Aktivity pre uchádzačov

a — Správna voľba povolania

a — Výstava Pro Educo

— Jeden deň Šrobárčanom

— Deň otvorených dverí

február/marec — Otvorené hodiny

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Šrobárke
Deň otvorených dverí na našej škole je určený najmä žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí uvažujú o štúdiu na gymnáziu. Záujemcovia o štúdium majú príležitosť prezrieť si priestory školy, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. Žiaci získajú informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, zoznámia sa s našimi tradíciami a bohatými mimoškolskými aktivitami. S našimi učiteľmi a žiakmi zažijú netradičné a zaujímavé vyučovacie hodiny. Súčasťou programu Dňa otvorených dverí je aj možnosť vyskúšať si prijímacie skúšky „nanečisto“. Zoznámia sa s typovo veľmi podobnými úlohami zo slovenského jazyka a matematiky. Pre svoju programovú pestrosť je tento výnimočný deň pre našich budúcich žiakov stále zaujímavejší.
Deň otvorených dverí sa tento školský rok konal .

Jeden deň Šrobárčanom

Jeden deň Šrobárčanom
Žiaci ZŠ majú možnosť vyskúšať, aké je to byť v koži Šrobárčana. Už od rána potešil záujemcov o štúdium pestrý program. Na vyučovacích hodinách odborných predmetov a cudzích jazykov sa všetci mohli presvedčiť, že naši profesori poskytujú svojim žiakom kvalitné vzdelávanie a profesionálny prístup. O atraktívnom mimoškolskom živote im porozprával školský parlament a školská kapela zase všetkým spríjemnila predvianočný čas. Deviatakom sa páčil priateľský prístup učiteľov k žiakom, hodiny hodnotili ako zábavné a kreatívne, ocenili komunikáciu s lektormi v cudzom jazyku a boli príjemne prekvapení atmosférou, ktorá na škole vládne. Všetkým deviatakom, ktorí si vyskúšali, ako „chutí“ život stredoškoláka, prajeme úspešné zvládnutie prijímacích skúšok a dúfame, že mnohých, ktorí sa zúčastnili našej aktivity, privítame v novom školskom roku už ako našich žiakov.
Žiakov čakalo aj množstvo aktivít zameraných na robotiku, ako napríklad programovanie robota LEGO EV3 a humanoidného robota Nao. Vyskúšali si aj 3D modelovanie a tlač objektov na 3D tlačiarni. Je zrejmé, že práve informatika sa stáva predmetom, ktorý sa pod vedením našich skvelých informatikov dá učiť veľmi zaujímavou formou, ktorá prináša pozitívnu energiu do života našej školy.

Návštevy Šrobárčanov na základných školách

Šrobárčania na základných školách
Pre deviatakov sa blíži obdobie podávania prihlášok na stredné školy, a preto v rámci aktivít pre uchádzačov zavítali naši žiaci viacero základných škôl v Košiciach, aby prezentovali Šrobárku. Budúcim absolventom ZŠ poskytli čo najviac informácií nielen o možnostiach štúdia na našej škole, ale aj o mimoškolskom živote a aktivitách. Deviataci sa živo o Šrobárku zaujímali, kládli množstvo otázok a prejavili záujem prísť si pozrieť priestory školy počas plánovaných aktivít. Tešíme sa na stretnutie s budúcimi Šrobárčanmi!

Prezentačné výstavy

Ak práve končíte základnú školu a rozhodujete sa, akým smerom sa bude uberať vaše ďalšie štúdium, máte jedinečnú príležitosť získať informácie o našej škole na týchto dvoch prezentačných výstavách:

Pro Educo

Šrobárka na výstave Pro Educo
Medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo je stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach v rámci štandardných foriem štúdia, ale aj mimo nich. Tento najväčší veľtrh sa uskutočňuje na východe Slovenska pravidelne v novembri a v školskom roku 2017/2018 už bol jedenásty v poradí. Pro Educo je podujatie vytvorené na formáte troch veľtržných dní, zamerané na vzdelávanie, kariéru a inovácie. Forma prezentácie vystavovateľov spočíva v exhibícii prostredníctvom štandardných alebo atypických veľtržných kójí a stánkov s príslušnou infraštruktúrou. Výstavný stánok tu každoročne má aj naša škola. Naše gymnázium zastupujú pedagógovia a žiaci, ktorí informujú o možnostiach ďalšieho štúdia a následnej sebarealizácii žiakov v rôznych vyučovacích predmetoch. Informujú o podmienkach a materiálnom zabezpečení učební, o inovatívnych metódach a formách, ktoré sú aplikované na vyučovaní.

