Premeny Šrobárky


Pôvodná Vyššia dievčenská škola v Košiciach bola založená v roku 1891. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami. Prežila niekoľko štátnych zriadení, každé obdobie prinieslo zmenu v názve školy a tiež vo vyučovacom procese. V roku 1990 sa škola dostala do takej podoby ako ju poznáme dnes — Gymnázium Šrobárova 1.

Časová os — premeny a riaditelia školy


41.

2023

Tento rok sa zapisuje do histórie školy aj posunom v oblasti medzinárodného vzdelávania. V júni škola získala súhlas Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s poskytovaním IB MYP (Middle Years Programme) a v júli nám bol IB orgánmi schválený kandidátsky štatút pre tento program. To nám umožňuje poskytovať vzdelávanie v IB MYP v našej škole od školského roka 2024/2025, čím, spolu s IB Diploma Programme, výrazne prispejeme k rozvoju moderných trendov vo vzdelávaní v regióne pre žiakov vo veku 11 až 19 rokov. Veľmi úspešný bol tento rok v počte a dôležitosti ocenení pre našu školu. Pri príležitosti Dňa učiteľov bol ocenený Ing. Ján Poradský, CSc. Za svoje mimoriadne pedagogické úsilie, nasadenie, vysoko profesionálny prístup k práci, ale aj vernosť pedagogickej profesii získal Ďakovný list sv. Gorazda. Pre naše dievčatá bolo mimoriadne úspešné celoslovenské finále SUPER Florbal Pohár SŠ, v ktorom si vybojovali krásne 2. miesto. Náš školský parlament získal za svoju mimoriadne aktívnu a inšpiratívnu činnosť ocenenie Zlatý školský parlament.

Ocenený Ing. Ján Poradský, CSc.

Ing. Ján Poradský, CSc.

Celoslovenské finále SUPER Florbal Pohár SŠ

SUPER Florbal Pohár SŠ

Zlatý školský parlament

Zlatý školský parlament

 

40.

2023

Modernizácia interiéru školy pokračovala, zrekonštruovali sa viaceré triedy, vrátane tried č. 71 a 72, ktoré slúžia ako učebne pre žiakov programu IB DP. Priestor zborovne sa zmenil na kancelárie, kabinety a estetický spoločný pracovno-oddychový sektor. Koncom roka 2023 sa začali práce na obnove budovy v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie — II. etapa. V investičnej akcii Rekonštrukcia skladových nebytových priestorov — odstránenie stavby bola pripravená projektová dokumentácia schválená KPÚ a Stavebným úradom KE bolo vydané stavebné povolenie na búracie práce. Novovzniknutý objekt bude slúžiť žiakom nižších ročníkov IB MYP. Z príspevku Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bolo zakúpené vybavenie podporujúce digitálnu transformáciu škôl a v rámci národného projektu edIT škola získala tablety pre žiakov, notebooky pre učiteľov a vybavenie študijných miestností.

Vybavenie z projektu edIT

Vybavenie z projektu edIT

Zrekonštruovaná učebňa č. 72

Zrekonštruovaná učebňa

Digitálne vybavenie

Digitálne vybavenie

 

39.

2022

V tomto roku nás proces verejného obstarávania posunul do druhej etapy rekonštrukcie budovy školy, ktorá zahŕňa aj jej sanáciu. Ukončili sa práce na dvorovej fasáde školy a opravovali a modernizovali sme aj interiér. Opravili sa triedy č. 74 a 76, vznikla učebňa IT Creativity Lab, kde sa investovalo 25 000 € a pribudol aj environmentálny kútik financovaný z daru. Skompletizovali sme interiérové vybavenie v učebni informatiky a v jazykovej učebni č. 20. Do laboratória chémie sme dokúpili digestor, do tried a učební nové PC. Knižnicu sme obohatili o knihy a učebnice pre program IB DP. Z projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“ sme zakúpili ďalšie učebné materiály a knihy. Dotácia MŠ SR vo výške 20 000 € ako podpora pre školu s IB programom sa využila na nákup učebných pomôcok.

