Middle Years Programme 0 — všeobecné informácie

Logo "Z nášho kraja do celého sveta"

IB Middle Years Programme 0 — všeobecné informácie

Middle Years Programme je IB program pre žiakov vo veku 11 – 16 rokov, čo znamená druhý stupeň základnej školy a prvé dva ročníky strednej školy. Poskytuje vzdelávanie pre žiakov, ktorí majú rôznorodé záujmy s široké spektrum študijných preferencií.

MYP poskytuje rámec vzdelávania, ktorý podporuje žiakov v tom, aby mali tvorivé, kritické a reflexívne myslenie.

MYP dáva dôraz na intelektuálne výzvy, ktoré povzbudzujú žiakov k vytváraniu súvislostí medzi ich štúdiom tradičných predmetov a reálnym svetom.

MYP podporuje rozvoj zručností v oblasti komunikácie, medzikultúrneho porozumenia a globálnej angažovanosti.

Download (PDF — 2,7 MB) →

Program IB Middle Years:

 • je komplexne zameraný na intelektuálne, sociálne a emocionálne schopnosti študentov a ich fyzickú pohodu,
 • poskytuje študentom príležitosti na rozvoj vedomostí, postojov a zručností, ktoré potrebujú na zvládnutie zložitých situácií a zodpovedné konanie v budúcnosti,
 • zabezpečuje šírku a hĺbku chápania prostredníctvom štúdia v ôsmich skupinách predmetov,
 • vyžaduje štúdium aspoň dvoch jazykov (vyučovací jazyk a ďalší jazyk podľa výberu) na podporu žiakov v porozumení ich vlastnej kultúry a kultúr iných národov,
 • umožňuje študentom podieľať sa na službe v rámci komunity,
 • pomáha pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie, prácu a celoživotný kladný vzťah k učeniu.

Tento vzdelávací model sa využíva vo viac než 100 krajinách sveta.

MYP chce rozvíjať žiakov, ktorí sú:

 • aktívni vo svojom učení
 • uvažujú v medzinárodných súvislostiach
 • sú schopní prejaviť empatiu
 • majú intelekt a zručnosti, ktoré im umožňujú žiť cieľavedomý a zmysluplný život

Ponúka žiakom príležitosti na:

 • rozvoj ich potenciálu
 • identifikovanie najvhodnejších foriem vzdelávania
 • rozvíjanie schopností na prekonávanie prekážok a zvládanie výziev
 • na rozvoj vlastnej osobnosti

MYP pomáha žiakom, aby si osvojili vedomosti spojené s konkrétnym predmetom, ale učí ich aj interdisciplinárnemu vzdelávaniu, teda aby dokázali prepájať vedomosti z rôznych oblastí do jedného celku na základe súvislostí.

Počas celého štúdia sa žiak venuje aj projektu Service as action, čo sú školské a mimoškolské aktivity v oblasti služby spoločnosti (dobrovoľníctvo a iné spoločensky prospešné aktivity), čo boli vždy spoločné hodnoty spoločenstva IB. Žiaci konajú, keď uplatňujú to, čo sa učia v triede a mimo nej. Žiaci IB sa snažia byť starostlivými členmi komunity, ktorí preukazujú odhodlanie pre službu, ktorá pozitívne ovplyvňuje životy iných a životnému prostrediu. Služba ako činnosť je neoddeliteľnou súčasťou programu, najmä v Komunitnom projekte MYP.

Prečo študovať IB Middle Years Programme — 10 dôvodov

Hodnotenie v rámci MYP:
prísne kritériá dôsledne uplatňované na celom svete

Štandardy hodnotenia MYP sú na celom svete jednotné. Aby sa zachovala prísnosť, ktorou je IB vzdelávanie povestné, MYP model hodnotenia je založený na kritériách. Učitelia vytvárajú rôznorodé úlohy tak, aby žiaci mohli preukázať dosiahnuté výsledky podľa cieľov definovaných IB.

Úlohy sa hodnotia na základe stanovených kritérií, nie na základe práce iných žiakov.

Dobre vypracované učebné osnovy rozvíjajú rôzne zručnosti žiakov. MYP nabáda učiteľov, aby tento súbor získaných zručností hodnotili, vrátane miery pripravenosti uspieť pri písomných skúškach. Typické hodnotenie podľa MYP zahŕňa otvorené aktivity zamerané na riešenie problémov a bádanie, organizované debaty, testy a skúšky, praktické experimentovanie, analýzu a reflexiu.

Hodnotenie MYP vykonávajú učitelia podľa kritérií stanovených IB.

Všetky školy sú zodpovedné za vypracovanie vhodných hodnotení pre svojich žiakov podľa zverejnených cieľov a kritérií MYP.

IB World Schools, ktoré ponúkajú MYP, sa zúčastňujú buď na moderovaní alebo na monitorovaní hodnotenia. IB hodnotí a poskytuje spätnú väzbu k interne vypracovaným hodnoteniam každej školy, pričom zdôrazňuje oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, ako aj oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie.

