Projekt Erasmus+

Základné informácie

Popis projektu

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jednotlivcom a organizáciám poskytuje príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Program Erasmus+, ktorý má trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií.

Cieľom programu Erasmus+ je prispieť k stratégii Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začlenenie, ako aj k cieľom strategického rámca EÚ pre spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave ET 2020.

Aj naša škola sa aktívne zapája do tohto programu. Ako prínos možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód učenia a riadenia, prístup k väčšiemu množstvu projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre žiakov a zamestnancov nášho gymnázia.

Pre zamestnancov

Typy zamestnaneckých mobilít (typy kľúčových akcií)

Program Erasmus+ umožňuje využívať tento typ kľúčovej akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) Mobilita jednotlivcov

Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu zamestnancov — ponúka príležitosti učiteľom, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine.

Naša škola sa zapája do mobilného projektu zamestnancov v školskom vzdelávaní.

Tento projekt mobility môže zahŕňať jednu alebo viacero z nasledujúcich činností:

Mobilita zamestnancov:

 • štruktúrované kurzy — podporujú odborný rozvoj učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl,
 • hospitácie (tzv. job shadowing) — poskytujú pre učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl možnosť stráviť obdobie v zahraničí v partnerskej škole.

Štruktúra mobilného projektu

Mobilitný projekt bude pozostávať z týchto fáz:

 • príprava (vrátane praktických opatrení, výberu účastníkov, uzavretia zmlúv s partnermi a účastníkmi, prípravy účastníkov pred odchodom v oblasti jazykovej, interkultúrnej a vzdelávacej a v súvislosti so stanovenými úlohami),
 • realizácia mobility,
 • nadväzujúce činnosti (vrátane vyhodnotenia činností, potvrdenia a šírenia a využívania výsledkov projektu).

Pred vycestovaním

 1. Zamestnanec odovzdá všetky príslušné dokumenty koordinátorovi potrebné k vytvoreniu dokladov pre sociálnu poisťovňu minimálne 21 dní pred vycestovaním (meno, termín mobility, cieľ — krajina). Výšku finančnej podpory stanovuje schválená zmluva o poskytnutí grantu.
 2. Zamestnanec si vyhotoví cestovný príkaz.
 3. Cestovný príkaz podpisuje zamestnanec a riaditeľka školy.
 4. Po schválení cestovného príkazu zamestnanec požiada o vystavenie Zmluvy o finančnej podpore minimálne 14 dní pred vycestovaním na ekonomickom úseku (Mgr. Monika Sabová — sabova@srobarka.sk). Na základe podpísanej zmluvy sa následne zamestnancovi vyplatí schválený poskytnutý grant.

Cestovné lístky ako aj ubytovanie si zamestnanec zabezpečuje sám v súlade so splnením kritérií efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Každý účastník mobility je povinný mať uzavreté platné cestovné poistenie počas celého trvania mobility.

Po návrate z mobility

 1. Zamestnanec vyúčtuje svoju pracovnú cestu do 10 kalendárnych dní odo dňa návratu na ekonomickom úseku, kde mu bol CP vystavený.
 2. Zamestnanec predloží po mobilite správu zo zahraničnej pracovnej cesty riadne vyplnenú a podpísanú riaditeľkou školy (tlačivo v súlade s ISO smernicou).
 3. Zamestnanec predloží cestovný a ubytovací doklad, ktorý bude deklarovať čas odchodu na mobilitu a príchodu do miesta pobytu a všetky súvisiace doklady, ktoré mu vznikli počas mobility.
 4. Zamestnanec predkladá po ukončení cesty certifikát alebo potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie o absolvovaní prednáškového pobytu/školenia (dokumenty potvrdzujúce realizáciu Erasmus+ mobility).
 5. Zamestnanec vyplní správu z absolvovanej mobility — online cez systém EU Survey po mobilite najneskôr do termínu určeného systémom. Portál EU zašle každému účastníkovi na e-mail link, prostredníctvom ktorého je možné vyplniť správu. Túto správu vytlačí a odovzdá koordinátorovi programu ERASMUS+.
 6. Zamestnanec pripraví stručnú správu o zrealizovanom projekte na webovú stránku školy podľa vzoru najskôr do dvoch týždňov od návratu.
 7. Zamestnanec prezentuje získané skúsenosti na pedagogickej rade a prípadne zrealizuje otvorenú hodinu, ktorá využíva získané poznatky z absolvovanej mobility.

Pre žiakov

Žiaci sa môžu zapojiť do Kľúčovej akcie 2 (KA2) — Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

V prihláške na partnerstvo, ktorú zostavuje naša škola s partnerkou školou/partnerskými školami, môžu byť naplánované v rámci doplnkových aktivít projektu aj mobility žiakov do partnerských škôl, buď v rámci krátkodobých výmen skupín žiakov alebo dlhodobé mobility za účelom štúdia. Prihlášku do príslušnej národnej agentúry podáva škola, ktorá je koordinátorom celého partnerstva.

V rámci tohto typu sa žiaci zapájajú do osobitného partnerstva — do školských výmenných partnerstiev.

Realizované projekty

KA 1

Všeobecná charakteristika

V súčasných podmienkach vzdelanostnej spoločnosti je nevyhnutné prispôsobovať sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby. Naša škola prešla v poslednom období veľkými zmenami. Snažíme sa o modernizáciu a zvyšovanie kvality vyučovania humanitných a prírodovedných predmetov.

Tento cieľ by sme chceli dosiahnuť zlepšením a inovovaním metód vyučovania. Chceme sa inšpirovať zahraničnými školskými systémami. Uvedomujeme si, že motivovaní učitelia sú pre žiakov veľmi dôležití. Za jedinečnú príležitosť pre našich učiteľov a pre vedenie školy považujeme tzv. Job Shadowing, teda možnosť stráviť niekoľko dní na podobnej škole v zahraničí a pozorovať vyučovanie alebo riadenie školy. Táto skúsenosť môže byť pre mnohých kolegov inšpiráciou a umožňuje im rozvíjať jazykové, metodologické, riadiace a medzikultúrne kompetencie.

Za základný prvok zvyšovania kvalifikácie učiteľov považujeme účasť na vzdelávacích kurzoch, kde očakávame nové impulzy, vzdelávacie aktivity, postupy a nové materiály, ktoré by sme chceli integrovať do vyučovacích hodín. Naším cieľom je zvýšiť záujem študentov o učenie sa cudzích jazykov. Dôležitá je tu kreativita, inovácie, riešenie problémov, komunikácia, spolupráca.

Dnes si žiaci majú možnosť vybrať z množstva škôl a je preto veľmi dôležité ponúknuť im niečo mimoriadne.

Na Šrobárke sa každý žiak profiluje individuálne. Mnohí však dlho váhajú, ktorou cestou sa majú vybrať. Sme presvedčení, že účasťou našich učiteľov na medzinárodných projektoch im túto dilemu uľahčíme. Dobrou znalosťou napr. cudzích jazykov nebudú mať problém študovať v zahraničí. Máme snahu stať sa lídrom medzi košickými gymnáziami a vrátiť škole renomé.

Číslo zmluvy 2017-1-SK01-KA101-035077

Porto, Portugalsko
Názov projektu
Projektový management európskych školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného vzdelávania
(Projektmanagement für interkulturelle Austauschprojekte in Europa)
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová aktivita
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia
Mobilita učiacich sa zamestnancov
Typ akcie
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Účastníci mobility
Mgr. Dana Bugorčíková,
Mgr. Emília Šolcová
Dátum
29. júl – 3. august 2018
Miesto
Porto, Portugalsko
Poskytovateľ
IfeL Institut für europäische Lehrerfortbildung UG Hamburg
Obsah kurzu
 • kompetencie v projektovom manažmente: organizácia školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých,
 • plánovanie, aplikácia, zdroje financovania projektov,
 • príprava projektov s partnermi z Európy, získavanie kontaktov,
 • inovačné impulzy pre rozvoj školy,
 • problémy v európskych projektoch, výmena skúseností, medzinárodná spolupráca, povedomie o Európskej únii,
 • rozvoj jazykových kompetencií, seminár v nemeckom jazyku.
Výstup
 • získanie kontaktov na zahraničných partnerských školách, nadviazanie spolupráce,
 • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
 • vytvorenie Erasmus+ tímu na škole,
 • podanie dvoch prihlášok KA1 a KA2.

