Súčasnosť školy

Naša škola patrí medzi najstaršie školy v Košiciach, má bohatú tradíciu a aktivity. Gymnázium sa nachádza neďaleko historického centra, preto je poloha školy naším veľkým benefitom. Budova školy patrí k najkrajším v Košiciach, výrazne dotvára obraz blízkeho okolia, je vkusným príkladom začiatku secesie v Košiciach, príkladom dekorativizmu, tvarovej a materiálovej nápaditosti a v minulosti bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Nespornou výhodou je aj jedáleň priamo v budove školy s ponukou diétneho stravovania.

Naša škola ponúka alternatívny vzdelávací program. V 1. – 2. ročníku žiaci získajú základné všeobecné vzdelanie, v 3. ročníku si majú možnosť voliť dva až tri predmety s dvojhodinovou časovou dotáciou podľa vlastného záujmu a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, dvoch cudzích jazykov a TSV volia 12 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej profesijnej orientácie.

V súčasnosti máme 18 tried, 545 žiakov, 40 pedagogických a 16 nepedagogických zamestnancov. Na škole pôsobia dvaja zahraniční lektori a dobrovoľník z Nemecka. Škola vo vyučovacom procese využíva aj skúsenosti externých pedagógov z prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Každoročne študuje niekoľko našich žiakov na zahraničných stredných školách. Dôkazom odbornej pedagogickej práce našich pedagógov je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí. Sme zapojení do projektu IT Akadémia a v súlade s ním inovujeme vzdelávací proces zavádzaním nových predmetov. Profilácia našej školy zodpovedá súčasným potrebám trhu práce aj preto kladieme veľký dôraz na informatiku a rozvoj prírodných vied a ekonomických predmetov.

Naša škola intenzívne spolupracuje
s Košice IT Valley, NESS KDC, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., Global Logic, TUKE, UPJŠ, UNIPO.

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
Vďaka tomuto programu získajú žiaci modernou formou vyučovania vysokú úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku, absolvujú konverzačné hodiny s lektorom a zúčastnia sa exkurzie do Veľkej Británie. Veľkou výhodou je čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých vybraných predmetov: umenia a kultúry, matematiky, chémie, dejepisu a občianskej náuky.

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
Vzdelávací program ponúka našim žiakom možnosť bezplatného získania certifikátov DSD I a II. stupňa, absolvujú konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka v rámci programu Kulturweit a zúčastnia sa exkurzií do nemecky hovoriacich krajín. V rámci projektu Jugend debattiert international debatujú naši žiaci v nemčine. Tento program je finančne podporovaný nemeckou stranou – ZfA.

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním matematiky
Vzdelávací program je pripravený tak, aby vytváral priestor a možnosti pre rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov. Aj keď vzdelávací program disponuje zvýšenou časovou dotáciou matematiky, realizácia týchto zámerov nie je založená na rozširovaní obsahu vzdelávania, ale predovšetkým na zvýšenom využívaní motivačných činiteľov a aktivizujúcich metód, využívaní vzťahov a aplikácií v iných predmetoch a v praxi, zvýšenom využívaní úloh rozvíjajúcich porozumenie, samostatnosť a vlastný úsudok, príprave a zapájaní žiakov do súťaží a do činnosti záujmových krúžkov, poskytovaní možností na prípravu na VŠ so zvýšenými nárokmi na matematické schopnosti žiakov.

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním informatiky
Žiaci, ktorí si zvolia tento vzdelávací program, majú zvýšenú dotáciu hodín informatiky a matematiky. Vyučovacie hodiny prinášajú, okrem iného, aj programovanie robotov, objektové programovanie, modelovanie 3D objektov a 3D tlač, databázové systémy. Žiaci tejto triedy sa vzdelávajú v sieťovom akademickom programe – CISCO Networking Academy. V rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa vyučujú nové predmety: databázy, programovanie mobilných zariadení, programovanie a riešenie problémov, systémy a siete.

