Premeny Šrobárky


Pôvodná Vyššia dievčenská škola v Košiciach bola založená v roku 1891. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami. Prežila niekoľko štátnych zriadení, každé obdobie prinieslo zmenu v názve školy a tiež vo vyučovacom procese. V roku 1990 sa škola dostala do takej podoby ako ju poznáme dnes – Gymnázium Šrobárova 1.


1.

1891

Začiatky existencie našej školy siahajú do roku 1891. V tomto roku vznikol v Košiciach úplne nový typ školy – Štátna Vyššia dievčenská škola. Vyučovanie sa začalo 10. septembra v budove Čierneho orla na Hlavnej ulici. Medzi učebné predmety bolo zahrnuté aj kreslenie, krasopis, spev a ručné práce.

Budova Čierneho orla na Hlavnej ulici

 

2.

1894

Riaditeľkou školy sa stala učiteľka maďarčiny a dejepisu p. Elza Kolacskovszká. Je doposiaľ najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou na škole. Školu úspešne riadila až 24 rokov. Počas pôsobenia p. riaditeľky Jany Teššerovej sa vďaka p. profesorke Mgr. Lucii Partilovej podarilo vypátrať jej hrob, o ktorý sa odvtedy škola pravidelne stará.

Maturantky ČDRRG z roku 1901

 

3.

1896

V školskom roku 1896/97 bola dokončená výstavba novej školskej budovy. Dievčenská škola sa presťahovala na dnešnú Šrobárovu ulicu (vtedy ulica Deáka Ferenca). Architektonické práce boli zverené košickým staviteľom – bratom Jakabovcom. Nová budova bola na tie časy veľmi prepychová a okrem hlavnej budovy bol k škole pristavaný aj internát, telocvičňa a školský dvor.

Nová budova školy v roku 1896

 

4.

1919

V tomto roku sa naša škola oficiálne stala dievčenským gymnáziom. V dňoch od 20. do 23. októbra sa tu konal historicky prvý zápis žiačok. Podmienkou prijatia bol vek minimálne 10 rokov a úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov. Každá budúca žiačka musela preukázať, že ovláda slovenčinu “slovom aj písmom“.

Budova dievčenského gymnázia

 

5.

1923

Rok 1923 priniesol ďalší zásadný moment v živote študentiek, 28. júna sa pre 6 žiačok uskutočnili prvé maturitné skúšky v dejinách školy.

Vysvedčenie dospelosti

 

6.

1926

Po vzniku Československa sa kládol veľký dôraz na uznávanie idey československého národa. Veľkým sviatkom boli každoročné oslavy narodenín prezidenta Tomáša G. Masaryka. V máji roku 1926 dokonca žiačky gymnázia pod vedení riaditeľa Alojza Kulhánka navštívili pána prezidenta Masaryka v Lánoch.

Návšteva prezidenta T. G. Masaryka v roku 1926 v Lánoch

 

7.

1938

Po podpísaní Viedenskej arbitráže boli Košice pričlenené k Maďarsku. Pod vplyvom novej situácie sa zmenil názov školy na Maďarské kráľovské dievčenské gymnázium. Vyučovanie (opäť v maďarskom jazyku) prebiehalo do roku 1942. Neskôr sa budova využívala ako vojenská nemocnica pre ranených vojakov z východného frontu.

Budova maďarského kráľovského gymnázia

 

8.

1948

1. septembra 1948 sa škola prvýkrát v jej dejinách stáva koedukačnou a postupne sa na ňu začínajú hlásiť aj chlapci. Do učebných osnov sa znovu dostal slovenský jazyk. Zmena oproti roku 1938 bola vo vyučovaní ruského jazyka. V povojnových rokoch pôsobil na škole lekár Dr. Maroš, ktorý mal na starosti pravidelnú kontrolu zdravotného stavu žiakov.

 

9.

1967

Práve do tohto roku siaha tradícia usporiadania Stužkovej v Dome umenia. Historicky prvá Stužková slávnosť sa konala 19. decembra 1967. Čestnými hosťami na šrobárskej Stužkovej boli študenti z pražského gymnázia na Zatlance, s ktorým Šrobárka udržiavala intenzívnu družbu.

 

10.

1974

Kalamajky sú dlhoročnou tradíciou Šrobárky. S myšlienkou ozvláštnenia prvomájových osláv prišli v roku 1974 p. profesori Michal Blaško a Gregol Orolín. Program prvých Kalamajok zahŕňal púšťanie hudby, vystúpenia žiakov a futbalový zápas dievčat proti chlapcom.