IT Creativity Lab

IT Creativity Lab

Zrekonštruovaná fasáda

Zrekonštruovaná fasáda

 

38.

2022

Šrobárka sa stala súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Naša škola budeponúkať prestížny International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázií, ktorí majú záujem o medzinárodnú maturitu. IB Diploma otvára dvere na zahraničné univerzity a pomáha s uplatnením v mnohých oblastiach. Za týmto obrovským úspechom je dva a pol roka tvrdej práce vedenia školy a učiteľov v oblasti vzdelávania, materiálno-technického vybavenia a príprav priestorov školy. Všetky tieto dôležité kroky boli podporované a financované zriaďovateľom školy KSK.

Počas celého roka sa naši žiaci aktívne zapájali do rôznych súťaží a olympiád. Sme hrdí a tešíme sa spolu s nimi z krásnych úspechov, ktoré dosiahli na národných aj medzinárodných kolách. Najviac sa darilo Martinovi Marcinčákovi a Martinovi Mičuchovi, ktorí vyhrali bronzovú medailu na celosvetovom kole TMF. Po dvojročnej pauze zapríčinenej pandémiou koronavírusu sa život na škole vrátil do normálu. Maturitná skúška prebehla prezenčnou formou.

IT Creativity Lab

Logo medzinárodného vzdelávacieho programu International Baccalaureate (IB)

 

37.

2021

Začala sa dlho očakávaná rekonštrukcia fasády budovy a výmena okien. Na konci roka 2021 bola dokončená časť nad korunnou rímsou (1. poschodie) z dvorovej časti areálu školy (na veľkom aj malom školskom dvore). V tomto vynovení budeme ďalej pokračovať, aby sa budove školy vrátil pôvodný lesk z čias jej staviteľov, bratov Jakabovcov.

Opravy pokračovali aj v interiéri budovy školy. Boli zmodernizované kabinety, jazyková učebňa na vyučovanie cudzích jazykov, učebňa informatiky a robotiky a zriadil sa ateliér pre výuku predmetov, ako sú dejiny umenia, ale aj na rozvíjanie tvorivosti v krúžku vizuálneho umenia. Opravili sa aj priestory školskej knižnice, ktoré boli doplnené krásnou i odbornou literatúrou.

Školská knižnica

Školská knižnica

Ateliér

Ateliér

Zrekonštruovaná veža

Zrekonštruovaná veža

 

36.

2021

Napriek náročnému obdobiu striedania prezenčného a dištančného vzdelávania sa mnohí naši žiaci zapojili do rôznych súťaží. Tešíme sa z každého úspechu, no najviac z medzinárodného úspechu Veroniky Ucekajovej, premiantky našej školy. V medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov ako kapitánka so svojím tímom získala pre Slovensko titul vicemajstrov sveta a v individuálnom rebríčku sa Veronike podarilo získať titul najlepšej ženskej účastníčky turnaja.

Zapojili sme sa do projektu IT Creativity lab., ktorý vznikol z iniciatívy a spolupráce KSK a Košice IT Valley. Nadviazali sme spoluprácu s firmou Siemens Healthineers a TUKE. Vo výberovom procese v rámci programu Erasmus+ naša škola získala akreditáciu na obdobie rokov 2021 – 2027. Na našom gymnáziu momentálne prebiehajú dva projekty KA1 pre učiteľov a jeden KA2 pre žiakov. Zároveň pokračuje proces autorizácie našej školy ako IB World School, ktorý bude ukončený v roku 2022.

Prijatie úspešných žiakov u pani prezidentky Slovenskej republiky

 

35.

