala, a našim dievčatám z 3.B Kristíne Korytkovej a Veronike Vaszilyovej, bez ktorých by sa ples neuskutočnil. Tešíme sa na vás opäť o rok.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 6. februára 2020 sa konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv, kde naša žiačka Miroslava Feketeová z 3.C triedy obsadila 2. miesto z 39 súťažiacich.

Postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 6. – 8. apríla 2020. Srdečne blahoželáme k úspechu!

Vlastné logo projektu Škola bez nenávisti

V rámci projektu Škola bez nenávisti, do ktorého sme sa zapojili, sme po zriadení schránky dôvery pre Šrobárčanov vytvorili vlastné logo „Nie nenávisti“ v januári 2020.

Autorom je Filip Gallovič z 1.E, ktorému ďakujeme za pomoc.

Schránka dôvery na Šrobárke

Milí žiaci a učitelia, ako ste si už určite mnohí všimli, vo vestibule školy sme zriadili novú schránku dôvery pre žiakov a učiteľov, ktorej sa môžete kedykoľvek zdôveriť.

Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.

Projekt je zmena

Žiaci 4.A triedy Dvorožňáková Laura, Makóová Lea, Poľačková Dominika a Pohorenec Matúš sa v mesiacoch október a november zúčastnili školenia v rámci projektu Škola bez nenávisti pod názvom „Projekt je zmena“.

Ich úlohou bolo vypracovať malý projektový zámer, ktorý mal riešiť prípadné konflikty medzi žiakmi v škole. Na školení sa naučili potrebné veci ako bola napríklad spolupráca v skupine a nadobudli organizačné zručnosti. Taktiež sa naučili neformálne vzdelávať mládež. Svoj projekt zrealizovali v 2.B triede, kde sa so žiakmi snažili predísť nenávisti tým, že ich naučili ako sa dá diskutovať a vyjadriť svoje názory bez toho, aby zdehonestovali názory druhých.

Žiaci diskutovali o rôznych témach, ktoré podľa nich rozdeľujú spoločnosť a snažili sa nájsť strednú cestu. Za úspešne zrealizovaný projekt dostali naši žiaci Osvedčenie o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou.

Schránka dôvery

Milí žiaci a učitelia!
Ako ste si už určite mnohí všimli, v škole máme novú schránku dôvery.

Na čo slúži schránka dôvery?
Môžete sa jej kedykoľvek zdôveriť. Schránka je venovaná všetkým, ktorí majú a hlavne chcú niečo povedať, ktorí hľadajú odpovede na svoje nezodpovedané otázky, ktorí hľadajú iba „spriaznenú dušu“.
Kde nájdeš schránku dôvery?
Schránka dôvery je umiestnená na stene vo vestibule oproti nástenke.
Kto bude čítať tvoje odkazy?
Koordinátor projektu, pani psychologička a samozrejme ten, komu bude odkaz adresovaný.
Má schránka dôvery podmienky?
Áno, rieši všetky slušné odkazy.
Má schránka dôvery pravidlá?
Áno, schránka dôvery sa riadi týmito pravidlami:

 • Svoje nápady, výzvy, pripomienky, kritiku či pochvalu, sťažnosť, problém… Čokoľvek, čo ťa trápi, napíš na papier, ošetri veľkou dávkou slušnosti a vhoď do schránky. Možno pomôžeš vyriešiť problém aj inému spolužiakovi či učiteľovi.
 • Odkaz môže byť podpísaný, ale aj anonymný. Nezabúdaj, že riešiť sa budú len slušné odkazy.
 • Pre jednoduchšie riešenie a doručenie odpovede uveď na seba kontakt. Do anonymných odkazov napíš aspoň znak alebo heslo.
 • Do odkazu tiež môžeš napísať, komu je určený (ak si žiadaš konkrétnu odpoveď od p. riaditeľky školy, od p. zástupkýň, od jednotlivých vyučujúcich…).
 • Odpovede budú zverejnené na internetovej stránke školy a na nástenke pri schránke dôvery. Záležitosti zasahujúce do intímnosti sa zverejňovať nebudú, nakoľko by to bolo neetické a zasahujúce do súkromia jednotlivca. Budú riešené diskrétne a to, čo je v listoch, sa nikto iný nedozvie!