Externá moderácia overuje konečné známky na vysvedčenia a môže viesť k udeleniu certifikátov MYP.

Na moderovanie školy predkladajú vzorky hodnotených prác žiakov z každého predmetu MYP (spolu s osobným projektom) z posledného ročníka programu nezávislým externým moderátorom, ktorých menuje IB.

Týmto procesom IB zabezpečuje, aby školy a učitelia pri hodnotení svojich študentov používali medzinárodné štandardy MYP.

Monitorovanie hodnotenia poskytuje školám podporu a usmernenie v súvislosti s postupmi a praktikami interného hodnotenia. Školy využívajú odborné znalosti vyškolených moderátorov a skúsených odborníkov na predmety MYP. Monitorovanie hodnotenia pomáha školám uplatňovať princípy hodnotenia MYP do ich vlastných miestnych postupov. (Monitorovanie hodnotenia nie je spojené s overovaním známok žiakov.)

Učebné osnovy IB Middle Years Programme

Cieľom MYP je rozvíjať aktívnych žiakov a medzinárodne zmýšľajúcich mladých ľudí, ktorí sa dokážu vcítiť do iných a usilujú sa o cieľavedomý a zmysluplný život.

Program umožňuje žiakom skúmať širokú škálu otázok a myšlienok, ktoré majú význam na miestnej, národnej a celosvetovej úrovni. Výsledkom tohto vzdelávania sú mladí ľudia, ktorí sú tvoriví, kritickí a reflektujúci myslitelia.

MYP je dostatočne flexibilný, aby sa prispôsobil väčšine národných alebo miestnych učebných osnov. Stavia na vedomostiach a zručnostiach, ktoré žiaci nadobudli na predchádzajúcom stupni vzdelávania.

Vo veku, keď si mladí ľudia formujú vlastnú osobnosť a budujú sebaúctu a zdravé sebavedomie ich MYP dokáže motivovať a pomôcť im dosiahnuť úspech v škole aj v živote mimo školy.

Učíme v angličtine

Skupina predmetov Názov predmetu MYP 0 MYP 1 MYP 2 MYP 3 MYP 4 MYP 5 Spolu
Skupina 1
Štúdiá v jazyku a literatúre*
Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 4 3 3 24
Anglický jazyk a literatúra 5 5 4 4 3 3 24
Skupina 2
Cudzie jazyky*
Anglický jazyk 5 4 4 4 4 4 25
Nemecký jazyk 3 3 3 3 3 3 18
Francúzsky jazyk 3 3 3 3 3 3 18
Skupina 3
Spoločenské vedy
Dejepis 0 2 2 2 2 2 10
Geografia 2 0 2 2 2 2 10
Skupina 4
Prírodné vedy
Biológia 2 2 2 2 2 2 12
Chémia 0 2 2 2 2 2 10
Fyzika 0 2 2 2 2 2 10
Skupina 5
Matematika
Matematika 4 4 4 4 5 5 26
Skupina 6
Umenie
Výtvarná výchova 2 2 2 2 0 0 8
Skupina 7
Telesná a zdravotná výchova
Telesná a zdravotná výchova 2 2 2 2 2 2 12
Skupina 8
Dizajn
Digitálny dizajn 2 2 2 2 0 0 8

V MYP 3 sa okrem toho venujú Komunitnému projektu.

Komunitný projekt povzbudzuje študentov, aby preskúmali svoje právo a zodpovednosť realizovať službu ako činnosť v komunite. Študenti môžu absolvovať komunitný projekt individuálne alebo v malých skupinách.

Počas celého štúdia sa žiak venuje aj projektu Service as action, čo sú školské a mimoškolské aktivity v oblasti služby spoločnosti (dobrovoľníctvo a iné spoločensky prospešné aktivity).

Žiaci sa môžu zapísať na rôzne krúžky ponúkané školou a zapájajú sa aj do olympiád a súťaží v slovenskom školskom systéme.

Ukončenie štúdia

Štúdium sa v šiestom (MYP 5) ročníku programu končí absolvovaním Záverečného projektu (Personal Project), ktorý je hodnotený externe. Žiaci po jeho úspešnom absolvovaní (minimálna známka 3) a po splnení podmienok môžu následne pokračovať v štúdiu dvojročného IB Diploma programu.

Základné princípy vzdelávania

Holistické vzdelávanie — snaží sa zapojiť všetky aspekty života žiaka, vrátane mysle, tela a ducha. Ide o komplexný rozvoj osobnosti žiaka, vedie ho k láske k učeniu, úcte k životu a dáva dôraz na vzťahy a základné ľudské hodnoty v rámci vzdelávacieho prostredia.

Princíp Learning by doing — učíme sa praxou, zážitkové vzdelávanie

Interdisciplinárne vzdelávanie — jedna téma vysvetlená z rôznych hľadísk, medziodborové vzdelávanie