Číslo zmluvy 2018-1-SK01-KA101-046224

Düsseldorf, SRN
Názov projektu
My way — Urobme to po svojom
Číslo zmluvy
2018-1-SK01-KA101-046224
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Zlatica Karkošiaková
Dátum
08. september – 21. september 2019
Miesto
Institut für internationale Kommunikation e.v.
Eulerstraße 50, Düsseldorf, SRN
Poskytovateľ
SAAIC
Obsah mobility

09.09.2019 – 13.09.2019

 • Metódy E-Learningu: Tablety, aplikácie, Web 2.0 vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka
 • Zostavenie vlastnej webovej stránky
 • Autorské práva pri používaní obrázkov z webu
 • Zostavenie interaktívnych cvičení
 • Práca s QR kódom
 • Práca s tabletom na vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka
 • Aplikácie a Web 2.0 — použitie v jazykovom vyučovaní
 • Zostavenie vlastných vyučovacích hodín s použitím aplikácií a web 2.0

16.09.2019 – 20.09.2019

 • Koncepty kreatívneho vyučovania nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka
 • Podprahová pedagogika
 • Motivovať hudbou
 • Jazykové hry vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka
 • Aktivity na začiatku vyučovacej hodiny
 • Kreatívne písanie
 • Hospitácie na vyučovaní v jazykových kurzoch
Výstup
Otvorená hodina dňa 17.12.2019 v triede/skupine n1, III.A, B, C, D

Manchester, Veľká Británia
Názov projektu
My way — Urobme to po svojom
Číslo zmluvy
2018-1-SK01-KA101-046224
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Dana Starostová
Dátum
22. júl 2019 – 02. august 2019
Miesto
Manchester, Veľká Británia
Poskytovateľ
SAAIC
Obsah mobility
Obsahom mobility bola účasť na štruktúrovanom kurze vo Veľkej Británii. Kurz bol kombináciou kurzu metodológie, vyučovania CLIL a súčasnej britskej kultúry. Program bol určený pre učiteľov anglického jazyka a jeho cieľom bolo zvýšiť sebavedomie účastníkov v používaní jazyka a zároveň im poskytnúť nové nápady a impulzy využiteľné v ich ďalšej praxi.
Výstup
Prezentácia mobility na PK, otvorená hodina, nadviazanie kontaktov s cieľom ďalšej spolupráce na výmenných projektoch

Nice, Francúzsko
Názov projektu
My way — Urobme to po svojom
Číslo zmluvy
2018-1-SK01-KA101-046224
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Katarína Horváthová
Dátum
15. júl – 26. júl 2019
Miesto
Nice, Francúzsko
Poskytovateľ
SAAIC
Obsah mobility
 • metodológia a didaktika francúzskeho jazyka,
 • dynamizácia vyučovania,
 • využívanie nových technológií na hodine.
Výstup
 • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
 • otvorená hodina.

Číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA101-060087

Oxford, Veľká Británia
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2019-1-SK01-KA101-060087
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ mobility
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
PhDr. Katarína Kobulská
Dátum
19. október – 26. október 2019
Miesto
Oxford, Veľká Británia
Poskytovateľ
British Study Centres Oxford
Obsah mobility
 • týždňový kurz pre zahraničných učiteľov anglického jazyka na stredných školách,
 • práca s pokročilou slovnou zásobou, rozvoj jazykových kompetencií, reálie Veľkej Británie,
 • výmena skúseností s učiteľmi z rôznych krajín Európskej únie.
Výstup
 • prezentácia kurzu na PK ANJ a na seminári OUP,
 • využitie poznatkov pri vyučovaní cudzích jazykov.

Málaga, Španielsko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2019-1-SK01-KA101-060087
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ mobility
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Katarína Horváthová
Dátum
2. august – 13. august 2021
Miesto
Málaga, Španielsko
Poskytovateľ
Malaca Instituto
Obsah mobility
Intenzívny kurz španielskeho jazyka
Výstup
 • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
 • otvorená hodina.

Praha, Česká republika
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2019-1-SK01-KA101-060087
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ mobility
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Účastníci mobility
RNDr. Dagmar Klímová,
Mgr. Katarína Kňazovická,
Mgr. Ingrid Melichová,
Mgr. Katarína Hribová, MA
Dátum
20. september – 26. september 2021
Miesto
Praha, Česká republika
Poskytovateľ
Základná škola a gymnázium Nový PORG
Obsah mobility
Job shadowing — návšteva školy spojená s konzultáciami a návštevami vyučovacích hodín
Výstup
 • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
 • diskusia o možnej implementácii niektorých postupov aplikovaných na PORGu,
 • ponuka ďalej spolupracovať s partnerskou školou formou mailovej komunikácie (testy, know how).

Cascais, Portugalsko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2019-1-SK01-KA101-060087
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
PaedDr. Zuzana Novotná
Dátum
11. november – 16. november 2021
Miesto
Cascais, Portugalsko
Poskytovateľ
Outdoored.eu
Obsah mobility
Taking groups out — of — door:
 • rozvíjať vodcovské schopnosti pre vedenie skupín a vzdelávanie v prírode,
 • výmena skúseností s učiteľmi z rôznych krajín Európy a rozvoj zručností.
Výstup
 • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
 • otvorená hodina.

Málaga, Španielsko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2019-1-SK01-KA101-060087
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ mobility
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Patrícia Gajdošová
Dátum
14. február – 25. február 2022
Miesto
Málaga, Španielsko
Poskytovateľ
Cervantes Escuela Internacional, S. L.
Obsah mobility
 • dvojtýždňový kurz pre učiteľov španielskeho jazyka zameraný na oboznámenie sa s najnovšími didaktickými a lingvistickými metódami, aplikovanými do výučby cudzieho jazyka,
 • porozumenie učenia sa v skupine a dynamiky v hodine pri plnení úloh.
Výstup
 • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
 • otvorená hodina,
 • využitie poznatkov pri vyučovaní cudzieho jazyka.

Berlín, Nemecko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Marek Zvirinský, PhD.
Dátum
4. apríl – 15. apríl 2022
Miesto
Berlín, Nemecko
Poskytovateľ
Europass Teacher Academy
Obsah mobility
Kurz nemeckého jazyka a kultúry pre učiteľov
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, otvorená hodina

Helsinki, Fínsko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastníci mobility
Mgr. Martina Fabriciová,
Mgr. Martina Hlinková,
Mgr. Ivana Petrašovičová
Dátum
11. apríl – 16. apríl 2022
Miesto
Helsinki, Fínsko
Poskytovateľ
Europass Teacher Academy
Obsah mobility
CLIL and PBL vyučovacie metódy
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Helsinki, Fínsko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastníci mobility
Mgr. Emília Šolcová,
Mgr. Dana Bugorčíková
Dátum
1. máj – 7. máj 2022
Miesto
Helsinki, Fínsko
Poskytovateľ
English Matters
Obsah mobility
Štruktúrovaná vzdelávacia návšteva škôl a školiacich seminárov vo Fínsku
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Swieqi, Malta
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastník mobility
Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.
Dátum
9. máj – 13. máj 2022
Miesto
Swieqi, Malta
Poskytovateľ
Link School of English
Obsah mobility
Kurz praktického využitia IKT vo vzdelávaní
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, otvorená hodina

Florencia, Taliansko
Názov projektu
Projektová práca na gymnáziu
Číslo zmluvy
2017-1-SK01-KA101-035077
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA1)
Typ mobility
Mobilita pracovníkov/zamestnancov v oblasti školského vzdelávania
Účastníci mobility
Mgr. Dana Starostová,
Mgr. Katarína Kňazovická,
Mgr. Ingrid Melichová
Miesto
Florencia, Taliansko

Erasmus+ kurzy sú medzi našimi pedagógmi veľmi populárne a v tomto školskom roku sa aj naše angličtinárky Mgr. Dana Starostová, Mgr. Katarína Kňazovická a Mgr. Ingrid Melichová rozhodli vycestovať do Florencie a zúčastniť sa Metodického kurzu pre učiteľov cudzích jazykov, ktorý bol zameraný na kreatívne aktivity a využívanie moderných technológií: Make it Easy, Make it Real. V rámci medzinárodnej komunity učiteľov, ktorí sa tohto kurzu zúčastnili sa podelili o svoje osvedčené postupy a pod vedením skúsenej lektorky kurzu sa naučili prakticky využívať rôzne aplikácie a rozličné kreatívne aktivity, ktoré už úspešne začlenili do svojich hodín angličtiny. Okrem zaujímavých hodín kurzu si naše učiteľky odnášajú prekrásne spomienky z úžasných miest renesančnej Florencie, jej námestí, uličiek, kostolov, galérií a múzeí, ale v pamäti ostanú aj chutné kulinárske zážitky z miestnych reštaurácií.


