Nemecký jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet nemecký jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety. Vzhľadom na široké využitie nemeckého jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života sa na hodinách kladie dôraz na živý jazykový základ, praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu v rámci Európskej únie a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzom jazyku je podľa Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície, Taktiež poskytuje prehĺbenie vedomostí, vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie, vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na našej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania na úrovni B1 a B2/C1.
Ak žiak ovláda nemecký jazyk na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, tak rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, vo voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Na dosiahnutie úrovne B2 sa sa predpokladá, že žiaci v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie komunikačné úrovne.
Ak žiak ovláda nemecký jazyk na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, tak rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

Každému žiakovi, ktorý sa učí nemčinu, bude umožnené absolvovať skúšky Deutsches Sprachdiplom (DSD I alebo DSD II).

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácia v nemeckom jazyku — 6 hodín týždenne.

Cieľom konverzácie v nemeckom jazyku je príprava žiakov na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka na úrovni B1 a B2.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Dana Bugorčíková
 • Mgr. Zlatica Karkošiaková
 • Mgr. Ľudmila Kristanová
 • Mgr. Emília Šolcová
 • Michael Oberhaus (lektor)
 • Jakob Schuld (dobrovoľník)

Súťaže

Aktivity

 • Projekt Jugendkonferenz — medzinárodný projekt
 • Projekt Spurensuche
 • Projekt Comenius
 • JUMP INTO JOB@TSSK Praktikum pre žiakov vo firme T-Systems
 • Otvorená hodina nemeckého jazyka pre základné školy
 • „Wer wird Europameister“ — kvíz
 • Film vo vyučovaní nemeckého jazyka v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Projekt Erasmus