Prvé Kalamajky na školskom dvore

 

11.

1975

Každý september sa v 70-tych rokoch minulého storočia tradične niesol v znamení zemiakových brigád. Odmenou žiakov za celodennú prácu bolo 8 korún a plné batohy zemiakov. V zimných mesiacoch sa uskutočňovali lyžiarske kurzy a v lete zas výlety do slovenských ale aj zahraničných miest (Brno, Praha, Krakov, Mukačevo,…).

 

12.

1976

Od zániku študentského časopisu Oko (1967) prešlo sedem rokov, kým študenti nášho gymnázia vydávanie časopisu obnovili. Dali mu nový názov – Študentské slovo. Prvé číslo vyšlo v školskom roku 1973/74 usmerňované prof. J. Padom. So zostavovaním školského časopisu súviselo aj obosielanie literárnych súťaží. V osemdesiatych rokoch išlo o dve literárne súťaže: Literárnu súťaž L. Novomeského (práce sa posielali bez predkôl priamo do Bratislavy) a literárnu súťaž Strážnice Marušky Kudeříkovej (s celoštátnou účasťou, predchádzali jej krajské kolá). Najvýraznejší úspech dosiahol Jozef Urban. Stal sa celoštátnym víťazom Strážnice Marušky Kudeříkovej v poézii v III. Kategórii a druhé miesto obsadil v rámci Slovenska na Literárnej súťaži L. Novomeského.

 

13.

Školský rok 1979/1980

Od roku 1979/1980 do 1990/1991 nastúpil RNDr. Ján Kušnier na miesto riaditeľa gymnázia. Počas 25 rokov vo vedení školy sa snažil modernizovať školu po materiálnej i duchovnej stránke, opravoval historickú budovu a svojím životným optimizmom upevňovali charakter ľudí v nej. Ján Kušnier v roku 1954 nastúpil ako stredoškolský profesor chémie a biológie na Jedenásťročnú strednú školu v Košiciach, ako sa vtedy Gymnázium na Šrobárovej ulici volalo. Od školského roku 1966/1967 do roku 1978/1979 bol zástupca školy.

 

14.

Školský rok 1981/1982

Rozširuje sa zameranie na odborné predmety v 3. ročníku- základy strojárstva, základy elektrotechniky a základy programovania. Od rok 1987 sa vyučuje na našej škole aj predmet Kultúrnovýchovná činnosť (KVČ). Žiaci 4. ročníka vykonali maturitnú skúšku z týchto predmetov, čím získali spôsobilosť ako stredné technické kádre.

 

15.

Školský rok 1983/1984

Naše gymnázium navštívila 26 členná delegácia učiteľov stredných škôl, vysokých škôl a inšpektorov z Japonska. Prezerali si odborné učebne a diskutovali s vedením školy, profesormi a žiakmi našej školy.

 

16.

1984

11. júna 1984 bolo nášmu gymnáziu udelené vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu pri rozvoji socialistického školstva“ prezidentom ČSSR.

 

17.

1985

Históriu celej spoločnosti dotvárali spartakiády. V roku 1985 sa konala posledná celoštátna spartakiáda. V Prahe na Strahove vystúpilo 36 žiačok z nášho gymnázia. Pripravovali sa pod vedením p. profesorky Evy Timkovej a počas svojho desaťdňového pobytu v Prahe museli každý deň už od piatej ráno usilovne trénovať cvičebnú zostavu.

 

18.

1985 – 1990

V rokoch 1985 až 1990 sa vybudovalo na škole 10 univerzálnych odborných učební okrem už existujúcich učební F1 a F2. Previedla sa generálna oprava strechy celej školy a rekonštrukcia fasády. Vďaka riaditeľovi RNDr. Jánovi Kušnierovi sa podarilo na tieto projekty zohnať vyše 6 miliónov KČS. V školskom roku 1986/87 sa zlúčili dve knižnice – žiacka a profesorská a vybudovala sa jedna s novým vybavením (zariadením) a usporiadaním. Vďaka patrí prof. E. Timkovej a E. Kračmárovej.

Knižnica

Fyzika

Dejepis

 

19.

1991

V školskom roku 1991/1992 sa prvýkrát otvorila trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Vysoká úroveň výučba jazyka bola zabezpečená prostredníctvom anglickej lektorky Sandry Hall z Minesoty. Okrem anglickej konverzácii sa po anglicky vyučovali aj predmety – geografia, estetická výchova a informatika.

 

20.