KA 2

Všeobecná charakteristika

Po finančnej kríze, spore o azylovú politiku a nastávajúcom Brexite je Európska únia čoraz viac konfrontovaná s otázkou, čo spája jednotlivé členské štáty. Najmä pre mladých ľudí, ktorí poznajú Európu bez hraníc a ktorí vyrastali v relatívnej prosperite, je dôležité hľadať stopy spoločnej histórie a identity.

Európska mládež totiž môže byť úspešná v úspešnom formovaní európskeho projektu iba vtedy, ak si uvedomí svoju vlastnú identitu a uzná spoločné hodnoty. Preto sme sa s partnerskými školami v Nemecku, Litve, Poľsku a Taliansku rozhodli pracovať na projekte, ktorý sa zaoberá identitami v Európe.

Cieľom nášho projektu je posilnenie medzikultúrnych kompetencií, jazykových zručností (projektovým jazykom je nemčina a angličtina), uvedomenie si vlastnej a európskej identity, rozvoj mediálnej gramotnosti a sociálnych kompetencií prostredníctvom spolupráce v medzinárodných tímoch a v neposlednom rade uvedomenie si európskych hodnôt.

Výsledkom spoločných stretnutí je tvorba rôznych identít v Európe pomocou fotografií z mobilít, ktoré vytvoria žiaci. Na záver projektu budú výsledky ich práce prezentované na spoločnej výstave.

Číslo zmluvy 2019-1-DE03-KA229-059529_4

Saalfeld, Nemecko
Názov projektu
Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti)
Číslo zmluvy
2019-1-DE03-KA229-059529_4
Zúčastnené krajiny
Nemecko, Taliansko, Litva, Poľsko a Slovensko

Od 23. do 30. novembra 2019 sa v rámci projektu Erasmus uskutočnila prvá mobilita do Nemecka. Naším hostiteľom bola škola Heinrich Böll Gymnasium v meste Saalfeld (Thüringen). Zúčastnilo sa ho 5 žiakov z 3.C spolu s p. p. Šolcovou a p. p. Karkošiakovou.

Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a čakal na nich týždeň plný projektových aktivít. Nechýbali v ňom prezentácie jednotlivých krajín, exkurzie do Weimaru a Erfurtu, návšteva Landtagu a beseda s poslancom, úžasné vianočné trhy, príjemné stretnutia so žiakmi z projektových krajín a kopec zábavy. Nikto však nezabúdal na hlavnú úlohu – fotografovanie všetkého, čím sa Nemecko od Slovenska odlišuje, ale aj čo ho s nami spája.

Na záver sme sa poďakovali hostiteľom za starostlivosť a plní zážitkov sme odchádzali domov. Vďaka projektu sme spoznali nové miesta, preverili naše jazykové schopnosti a našli si nových kamarátov.


Online stretnutie s projektovými partnermi
Názov projektu
Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti)
Číslo zmluvy
2019-1-DE03-KA229-059529_4
Zúčastnené krajiny
Nemecko, Taliansko, Litva, Poľsko a Slovensko

Aj napriek pandémii sme sa s projektovými partnermi z Nemecka, Litvy a Poľska rozhodli v našom projekte KA2 Erasmus+ Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti) pokračovať aspoň online stretnutím. Naše virtuálne stretnutie sa uskutočnilo 21. mája 2021 a témou bola otázka Wie hat Corona das Leben der Menschen in Europa verändert? (Ako zmenila korona život ľudí v Európe?)

Žiaci každej školy si pripravili osobné vizitky (Steckbriefe) a fotografiu, ktorá symbolizuje ich život počas pandémie. Za každú krajinu boli v nemčine a v angličtine predstavené tri fotografie, ktoré si žiaci po vzájomnej dohode vybrali. Na záver boli hlasovaním zvolené tri fotografie, ktoré sa v našom projekte stali symbolom života ukrytého za rúškom.

Veríme, že projekt bude na budúci rok pokračovať vzájomnou spoluprácou a najmä osobnými stretnutiami s našimi projektovými partnermi.


Medzinárodné projektové stretnutie Erasmus+
Názov projektu
Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti)
Číslo zmluvy
2019-1-DE03-KA229-059529_4
Zúčastnené krajiny
Nemecko, Litva, Poľsko a Slovensko

V dňoch 27. marca až 1. apríla 2022 sme v rámci projektu Erasmus+ (K2 Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti) po dvoch rokoch konečne na Šrobárke privítali našich projektových partnerov z Nemecka, Poľska a Litvy. Zavítalo ku nám 6 zahraničných učiteľov a 16 žiakov, ktorí boli ubytovaní v slovenských rodinách, aby mali možnosť lepšie spoznať zvyky a tradície.

Našich hostí čakal na Slovensku bohatý program: prehliadka Košíc s Milanom Kolcunom, návšteva synagógy s našou bývalou pani riaditeľkou Janou Teššerovou, prehliadka Dómu sv. Alžbety či Východoslovenského múzea. Dva dni sme strávili v našich čarokrásnych Tatrách, kde nechýbala turistika a prechádzka okolo Štrbského plesa.

Nezabúdali sme ani na cieľ projektu, ktorým je záverečná výstava fotografií všetkého, čím sa naše krajiny odlišujú, ale aj čo ich spája. Žiaci zozbierali veľké množstvo fotografií z celého týždňa a k vybraným spoločne vytvorili zaujímavé príbehy.

Realizácia takýchto projektov umožňuje mladým ľuďom uvedomiť si dôležitosť štúdia cudzích jazykov a zároveň im vytvára príležitosť spoznať iné krajiny, kultúru a nadviazať nové priateľstvá. Veríme, že pobyt na Slovensku priniesol všetkým účastníkom nezabudnuteľné zážitky a cenné životné skúsenosti.

From 27 March to 1 April 2022, we welcomed our Erasmus+ project (K2 European Identities in the Past, Present, and Future) partners from Germany, Poland, and Lithuania at Šrobárka after two long awaited years. 6 teachers from abroad and their 16 students, who were accommodated in Slovak families so they could get to know our customs and traditions better, visited our school.

A rich programme awaited our guests in Slovakia: a tour of Košice with Milan Kolcun, a visit to the synagogue with our former headteacher Jana Teššerová, and a tour of the St Elizabeth’s Cathedral and the East Slovak Museum. We spent two days in our spellbinding Tatra Mountains, where we had our fair share of hiking and went for a walk around Štrbské pleso.

We also did not forget about the goal of the project, which is the final photography exhibition of everything that makes our countries different but also unites them. The students took many photographs throughout the whole week, and together they created compelling stories to accompany the selected images.

The implementation of international projects enables young people to realise the importance of learning foreign languages and, at the same time, creates an opportunity for them to get to know other countries and cultures and build new friendships. We hope that the stay in Slovakia afforded all its participants unforgettable experiences and invaluable life experience.


Projektové stretnutie Erasmus+ v Litve
Názov projektu
Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti)
Číslo zmluvy
2019-1-DE03-KA229-059529_4
Zúčastnené krajiny
Nemecko, Litva, Poľsko a Slovensko

Od 13. mája do 18. mája 2022 sa uskutočnilo už tretie stretnutie v rámci projektu K2 Erasmus+. Tentokrát sme zavítali do Litvy a hostiteľom bolo Gymnasium Hermanna Sudermanna v meste Klaipeda. Naši žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a spolu s projektovými partnermi z Nemecka, Litvy a Poľska pracovali na spoločnom projekte Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti).

