Súčasnosť školy

Naše gymnázium patrí medzi najstaršie školy v Košiciach s bohatou tradíciou a aktivitami. Školský vzdelávací program poskytuje žiakom kvalitnú prípravu na vysoké školy, ktorá je overená množstvom úspešných absolventov. V súčasnosti má 16 tried, 475 žiakov, 38 pedagogických a 16 nepedagogických zamestnancov. Na škole pôsobia dvaja zahraniční lektori a dobrovoľník z Nemecka. Škola vo vyučovacom procese využíva aj skúsenosti externých pedagógov z prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Každoročne študuje niekoľko našich žiakov na zahraničných stredných školách. Dôkazom odbornej pedagogickej práce našich pedagógov je vysoké percento absolventov prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí. Sme zapojení do projektu IT Akadémia a v súlade s ním inovujeme vzdelávací proces zavádzaním nových predmetov. Profilácia našej školy zodpovedá súčasným potrebám trhu práce aj preto kladieme veľký dôraz na informatiku a rozvoj prírodných vied a ekonomických predmetov.

Naša škola intenzívne spolupracuje
s Košice IT Valley, NESS KDC, s.r.o., T-Systems Slovakia, s.r.o., Global Logic, TUKE, UPJŠ, UNIPO.

TRIEDY

V každom ročníku je aspoň jedna všeobecná trieda, ktorá ponúka vyvážený učebný program. Vo všeobecnej triede majú žiaci v 3. a 4. ročníku široký výber voliteľných predmetov aj netradičných ako sú informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika. Z cudzích jazykov ponúkame anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk.

V triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka získajú žiaci modernou formou vyučovania vysokú úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku, absolvujú konverzačné hodiny s lektorom a zúčastnia sa exkurzie do Veľkej Británie. Veľkou výhodou je čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých vybraných predmetov, napríklad umenia a kultúry, matematiky, chémie a ďalších. Štúdium v tejto triede je prvým krokom k úspešnému štúdiu v anglicky hovoriacich krajinách.

Naša škola je jediné skúšobné centrum pre certifikáty DSD I a DSD II z nemeckého jazyka na východnom Slovensku. V triede s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka majú žiaci možnosť bezplatného získania týchto certifikátov, absolvujú konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka v rámci programu Kulturweit a zúčastnia sa exkurzií do nemecky hovoriacich krajín. V rámci projektu Jugend debattiert international debatujú naši žiaci v nemčine. Tieto triedy sú finančne podporované nemeckou stranou. Štúdium v tejto triede je prvým krokom k úspešnému štúdiu v nemecky hovoriacich krajinách.

V triede s rozšíreným vyučovaním informatiky je zvýšená dotácia hodín informatiky a matematiky. Vyučovacie hodiny prinášajú, okrem iného, aj programovanie robotov, objektové programovanie, modelovanie 3D objektov a 3D tlač, databázové systémy. Žiaci tejto triedy sa vzdelávajú v sieťovom akademickom programe — Cisco Networking Academy. V rámci projektu IT Akadémia — vzdelávanie pre 21. storočie sa budú vyučovať nové predmety: databázy, programovanie mobilných zariadení, programovanie a riešenie problémov, systémy a siete.

 

Vo voľnom čase môžu naši žiaci pracovať v rôznych atraktívnych záujmových krúžkoch napr. matematickom, športovom či biologickom. Literárne a jazykové talenty príjme medzi seba redakčná rada študentského časopisu Študentské slovo. Debatný klub Šrobárky preverí komunikačné zručnosti a všeobecné vedomosti.

Kvalitné vzdelávanie zabezpečujeme v profesionálne vybavených laboratóriách chémie, fyziky a biológie, v multimediálnych, informatických a interaktívnych učebniach. K doterajšej výbave našich učební čoskoro pribudne Science Lab, laboratórium, ktorého vybavenie sme získali ako jedna z 30 škôl na Slovensku v rámci projektu IT Akadémie. Naši žiaci dosahujú vysoké percentá úspešnosti v predmetových olympiádach a iných súťažiach. Pravidelne organizujeme pre žiakov základných škôl letný IT tábor a otvorené hodiny.

Čo ponúkame?

 • kvalitnú prípravu na vysoké školy, overenú množstvom úspešných absolventov,
 • erudovaných učiteľov a zahraničných lektorov,
 • školský vzdelávací program prispôsobený súčasným potrebám vedomostnej spoločnosti,
 • anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk,
 • široký výber voliteľných predmetov — cvičenia z prírodovedných predmetov, semináre zo spoločenskovedných predmetov a ekonomiky, konverzácie v cudzích jazykoch, Cisco akadémiu, informatiku v prírodných vedách, dejiny umenia, aplikovanú ekonómiu
 • národný projekt IT Akadémia a profesionálne vybevaný Science Lab,
 • netradičnú študentskú recesiu — Kalamajky,
 • školský časopis Študentské slovo, debatný klub,
 • poznávacie exkurzie v zahraničí — Petrohrad, Oslo, Benátky, Praha, Londýn, Paríž, Viedeň, Rím, Krakov, Osvienčim, Budapešť,
 • Deň Šrobárky — deň dobročinnosti, Študentskú kvapku krvi, Noc na Šrobárke, príležitostné plesy,
 • stravovanie v školskej jedálni vrátane diabetickej a šetriacej diéty, školský bufet.

V škole máme moderne vybavené chemické, biologické laboratórium, odborné učebne s interaktívnymi tabuľami a štyri počítačové učebne. Telocvičňu, volejbalové, tenisové a basketbalové ihrisko.

Vybavenie

Organizujeme množstvo športových aktivít, lyžiarske kurzy, Kurz ochrany života a zdravia. Už tradične sa na našej škole koná Študentská kvapka krvi a Týždeň boja proti drogám v závere školského roka s množstvom zaujímavých aktivít.

Aktivity

Súčasťou vyučovania sú aj poznávacie exkurzie na Slovensku (Bratislava, Revúca, Orava) a v zahraničí (Petrohrad, Oslo, Benátky, Praha, Londýn, Berlín, Viedeň, Budapešť, Krakov, Osvienčim, Rím).

Galéria

Naši žiaci sa stravujú v školskej jedálni priamo v škole, je im poskytnuté aj bezlepkové a diétne stravovanie. Na škole sa prevádzkuje školský bufet.

Jedáleň

Mnohí úspešní absolventi, pracujúci doma i vo svete, sú úspešní literáti, výtvarníci, herci, vynikajúci lekári, právnici, ekonómovia a podnikatelia. Šrobárka — to je symbióza 127-ročnej tradície s modernými vzdelávacími metódami. Cieľom nášho gymnázia je nielen neustále zvyšovanie kvality vyučovania, ale aj optimálny rozvoj osobnosti, nadania a formovanie osobnosti našich žiakov, a práve preto patrí medzi najžiadanejšie v Košiciach a vo východoslovenskom regióne.