Súčasnosť školy

POSLANIE ŠKOLY

Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporujeme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.

Poslaním nášho gymnázia je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a sú nositeľmi hodnôt humanity, tolerancie a vzájomného porozumenia.

VÍZIA ŠKOLY

Motto: „Neučiť všetkých všetko, ale každého podľa jeho schopností.“

Vytváranie efektívneho, komunitného a bezpečného prostredia pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom sú žiaci a zamestnanci spokojní, majú výborné podmienky na sebarealizáciu, rozvoj kľúčových kompetencií, zručností a tvorivosti. Absolventi školy nájdu uplatnenie doma aj v zahraničí.

SÚČASNOSŤ ŠKOLY

Naša škola patrí medzi najstaršie vzdelávacie inštitúcie v Košiciach, má bohatú tradíciu a veľkú komunitu absolventov. Gymnázium sa nachádza neďaleko historického centra, preto je poloha školy naším veľkým benefitom. Budova školy patrí k najkrajším v Košiciach, výrazne dotvára obraz blízkeho okolia, je vkusným príkladom začiatku secesie v architektúre mesta, príkladom dekorativizmu, tvarovej a materiálovej nápaditosti a v minulosti bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku.

Naša škola ponúka alternatívny vzdelávací program. V 1. – 2. ročníku žiaci získajú všeobecné vzdelanie, v 3. ročníku si majú možnosť voliť dva predmety s dvojhodinovou týždennou časovou dotáciou podľa vlastného záujmu a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, dvoch cudzích jazykov a TSV volia 12 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej profesijnej orientácie.

Okrem štátneho vzdelávacieho programu máme od septembra 2023 na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach aj medzinárodný vzdelávací program IB Diploma Programme pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií. Po úspešnom absolvovaní programu môžu žiaci získať medzinárodne uznávanú maturitu IB Diploma. V septembri 2024 otvárame IB Middle Years Programme. Tento šesťročný medzinárodný vzdelávací program vytvorí spolu s dvoma ročníkmi DP osemročný medzinárodný vzdelávací IB program, v ktorom výučba prebieha v anglickom jazyku. V školskom roku 2024/2025 otvoríme ročník MYP 0 a MYP 4.

V súčasnosti máme 21 tried, 610 žiakov, 46 pedagogických a 16 nepedagogických zamestnancov. Na škole zvyčajne pôsobia dvaja zahraniční lektori a dobrovoľník z Nemecka. Gymnázium, Šrobárova 1 vo vyučovacom procese využíva aj skúsenosti externých pedagógov z Prírodovedeckej fakulty a z Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Každoročne študuje niekoľko našich žiakov na zahraničných stredných školách. Dôkazom kvality odbornej pedagogickej práce našich učiteľov je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.

Gymnázium, Šrobárova 1 je akreditovanou školou pre program Erasmus+ mládež 2021 – 2027. Svojou činnosťou a pôsobením napĺňame myšlienku, že škola nie je len o učení sa, ale aj o výchove, preto sa zapájame do rôznych projektov, ako je napríklad projekt Škola bez nenávisti, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Je to komplexný rozvojový program, ktorý poskytuje žiakom šancu rozvinúť ich schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, využiť ich potenciál a pomôcť im uspieť. Veľmi zaujímavé príležitosti žiakom prináša zapojenie do projektu Creativity Lab.

Profil školy dotvárajú organizované aktivity rôzneho charakteru. Každá má svoje nezastupiteľné miesto a opodstatnenie v histórii aj súčasnosti Gymnázia. Kalamajky, imatrikulačný ples, stužková slávnosť, Noc na Šrobárke, Deň Šrobárky, environmentálne aktivity, KOŽaZ, lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, protidrogové aktivity, Camp Šrobárky, mobilný odber krvi, červené stužky, časopis Študentské slovo, študentská firma, záujmové krúžky, debatný klub, zahraničné exkurzie a mnoho ďalších.

Profilácia našej školy zodpovedá súčasným potrebám trhu práce, aj preto dávame veľký dôraz na informatiku a rozvoj prírodných vied a ekonomických predmetov.

Kvalitné vzdelávanie zabezpečujeme v profesionálne vybavených laboratóriách biológie, chémie a fyziky, v multimediálnych, informatických a interaktívnych učebniach. Nedávno k učebniam pribudlo aj Science Lab, laboratórium, ktorého vybavenie sme získali ako jedna z 30 škôl na Slovensku v rámci projektu IT Akadémie.

Naša škola intenzívne spolupracuje
s Košice IT Valley, NESS KDC, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., Global Logic, TUKE, UPJŠ, UNIPO.

