Nemecký jazyk

Charakteristika predmetu

Predmet nemecký jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety. Vzhľadom na široké využitie nemeckého jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života sa na hodinách kladie dôraz na živý jazykový základ, praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu v rámci Európskej únie a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzom jazyku je podľa Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície, Taktiež poskytuje prehĺbenie vedomostí, vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie, vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na našej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania na úrovni B1 a B2/C1.
Ak žiak ovláda nemecký jazyk na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, tak rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, vo voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Na dosiahnutie úrovne B2 sa sa predpokladá, že žiaci v predchádzajúcom vzdelávaní dosiahli nižšie komunikačné úrovne.
Ak žiak ovláda nemecký jazyk na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, tak rozumie hlavným myšlienkam zložitého textu na konkrétne aj abstraktné témy vrátane odborných diskusií vo svojej špecializácii. Komunikuje na takom stupni plynulosti a spontánnosti, ktorý mu umožňuje viesť bežnú konverzáciu s rodenými hovoriacimi bez toho, aby to pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie predstavovalo zvýšené úsilie. Dokáže vytvoriť jasný, podrobný text na rozličné témy a vysvetliť svoje stanovisko k aktuálnym témam s uvedením výhod aj nevýhod rozličných možností.

Každému žiakovi, ktorý sa učí nemčinu, bude umožnené absolvovať skúšky Deutsches Sprachdiplom (DSD I alebo DSD II).

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácia v nemeckom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Pri predmete konverzácia v nemeckom jazyku sa očakáva, že žiak bude v nemeckom jazyku dosahovať úroveň A2. Tento predmet si zvolí žiak, ktorý si chce zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka.

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní).
Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.
Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26).

Ciele učebného predmetu

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup — na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.

Cieľom vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom:

 • využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom,
 • v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text.

Kompetencie

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:

 • riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať, cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 • vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,
 • lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Komunikačné jazykové kompetencie

Žiak dokáže používať:

 • bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
 • základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,
 • obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú predvídateľných základných jazykových situácií,
 • osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém,
 • niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť (upravené SERR, 2013, s. 111 – 119).

Žiak dokáže:

 • komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
 • jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,
 • udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších bežných výrazov (upravené SERR, 2013, s. 123),
 • využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s ľuďmi,
 • používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,
 • používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých.

Žiak počas štúdia dokáže:

 • porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,
 • porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života,
 • porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,
 • identifikovať tému vypočutej diskusie,
 • porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
 • rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
 • pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú (SERR, 2013, s. 68, 69).

Ústny prejav — dialóg

Žiak počas štúdia dokáže:

 • komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy,
 • zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny,
 • identifikovať hlavnú tému diskusie, ak je reč pomalá a jasná,
 • zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,
 • používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
 • sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne,
 • vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,
 • požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť (upravené SERR, 2013, s. 76 – 83).

Ústny prejav — monológ

Žiak počas štúdia dokáže:

 • opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto,
 • opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,
 • podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti (upravené SERR, 2013, s. 60).

Zdroj (statpedu.sk)

Odporúčané tematické okruhy

 • Rodina a spoločnosť
 • Náš domov
 • Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
 • Človek na cestách
 • Vzdelávanie a práca
 • Človek a príroda
 • Voľný čas a záľuby
 • Výživa a zdravie
 • Uprostred multikultúrnej spoločnosti
 • Odievanie a móda
 • Šport nám, my športu
 • Obchod a služby
 • Krajiny, mestá a miesta
 • Kultúra a umenie
 • Človek a spoločnosť; komunikácia
 • Profesia a pracovný život
 • Veda a technika v službách ľudstva
 • Vzory a ideály
 • Slovensko
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím
 • Človeku v krajine, ktorej jazyk sa učím

Zdroj (minedu.sk)

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácia v nemeckom jazyku — 6 hodín týždenne.

Pri predmete konverzácia v nemeckom jazyku sa očakáva, že žiak bude v nemeckom jazyku dosahovať úroveň B1. Tento predmet si zvolí žiak, ktorý si chce zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Označenie úrovne B1 je samostatný používateľ jazyka.

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni B1 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, vo voľnom čase atď. Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány (SERR, 2013, s. 26).

Ciele učebného predmetu

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup – na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.

Cieľom vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom:

 • efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
 • využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom,
 • v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text.

Kompetencie

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:

 • riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať, cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
 • vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,
 • lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

Komunikačné jazykové kompetencie

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí nemeckým jazykom.

Žiak dokáže používať:

 • slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a tematických okruhov (lexikálna kompetencia).

Žiak dokáže:

 • ovládať jazyk dostatočne na to, aby sa dohovoril a vyjadroval s použitím dostačujúcej slovnej zásoby len s určitou mierou váhania a opisných jazykových prostriedkov na vymedzené témy, pričom používa opisné jazykové tvary,
 • ovládať jazyk v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné body, myšlienky, či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadrovať myšlienky, ktoré sa týkajú abstraktných a kultúrnych tém,
 • komunikovať primerane správne v známych kontextoch; všeobecne ovládať gramatiku dobre, i keď badať vplyv materinského jazyka – napriek chybám, ktorých sa dopúšťa, je jasné, čo chce vyjadriť, pomerne správne dokáže používať repertoár často používaných gramatických prostriedkov a vetných štruktúr v ľahko predvídateľných situáciách,
 • artikulačne zrozumiteľne vyslovovať, aj keď je niekedy evidentný cudzí prízvuka objavujú sa príležitostné prípady nesprávnej výslovnosti (upravené SERR, 2013, s.111 – 119).

Ústny prejav — dialóg

Žiak počas štúdia dokáže:

 • reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii,
 • získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné situácie a vysvetliť príčinu a podstatu problému,
 • vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, napríklad filmy, knihy, scénické predstavenia, výstavy, hudba atď.,
 • využiť široký okruh jednoduchého jazyka na zvládnutie väčšiny situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania,
 • bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, vyjadriť a reagovať na pocity, akými sú prekvapenie, šťastie, smútok, záujem a nezáujem,
 • porovnať a dať do protikladu alternatívy s podrobným vysvetlením toho, čo treba robiť, kam ísť, koho alebo čo si vybrať atď.,
 • vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy,
 • vyhľadať a vyjadriť jednoduché faktografické informácie,
 • požiadať o podrobné usmernenia a riadiť sa nimi,
 • získať podrobnejšie informácie (upravené SERR, 2013, s. 75 – 78).

Ústny prejav — monológ

Žiak počas štúdia dokáže:

 • vyjadriť sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situáciám a témam z bežného života,
 • opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,
 • opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne,
 • interpretovať a odovzdávať informácie,
 • vyrozprávať príbeh,
 • stručne zdôvodniť a vysvetliť svoje názory, plány a činnosti,
 • predniesť krátke odskúšané oznámenia na témy z každodenného života (upravené SERR, 2013, s. 60 – 62).

Zdroj (statpedu.sk)

Odporúčané tematické okruhy

 • Rodina a spoločnosť
 • Náš domov
 • Môj dom/byt
 • Ľudské telo
 • starostlivosť o zdravie
 • Človek na cestách
 • Vzdelávanie a práca
 • Človek a príroda
 • Voľný čas a záľuby
 • Výživa a zdravie
 • Uprostred multikultúrnej spoločnosti
 • Odievanie a móda
 • Šport nám, my športu
 • Obchod a služby
 • Krajiny, mestá a miesta
 • Kultúra a umenie
 • Človek a spoločnosť; komunikácia
 • Mládež a jej svet
 • Profesia a pracovný život
 • Veda a technika v službách ľudstva
 • Vzory a ideály
 • Slovensko
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím

Zdroj (minedu.sk)

Naši vyučujúci

 • Mgr. Dana Bugorčíková
 • Mgr. Zlatica Karkošiaková
 • Mgr. Ľudmila Kristanová
 • Mgr. Emília Šolcová
 • nemecký lektor

Súťaže

Aktivity