2020

Takmer 130-ročná história našej školy inšpirovala učiteľov dejepisu k založeniu Múzea učebných pomôcok na Šrobárke. Podarilo sa pozbierať dobové učebné pomôcky, ktoré sa využívali na vyučovaní v jednotlivých predmetoch. V roku 2020 sme pokračovali v opravách interiéru školy. Novotou dýcha multimediálna učebňa, viaceré kabinety a časť chodieb. Škola sa zapojila do projektu Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Prostredníctvom finančných prostriedkov z projektu sme zabezpečili moderné vybavenie multimediálnej učebne, zakúpili učebné pomôcky v celkovej hodnote cca 68 000 €, odbornú literatúru a učebnice v hodnote cca 10 000 €.

Multimediálna učebňa

Multimediálna učebňa

Múzeum učebných pomôcok

Múzeum učebných pomôcok

 

34.

2020

Začiatkom roka 2020 sme obnovili tradíciu Maškarného plesu. Tento rok bol netradičný, poznamenaný epidémiou ochorenia COVID-19. Zmenilo sa v podstate všetko. Prezenčné vzdelávanie bolo nahradené dištančným a my sme sa museli „rýchlosťou blesku“ pretvoriť na „nový typ učiteľa“. Napriek nepriaznivej situácii sa naši žiaci intenzívne zapájali do online súťaží a projektov. V tomto náročnom období sme zdolávali ďalšiu výzvu, a to zapojenie školy do programu International Baccalaureate. V júni 2020 sme podali prihlášku a boli sme zaradení do kandidátskej fázy v procese autorizácie.

Čestné uznanie v súťaži Juvenes Translatores 2020

 

33.

2019

V roku 2019 sa škola zapojila do celého radu zaujímavých projektov. Stali sme sa súčasťou projektu Škola bez nenávisti, ktorý nám pomáha budovať školu, v ktorej sa cítia bezpečne žiaci aj učitelia. Stali sme sa súčasťou rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Zaviedli sme tradíciu charitatívnej akcie s názvom Šrobárska tehla.

Zorganizovali sme prvý ročník plaveckého výcviku pri mori v Bulharsku a veríme, že sa táto atraktívna športová aktivita stane ďalšou tradíciou školy.

V triedach a na chodbách školy sa objavili kontajnery na separovaný odpad — plast a papier. Škola pomáha životnému prostrediu aj separovaním použitých batérií.

V roku 2019 sme privítali aj vzácnu návštevu, jedného z kľúčových tribúnov „Nežnej revolúcie“ pána Milana Kňažka. Privítala ho preplnená aula gymnázia. Pán Kňažko si zaspomínal na štrngajúce kľúče, prsty vztýčené do tvaru písmena V, ale najmä na svojich kolegov, s ktorými ho spájajú nezabudnuteľné spomienky na November 1989.

Beseda s pánom Milanom Kňažkom

 

32.

2019

Rok 2019 priniesol kompletnú renováciu laboratórií fyziky a biológie, ktoré sa zmenili na moderné IT Science Laboratóriá. V rámci projektu IT Akadémia sme ich vybavili novými učebnými pomôckami. V priestoroch areálu školy sme postavili multifunkčné ihrisko, ktoré je vybavené tak, aby poskytlo komfort najmä milovníkom loptových hier. Športovcom slúži umelý trávnik a osvetlenie, preto je počas roka dlho využívané.

Rekonštrukčné práce pokračovali aj v interiéri školy. Tento raz dostala novú omietku a náter dlhá chodba na prízemí a poškodené linoleum nahradila vkusná dlažba. Tieto práce zmenili dané priestory na nepoznanie a boli potrebné nielen z estetického, ale aj bezpečnostného hľadiska.

Škola získala tri robotické sady Lego a od Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE sme si zapožičali humanoidného robota NAO.

Laboratórium biológie

Laboratórium biológie

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Laboratórium fyziky

Laboratórium fyziky

 

31.

2018

V roku 2018 sme spustili novú webovú stránku školy s responzívnym dizajnom. Začali sme so skrášľovaním interiéru nášho gymnázia. Novotou dýcha školská jedáleň a chodba na 1. poschodí. Zmodernizovaná bola tiež zborovňa, štyri kabinety a šesť kmeňových tried.