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka
Vďaka tomuto programu získajú žiaci modernou formou vyučovania vysokú úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku, absolvujú konverzačné hodiny s lektorom a zúčastnia sa exkurzie do Veľkej Británie. Veľkou výhodou je čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých vybraných predmetov: umenia a kultúry, matematiky, chémie, dejepisu a občianskej náuky.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
Vzdelávací program ponúka našim žiakom možnosť bezplatného získania certifikátov DSD I a II. stupňa, absolvujú konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka v rámci programu Kulturweit a zúčastnia sa exkurzií do nemecky hovoriacich krajín. V rámci projektu Jugend debattiert international debatujú naši žiaci v nemčine. Tento program je finančne podporovaný nemeckou stranou — ZfA.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov
V triede s týmto vzdelávacím programom majú študenti vyššiu dotáciu hodín biológie, fyziky a chémie. Rozšírená výučba je zameraná najmä na praktické prehlbovanie vedomostí formou zaujímavých pokusov, experimentov a laboratórnych cvičení. Vyučovanie prebieha v moderne vybavených laboratóriách s technológiami, ktoré študentom priblížia skutočnú vedeckú prácu. Hodiny sú zamerané nielen na individuálny rozvoj študentov, ktorí sa môžu zapojiť do predmetových olympiád či Stredoškolskej odbornej činnosti, ale vďaka projektovým úlohám, ktoré môžu byť realizované v spolupráci s univerzitami a odbornými pracovníkmi, sa študenti učia spolupracovať aj v tímoch. S dôrazom na ekológiu, aktuálne potreby a využiteľnosť v reálnom živote získavajú študenti na týchto hodinách komplexný nadhľad nielen v rámci jednotlivých predmetov, ale aj medzipredmetovo. Práve vďaka vzdelávaniu, ktoré kladie dôraz na prax a rozvíja kritické myslenie, sa zo študentov formujú sebavedomí mladí ľudia s vlastným názorom, ovládajúci základy vedeckej práce, ktorí majú vynikajúce predpoklady na úspešné štúdium medicíny, ale aj akéhokoľvek odboru prírodovedného zamerania.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním informatiky
Žiaci, ktorí si zvolia tento vzdelávací program, majú zvýšenú dotáciu hodín informatiky a matematiky. Vyučovacie hodiny prinášajú, okrem iného, aj programovanie robotov, objektové programovanie, modelovanie 3D objektov a 3D tlač, databázové systémy. Žiaci tejto triedy sa vzdelávajú v sieťovom akademickom programe — CISCO Networking Academy. V rámci projektu IT Akadémia — vzdelávanie pre 21. storočie sa vyučujú nové predmety: databázy, programovanie mobilných zariadení, programovanie a riešenie problémov, systémy a siete.
Všeobecný vzdelávací program
Tento program ponúka vyvážený učebný plán. Poskytuje žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a proporcionálneho výberu predmetov. V 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť širokého výberu aj netradičných voliteľných predmetov: informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika. Všeobecný vzdelávací program poskytuje žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov.
Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním matematiky
Vzdelávací program je pripravený tak, aby vytváral priestor a možnosti pre rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov. Aj keď vzdelávací program disponuje zvýšenou časovou dotáciou matematiky, realizácia týchto zámerov nie je založená na rozširovaní obsahu vzdelávania, ale predovšetkým na zvýšenom využívaní motivačných činiteľov a aktivizujúcich metód, využívaní vzťahov a aplikácií v iných predmetoch a v praxi, zvýšenom využívaní úloh rozvíjajúcich porozumenie, samostatnosť a vlastný úsudok, príprave a zapájaní žiakov do súťaží a do činnosti záujmových krúžkov, poskytovaní možností na prípravu na VŠ so zvýšenými nárokmi na matematické schopnosti žiakov.
 
Našim žiakom ponúkame zaujímavé možnosti zmysluplného trávenia voľného času. Podporujeme individuálne záujmy a schopnosti žiakov širokou ponukou možností na zapojenie sa do mimoškolských aktivít. Môžu pracovať v športových krúžkoch, v ekologickom, právnom, alebo si dopĺňať vedomosti z hodín na krúžku matematickom, biologickom či historickom. Literárny a jazykový talent môžu žiaci plne uplatniť a ďalej rozvíjať pri práci na našom školskom časopise Študentské slovo. Všeobecný prehľad a komunikačné zručnosti si žiaci rozvíjajú v Debatnom krúžku.

Čo ponúkame?

  • kvalitnú prípravu na vysoké školy, overenú množstvom úspešných absolventov,
  • erudovaných učiteľov a zahraničných lektorov,
  • školský vzdelávací program prispôsobený súčasným potrebám vedomostnej spoločnosti,
  • anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky jazyk,
  • medzinárodný IB vzdelávací program: International Baccalaureate Diploma Programme a medzinárodne uznávanú maturitu IB Diploma,
  • sme kandidátskou školou pre IB Middle Years Programme,
  • široký výber voliteľných predmetov — cvičenia z prírodovedných predmetov, semináre zo spoločenskovedných predmetov a ekonomiky, konverzácie v cudzích jazykoch, CISCO akadémiu, informatiku v prírodných vedách, dejiny umenia, aplikovanú ekonómiu

V škole máme moderne vybavené Science Laboratory, chemické, biologické laboratórium, odborné učebne s interaktívnymi tabuľami a štyri počítačové učebne. Športy sa realizujú v telocvični alebo na našom novom multifunkčnom ihrisku.

Organizujeme množstvo športových aktivít, lyžiarske kurzy, Kurz ochrany života a zdravia. Už tradične sa na našej škole koná Študentská kvapka krvi a Týždeň boja proti drogám v závere školského roka s množstvom zaujímavých aktivít.

Súčasťou vyučovania sú aj poznávacie exkurzie na Slovensku (Bratislava, Revúca, Orava) a v zahraničí (Petrohrad, Oslo, Benátky, Praha, Londýn, Berlín, Viedeň, Budapešť, Krakov, Osvienčim, Rím).

Naši žiaci sa stravujú v školskej jedálni priamo v škole, je im poskytnuté aj bezlepkové a diétne stravovanie. Na škole sa prevádzkuje školský bufet.

Mnohí naši absolventi, pôsobiaci doma aj v zahraničí sú úspešní literáti, výtvarníci, herci, vynikajúci lekári, právnici, ekonómovia a podnikatelia. Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach — to je symbióza viac než 133-ročnej tradície s modernými vzdelávacími metódami. Naším cieľom je nielen neustále zvyšovanie kvality vzdelávania, ale aj optimálny rozvoj osobnosti, nadania a talentu našich žiakov.