Súčasnosť školy

Naša škola patrí medzi najstaršie v Košiciach, má bohatú tradíciu a aktivity. Gymnázium sa nachádza neďaleko historického centra, preto je poloha školy naším veľkým benefitom. Budova školy patrí k najkrajším v Košiciach, výrazne dotvára obraz blízkeho okolia, je vkusným príkladom začiatku secesie v Košiciach, príkladom dekorativizmu, tvarovej a materiálovej nápaditosti a v minulosti bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku.

Naša škola ponúka alternatívny vzdelávací program. V 1. – 2. ročníku žiaci získajú základné všeobecné vzdelanie, v 3. ročníku si majú možnosť voliť dva až tri predmety s dvojhodinovou časovou dotáciou podľa vlastného záujmu a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, dvoch cudzích jazykov a TSV volia 12 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej profesijnej orientácie.

Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporíme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.

V súčasnosti máme 21 tried, 610 žiakov, 43 pedagogických a 16 nepedagogických zamestnancov. Na škole pôsobia dvaja zahraniční lektori a dobrovoľník z Nemecka. Škola vo vyučovacom procese využíva aj skúsenosti externých pedagógov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Každoročne študuje niekoľko našich žiakov na zahraničných stredných školách. Dôkazom odbornej pedagogickej práce našich pedagógov je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.

Škola je zapojená do niekoľkých projektov. V súlade s projektom IT Akadémia inovujeme vzdelávací proces zavádzaním nových predmetov. Vďaka projektu Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti rozširujeme a prehlbujeme obsah niektorých predmetov, čím zvyšujeme nielen spomínané gramotnosti, ale rozvíjame aj IKT zručnosti, vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Šrobárka je aj súčasťou projektu Erasmus+. Tento rok realizujeme KA2 s názvom Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft a KA1 s názvom Európska projektová práca na gymnáziu. Škola nie je len o učení sa, ale aj o výchove, preto sa zapájame do rôznych projektov, ako je napríklad projekt Škola bez nenávisti. Jeho cieľom je podporovanie a šírenie hodnôt a kultúry tolerancie medzi mladými ľuďmi. Ďalším podobným projektom je Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Je to komplexný rozvojový program, ktorý poskytuje žiakom šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť.

Profil školy dotvárajú organizované aktivity rôzneho charakteru. Každá má svoje nezastupiteľné miesto a opodstatnenie. Sú to: Kalamajky, imatrikulačný ples, stužková slávnosť, Noc na Šrobárke, Deň Šrobárky, environmentálne aktivity, KOŽaZ, lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, protidrogové aktivity, Camp Šrobárky, mobilný odber krvi, červené stužky, časopis Študentské slovo, študentská firma, záujmové krúžky, debatný klub, zahraničné exkurzie a mnoho ďalších.

Profilácia našej školy zodpovedá súčasným potrebám trhu práce, aj preto kladieme veľký dôraz na informatiku a rozvoj prírodných vied a ekonomických predmetov.

Naša škola intenzívne spolupracuje
s Košice IT Valley, NESS KDC, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., Global Logic, TUKE, UPJŠ, UNIPO.

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
Vďaka tomuto programu získajú žiaci modernou formou vyučovania vysokú úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku, absolvujú konverzačné hodiny s lektorom a zúčastnia sa exkurzie do Veľkej Británie. Veľkou výhodou je čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých vybraných predmetov: umenia a kultúry, matematiky, chémie, dejepisu a občianskej náuky.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
Vzdelávací program ponúka našim žiakom možnosť bezplatného získania certifikátov DSD I a II. stupňa, absolvujú konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka v rámci programu Kulturweit a zúčastnia sa exkurzií do nemecky hovoriacich krajín. V rámci projektu Jugend debattiert international debatujú naši žiaci v nemčine. Tento program je finančne podporovaný nemeckou stranou — ZfA.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov
V triede s týmto vzdelávacím programom majú študenti vyššiu dotáciu hodín biológie, fyziky a chémie. Rozšírená výučba je zameraná najmä na praktické prehlbovanie vedomostí formou zaujímavých pokusov, experimentov a laboratórnych cvičení. Vyučovanie prebieha v moderne vybavených laboratóriách s technológiami, ktoré študentom priblížia skutočnú vedeckú prácu. Hodiny sú zamerané nielen na individuálny rozvoj študentov, ktorí sa môžu zapojiť do predmetových olympiád či Stredoškolskej odbornej činnosti, ale vďaka projektovým úlohám, ktoré môžu byť realizované v spolupráci s univerzitami a odbornými pracovníkmi, sa študenti učia spolupracovať aj v tímoch. S dôrazom na ekológiu, aktuálne potreby a využiteľnosť v reálnom živote získavajú študenti na týchto hodinách komplexný nadhľad nielen v rámci jednotlivých predmetov, ale aj medzipredmetovo. Práve vďaka vzdelávaniu, ktoré kladie dôraz na prax a rozvíja kritické myslenie, sa zo študentov formujú sebavedomí mladí ľudia s vlastným názorom, ovládajúci základy vedeckej práce, ktorí majú vynikajúce predpoklady na úspešné štúdium medicíny, ale aj akéhokoľvek odboru prírodovedného zamerania.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním informatiky
Žiaci, ktorí si zvolia tento vzdelávací program, majú zvýšenú dotáciu hodín informatiky a matematiky. Vyučovacie hodiny prinášajú, okrem iného, aj programovanie robotov, objektové programovanie, modelovanie 3D objektov a 3D tlač, databázové systémy. Žiaci tejto triedy sa vzdelávajú v sieťovom akademickom programe — CISCO Networking Academy. V rámci projektu IT Akadémia — vzdelávanie pre 21. storočie sa vyučujú nové predmety: databázy, programovanie mobilných zariadení, programovanie a riešenie problémov, systémy a siete.
Všeobecný vzdelávací program
Tento program ponúka vyvážený učebný plán. Poskytuje žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a proporcionálneho výberu predmetov. V 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť širokého výberu aj netradičných voliteľných predmetov: informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika. Všeobecný vzdelávací program poskytuje žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním matematiky
Vzdelávací program je pripravený tak, aby vytváral priestor a možnosti pre rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov. Aj keď vzdelávací program disponuje zvýšenou časovou dotáciou matematiky, realizácia týchto zámerov nie je založená na rozširovaní obsahu vzdelávania, ale predovšetkým na zvýšenom využívaní motivačných činiteľov a aktivizujúcich metód, využívaní vzťahov a aplikácií v iných predmetoch a v praxi, zvýšenom využívaní úloh rozvíjajúcich porozumenie, samostatnosť a vlastný úsudok, príprave a zapájaní žiakov do súťaží a do činnosti záujmových krúžkov, poskytovaní možností na prípravu na VŠ so zvýšenými nárokmi na matematické schopnosti žiakov.
 