Zaviedli sme nové predmety — aplikovanú ekonómiu a počítačové systémy a siete.

Naša škola získala významné ocenenie Európska značka pre jazyky 2018. O ocenenie sa zaslúžili Mgr. Emília Šolcová a nemecký lektor Michael Oberhaus, ktorí boli koordinátormi projektu Jugendkonferenz — „Europa ist hier — wo gehst du hin?“ Európska jazyková značka je vyznamenaním, ktorým sa podporujú nové iniciatívy v oblasti výučby a štúdia jazykov, oceňujú nové techniky vo výučbe jazykov a šíri informovanosť o existencii jazykov, vďaka čomu sa podporujú aj osvedčené postupy.

Európska značka pre jazyky 2018 — ocenenie

Úspech sme dosiahli aj pri preverovaní pridanej hodnoty vo vzdelávaní SJL absolventov školy v rokoch 2016, 2017 a 2018. Podľa NÚCEM-u naša škola dosiahla dvakrát kategóriu nad úrovňou očakávania a raz kategóriu v súlade s očakávaním. Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas štúdia na strednej škole v predmete SJL.

 

30.

2017

V decembri 2017 škola zaznamenala výnimočnú udalosť, návštevu pána prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku. Pána prezidenta privítala pani riaditeľka spolu s predsedom Košického samosprávneho kraja, bývalým absolventom našej školy, Ing. Rastislavom Trnkom.

Návšteva pána prezidenta Slovenskej republiky

 

29.

2017

V roku 2017 sa zmenilo vedenie školy. Novou pani riaditeľkou sa stala PaedDr. Zlatica Frankovičová. Počas roka Šrobárka predstavila svojho humanoidného robota a 3D tlačiarne. Získala status partnerskej školy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a uzavrela memorandum o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.

Certifikát o partnerstve s PF UPJŠ v Košiciach

 

28.

2013 – 2015

Sapere aude — Odváž sa byť múdrym
Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Strategickým cieľom projektu je vytvoriť a overiť inovatívne obsahy, formy a metódy, moderné didaktické a IKT prostriedky s cieľom zvýšiť úroveň výchovne vzdelávacieho procesu. Špeciálne ciele a aktivity: Implementovať inovované obsahy, formy a metódy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom jeho trvalého skvalitnenia a rozvíjať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania.

Logo projektu Sapere aude

 

27.

2012

Naša Šrobárka oslavila 120. výročie. Pri tejto príležitosti sa 30. marca 2012 konala v Dome umenia slávnostná akadémia. Na programe sa okrem našich profesorov a študentov zúčastnili aj mnohí významní hostia, medzi nimi honorárny konzul SRN prof. J. Banský, primátor mesta Košice MUDr. R. Raši, rektor UPJŠ prof. L. Mirossay, rektor TUKE prof. A. Čižmár, starosta MČ Košice — Sever M. Gaj a zástupcovia VÚC a KŠÚ. Nechýbali ani naši úspešní absolventi, ako napríklad slovenský spisovateľ Tomáš Janovic. Svojou prítomnosťou nás poctili bývalí profesori gymnázia, ktorí väčšinu svojho života venovali práve Šrobárčanom. Slávnostný program okrem terajších žiakov obohatili aj úspešní umelci, taktiež bývalí absolventi, mím Štefan Capko, tanečník Peter Vidašič, speváčka Anna Gaja a ďalší. Svojou hudbou nás potešil v spolupráci s Košickým speváckym zborom učiteľov aj orchester Musica Iuvenalis pod taktovkou šéfdirigenta Štátnej opery Košice Igora Dohoviča, nášho absolventa.

Slávnostná akadémia pri príležitosti 120. výročia založenia školy
Slávnostná akadémia pri príležitosti 120. výročia založenia školy

 

26.