Školský rok 1991/1992 – Storočnica školy

V rámci 100. výročia založenia školy a v rámci roku výchovy a vzdelávania, uskutočnili sa na škole niektoré akcie. Prvou akciou bolo vydanie Almanachu, ďalšou akciou bol Študentský ples v Dome kultúry VSŽ, ako aj Reprezentačný ples v Tanečnej škole Olympie. K tomuto výročiu bol zameraný aj 19. ročník Kalamajok a Slávnostná akadémia v štátnom divadle. Pre zlé počasie bola odvolaná Veselica na Hlavnej ulici. Organizačný výbor Storočnice pracoval v zložení: PaedDr. Bottliková, Mašľanová, Kračmárová, Timková, PhDr. Šlampová, PhDr. Teššerová, RNDr. Kušnier, RNDr. Blaško, PhDr. Kobulský

 

21.

Školský rok 1993/1994

Od roku 1993/1994 do 2008/2009 nastúpila PhDr. Jana Teššerová na miesto riaditeľky gymnázia.

Ako riaditeľka školy úspešne nadviazala na budovanie a upevňovanie dobrého mena gymnázia a spríjemňovanie všetkého, čo s ním bolo spojené. Od začiatku svojho pôsobenia sa usilovala o opravu historickej budovy, pričom sa zamerala hlavne na úpravu a estetizáciu jej interiéru a okolia, aby tak spríjemnila školský život všetkým Šrobárčanom.

Nezabúdala však ani na aktivity svojich či bývalých žiakov i učiteľov a založila tradíciu vydávania ročeniek a kroniky školy, čím uchovala v pamäti zaujímavé podujatia. Medzi takéto patrí napr. charitatívny Deň Šrobárky, ktorý sa v súčasnosti spojil s Dňom otvorených dverí na našom gymnáziu, alebo nadviazanie výmennej spolupráce so školami v nemecky hovoriacich krajinách, ktorá dodnes pomáha pri skvalitňovaní vyučovania nemeckého jazyka. Podporovala teda aktivity, ktoré spestrili vzdelávanie na Šrobárke, rozvíjali spoluprácu učiteľov a žiakov a umožňovali spoznávanie sa aj mimo vyučovacích hodín.

 

22.

1993

Od roku 1993 naša škola začala organizovať každoročné exkurzie do V. Británie, Francúzska (Paríž), Nemecka a do ďalších okolitých štátov.

 

23.

1994

Na škole sa začína vyučovať nový predmet – aplikovaná ekonómia. Aplikovaná ekonómia bol vzdelávací program pre študentov 3. ročníka schválený MŠaV SR ako voliteľný predmet. Jedno z najzaujímavejších častí programu bolo založenie vlastnej akciovej spoločnosti, ktorá si volila svojho prezidenta a viceprezidentov. Študentská firma „Studex“ priniesla na trh vaky a pôsobivé tričká s emblémom „Šrobárky“. Konzultantom spoločnosti bol Ing. Jiří Vacek, ktorý týždenne 3 hodiny zabezpečoval teoretickú a praktickú prípravu študentom.

 

24.

Školský rok 1998/1999

Naše gymnázium patrí ku školám, ktoré umožňujú študentom získať certifikáty z nemeckého jazyka DSD1 a DSD2. Prvýkrát sa skúška DSD 2 (DSD – KMK 2. stupňa, Deutsches Sprachdiplom – Kultus Minister Konferenz) uskutočnila v roku 1999. Po prvýkrát absolvovali študenti 4.E triedy (15 žiakov) 09.-10.2.1999 písomnú skúšku a 05.03.1999 ústnu skúšku. Predsdom poroty bol Dr. Walter Erath. Od tohto roku máme na škole aj zahraničných lektorov z Nemecka.

 

25.

Školský rok 1998/1999

Špecifickou črtou školy je zavedenie výučby formou alternatívneho školstva, k čomu vedenie gymnázia pristúpilo v školskom roku 1998/1999. Pre takéto triedy je charakteristické, že 1., 2. a 3. ročník študenti absolvujú všetky predmety spoločne, ale v 4. ročníku ich musí spájať len slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesná výchova, čo je 12 vyučovacích hodín týždenne. Ďalších 18 hodín si volia sami, pričom ich výber by mal smerovať k ich predpokladanej budúcej profesionálnej orientácii.

 

26.