Všeobecný vzdelávací program
Tento program ponúka vyvážený učebný plán. Poskytuje žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a proporcionálneho výberu predmetov. V 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť širokého výberu aj netradičných voliteľných predmetov: informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika. Všeobecný vzdelávací program poskytuje žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov.

 

Vo voľnom čase môžu naši žiaci pracovať v rôznych atraktívnych záujmových krúžkoch napr. matematickom, športovom či biologickom. Literárne a jazykové talenty príjme medzi seba redakčná rada študentského časopisu Študentské slovo. Debatný klub Šrobárky preverí komunikačné zručnosti a všeobecné vedomosti.

Kvalitné vzdelávanie zabezpečujeme v profesionálne vybavených laboratóriách chémie, fyziky a biológie, v multimediálnych, informatických a interaktívnych učebniach. K doterajšej výbave našich učební čoskoro pribudne Science Lab, laboratórium, ktorého vybavenie sme získali ako jedna z 30 škôl na Slovensku v rámci projektu IT Akadémie. Naši žiaci dosahujú vysoké percentá úspešnosti v predmetových olympiádach a iných súťažiach. Pravidelne organizujeme pre žiakov základných škôl letný IT tábor a otvorené hodiny.

Čo ponúkame?

 • kvalitnú prípravu na vysoké školy, overenú množstvom úspešných absolventov,
 • erudovaných učiteľov a zahraničných lektorov,
 • školský vzdelávací program prispôsobený súčasným potrebám vedomostnej spoločnosti,
 • anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky jazyk,
 • široký výber voliteľných predmetov — cvičenia z prírodovedných predmetov, semináre zo spoločenskovedných predmetov a ekonomiky, konverzácie v cudzích jazykoch, CISCO akadémiu, informatiku v prírodných vedách, dejiny umenia, aplikovanú ekonómiu
 • národný projekt IT Akadémia a profesionálne vybevaný Science Lab,
 • netradičnú študentskú recesiu — Kalamajky,
 • školský časopis Študentské slovo, debatný klub,
 • poznávacie exkurzie v zahraničí — Petrohrad, Oslo, Benátky, Praha, Londýn, Paríž, Viedeň, Rím, Krakov, Osvienčim, Budapešť,
 • Deň Šrobárky — deň dobročinnosti, Študentskú kvapku krvi, Noc na Šrobárke, príležitostné plesy,
 • stravovanie v školskej jedálni vrátane diabetickej a šetriacej diéty, školský bufet.

V škole máme moderne vybavené Science Laboratory, chemické, biologické laboratórium, odborné učebne s interaktívnymi tabuľami a štyri počítačové učebne. Športy sa realizujú v telocvični alebo na našom novom multifunkčnom ihrisku.

Organizujeme množstvo športových aktivít, lyžiarske kurzy, Kurz ochrany života a zdravia. Už tradične sa na našej škole koná Študentská kvapka krvi a Týždeň boja proti drogám v závere školského roka s množstvom zaujímavých aktivít.

Súčasťou vyučovania sú aj poznávacie exkurzie na Slovensku (Bratislava, Revúca, Orava) a v zahraničí (Petrohrad, Oslo, Benátky, Praha, Londýn, Berlín, Viedeň, Budapešť, Krakov, Osvienčim, Rím).

Naši žiaci sa stravujú v školskej jedálni priamo v škole, je im poskytnuté aj bezlepkové a diétne stravovanie. Na škole sa prevádzkuje školský bufet.

Mnohí úspešní absolventi, pracujúci doma i vo svete, sú úspešní literáti, výtvarníci, herci, vynikajúci lekári, právnici, ekonómovia a podnikatelia. Šrobárka — to je symbióza 128-ročnej tradície s modernými vzdelávacími metódami. Cieľom nášho gymnázia je nielen neustále zvyšovanie kvality vyučovania, ale aj optimálny rozvoj osobnosti, nadania a formovanie osobnosti našich žiakov, a práve preto patrí medzi najžiadanejšie v Košiciach a vo východoslovenskom regióne.