2002

Dňa 22. marca 2002 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 110. výročia vzniku školy v spoločenských priestoroch GES-Klubu na Novomeského ulici č. 13 v Košiciach. Pozvanie prijali zástupcovia KÚ, riaditelia košických stredných škôl, hostia zo zahraničia, sponzori a profesorský zbor, aby si vypočuli pozdravné prejavy a pripomenuli si históriu školy prostredníctvom slávnostnej akadémie.

Slávnostná akadémia pri príležitosti 110. výročia založenia školy

 

25.

Školský rok 1998/1999

Špecifickou črtou školy je zavedenie výučby formou alternatívneho školstva, k čomu vedenie gymnázia pristúpilo v školskom roku 1998/1999. Pre takéto triedy je charakteristické, že 1., 2. a 3. ročník študenti absolvujú všetky predmety spoločne, ale v 4. ročníku ich musí spájať len slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesná výchova, čo je 12 vyučovacích hodín týždenne. Ďalších 18 hodín si volia sami, pričom ich výber by mal smerovať k ich predpokladanej budúcej profesionálnej orientácii.

 

24.

Školský rok 1998/1999

Naše gymnázium patrí ku školám, ktoré umožňujú študentom získať certifikáty z nemeckého jazyka DSD1 a DSD2. Prvýkrát sa skúška DSD 2 (DSD — KMK 2. stupňa, Deutsches Sprachdiplom — Kultus Minister Konferenz) uskutočnila v roku 1999. Po prvýkrát absolvovali študenti 4.E triedy (15 žiakov) 9. – 10. februára 1999 písomnú skúšku a 5. marca 1999 ústnu skúšku. Predsedom poroty bol Dr. Walter Erath. Od tohto roku máme na škole aj zahraničných lektorov z Nemecka.

 

23.

1994

Na škole sa začína vyučovať nový predmet — aplikovaná ekonómia. Aplikovaná ekonómia bol vzdelávací program pre študentov 3. ročníka schválený MŠaV SR ako voliteľný predmet. Jedno z najzaujímavejších častí programu bolo založenie vlastnej akciovej spoločnosti, ktorá si volila svojho prezidenta a viceprezidentov. Študentská firma „Studex“ priniesla na trh vaky a pôsobivé tričká s emblémom „Šrobárky“. Konzultantom spoločnosti bol Ing. Jiří Vacek, ktorý týždenne 3 hodiny zabezpečoval teoretickú a praktickú prípravu študentom.

 

22.

1993

Od roku 1993 naša škola začala organizovať každoročné exkurzie do Veľkej Británie, Francúzska (Paríž), Nemecka a do ďalších okolitých štátov.

 

21.

Školský rok 1993/1994

Od roku 1993/1994 do 2008/2009 nastúpila PhDr. Jana Teššerová na miesto riaditeľky gymnázia.

Ako riaditeľka školy úspešne nadviazala na budovanie a upevňovanie dobrého mena gymnázia a spríjemňovanie všetkého, čo s ním bolo spojené. Od začiatku svojho pôsobenia sa usilovala o opravu historickej budovy, pričom sa zamerala hlavne na úpravu a estetizáciu jej interiéru a okolia, aby tak spríjemnila školský život všetkým Šrobárčanom.

PhDr. Jana Teššerová

Nezabúdala však ani na aktivity svojich či bývalých žiakov i učiteľov a založila tradíciu vydávania ročeniek a kroniky školy, čím uchovala v pamäti zaujímavé podujatia. Medzi takéto patrí napr. charitatívny Deň Šrobárky, ktorý sa v súčasnosti spojil s Dňom otvorených dverí na našom gymnáziu, alebo nadviazanie výmennej spolupráce so školami v nemecky hovoriacich krajinách, ktorá dodnes pomáha pri skvalitňovaní vyučovania nemeckého jazyka. Podporovala teda aktivity, ktoré spestrili vzdelávanie na Šrobárke, rozvíjali spoluprácu učiteľov a žiakov a umožňovali spoznávanie sa aj mimo vyučovacích hodín.