2002

Dňa 22. marca 2002 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 110. výročia vzniku školy v spoločenských priestoroch GES – Klubu na Novomeského ulici č. 13 v Košiciach. Pozvanie prijali zástupcovia KÚ, riaditelia košických stredných škôl, hostia zo zahraničia, sponzori a profesorský zbor, aby si vypočuli pozdravné prejavy a pripomenuli si históriu školy prostredníctvom slávnostnej akadémie.

 

27.

2012

Naša Šrobárka oslavila 120. výročie. Pri tejto príležitosti sa 30. marca 2012 konala v Dome umenia slávnostná akadémia. Na programe sa okrem našich profesorov a študentov zúčastnili aj mnohí významní hostia, medzi nimi honorárny konzul SRN prof. J. Banský, primátor mesta Košice MUDr. R. Raši, rektor UPJŠ prof. L. Mirossay, rektor TU prof. A. Čižmár, starosta MČ Košice – Sever M. Gaj a zástupcovia VUC a KŠÚ. Nechýbali ani naši úspešní absolventi, ako napríklad slovenský spisovateľ Tomáš Janovic. Svojou prítomnosťou nás poctili bývalí profesori gymnázia, ktorí väčšinu svojho života venovali práve Šrobárčanom. Slávnostný program okrem terajších žiakov obohatili aj úspešní umelci, taktiež bývalí absolventi, mím Štefan Capko, tanečník Peter Vidašič, speváčka Anna Gaja a ďalší. Svojou hudbou nás potešil v spolupráci s Košickým speváckym zborom učiteľov aj orchester Musica Iuvenalis pod taktovkou šéfdirigenta Štátnej opery Košice Igora Dohoviča, nášho absolventa.

 

28.

2013 – 2015

Sapere aude – Odváž sa byť múdrym
Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Strategickým cieľom projektu je vytvoriť a overiť inovatívne obsahy, formy a metódy, moderné didaktické a IKT prostriedky s cieľom zvýšiť úroveň výchovne vzdelávacieho procesu. Špeciálne ciele a aktivity: Implementovať inovované obsahy, formy a metódy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom jeho trvalého skvalitnenia a rozvíjať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania.

 

29.

2017

V roku 2017 sa zmenilo vedenie školy. Novou pani riaditeľkou sa stala PaedDr. Zlatica Frankovičová. Počas roka Šrobárka predstavila svojho humanoidného robota a 3D tlačiarne. Získala status partnerskej školy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a uzavrela memorandum o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.

 

30.

2017

V decembri 2017 škola zaznamenala výnimočnú udalosť, návštevu pána prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku. Pána prezidenta privítala pani riaditeľka spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja, bývalým absolventom našej školy, Ing. Rastislavom Trnkom.

 

31.

2018

V roku 2018 sme sa pustili do ďalšieho skrášľovania interiéru nášho gymnázia. Novotou dýcha školská jedáleň, ktorá sa spolu so vstupným priestorom dočkala novej dlažby, náteru na stenách aj vertikálnych žalúzií na oknách. Premenou prešla i horná chodba školy. Dlažba aj vynovená omietka zvýraznili historický charakter budovy. Zmodernizovaná bola tiež zborovňa, štyri kabinety a šesť kmeňových tried. Zaviedli sme aj nový predmet aplikovanú ekonómiu a spustili sme novú webovú stránku školy s responzívnym dizajnom.

 

32.

2018

Európska jazyková značka je vyznamenaním, ktorým sa podporujú nové iniciatívy v oblasti výučby a štúdia jazykov, oceňujú nové techniky vo výučbe jazykov a šíri informovanosť o existencii jazykov, vďaka čomu sa podporujú aj osvedčené postupy. Náš projekt Jugendkonferenz — „Europa ist hier – wo gehst du hin?“ bol touto značkou ocenený a dokázal, že projektová práca vo vyučovaní má pre žiakov a učiteľov nesmierny význam.

Toto významné ocenenie nám bolo odovzdané na slávnostnej ceremónii 16. ročníka súťaže „Európska značka pre jazyky 2018“ v Bratislave a zúčastnili sa ho naša pani riaditeľka PaedDr. Zlatica Frankovičová a zástupcovia predmetovej komisie nemeckého jazyka – Mgr. Emília Šolcová a nemecký lektor Michael Oberhaus.

NÚCEM vyhodnotil informáciu o pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry za tri ročníky absolventov v rokoch 2016, 2017 a 2018. Naša škola dosiahla dvakrát kategóriu nad úrovňou očakávania a raz kategóriu v súlade s očakávaním. Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas štúdia na strednej škole v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Do hodnotenia je zapojených 558 stredných škôl.