Občianske združenie Priatelia Šrobárky

Základné informácie

 • Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY
 • Gymnázium, Šrobárova 1, 040 01 Košice
 • IČO: 31956165

Čo chceme

 • pomocou získaných prostriedkov (dary, služby, projekty) zlepšovať podmienky a rozširovať možnosti pre vzdelávanie, výchovu a aktivity žiakov našej školy.
Srdce, logo OZ priatelia šrobárky

Kto sme

 • väčšinou súčasní, prípadne bývalí zamestnanci našej školy, bývalí absolventi, rodičia žiakov a pod.,
 • ďalších záujemcov o členstvo prosíme, aby sa v tejto záležitosti obrátili na sekretariát Gymnázia

Ako môžete pomôcť Šrobárke prostredníctvom občianskeho združenia

 • poskytnutím finančných alebo materiálnych darov alebo služieb s účelovým viazaním, alebo bez viazania (napr. IKT, ako počítače, notebooky, tlačiarne, dataprojektory, a to aj po predchádzajúcom používaní vo firmách, ďalej tiež software, spotrebný kancelársky materiál a pod.),
 • vašou dobrou radou, nápadom, ochotou, záujmom a kontaktmi,
 • poukázaním 2 % dane v prospech Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky.
  (ako postupovať, ak nám chcete poukázať 2 % z dane)

Správna rada

 • RNDr. Dagmar Klímová — predseda, klimova@srobarka.sk
 • RNDr. Ladislav Spišiak — podpredseda, spisiak@srobarka.sk
 • Mgr. Milada Radaljová, radaljova@srobarka.sk

Kontakt

 • Telefónne číslo: +421 55 2021333
 • E-mail: sekretariat@srobarka.sk
 • Účet pre 2 % z dane: SK44 5600 0000 0004 0998 9002

Vopred ďakujeme za priazeň, podporu a spoluprácu.

 

Ako poukázať 2 % z dane

Ak ste zamestnanec

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej Vám potvrdí výšku zaplatenej dane a zároveň potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2023.
 • Vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2 % z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2023,
  • 3 % z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením na sekretariát školy, ktorá zabezpečí doručenie daňovému úradu do 30. apríla 2024.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2024.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Občianskom združení PRIATELIA ŠROBÁRKY do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  • 2 % z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2023,
  • 3 % z dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z vašej dane za rok 2023 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Občianskom združení PRIATELIA ŠROBÁRKY a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania alebo 1 % z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI.
 • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.


Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, milí priatelia z komunity našej školy,

vážime si Vašu priazeň, ktorú nám každoročne prejavujete posielaním 2 % z daní. Vaša ochota nás posmeľuje opäť Vás poprosiť o túto formu finančnej podpory.

Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí vhodiť do zbernej schránky pri vstupe do budovy školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Aj vďaka Vám je na Šrobárke pekne.

Ďakujeme Vám.

Dokumenty

Ak ste sa rozhodli podporiť činnosť Občianskeho združenia PRIATELIA ŠROBÁRKY, pripravili sme pre Vás dokumenty, ktoré sú potrebné a ktoré si môžete prevziať na nasledujúcich odkazoch.

Darovacia zmluva

Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Poučenie

na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Výročné správy