 

20.

Školský rok 1991/1992 — Storočnica školy

V rámci 100. výročia založenia školy a v rámci roku výchovy a vzdelávania, uskutočnili sa na škole niektoré akcie. Prvou akciou bolo vydanie Almanachu, ďalšou akciou bol Študentský ples v Dome kultúry VSŽ, ako aj Reprezentačný ples v Tanečnej škole Olympie. K tomuto výročiu bol zameraný aj 19. ročník Kalamajok a Slávnostná akadémia v štátnom divadle. Pre zlé počasie bola odvolaná Veselica na Hlavnej ulici. Organizačný výbor Storočnice pracoval v zložení: PaedDr. Bottliková, Mašľanová, Kračmárová, Timková, PhDr. Šlampová, PhDr. Teššerová, RNDr. Kušnier, RNDr. Blaško, PhDr. Kobulský.

Výročná správa (storočnica)

 

19.

1991

V školskom roku 1991/1992 sa prvýkrát otvorila trieda s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Vysoká úroveň výučba jazyka bola zabezpečená prostredníctvom anglickej lektorky Sandry Hall z Minesoty. Okrem anglickej konverzácii sa po anglicky vyučovali aj predmety — geografia, estetická výchova a informatika.

 

18.

1985 – 1990

V rokoch 1985 až 1990 sa vybudovalo na škole 10 univerzálnych odborných učební okrem už existujúcich učební F1 a F2. Previedla sa generálna oprava strechy celej školy a rekonštrukcia fasády. Vďaka riaditeľovi RNDr. Jánovi Kušnierovi sa podarilo na tieto projekty zohnať vyše 6 miliónov KČS. V školskom roku 1986/87 sa zlúčili dve knižnice — žiacka a profesorská a vybudovala sa jedna s novým vybavením (zariadením) a usporiadaním. Vďaka patrí prof. E. Timkovej a E. Kračmárovej.

Školská knižnica

Knižnica

Odborná učebňa fyziky

Fyzika

Odborná učebňa dejepisu

Dejepis

 

17.

1985

Históriu celej spoločnosti dotvárali spartakiády. V roku 1985 sa konala posledná celoštátna spartakiáda. V Prahe na Strahove vystúpilo 36 žiačok z nášho gymnázia. Pripravovali sa pod vedením p. profesorky Evy Timkovej a počas svojho desaťdňového pobytu v Prahe museli každý deň už od piatej ráno usilovne trénovať cvičebnú zostavu.

 

16.

1984

11. júna 1984 bolo nášmu gymnáziu udelené vyznamenanie „Za zásluhy o výstavbu pri rozvoji socialistického školstva“ prezidentom ČSSR.

Vyznamenanie gymnázia za zásluhy o výstavbu

 

15.

Školský rok 1983/1984

Naše gymnázium navštívila 26-členná delegácia učiteľov stredných škôl, vysokých škôl a inšpektorov z Japonska. Prezerali si odborné učebne a diskutovali s vedením školy, profesormi a žiakmi našej školy.

Delegácia učiteľov a inšpektorov z Japonska

 

14.

Školský rok 1981/1982

Rozširuje sa zameranie na odborné predmety v 3. ročníku — základy strojárstva, základy elektrotechniky a základy programovania. Od roku 1987 sa vyučuje na našej škole aj predmet Kultúrnovýchovná činnosť (KVČ). Žiaci 4. ročníka vykonali maturitnú skúšku z týchto predmetov, čím získali spôsobilosť ako stredné technické kádre.

 

13.

Školský rok 1979/1980

Od roku 1979/1980 do 1990/1991 nastúpil RNDr. Ján Kušnier na miesto riaditeľa gymnázia. Počas 25 rokov vo vedení školy sa snažil modernizovať školu po materiálnej i duchovnej stránke, opravoval historickú budovu a svojím životným optimizmom upevňovali charakter ľudí v nej. Ján Kušnier v roku 1954 nastúpil ako stredoškolský profesor chémie a biológie na Jedenásťročnú strednú školu v Košiciach, ako sa vtedy Gymnázium na Šrobárovej ulici volalo. Od školského roku 1966/1967 do roku 1978/1979 bol zástupca školy.

