Národný projekt IT Akadémia

Základné informácie

Operačný program
Ľudské zdroje
Prioritná os
Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom
Európskym sociálnym fondom
Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
ITMS kód projektu
312011F057
Strategický cieľ projektu
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ciele projektu

Naše gymnázium ako IT Akadémia partner spolupracuje na rozšírenej úrovni, ktorá umožňuje:

  • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • tvorbu inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
  • implementáciu predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí; – implementáciu konceptu Sieťovej akadémie;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

V rámci vybavenia ITScienceLab boli na školu dodané pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku, počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad 3D tlačiareň, Arduina a Raspberry pre informatiku, Vernier pre chémiu a fyziku, meteostanica, mikroskopy. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implemetácii IKT nástrojov do vzdelávania.