IB — všeobecné informácie

Logo "Z nášho kraja do celého sveta"

Poslanie školy

Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporíme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.

International Baccalaureate — Medzinárodná maturita IB ponúka školám a žiakom významné výhody

IB WORLD SCHOOLS získavajú prístup k:

 • vysokokvalitným vzdelávacím programom, ktoré podporujú rozvoj vzdelaných žiakov, ktorí sa veľa pýtajú, pretože chcú veľa vedieť, sú bádaví,
 • profesionálnemu rozvoju, ktorý podporuje efektívnych pedagógov a spolupracujúce profesionálne vzdelávacie komunity,
 • celosvetovej sieti vysoko uznávaných svetových škôl IB, ktoré spolupracujú na výmene osvedčených postupov.

Iba autorizovaná IB World School môže ponúkať viac IB programov.

Študenti na svetových školách International Baccalaureate IB majú jedinečné, náročné a rozmanité vzdelanie.

Žiaci IB:

 • sú povzbudzovaní ku kritickému mysleniu a riešeniu zložitých problémov,
 • riadia svoje vlastné učenie,
 • zohrávajú najdôležitejšiu úlohu vo vzdelávacích programoch, ktoré ich môžu priviesť na niektoré z najvyššie hodnotených univerzít na celom svete,
 • sú kultúrne uvedomelí vďaka rozvoju druhého cudzieho jazyka,
 • sú schopní komunikovať s ľuďmi v čoraz globalizovanejšom a rýchlo sa meniacom svete.

Žiaci IB majú často lepšie výsledky než študenti národných vzdelávacích programov.

Žiaci IB programov rozvíjajú silné akademické, sociálne a emocionálne vlastnosti. Je tiež pravdepodobné, že budú dosahovať dobré akademické výsledky — často lepšie ako študenti iných študijných programov.

Stimulovanie profesionálneho rozvoja

IB ponúka rozsiahly profesionálny rozvoj pre zamestnancov IB World Schools. IB World Schools pracujú v rámci globálnej komunity, ktorá vytvára časté príležitosti na spoločné vzdelávanie a spoluprácu s ostatnými.

Medzinárodná maturita IB ponúka učiteľom mnoho výhod.
Učitelia IB majú prístup k:

 • vysokokvalitnému odbornému rozvoju, ktorý podporuje kritické myslenie, sebareflexiu a odhodlanie k celoživotnému vzdelávaniu a neustálemu zlepšovaniu,
 • inovatívnym a rôznorodým vzdelávacím rámcom, plánom vzdelávacích jednotiek, učebným zdrojom a nástrojom na hodnotenie,
 • certifikovaným a študijným programom, ktoré ponúkajú vysoko uznávané univerzity na celom svete,
 • pedagogike, o ktorej je známe, že vytvára študentov, ktorí sú motivovaní pokračovať v bádaní a celoživotnom vzdelávaní aj po skončení školského štúdia.

Prístup k vysokokvalitnému odbornému rozvoju učiteľov

IB považuje učiteľov za základ úspechu školy a za súčasť profesionálnej vzdelávacej komunity. Na ich podporu ponúka rozsiahly odborný rozvoj, vrátane odborných seminárov a rôzne regionálne podujatia. Naši IB pedagógovia na týchto seminároch získavajú univerzitne uznávanú kvalifikáciu.

IB spolupracuje s prestížnymi univerzitami a inštitúciami na celom svete, ktoré ponúkajú certifikáty IB pre pedagógov v oblasti vyučovania a učenia a certifikáty IB v oblasti vedenia.

Naši IB učitelia môžu získať tieto certifikáty:

 1. Certifikát v oblasti vyučovania a učenia sa
 2. Pokročilý certifikát v oblasti výskumu vyučovania a učenia sa
 3. Certifikát v oblasti vodcovskej praxe
 4. Pokročilý certifikát v oblasti výskumu vedenia