V programe týždňového stretnutia nechýbalo ani spoznávanie litovských dejín, kultúry a zvykov.

Litovská republika je najväčšou z troch pobaltských krajín a od vyhlásenia nezávislosti v roku 1990 si utvára novú identitu. Zachováva si svoje staré tradície a vidno tu aj pozostatky sovietskej nadvlády. Od roku 2004 je členom Európskej únie.

V našom programe nechýbalo hlavné mesto Vilnius s nádherným historickým centrom, prehliadka miest Klaipeda, Palanga či návšteva úchvatnej prírodnej krásy na piesočnatom poloostrove Kuršská kosa, ktorý je na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Naši a zahraniční žiaci znovu vyberali z množstva fotografií tie najlepšie, ku ktorým vytvárali zaujímavé príbehy v jednotlivých jazykoch. Tie budú prezentované na výstave, ktorá sa uskutoční v rámci posledného projektového stretnutia v Poľsku.

From 13 to 18 May 2022, the third meeting within the K2 Erasmus+ project took place. This time we visited Lithuania where we were hosted by the Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija in Klaipėda. Our students were accommodated in host families and together with our project partners from Germany, Lithuania, and Poland worked on the joint Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (European Identities in the Past, Present, and Future) project.

The program of the week-long meeting also included getting to know Lithuanian history, culture, and customs.

The Republic of Lithuania is the largest of the three Baltic countries and has been forming a new identity since its declaration of independence in 1990. It preserves its old traditions, yet the remains of Soviet domination can still be felt. It has been a member of the European Union since 2004.

Our programme included a visit the capital, Vilnius, and its beautiful historic centre, a tour of Klaipėda and Palanga, and a hike through the breathtakingly beautiful Curonian Spit, which is on the UNESCO World Natural Heritage List.

The students once again selected the best images from a number of photographs, for which they created interesting stories in the languages of the project. The photographs and stories will be presented at the exhibition, which will take place as part of the last project meeting in Poland.


Projektové stretnutie Erasmus+ v Poľsku
Názov projektu
Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
(Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti)
Číslo zmluvy
2019-1-DE03-KA229-059529_4

V dňoch 4. júna až 9. júna 2022 sa uskutočnilo posledné stretnutie žiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (Európske identity v minulosti, prítomnosti a budúcnosti). Tentokrát 6 našich žiakov a 4 učiteľov privítalo poľské mesto Ropczyce. Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a mali tak možnosť nahliadnuť do bežného života poľskej rodiny.

Naša partnerská škola Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach pripravila zaujímavý program. Navštívili sme Ojcowský národný park, najmenší národní park v Poľsku, a obdivovali jeho geologické a prírodné bohatstvo, ako aj početné vápencové útesy a jaskyne. V programe nechýbala návšteva Krakova, kde sme skúsili maľbu na sklo, a Rzešova, kde sme si v čokoládovej továrni vyrobili svoju vlastnú čokoládu.

Zároveň žiaci spoločne usilovne pracovali a opäť vybrali najkrajšie fotografie a vymysleli k nim zaujímavý príbeh. Tešíme sa na výsledok — záverečnú výstavu, ktorá bude krásnou bodkou za naším medzinárodným projektom.

Sme veľmi radi, že sa nám projekt aj napriek pandémii podarilo zrealizovať a veríme, že všetky naše spoločné stretnutia slúžili k rozvoju sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, ako aj k zvyšovaniu informovanosti o kontexte Európskej únie, v ktorom ide o spoločné hodnoty EÚ, zásady jednoty a rozmanitosti, kultúrnu identitu, kultúrne povedomie a spoločenské a historické dedičstvo. V budúcom školskom roku opäť pripravujeme medzinárodný projekt Erasmus+ pre našich žiakov, aby sme nadviazali na úspešnú spoluprácu s našimi partnerskými školami.

From 4 to 9 June 2022, the last meeting of students and teachers within the Europäische Identitäten in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (European Identities in the Past, Present, and Future) Erasmus+ project took place. This time, six of our students and four teachers were welcomed in the Polish town of Ropczyce. Our students were accommodated in host families, having the chance to see the everyday life of a Polish family.

Our partner school, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, planned an interesting programme for us. We visited Ojców National Park, the smallest national park in Poland, where we admired Poland’s geological and natural beauty as well as numerous limestone cliffs and caves. We also visited Kraków, where we tried working with stained glass, and Rzeszów, where we made our own chocolate in a chocolate factory.

Throughout the week, the students worked hard once more to select the most beautiful photographs and come up with compelling stories to accompany them. We are really looking forward to the final result — an exhibition to conclude this amazing international project.

We are overjoyed that, despite the pandemic, we have succeeded in realising the project and we hope that all our meetings have helped develop social and intercultural competences as well as raise awareness of the European Union’s context of common EU values, the principles of unity and diversity, cultural identity, cultural awareness, and common social and historical heritage. For the next school year, we are already working on another international Erasmus+ project for our students to build on the successful cooperation with our partner schools.


Európska únia je čoraz viac konfrontovaná s otázkou, čo spája jednotlivé členské štáty. Najmä pre mladých ľudí, ktorí poznajú Európu bez hraníc a ktorí vyrastali v relatívnej prosperite, je dôležité hľadať stopy spoločnej histórie a identity. Európska mládež totiž môže byť úspešná v úspešnom formovaní európskeho projektu iba vtedy, ak si uvedomí svoju vlastnú identitu a uzná spoločné hodnoty. Preto sme sa s partnerskými školami v Nemecku, Litve a Poľsku pracovali na projekte, ktorý sa zaoberal identitami v Európe.

Cieľom nášho projektu bolo posilnenie medzikultúrnych kompetencií, jazykových zručností (projektovým jazykom bola nemčina a angličtina), uvedomenie si vlastnej a európskej identity, rozvoj mediálnej gramotnosti a sociálnych kompetencií prostredníctvom spolupráce v medzinárodných tímoch a v neposlednom rade uvedomenie si európskych hodnôt.

Výsledkom spoločných stretnutí bola tvorba rôznych identít v Európe pomocou fotografií z mobilít, ktoré vytvorili žiaci.

Definitívnou bodkou za naším projektom je výstava, na ktorej naši a zahraniční žiaci prezentujú výsledky svojej práce. V týchto dňoch ju prezentujeme v Nemeckej knižnici Goetheho inštitútu v Štátnej vedeckej knižnici na Pribinovej ulici 1 v Košiciach.

Conclusion of the 2019 – 2022 project

The European Union has recently been facing the question of what unites its individual member states. For young people who know a Europe without borders and who grew up in relative prosperity, it is especially important to look for traces of a common history and identity. Indeed, European youth can only be successful in shaping a European project if they realise their own identity and recognise common values. For these reasons, we worked with partner schools in Germany, Lithuania, and Poland on a project that dealt with identities in Europe.

The goals of our project were to strengthen intercultural competences, language skills (the project languages were German and English), and awareness of one’s own and European identity, to develop media literacy and social competences through cooperation in international teams, and last but not least, to raise awareness of European values.

The result of the joint meetings was the creation of various identities in Europe using photos from the mobilities created by the students.

Our project is finishing with an exhibition where students who were involved in the project present the results of their work. It is currently being held at the German Library of the Goethe Institute in the State Research Library at Pribinova 1 in Košice.

Dokumenty na stiahnutie

Vzory tlačív k projektu Erasmus+

Časté otázky

Aké aktivity je možné realizovať v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1) — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov?

Projekt KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov je zameraný na rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávacej organizácie prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 • nadnárodné vzdelávacie mobility žiakov/študentov/čerstvých absolventov (iba v sektore OVP a VŠ) zamerané na osobný rozvoj, zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie zamestnateľnosti,
 • nadnárodné vzdelávacie mobility zamestnancov organizácie, ako aj osôb zapojených do jej strategického rozvoja, s cieľom zvýšiť ich odborné kompetencie, pripravenosť na zmeny a zlepšiť kvalitu vo výučbe a učení.

