Národný projekt IT Akadémia

 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európskym sociálnym fondom
 • Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
 • ITMS kód projektu: 312011F057
 • Strategický cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Naše gymnázium ako IT Akadémia partner spolupracuje na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

 • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • tvorbu inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
 • implementáciu predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí; – implementáciu konceptu Sieťovej akadémie;
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

V rámci vybavenia ITScienceLab boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad – 3D tlačiareň, Arduina a Raspberry pre informatiku, Vernier pre chémiu a fyziku, meteostanica, mikroskopy. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.