Prevencia šikanovania

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov ** kliknutím zobraziť

SMERNICA
k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

Názov účtovnej jednotky
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23 Košice
IČO: 00160989
Názov smernice
Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov na škole
Číslo smernice
4/2018
Rozsah platnosti
od
Za správnosť smernice zodpovedá
RNDr. Mária Grutková
Za dodržiavanie smernice zodpovedá
zamestnanci školy
Platnosť smernice pre obdobie
účinná od
Schválil
PaedDr. Zlatica Frankovičová

Zamestnávateľ Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice vydáva
vnútorný predpis
podľa Smernice č. 36/2018, vydanej MŠVVaŠ SR.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov (ďalej len „žiak“), možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona.

Článok 2
Charakteristika šikanovania

 1. Na účel tejto smernice sa šikanovaním rozumie
  1. správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo
  2. úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.
 2. Podstatou šikanovania je najmä
  1. úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,
  2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
  3. prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.
 3. Šikanovanie sa môže prejaviť
  1. v priamej forme, najmä fyzickými útokmi, urážaním, nadávkami, posmechom, zosmiešnením, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci, vyhrážaním, zastrašovaním, vydieraním, zneužitím osobných údajov, fotografií, šírením nepravdivých informácií alebo kyberšikanovaním alebo
  2. v nepriamej forme, najmä prehliadaním, ignorovaním, zámerným vyčleňovaním z kolektívu alebo nedobrovoľným vystavovaním agresívnym situáciám.
 4. Kyberšikanovaním je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.
 5. Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky
  1. sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha,
  2. agresor vystupuje často anonymne,
  3. útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,
  4. agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,
  5. útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,
  6. útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,
  7. agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,
  8. útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,
  9. obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,
  10. obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,
  11. zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu.
 6. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.
 7. Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky
  1. ublíženia na zdraví,1)
  2. obmedzovania osobnej slobody,2)
  3. lúpeže,3)
  4. vydierania,4)
  5. hrubého nátlaku,5)
  6. nátlaku,6)
  7. porušovania domovej slobody,7)
  8. sexuálneho násilia,8)
  9. sexuálneho zneužívania,9)
  10. krádeže,10)
  11. neoprávneného užívania cudzej veci,11)
  12. poškodzovania cudzej veci,12)
  13. nebezpečného vyhrážania sa,13)
  14. nebezpečného prenasledovania,14)
  15. výroby detskej pornografie,15)
  16. rozširovania detskej pornografie,16)
  17. prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,17)
  18. ohovárania.18)
 8. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu19) alebo priestupku proti majetku.20)
 9. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku21) nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.
 10. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin
  1. neprekazenia trestného činu,22)
  2. neoznámenia trestného činu23) alebo
  3. ublíženia na zdraví.24)