Všetky podporované aktivity musia mať pozitívny a dlhodobý vplyv na rozvoj organizácií, ako aj ich účastníkov.

Týka sa projekt KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov len samotnej mobility?

Nie. Mobilitný projekt pozostáva z 3 fáz:

 • Príprava (výber účastníkov mobilít na základe transparentných kritérií, uzavretie zmlúv s partnermi a účastníkmi, príprava účastníkov)
 • Hlavné aktivity (realizácia mobilít a monitorovanie priebehu mobilít)
 • Nadväzujúce aktivity (vyhodnotenie a uznanie výsledkov vzdelávania, šírenie a využívanie výsledkov projektu)

Ako sa vypočíta podpora jednotlivcov (náklady na ubytovanie a stravovanie) v nových on-line prihláškach v KA1 v sektoroch ŠV, OVP a VD?

Výpočet podpory jednotlivcov na ubytovanie a stravovanie je nasledovný:

 • všetky cieľové krajiny sú rozdelené do 3 skupín, pričom pre každú skupinu krajín je stanovená konkrétna denná sadzba,
 • v on-line prihláške, v sekcii „Aktivity“, v tabuľke „Podpora jednotlivcov“, sú len 3 riadky, z toho každý riadok je určený pre 1 skupinu krajín, čo znamená, že:
 • do jedného riadku sa musí uviesť počet všetkých účastníkov, ktorí cestujú do krajín patriacich do danej skupiny krajín, bez ohľadu na dĺžku trvania (počtu dní) ich mobility; v tom istom riadku sa musí uviesť priemerná dĺžka mobility vrátane cesty (počet dní na dve desatinné miesta) na 1 účastníka,
 • na základe týchto dvoch údajov prihláška automaticky vypočíta celkovú podporu pre všetkých účastníkov cestujúcich do danej skupiny krajín.

Upozornenia:
je potrebné venovať veľkú pozornosť:

 • správnemu vypočítaniu priemerného počtu dní na 1 účastníka (na dve desatinné miesta) pre danú skupinu krajín,
 • do celkového počtu dní trvania mobility je potrebné započítať aj dni potrebné na cestu pred a po mobilite (maximálne 2 dni/osoba),
 • celková suma vypočítaná v prihláške na základe priemerov sa môže odlišovať od reálnych nákladov mobilít vypočítaných jednotlivo podľa sadzieb uvedených na stránke národnej agentúry a finančných pravidiel uvedených v Sprievodcovi programom.

Odporúčame žiadateľom vypočítať si reálne náklady jednotlivých mobilít podľa sadzieb zverejnených na stránke národnej agentúry a finančných pravidiel uvedených v Sprievodcovi programom pre zistenie prípadného rozdielu.

Čo je to Európsky plán rozvoja?

Európsky plán rozvoja (European Development Plan) je dôležitá časť prihlášky projektu podaného v rámci KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ktorá je povinná pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých. Európsky plán rozvoja má obsahovať konkrétny popis stratégie rozvoja organizácie v dlhodobom časovom horizonte z hľadiska jej internacionalizácie, modernizácie a skvalitnenia vzdelávacích služieb, ako aj spôsob, akým daný projekt prispeje k napĺňaniu tejto stratégie.

Aké trvanie môže mať projekt KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov?

Projekt KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov môže trvať 12 až 24 mesiacov. Výnimkou sú vysoké školy, ktoré majú dĺžku trvania projektu 16 alebo 24 mesiacov v KA103. V KA107 majú projekty trvanie 16 alebo 26 mesiacov a od Výzvy 2019 iba 24 alebo 36 mesiacov.

Projekty môžu začať najskôr 01.06.2020 a musia začať najneskôr 31.12.2020.

Kto môže podať prihlášku v rámci KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov?

Sektor ŠV:
Škola (materská, základná, stredná, jazyková s cieľovou skupinou žiakov ZŠ a SŠ alebo základná umelecká) zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR alebo koordinátor národného konzorcia, ktorými môžu byť školy, zriaďovatelia alebo priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR (takéto konzorcium musia okrem koordinátora tvoriť ešte minimálne 2 školy). Typy oprávnených inštitúcií pre sektor ŠV sú zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk v časti Ako získať grant, Príručky pre žiadateľov.

Sektor OVP:
Poskytovatelia OVP (v zmysle platných právnych predpisov SR), ktorí vysielajú svojich učiacich sa a/alebo zamestnancov na mobilitu do zahraničia; koordinátori národného konzorcia; držitelia Charty Mobility v OVP. Sprostredkujúca organizácia môže žiadať o grant len ako koordinátor národného konzorcia, ktoré musí pozostávať prinajmenšom z 3 organizácií aktívnych v OVP.

Sektor VŠ:
Vysoké školy, ktoré majú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE).

Sektor VD:
Organizácia vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, ktorá vysiela svojich zamestnancov do zahraničia, alebo organizácia vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, konajúca ako koordinátor národného konzorcia pre mobility organizácií vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané. Organizácie vo VD priložia k prihláške sken štatistického výkazu typu DALV, ktorý bol doručený na MŠVVaŠ SR (CVTI SR) v stanovenom termíne minimálne v jednom z rokov 2018, 2019, alebo 2020 alebo iný relevantný výkaz.

Bližšie informácie nájdete v dokumente: Typy oprávnených inštitúcií pre sektor VD v projektoch KA104.

Môžu jednu prihlášku KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov podať aj viaceré organizácie aktívne pôsobiace v niektorom zo sektorov vzdelávania, ktoré majú sídlo na Slovensku?

Áno, je to možné. V rámci programu Erasmus+, KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, môže prihlášku podať aj koordinátor tzv. národného konzorcia, ktoré tvoria minimálne 3 subjekty aktívne pôsobiace v jednom zo sektorov vzdelávania, ktoré majú sídlo na Slovensku. Konzorcium má umožniť menším organizáciám spojiť svoje sily pri príprave kvalitného projektu a zvýšiť tak mieru jeho dopadu na cieľové skupiny.

Ak je organizácia členom národného konzorcia, ktoré podáva prihlášku, môže táto organizácia podať prihlášku aj individuálne, resp. byť členom iného národného konzorcia, podávajúceho prihlášku v rámci tej istej Výzvy?

Áno, je to možné. Koordinátor alebo partner konzorcia môže byť súčasťou viacerých rôznych konzorcií podaných v rámci jednej Výzvy, ak prihlášky nie sú rovnaké alebo podobné. Dvojité financovanie rovnakých alebo podobných prihlášok nie je prípustné.

Kto môže byť účastníkom zapojeným do projektu KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov? Komu sú tieto projekty určené?

Projekty KA1 sú určené širokému okruhu cieľových skupín:

Sektor ŠV:

 • učitelia a vedúci pracovníci škôl,
 • ďalší pracovníci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej organizácie — školy, napr.: školskí inšpektori, školskí poradcovia, pedagogickí poradcovia, psychológovia…,
 • zamestnanci miestnych alebo regionálnych zriaďovateľov škôl alebo školských koordinačných orgánov koordinujúcich národné konzorcium, ktorí sa podieľajú na školskej politike, rozvoji školy alebo iných činnostiach so strategickým významom pre sektor ŠV

Sektor OVP:

 • zamestnanci poskytovateľov OVP (učitelia, inštruktori, osoby zodpovedné za medzinárodnú mobilitu, zamestnanci v administratívnych alebo poradenských pozíciách atď.), ktorí pracujú vo vysielajúcej organizácii,
 • ďalší pracovníci zapojení do strategického rozvoja poskytovateľa OVP; v prípade výučbových pobytov/pracovnej stáže v rámci OVP sa na mobilite môžu zúčastniť aj osoby z podnikov, verejného sektora a/alebo organizácií občianskej spoločnosti; pri výučbe/pracovných stážach je akcia otvorená aj pre inštruktorov/majstrov z podnikov, ktorí boli pozvaní vyučovať u žiadateľa —poskytovateľa OVP a/alebo v organizáciách konzorcia, ak je to relevantné,
 • učiaci sa v OVP, ktorých štúdium zahŕňa učenie sa prácou a bývajú v krajine vysielajúcej organizácie,
 • osoby, ktoré sprevádzajú učiacich sa v OVP počas ich pobytu v zahraničí (sprevádzajúce osoby),
 • čerství absolventi poskytovateľov OVP (musia absolvovať stáž OVP v zahraničí do 1 roka od ukončenia štúdia).

