Občianske združenie Priatelia Šrobárky

Základné informácie

 • Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY
 • Gymnázium, Šrobárova 1, 040 01 Košice
 • IČO: 31956165

Čo chceme

 • pomocou získaných prostriedkov (dary, služby, projekty) zlepšovať podmienky a rozširovať možnosti pre vzdelávanie, výchovu a aktivity žiakov našej školy.
Srdce, logo OZ priatelia šrobárky

Kto sme

 • väčšinou súčasní, prípadne bývalí zamestnanci našej školy, bývalí absolventi, rodičia žiakov a pod.,
 • ďalších záujemcov o členstvo prosíme, aby sa v tejto záležitosti obrátili na sekretariát Gymnázia

Ako môžete pomôcť Šrobárke prostredníctvom občianskeho združenia

 • poskytnutím finančných alebo materiálnych darov alebo služieb s účelovým viazaním, alebo bez viazania (napr. IKT, ako počítače, notebooky, tlačiarne, dataprojektory, a to aj po predchádzajúcom používaní vo firmách, ďalej tiež software, spotrebný kancelársky materiál a pod.),
 • vašou dobrou radou, nápadom, ochotou, záujmom a kontaktmi,
 • poukázaním 2% dane v prospech Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky.
  (ako postupovať, ak nám chcete poukázať 2% z dane)

Správna rada

 • RNDr. Dagmar Klímová — predseda, klimova@srobarka.sk
 • RNDr. Ladislav Spišiak — podpredseda, spisiak@srobarka.sk
 • Mgr. Milada Radaljová, radaljova@srobarka.sk

Kontakt

 • Telefónne číslo: +421 55 6221951
 • E-mail: sekretariat@srobarka.sk
 • Bežný účet: SK13 5600 0000 0004 0998 5001
 • Účet pre 2% z dane: SK44 5600 0000 0004 0998 9002

Vopred ďakujeme za priazeň, podporu a spoluprácu.

 

Ako poukázať 2% z dane

Ak ste zamestnanec

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej Vám potvrdí výšku zaplatenej dane a zároveň potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2021.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2021,
  • 3% z dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením na sekretariát školy, ktorá zabezpečí doručenie daňovému úradu do 30. apríla 2022.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2022.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Občianskom združení PRIATELIA ŠROBÁRKY do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2021,
  • 3% z dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Občianskom združení PRIATELIA ŠROBÁRKY a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI.
 • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Dokumenty

Ak ste sa rozhodli podporiť činnosť Občianskeho združenia PRIATELIA ŠROBÁRKY, pripravili sme pre Vás dokumenty, ktoré sú potrebné a ktoré si môžete prevziať na nasledujúcich odkazoch.

Darovacia zmluva

Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Výročné správy