Správna voľba povolania

Šrobárka na výstave Správna voľba povolania
Každoročne v októbri sa vybratí žiaci a učitelia zúčastňujú výstavy stredných škôl, ktorá má názov Správna voľba povolania. Priestory na jej realizáciu poskytuje SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. V období pred podávaním prihlášok na strednú školu môžu návštevníci získať prehľad o možnostiach štúdia na našej škole – školskom vzdelávacom programe, mimoškolských aktivitách, ktoré ponúka naša škola a pod. Našu školu prezentujú učitelia a žiaci nielen slovne, ale aj ukážkou práce 3D tlačiarne a robotov, ktorú predvedú žiaci informatických tried. Žiakov zaujmú aj mimoškolské aktivity, benefičné akcie, vedomostné, umelecké a športové súťaže, do ktorých sa pravidelne zapájame, plesy či tradičné Kalamajky.

Otvorené hodiny

Otvorená hodina nemeckého jazyka

Otvorená hodina v nemeckom jazyku
Už tradične pripravujeme pre žiakov základných škôl otvorenú hodinu nemeckého jazyka v DSD-triedach. Po predstavení školy a programu DSD sú žiakom predstavené projekty z vyučovacích hodín a simulované mikrodebaty v nemčine. Naši hostia si majú možnosť vyskúšať učenie sa na stanovištiach s rôznymi zaujímavými úlohami k aktuálnym témam v nemeckom jazyku. Počas celého podujatia sa im prihovárajú lektori z nemecky hovoriacich krajín, ktorí pôsobia na našej škole.

Otvorená hodina matematiky a informatiky

Otvorená hodina matematiky a informatiky
V marci 2019 sme na našej škole uskutočnili otvorenú hodinu z matematiky a informatiky pre žiakov základných škôl. Žiaci sa na hodine matematiky zaoberali hľadaním vyhrávajúcich stratégií v matematických hrách typu NIM. Objavovali ich kritické pozície a zistili, že bezprostredne súvisia s pojmom deliteľnosť. Na hodine informatiky s nadšením tvorili a overovali program pre mikrokontrolér Arduino. Oboznámili sa tiež s tvorbou zariadení konštruovaných na báze Arduino našimi žiakmi, napr. s 3D tlačiarňou, humanoidným Šrobárčanom Šrobkom a dronom.


Letný IT tábor

Letný IT tábor na Šrobárke
Letný IT tábor je 5-dňový prázdninový tábor s dennou dochádzkou, určený žiakom 6. – 9. ročníka ZŠ. Koná sa druhý júlový týždeň.

Cieľom IT tábora je rozvíjať počiatočný záujem detí o programovanie a prírodné vedy ako fyzika, chémia a matematika, v dôsledku čoho deti zároveň rozvíjajú svoje myslenie a kreativitu. V pestrom programe pod vedením pedagógov gymnázia nechýba programovanie a súťaž legorobotov, 3D modelovanie, 3D tlač či 3D skenovanie. V IT tábore zažijú žiaci veľa zábavy aj mimo blízkosti počítača. V odborných učebniach sa môžu podieľať na zaujímavých pokusoch z chémie, fyziky a biológie. Zábavná matematika zase donúti žiakov rozmýšľať aj počas prázdnin.

Dôležitou súčasťou programu sú aj športové aktivity. Žiaci si môžu zahrať volejbal, florbal, pingpong, dokonca sa môžu pokúsiť zdolať lezeckú stenu, ktorá sa nachádza priamo v areáli školy. Počas IT tábora žiaci absolvujú aj zaujímavé exkurzie či celodenný výlet do Vysokých Tatier.