Sektor VŠ:

 • študenti a zamestnanci vysokých škôl v krajinách programu, ktoré majú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE),
 • študenti a zamestnanci vysokých škôl v partnerských krajinách,
 • neakademické organizácie v krajinách programu a v partnerských krajinách (napr. podniky, NGO, MŠ, ZŠ a SŠ, a pod.) prijímajúce študentov na stáž alebo vysielajúce zamestnancov vyučovať na VŠ,
 • organizácie v krajinách programu poskytujúce školenia zamestnancom VŠ z partnerských krajín.

Sektor VD:

 • zamestnanci zodpovední za vzdelávanie dospelých, vo vysielajúcej organizácii
 • zamestnanci/pracovníci zapojení do strategického rozvoja vysielajúcej organizácie.

Je potrebné v prihláške uvádzať aj mená účastníkov, pre ktorých sú nadnárodné vzdelávacie mobility plánované?

Nie. Stačí uviesť konkrétnu pozíciu a profil pracovníka, ktorého plánuje organizácia vyslať na mobilitu, a zdôvodnenie, aký dopad bude mať jeho mobilita na organizáciu a aj na účastníkov a ako prispeje k naplneniu cieľov z Európskeho plánu rozvoja.

Môžu sa mobilít v rámci projektu KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov zúčastniť aj absolventi?

Áno. Čerství absolventi však musia byť svojou školou vybraní ešte počas svojho štúdia. Stáž musia absolvovať najneskôr do 1 roka po ukončení svojho stredoškolského (v sektore OVP) alebo vysokoškolského štúdia (v sektore VŠ).

Trvanie stáže v sektore OVP je 2 týždne až 12 mesiacov (bez dní na cestu), v sektore VŠ 2 — 12 mesiacov, pričom Erasmus mobility predchádzajúceho stupňa vzdelania (Bc., Mgr., PhD.) sa zarátavajú do maximálneho limitu 12 mesiacov.

Mobilita absolventov VŠ nie je podporovaná v projektoch spolupráce s partnerskými krajinami (KA107).

Akých typov nadnárodných vzdelávacích mobilít sa môžu účastníci zúčastniť v rámci KA1?

ŠV:

 • Výučba v partnerskej škole v zahraničí
 • Štruktúrovaný kurz alebo podujatie odbornej prípravy v zahraničí
 • Hospitácia (job shadowing) v partnerskej škole v zahraničí

Trvanie mobility: (min. 2 po sebe idúce dni – max. 60 dní, bez dní na cestu).

OVP:

Učiaci sa (žiaci a čerství absolventi): odborná prax v zahraničí na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii):

 • krátkodobá mobilita v trvaní 2 týždne/10 pracovných dní až 89 dní, bez dní na cestu,
 • dlhodobá mobilita ErasmusPRO v trvaní 3 mesiace (90 dní) až 12 mesiacov, bez dní na cestu.

Zamestnanci a osoby zapojené do strategického rozvoja organizácie:

 • výučba/praktické vyučovanie v rámci odbornej prípravy: táto aktivita umožňuje zamestnancom poskytovateľov OVP vyučovať u partnera – poskytovateľa OVP v zahraničí; taktiež umožňuje zamestnancom podnikov v zahraničí poskytovať odbornú prípravu (prax) u žiadateľa – poskytovateľa OVP alebo v organizáciách konzorcia, ak je to relevantné; trvanie: 2 po sebe idúce dni až 60 dní, bez dní na cestu,
 • odborná príprava zamestnancov v zahraničí (stáž, job shadowing/obdobie pozorovania v zahraničí v podniku alebo inej organizácii OVP); trvanie: 2 po sebe idúce dni až 60 dní, bez dní na cestu,
 • krátke prípravné návštevy len pre zamestnancov vysielajúcej organizácie a len ak žiadateľ žiada o grant na dlhodobú mobilitu ErasmusPRO pre učiacich sa; trvanie max. 3 pracovné dni (bez dní na cestu), len 1 zamestnanec, len 1 návšteva do 1 hostiteľskej organizácie.

VŠ:

 • študenti: Štúdium (3 – 12 mesiacov za každý stupeň štúdia) Stáž (2 – 12 mesiacov za každý stupeň štúdia),
 • zamestnanci: výučba (2 – 60 dní bez dní na cestu), školenie (2 – 60 dní bez dní na cestu) počet mobilít nie je limitovaný, v prípade mobilít s partnerskými krajinami je minimálne trvanie zamestanenckých mobilít 5 dní.

VD:

 • výučba alebo poskytovanie odbornej prípravy v partnerskej organizácii v zahraničí,
 • účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo podujatiach odbornej prípravy (napr. školenia, semináre) v zahraničí,
 • hospitácie (job shadowing) v partnerskej organizácii zahraničí.

Trvanie 1 mobility: min. 2 po sebe idúce dni — max. 60 dní bez dní na cestu.

Môžeme v rámci jednej prihlášky KA1 v sektore OVP naplánovať mobility učiteľov rôznych typov a zároveň aj mobility (stáže) žiakov rôznych študijných odborov do firiem v rôznych krajinách?

Áno. Organizácia je oprávnená v danom sektore podať len 1 prihlášku v rámci jednej Výzvy na podanie návrhov, preto je potrebné všetky mobility (rôznych typov a pre rôznych účastníkov) za daný sektor, ktoré majú prispieť k naplneniu cieľov z jej Európskeho plánu rozvoja, naplánovať do jednej prihlášky príslušného sektora.

Je možné plánovať v rámci projektu KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov aj mobility do tzv. partnerských krajín?

Áno. Mobilita do tzv. partnerských krajín je však možná iba v sektore VŠ.

Kde môžem nájsť ponuku kurzov na vzdelávaciu mobilitu pre školských zamestnancov a zamestnancov vo vzdelávaní dospelých?

Žiadateľ si môže vybrať kurz zo širokej ponuky kurzov dostupných na trhu. Na vyhľadávanie vhodných vzdelávacích aktivít slúžia aj nástroje EK:

 1. platforma EPALE určená pre sektor vzdelávania dospelých www.epale.sk
 2. platforma SchoolEducationGateway určená pre sektor školského vzdelávania www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
 3. platforma eTwinning určená pre sektor školského vzdelávania

Je možné v rámci projektu KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch ŠV a VD získať grant na vzdelávaciu aktivitu poskytovanú na Slovensku alebo slovenským poskytovateľom kurzu v zahraničí?

Nie. Program Erasmus+ je postavený na nadnárodnej spolupráci.Vzdelávacia aktivita je nadnárodná mobilita a zahŕňa prinajmenšom dve účastnícke organizácie z dvoch rôznych krajín programu: vysielajúcu (v našom prípade slovenskú organizáciu) a hostiteľskú organizáciu (zahraničnú).

Ako sa vypočíta Poplatok za kurz v on-line prihláškach v KA1 v sektoroch ŠV a VD?

Výpočet Poplatku za kurz v prípade mobility typu „Štruktúrované kurzy/školiace podujatia“ nasledovne: v on-line prihláške, v sekcii „Aktivity“, v tabuľke „Poplatky za kurzy“, je potrebné uviesť len 2 údaje:

 • celkový počet účastníkov,
 • priemerné trvanie v dňoch bez dní na cestu (počet dní na dve desatinné miesta) na 1 účastníka, na základe týchto dvoch údajov prihláška automaticky vypočíta celkovú podporu na Poplatky za kurzy pre všetkých účastníkov, ktorí sa zúčastnia mobility typu „Štruktúrované kurzy/školiace podujatia“.

Upozornenie:
do celkového počtu dní trvania mobility sa nesmú započítať dni potrebné na cestu.

Musíme mať prijímajúcu organizáciu špecifikovanú už v štádiu podávania prihlášky na KA1?

V sektore OVP je to povinné a v sektoroch ŠV a VD vysoko odporúčané, pretože to zvyšuje kvalitu prihlášky, ktorú tak môžu hodnotitelia lepšie posúdiť.

Maximálna výška poplatku za kurz je podľa príručky Sprievodca programom 70 eur na deň a 700 eur na účastníka mobilitného projektu. Môže ísť jeden účastník v rámci jedného projektu na mobilitu viackrát a plánovať zakaždým poplatok za kurz do výšky 700 eur?

Jedna a tá istá osoba môže ísť na mobilitu v rámci jedného projektu viackrát iba v dobre odôvodnených prípadoch. Zároveň platí, že jednej a tej istej osobe môže byť v mobilitnom projekte pridelený poplatok za kurz v maximálnej celkovej výške 700 € bez ohľadu na počet mobilít, ktorých sa táto osoba zúčastní.

Koľko dní trvá krátkodobá a dlhodobá mobilita učiacich sa (žiakov a čerstvých absolventov) v KA1 v OVP?

Krátkodobá mobilita (odborná prax) učiacich sa v OVP na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii) trvá 2 týždne (10 pracovných dní) až 89 dní (bez dní na cestu).Dlhodobá mobilita ErasmusPRO (odborná prax) učiacich sa v OVP na pracovisku (v podniku alebo inej relevantnej organizácii) alebo u poskytovateľa OVP (s praktickým vyučovaním v podniku alebo inej relevantnej organizácii) trvá 3 mesiace (90 dní) až 12 mesiacov (bez dní na cestu).

Je Európsky systém kreditov v OVP (ECVET) povinný v projektoch KA102?

Implementácia prvkov a nástrojov ECVET (Európskeho systému kreditov v OVP) v prihláškach KA1 v sektore OVP nie je povinná, avšak je národnou agentúrou odporúčaná, pretože významne zvyšuje ich kvalitu. ECVET podporuje transparentnosť, definovanie, hodnotenie, validáciu a uznanie získaných výsledkov vzdelávania, ako aj tvorbu mobilitných partnerstiev ECVET.

Viac informácií, dokumentov, metodík a príkladov dobrej praxe je na stránke http://www.erasmusplus.sk/ecvet/.

Sú sprevádzajúce osoby oprávnené v KA1 v OVP pri mobilitách učiacich sa?

Sprevádzajúce osoby v sektore OVP sú oprávnené, ak sprevádzajú učiacich sa so špeciálnymi potrebami, zdravotne postihnutých a neplnoletých, pričom je potrebné naplánovať ich primeraný počet (obvykle 1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácií, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov). Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné v prihláške zdôvodniť. V prihláške sa vypočíta maximálny grant na pobytové náklady (individuálnu podporu) sprevádzajúcej osoby maximálne na 60 dní pobytu; ak sprevádzajúca osoba musí byť v zahraničí dlhšie, reálne náklady na jej pobyt sa musia žiadať v kategórii rozpočtu „Podpora špeciálnych potrieb“.

Môže byť sprostredkujúca organizácia zapojená do KA1 v OVP?

Áno. Sprostredkujúca organizácia však musí byť aktívna na trhu práce alebo v OVP. Nie je vysielajúcou organizáciou, t. j. nevysiela svojich učiacich sa a/alebo zamestnancov na mobilitu do zahraničia, avšak pomáha vysielajúcej/cim organizácii/ciám uvedeným v prihláške s administratívou, praktickým zabezpečením mobilít, hľadaním hostiteľských organizácií, prípadne prípravou účastníkov mobilít. Môže aj nemusí byť členom národného konzorcia, prihlášku však môže podať len vtedy, ak je koordinátorom národného konzorcia. V každom prípade musia byť jasne vysvetlené jej úlohy, práva a povinnosti a musí byť zabezpečená jej kvalita. Sprostredkujúca organizácia môže byť výnimočne aj hostiteľskou/prijímajúcou organizáciou v zahraničí, ak:

 • je aktívna na trhu práce alebo v OVP
 • v prihláške je uvedená ako zahraničný partner
 • účastníci mobilít budú vykonávať mobilitu priamo v jej organizácii alebo v iných hostiteľských organizáciách v jej regióne, s ktorými má uzatvorené zmluvy, a zároveň
 • v prihláške/memorande o porozumení/súhlasnom liste je uvedený aj konkrétny zoznam priamych hostiteľských organizácií, ich kontakty, krátky a relevantný opis + webová stránka. Optimálny stav je, ak aj tieto priame hostiteľské organizácie sú v prihláške uvedené ako osobitní partneri a sú priložené aj ich súhlasné listy.

Upozornenie:
v prihláške musí byť jasne uvedené, ktorí účastníci mobilít zostávajú na stáži v sprostredkujúcej organizácií a ktorí budú umiestnení v iných organizáciách.

Aká je možnosť jazykovej prípravy účastníkov mobility v OVP?

Jazyková podpora je v sektore OVP oprávnená len pre učiacich sa (žiakov a čerstvých absolventov):

 • poskytuje sa pre hlavný vyučovací jazyk, resp. hlavný jazyk na pracovisku,
 • je povinná len pri stážach trvajúcich 19 dní až 12 mesiacov (bez dní na cestu) cez jazykové licencie alebo 150,- Eur na žiaka,
 • on-line licencie pre povinné jazykové hodnotenie učiacich sa cez on-line jazykový nástroj OLS sa žiadajú pre jazyky uvedené priamo v prihláške; jazykové hodnotenie je povinné pred a aj po mobilite, pričom výsledok testu pred mobilitou nie je podmienkou pre absolvovanie stáže,
 • on-line jazykový nástroj (OLS) ponúka aj dobrovoľné on-line jazykové kurzy — plánovaný počet je potrebné uviesť v prihláške; on-line jazykové kurzy sú k dispozícii v jazykoch, ktoré sú uvedené v prihláške; ak OLS neobsahuje jazykové kurzy pre požadovanú jazykovú úroveň, je potrebné žiadať v prihláške 150,- Eur/osoba.

Webová stránka on-line jazykového nástroja (OLS).

Účastníci, ktorí už ovládajú hlavný jazyk na pracovisku najmenej na úrovni B2, sa môžu rozhodnúť absolvovať kurz on-line jazykovej podpory v jazyku hostiteľskej krajiny, ak je k dispozícii.Odporúča sa poskytnúť jazykovú prípravu aj účastníkom mobilít trvajúcich 14 – 18 dní (bez dní cesty), táto sa však hradí z kategórie „Podpora na organizáciu.“

Akú prihlášku podáva držiteľ Charty pre Mobility v oblasti OVP?

Držiteľ Charty pre mobility v oblasti OVP má dve možnosti, ako podať žiadosť na mobilitný projekt, pričom zvoliť si môže len jednu z nich:

1. tzv. zjednodušenú žiadosť (KA116),
alebo
2. klasickú žiadosť (KA102)Formuláre prihlášok sa podávajú online.

Môže žiadať vysoká škola o projekt KA1 — Vzdelávacia mobilita jednotlivcov samostatne a aj ako súčasť konzorcia?

Áno. Vysoká škola môže podať len jednu prihlášku na KA1. Ak je však vysoká škola súčasťou viacerých konzorcií, stáva sa „žiadateľom“ viackrát.

Ktoré organizácie nie sú oprávnené prijímať študentov vysokých škôl na stáž?

Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete zverejnený na stránke. Ďalej k neoprávneným organizáciám patria subjekty riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Môže ísť vysokoškolský študent na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž viackrát počas štúdia?

Áno, študent vysokej školy môže absolvovať mobilitu v celkovej dĺžke 12 mesiacov počas každého stupňa štúdia (Bc. , Mgr., PhD.). To znamená, že napríklad študent magisterského štúdia sa môže zúčastniť 9-mesačného študijného pobytu a následne 3-mesačnej stáže v rámci programu Erasmus+. Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace a minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace.

V prípade študijných programov spájajúcich prvé dva stupne vysokoškolského vzdelania (napr. medicína alebo architektúra) môže študent v zahraničí stráviť až 24 mesiacov.

Môže ísť na študijný pobyt Erasmus+ aj študent externého štúdia?

