Národný projekt IT Akadémia

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje”

Základné informácie

Operačný program
Ľudské zdroje
Prioritná os
Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom
Európskym sociálnym fondom
Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
ITMS kód projektu
312011F057
Strategický cieľ projektu
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ciele projektu

Naše gymnázium ako IT Akadémia partner spolupracuje na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

 • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • tvorbu inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
 • implementáciu predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí; – implementáciu konceptu Sieťovej akadémie;
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

Overovanie metodík z predmetu biológia na strednej škole:

Využívanie pomôcok IT ScienceLab-u pri realizácii praktických cvičení, laboratórnych prác – inovácia prírodovedného vzdelávania, zvyšovanie praktických zručností žiakov, využívanie interaktívnych metód, bádateľsky orientovaný prístup, podnecovanie žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy.

Pomôcky IT ScienceLab-u pomáhajú inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.

Overovanie metodiky „Vtáky“ z predmetu biológia na strednej škole:

Rozvoj prírodovedného myslenia žiakov v biológii podporuje projekt IT Akadémia širokou ponukou metodík na overenie.

Metodika s názvom „Vtáky“ je komponovaná tak, že žiaci majú možnosť overiť svoje teoretické poznatky o stavbe vtáčieho pera v praxi, pozorovaním pod stereolupou. Simulácia ropnej škvrny v priestoroch ScienceLab-u pomáha žiakom lepšie pochopiť dôsledky prírodných katastrof na život vtákov. Záver metodiky je sústredený na prácu s veľkými biologickým databázami, ktoré disponujú obrovským množstvom informácií o sťahovavých a chránených druhoch vtákov nielen na Slovensku. Žiaci môžu sledovať migráciu vtákov v reálnom čase a zároveň získané informácie triediť, analyzovať a interpretovať.

Vybavenie ScienceLab-u použité pri overení: stereolupy, analytické váhy, tablety


Overovanie metodík z predmetu fyzika na strednej škole:

Na hodinách fyziky učíme žiaka pozorovať a vyhodnocovať rôzne javy v prírode a v bežnom živote, vedieme žiaka k získaniu praktických zručností pri práci v IT Science laboratóriu. Žiaci používajú techniky a postupy, ktoré sú bezpečné pre ľudský organizmus i životné prostredie, a ktoré upevňujú jeho zodpovedný postoj k okolitému svetu.

Na rôznych aktivitách si žiaci osvojujú vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Fyzikálne vzdelávanie je založené na experimente, rozvoji schopnosti tvorivo riešiť problémy, aplikovať ich v praxi a vedieť využívať moderné IKT prostriedky. Pri vyučovaní sa využívajú počítačom podporované demonštračné a meracie technológie pomocou IP COACHu. Vzdelávacie stratégie umožňujú žiakom používať kognitívne operácie, formulovať problémy, kriticky myslieť, učiť sa v skupine, diskutovať o odbornom probléme, vytvárať si vlastný hodnotový systém.


Overovanie metodík z predmetu geografia na strednej škole:

Hlavným prínosom inovácie vyučovania geografie je propagácia a implementácia vedomostí do reálneho života. Snahou je rozvíjať záujem o štúdium toho predmetu, ale aj ostatných prírodovedných predmetov, rozvíjať medzi študentami aj soft skills, čo prispieva k ich osobnostnému rastu.

Overované metodiky prepájajú a nadväzujú na témy týkajúce sa environmentálnych a spoločenských problémov, rozvíjajú geografické zručnosti študentov, pomáhajú správne pochopiť spojitosti medzi prírodnými, spoločenskými, či ekonomickými faktormi.

Činnosť žiakov je založená na práci s mapovou aplikáciou, textom, fotografiami, grafmi a obrázkami. Veľmi často sa využívajú medzipredmetové vzťahy, pretože geografia sa vzájomne dopĺňa s dejepisom, občianskou náukou, či umením a kultúrou.


Overovanie metodík z predmetu chémia na strednej škole:

Inovatívne vyučovanie realizujeme aj v predmete chémia, či už využívaním metodík, ale najmä experimentálnou činnosťou študentov v IT Science laboratóriu.

Mnohé metodiky uplatňujú pri vyučovaní metódu SATL. Ide o vyučovanie prostredníctvom systémových diagramov, ktoré pomáhajú študentom pochopiť vzťah medzi zlúčeninami a rekciami v anorganickej aj organickej chémii. Týmto spôsobom u žiakov rozvíjame tvorivosť, zručnosť riešiť problémy, posilňujeme kognitívne myslenie a rozvíjame vyšší stupeň abstrakcie.

Pri práci na experimentoch v IT Science laboratóriu sa žiaci učia samostatne realizovať experiment na základe postupu v pracovnom liste, rozvíja sa u nich spôsobilosť pozorovať, predpokladať, merať, interpretovať dáta, konštruovať tabuľky a grafy, tvoriť závery a zovšeobecnenia.

Overovanie metodiky „Nukleové kyseliny“ z predmetu chémia na strednej škole:

Laboratórne cvičenie „Nukleové kyseliny“:

 • Hydrolýza RNA a dôkaz purínových báz
 • Izolácia DNA z jahôd


Využívanie IT ScienceLab-u na hodinách informatiky:

 • Podpora orientácie pre štúdium prírodných vied, informatiky a matematiky
 • Motivácia študentov
 • Rozvoj znalostí a zručností
 • Nový prístup k výučbe informatiky
 • Inovatívne metodiky reflektujú súčasné IT trendy – 3D modelovanie, programovanie mobilných zariadení, robotov a iných mikroprocesorových systémov so senzormi
 • Bádateľsky orientované vyučovanie, projektové vyučovanie

Overovanie metodík z predmetu matematika na strednej škole:

Vzdelávací program z matematiky je tvorený tak, aby vytváral priestor a možnosti pre rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov. Používanie syntetických a analytických metód pomáha rozvíjať logické, hodnotiace, kritické a tvorivé myslenie žiakov. Žiak sa učí používať, tvoriť a rozumieť formálnym, symbolickým a štruktúrovaným záznamom, zápisom, grafom, diagramom a schémam, učí sa reagovať na vývoj v oblasti informatiky a osvojovať si nové možnosti IKT.

Dôležité je naučiť žiakov tvoriť jednoduché hypotézy, skúmať ich pravdivosť a popretie, rozvíjať algoritmické myslenie, pracovať s návodmi, tvoriť nové návody i postupy riešenia problémov, rozvíjať schopnosť kooperácie a komunikácie s cieľom spolupráce v tíme.

IT ScienceLab

V rámci vybavenia IT ScienceLab boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad 3D tlačiareň, Arduina a Raspberry pre informatiku, Vernier pre chémiu a fyziku, meteostanica, mikroskopy. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.