Projekt Erasmus+

Základné informácie

Názov programu
Erasmus+
Číslo zmluvy
2018-1-SK01-KA101-046224 (Mgr. Starostová, Mgr. Horváthová, Mgr. Karkošiaková)
2017-1-SK01-KA101-035077 (Mgr. Bugorčíková, Mgr. Šolcová)
Kľúčová aktivita
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia
Mobilita učiacich sa zamestnancov
Typ akcie
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Názov projektu
Projektový management európskych školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného vzdelávania
(Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa)

Popis projektu

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jednotlivcom a organizáciám poskytuje príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020.

Aj naša škola sa aktívne zapája do tohto programu. Ako prínos možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód učenia a riadenia, prístup k väčšiemu množstvu projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre žiakov a zamestnancov nášho gymnázia.


Erasmus+ Porto

Názov programu
Erasmus+
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová aktivita
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia
Mobilita učiacich sa zamestnancov
Typ akcie
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Názov projektu
Projektový management európskych školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného vzdelávania
(Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa)
Účastníčky
Mgr. Dana Bugorčíková, Mgr. Emília Šolcová
Dátum
29. júl – 3. august 2018
Miesto
Porto, Portugalsko
Poskytovateľ
IfeL Institut für europäische Lehrerfortbildung UG Hamburg
Obsah kurzu
  • kompetencie v projektovom manažmente: organizácia školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých
  • plánovanie, aplikácia, zdroje financovania projektov
  • príprava projektov s partnermi z Európy, získavanie kontaktov
  • inovačné impulzy pre rozvoj školy
  • problémy v európskych projektoch, výmena skúseností, medzinárodná spolupráca, povedomie o Európskej únii
  • rozvoj jazykových kompetencií, seminár bol v nemeckom jazyku
Výstup
  • získanie kontaktov na zahraničných partnerských školách, nadviazanie spolupráce
  • prezentácia kurzu na pedagogickej porade
  • vytvorenie Erasmus+ tímu na škole
  • podanie dvoch prihlášok KA1 a KA2