Áno, môže. Erasmus+ mobility sa môže zúčastniť každý študent, ktorý je riadne zaregistrovaný a zapísaný na vysokej škole na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (až po úroveň doktorátu vrátane).Vysoká škola si ale pri výbere študentov na mobilitu môže stanoviť prioritu, že prednostne bude vysielať študentov denného štúdia.

Ak bude stáž študenta VŠ trvať napr. 10 mesiacov, bude sa mu rátať do štúdia?

Študent pred vycestovaním podpisuje Zmluvu o stáži, kde je okrem iného dohodnutý aj obsah stáže. Zmluva o stáži je záväzkom vysielajúcej VŠ uznať mobilitu Erasmus+. Každú zmluvu podpisuje vysielajúca škola, prijímajúca organizácia a študent. Uznanie stáže je na základe Zmluvy o stáži, ktorá bola schválená všetkými zúčastnenými stranami ešte pred mobilitou. Ak je stáž súčasťou študijného programu na domácej vysokej škole, vysoká škola musí túto stáž študentovi plne uznať. V prípade, že stáž nie je súčasťou študijného programu, domáca vysoká škola uzná stáž aspoň tak, že obdobie stáže bude zaznamenané v Dodatku k diplomu.

Ako fungujú stáže pre čerstvých absolventov VŠ cez Erasmus+?

Študent je vybraný na absolventskú stáž počas posledného ročníka štúdia a stáž musí absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.Študent môže vycestovať v rámci programu Erasmus+ celkovo na 2-12 mesiacov počas jedného stupňa štúdia. V prípade, ak absolvent absolvoval mobilitu (štúdium alebo stáž) napr. na 5 mesiacov v poslednom ročníku daného stupňa, môže sa ešte prihlásiť na 7 mesačnú stáž ako absolvent.

Kto vyberá študentov/absolventov VŠ, ak vycestujú na stáž cez konzorcium?

Študenta vyberie vysoká škola, ktorá podpisuje Zmluvu o stáži (Learning Agreeement for Traineeships) spolu so študentom a podnikom. Absolvent musí byť vybraný na stáž ešte počas štúdia.

Aké povinnosti má absolvent VŠ počas stáže Erasmus+ voči slovenským úradom?

Pred vycestovaním môže ísť absolvent, ak nechce byť samoplatcom odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na úrad práce a evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie s tým, že bude počas istej doby nachádzať na absolventskej stáži Erasmus+.

Môže študent VŠ absolvovať v zahraničí pred mobilitou intenzívny jazykový kurz domáceho jazyka krajiny, v ktorej bude na študijnom pobyte/stáži?

Ak vysielajúca vysoká škola súhlasí, môže byť takýto jazykový kurz zarátaný do celkovej dĺžky študijného pobytu alebo stáže a študentovi môže byť aj na toto obdobie pridelený grant. Organizátor môže žiadať poplatok za účasť na takomto kurze. Poplatky za jazykové kurzy môže vysielajúca alebo prijímajúca vysoká škola hradiť z položky Podpora organizácie mobility.

Aké podmienky musí splniť firma/podnik, aby mohla prijať Erasmus+ študentov VŠ na stáž?

Musí podpísať Zmluvu o stáži (Learning Agreeement for Traineeships) so študentom a vysielajúcou vysokou školou v zahraničía zabezpečiť študentovi mentora, ktorý bude na jeho stáž dozerať.

Ako majú postupovať školy, ktoré majú záujem o asistenta (študenta VŠ) zo zahraničia?

Portál Európskej komisie School Education Gateway ponúka okrem iného aj vyhľadávanie možností pre mobility v zahraničí, ako sú hospitácie (job shadowing) a výučbové pobyty pre študentov a čerstvých absolventov pedagogických odborov vysokých škôl. Na portál je zároveň možné vložiť profil inštitúcie, ktorá chce poskytnúť či už hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ.

Školy môžu prejaviť záujem o hosťovanie študentov a čerstvých absolventov pedagogických odborov vysokých škôl aj prostredníctvom portálu Erasmusintern. Podmienkou je registrácia školy na portáli.

Čo sú mobility ErasmusPRO?

ErasmusPRO mobility sú dlhodobé mobility učiacich sa v sektore OVP. Ide o odbornú prax učiacich sa v zahraničí v podniku alebo u poskytovateľa OVP s centrom praktického vyučovania v trvaní 3 mesiacov (90 dní) – 12 mesiacov, bez dní na cestu. Účastníci na tejto mobilite získajú špecifické vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pre výkon ich budúceho povolania.

Aký je rozdiel medzi Erasmus+, Erasmus a Erasmus Mundus?

Program Erasmus+ je programom EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu (je to spojenie bývalého Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundvig), Erasmus Mundus, Tempus, Mládež v akcii a niekoľkých programov bilaterálnej spolupráce.

Program Erasmus — bývalý podprogram Programu celoživotného vzdelávania (LLP) pre oblasť vysokoškolského vzdelávania.

Erasmus Mundus — bývalý program EÚ na zvyšovanie kvality a atraktívnosti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom spolupráce medzi vysokými školami v Európe a vo svete.

Čo je to schéma záruk za pôžičku študenta magisterského štúdia a kde môžem požiadať o takúto pôžičku, ak chcem absolvovať celé magisterské štúdium v zahraničí?

Nástroj záruk za študentské pôžičky sa zriadil v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Tento nástroj poskytne čiastočnú záruku v prípade omeškania so splácaním úveru voči zúčastneným bankám a agentúram poskytujúcim študentské pôžičky v krajinách zapojených do programu.Pôžičku s výhodnými podmienkami pre študentov (napr. výhodné úrokové miery, poskytnutie až dvojročného obdobia, počas ktorého sa absolventom umožní, aby získali zamestnanie než začnú splácať úver) si bude môcť zobrať študent študujúci magisterské štúdium v zahraničí. Suma je max. 12 000 EUR na ročný program a max. 18 000 EUR na dvojročný magisterský program.Bližšie informácie a zoznam bánk, ktoré ponúkajú študentské pôžičky, nájdete TU.

Existuje v programe Erasmus+ možnosť pre budúcich učiteľov stráviť určitý čas na hostiteľskej škole v zahraničí?

V programe Erasmus+ môžu budúci učitelia realizovať stáže študentov vysokých škôl v rámci Kľúčovej akcie KA1.

Aké prílohy musíme k prihláške KA1 priložiť?

Povinné prílohy:

 1. Sken poslednej strany prihlášky „Čestné vyhlásenie“ podpísanej štatutárnym zástupcom žiadateľa — osobou spôsobilou na právne úkony v mene organizácie.
 2. Ak prihlášku podáva koordinátor národného konzorcia, je potrebné priložiť skeny mandátnych listov, ktoré podpísal štatutárny zástupca koordinátora so štatutárnym zástupcom každého partnera.
 3. V sektore VD sken štatistického výkazu typu DALV, ktorý bol podaný minimálne v jednom z rokov 2018, 2019 alebo 2020, alebo iný relevantný výkaz.

Bližšie informácie nájdete v dokumente: Typy oprávnených inštitúcií pre sektor VD v projektoch KA104.

Odporúčané prílohy v sektoroch ŠV a VD:

 1. Predregistrácia a obsah kurzu k prihláškam zahŕňajúcim účasť na štruktúrovaných kurzoch/školeniach.
 2. Súhlasný list prijímajúcej organizácie a program vzdelávacej aktivity k prihláškam zahŕňajúcim hospitácie (job shadowing) alebo poskytovanie výučby či odbornej prípravy.

Odporúčané prílohy v sektore OVP:

 • súhlasné listy od hostiteľských organizácií v zahraničí alebo
 • ECVET dokumenty (memorandum o porozumení, dohoda o vzdelávaní — je povinnou prílohou, ak sa v prihláške deklaruje využívanie nástrojov ECVET, zoznam výsledkov vzdelávania a spôsob ich hodnotenia a uznania)
 • časový harmonogram mobility.

Máme vyššiu šancu získať grant pri nižšom grante alebo nižšom počte partnerov?

Nie. Pri hodnotení prihlášky rozhoduje jej kvalita, nie výška žiadaného grantu.


*) zdroj: Sektory vzdelávania — Otázky ku KA1