Vo voľnom čase môžu naši žiaci pracovať v rôznych atraktívnych záujmových krúžkoch napr. matematickom, športovom či biologickom. Literárne a jazykové talenty príjme medzi seba redakčná rada študentského časopisu Študentské slovo. Debatný klub Šrobárky preverí komunikačné zručnosti a všeobecné vedomosti. Kvalitné vzdelávanie zabezpečujeme v profesionálne vybavených laboratóriách chémie, fyziky a biológie, v multimediálnych, informatických a interaktívnych učebniach. K doterajšej výbave našich učební čoskoro pribudne Science Lab, laboratórium, ktorého vybavenie sme získali ako jedna z 30 škôl na Slovensku v rámci projektu IT Akadémie. Naši žiaci dosahujú vysoké percentá úspešnosti v predmetových olympiádach a iných súťažiach. Pravidelne organizujeme pre žiakov základných škôl letný IT tábor a otvorené hodiny.

Čo ponúkame?

  • kvalitnú prípravu na vysoké školy, overenú množstvom úspešných absolventov,
  • erudovaných učiteľov a zahraničných lektorov,
  • školský vzdelávací program prispôsobený súčasným potrebám vedomostnej spoločnosti,
  • anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky jazyk,
  • široký výber voliteľných predmetov — cvičenia z prírodovedných predmetov, semináre zo spoločenskovedných predmetov a ekonomiky, konverzácie v cudzích jazykoch, CISCO akadémiu, informatiku v prírodných vedách, dejiny umenia, aplikovanú ekonómiu
  • národný projekt IT Akadémia a profesionálne vybevaný Science Lab,

V škole máme moderne vybavené Science Laboratory, chemické, biologické laboratórium, odborné učebne s interaktívnymi tabuľami a štyri počítačové učebne. Športy sa realizujú v telocvični alebo na našom novom multifunkčnom ihrisku.

Organizujeme množstvo športových aktivít, lyžiarske kurzy, Kurz ochrany života a zdravia. Už tradične sa na našej škole koná Študentská kvapka krvi a Týždeň boja proti drogám v závere školského roka s množstvom zaujímavých aktivít.

Súčasťou vyučovania sú aj poznávacie exkurzie na Slovensku (Bratislava, Revúca, Orava) a v zahraničí (Petrohrad, Oslo, Benátky, Praha, Londýn, Berlín, Viedeň, Budapešť, Krakov, Osvienčim, Rím).

Naši žiaci sa stravujú v školskej jedálni priamo v škole, je im poskytnuté aj bezlepkové a diétne stravovanie. Na škole sa prevádzkuje školský bufet.

Mnohí úspešní absolventi, pracujúci doma i vo svete, sú úspešní literáti, výtvarníci, herci, vynikajúci lekári, právnici, ekonómovia a podnikatelia. Šrobárka — to je symbióza 131-ročnej tradície s modernými vzdelávacími metódami. Cieľom nášho gymnázia je nielen neustále zvyšovanie kvality vyučovania, ale aj optimálny rozvoj osobnosti, nadania a formovanie osobnosti našich žiakov, a práve preto patrí medzi najžiadanejšie v Košiciach a vo východoslovenskom regióne.