Článok 3
Prevencia šikanovania

 1. Prevencia šikanovania sa zabezpečuje najmä formou
  1. súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém
   1. osobný a sociálny rozvoj,
   2. mediálna výchova,
   3. multikultúrna výchova,
   4. ochrana života a zdravia,
   5. výchova a vzdelávanie k ľudským právam,
   6. výchova k občianstvu,
   7. boj proti extrémizmu,
   8. výchova k manželstvu a rodičovstvu a
  2. súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných inými relevantnými subjektmi.
 2. Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných zástupcov o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie.
 3. Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ vopred preveria navrhované preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiadúcemu vplyvu neodborných činností, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov.
 4. Riaditeľ školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnými dôsledkami šikanovania
  1. všetkých žiakov školy a ich zákonných zástupcov,
  2. zamestnancov školy,
 5. Riaditeľ školy zodpovedá za systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. Pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie najmä
  1. vytvára pozitívne prostredie v škole,
  2. podporuje prosociálne správanie a vzťahy detí,
  3. určuje v školskom poriadku pravidlá
   1. správania sa vrátane sankcií za ich porušenie,
   2. používania informačno-komunikačných technológií (mobilných telefónov, tabletov, počítačov a iných komunikačných technológií) v priestoroch školy,
  4. zabezpečuje v súlade s pracovným poriadkom školy zvýšený dozor pedagogických zamestnancov cez prestávky, pred začiatkom vyučovania, po jeho skončení a v čase mimo vyučovania, najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu už došlo alebo by k nemu mohlo dochádzať,
  5. oboznamuje pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so spôsobom oznamovania šikanovania a preverovania šikanovania,
  6. informuje o postupe pri zistení šikanovania, najmä
   1. pedagogických zamestnancov,
   2. žiakov,
   3. zákonných zástupcov žiaka,
  7. zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením šikanovania zaoberajú,
  8. určuje v pracovnom poriadku školy povinnosť zamestnancov školy oznamovať podozrenie zo šikanovania,
  9. zabezpečuje vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania, vrátane kyberšikanovania, prostredníctvom zvyšovania digitálnej gramotnosti učiteľov,
  10. spolupracuje s odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „centrum“) a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne,
  11. zapája do prevencie šikanovania žiacku školskú radu, radu školy a zriaďovateľa.

Článok 4
Metódy riešenia šikanovania

 1. Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania.
 2. Riaditeľ školy alebo ním poverená osoba pri zisťovaní a preverovaní šikanovania najmä
  1. zabezpečí bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,
  2. zabezpečí dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,
  3. vykonáva opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,
  4. preveruje šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,
  5. zabezpečí, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,
  6. zabezpečí zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,
  7. uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci so správcom siete,
  8. kontaktuje vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania
  9. zákonných zástupcov,
  10. zabezpečí použitie anonymnej dotazníkovej metódy,
  11. vedie písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,
  12. zabezpečí pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov,
  13. ohlasuje príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu.25)

Článok 5
Opatrenia na riešenie šikanovania

 1. Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov sú najmä:
  1. odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,
  2. zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,
  3. zaistenie bezpečia obete,
  4. zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v článku 3 ods. 2.
 2. Opatreniami na riešenie šikanovania pre agresora a jeho zákonných zástupcov, sú najmä:
  1. odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,
  2. preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor schopný stále ohrozovať svoje okolie,
  3. uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona.
 3. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.

Článok 6
Spolupráca školy s orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 1. Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil
  1. šikanovania,
  2. spáchania trestného činu uvedeného v čl. 2 ods. 7 alebo opakovane páchal priestupky uvedené v čl. 2 ods. 8 v súvislosti so šikanovaním.
 2. Riaditeľ školy je povinný orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámiť
  1. podozrenie podľa odseku 1,
  2. skutočnosti, ktoré ohrozujú obeť, agresora alebo svedkov,
  3. opatrenia, ktoré prijal podľa článku 4 alebo článku 5.

Článok 7
Spolupráca školy so zákonnými zástupcami žiakov

 1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora.
 2. Pedagogickí zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií.
 3. Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.
 4. O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

Článok 8
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa smernica č. 03/2017 zo dňa 22. marec 2017.

Článok 9
Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 17. októbra 2018.

Riaditeľka školy: PaedDr. Zlatica Frankovičová, v.r.


1)§ 155 Trestného zákona

2)§ 183 Trestného zákona

3)§ 188 Trestného zákona

4)§ 189 Trestného zákona

5)§ 190 Trestného zákona

6)§ 192 Trestného zákona

7)§ 194 Trestného zákona

8)§ 200 Trestného zákona

9)§ 201 až 201b Trestného zákona

10)§ 212 Trestného zákona

11)§ 215 Trestného zákona

12)§ 245 Trestného zákona

13)§ 260 Trestného zákona

14)§ 360a Trestného zákona

15)§ 368 Trestného zákona

16)§ 369 Trestného zákona

17)§ 370 Trestného zákona

18)§ 373a Trestného zákona

19)§ 49 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

20)§ 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

21)§ 22 Trestného zákona

22)§ 341 Trestného zákona

23)§ 340 Trestného zákona

24)§ 158 Trestného zákona

25)V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajtovi alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu.