Nemecký jazyk

Charakteristika predmetu

Vzhľadom na široké využitie nemeckého jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života sa na hodinách kladie dôraz na živý jazykový základ, praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu v rámci Európskej únie a činnostne zameraný prístup.

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Taktiež poskytuje prehĺbenie vedomostí, vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na našej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania na úrovni B1 a B2/C1. Každému žiakovi, ktorý sa učí nemčinu, bude umožnené absolvovať skúšky Deutsches Sprachdiplom (DSD I alebo DSD II).

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácia v nemeckom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Pri predmete konverzácia v nemeckom jazyku sa očakáva, že žiak bude v nemeckom jazyku dosahovať úroveň A2. Tento predmet si zvolí žiak, ktorý si chce zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

  • Ciele učebného predmetu: Žiak dokáže komunikovať v bežných spoločenských situáciách, udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších bežných výrazov, využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s ľuďmi, opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácia v nemeckom jazyku — 6 hodín týždenne.

Pri predmete konverzácia v nemeckom jazyku sa očakáva, že žiak bude v nemeckom jazyku dosahovať úroveň B1. Tento predmet si zvolí žiak, ktorý si chce zlepšiť svoje komunikačné schopnosti.

  • Ciele učebného predmetu: Žiak dokáže používať slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu štandardných komunikačných situácií a tematických okruhov, reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii, získavať, odovzdávať, overovať a potvrdzovať informácie, riešiť menej bežné situácie, vysvetliť príčinu a podstatu problému, vyjadriť svoje myšlienky na abstraktné témy, ktoré sprostredkuje, bez prípravy sa zapojiť do rozhovoru na známe témy, vyjadriť osobné názory, vyjadriť a reagovať na pocity, vyjadriť a požiadať o osobné názory a stanoviská v diskusii na zaujímavé témy.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Dana Bugorčíková
  • Mgr. Zlatica Karkošiaková
  • Dr. Michaela Kováčová
  • Mgr. Emília Šolcová
  • Mgr. Marek Zvirinský, PhD.
  • Kyra Grewe (lektorka)

Súťaže

Aktivity

Otvorená hodina nemeckého jazyka pre základné školy
Exkurzie — Berlín, Drážďany
JUMP INTO JOB@TSSK — Praktikum pre žiakov vo firme T-Systems
Projekt Jugendkonferenz — medzinárodný projekt
Projekt Sport in der Zukunft
Projekt Spurensuche
Medzinárodný filmový projekt Weitblick
Ekologický projekt Weitblick — Vízie budúcnosti
Schnupperbesuch alebo Ako študovať v Nemecku
Projekt Erasmus
Film vo vyučovaní nemeckého jazyka v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt Comenius
„Wer wird Europameister“ — kvíz