RNDr. Ján Kušnier

 

12.

1976

Od zániku študentského časopisu Oko (1967) prešlo sedem rokov, kým študenti nášho gymnázia vydávanie časopisu obnovili. Dali mu nový názov — Študentské slovo. Prvé číslo vyšlo v školskom roku 1973/74 usmerňované prof. J. Padom. So zostavovaním školského časopisu súviselo aj obosielanie literárnych súťaží. V osemdesiatych rokoch išlo o dve literárne súťaže: Literárnu súťaž L. Novomeského (práce sa posielali bez predkôl priamo do Bratislavy) a literárnu súťaž Strážnice Marušky Kudeříkovej (s celoštátnou účasťou, predchádzali jej krajské kolá). Najvýraznejší úspech dosiahol Jozef Urban. Stal sa celoštátnym víťazom Strážnice Marušky Kudeříkovej v poézii v III. kategórii a druhé miesto obsadil v rámci Slovenska na Literárnej súťaži L. Novomeského.

Titulná strana Študentského slova

 

11.

1975

Každý september sa v 70-tych rokoch minulého storočia tradične niesol v znamení zemiakových brigád. Odmenou žiakov za celodennú prácu bolo 8 korún a plné batohy zemiakov. V zimných mesiacoch sa uskutočňovali lyžiarske kurzy a v lete zas výlety do slovenských ale aj zahraničných miest (Brno, Praha, Krakov, Mukačevo,…).

 

10.

1974

Kalamajky sú dlhoročnou tradíciou Šrobárky. S myšlienkou ozvláštnenia prvomájových osláv prišli v roku 1974 p. profesori Michal Blaško a Gregor Orolín. Program prvých Kalamajok zahŕňal púšťanie hudby, vystúpenia žiakov a futbalový zápas dievčat proti chlapcom.

Prvé Kalamajky na školskom dvore

 

9.

1967

Práve do tohto roku siaha tradícia usporiadania Stužkovej v Dome umenia. Historicky prvá Stužková slávnosť sa konala 19. decembra 1967. Čestnými hosťami na šrobárskej Stužkovej boli študenti z pražského gymnázia na Zatlance, s ktorým Šrobárka udržiavala intenzívnu družbu.

Kolektív študentov na prvej stužkovej slávnosti

 

8.

1948

1. septembra 1948 sa škola prvýkrát v jej dejinách stáva koedukačnou a postupne sa na ňu začínajú hlásiť aj chlapci. Do učebných osnov sa znovu dostal slovenský jazyk. Zmena oproti roku 1938 bola vo vyučovaní ruského jazyka. V povojnových rokoch pôsobil na škole lekár Dr. Maroš, ktorý mal na starosti pravidelnú kontrolu zdravotného stavu žiakov.

Pedagogický zbor v školskom roku 1961/1962

 

7.

1938

Po podpísaní Viedenskej arbitráže boli Košice pričlenené k Maďarsku. Pod vplyvom novej situácie sa zmenil názov školy na Maďarské kráľovské dievčenské gymnázium. Vyučovanie (opäť v maďarskom jazyku) prebiehalo do roku 1942. Neskôr sa budova využívala ako vojenská nemocnica pre ranených vojakov z východného frontu.

Budova maďarského kráľovského gymnázia

 

6.

1926

Po vzniku Československa sa kládol veľký dôraz na uznávanie idey československého národa. Veľkým sviatkom boli každoročné oslavy narodenín prezidenta Tomáša G. Masaryka. V máji roku 1926 dokonca žiačky gymnázia pod vedení riaditeľa Alojza Kulhánka navštívili pána prezidenta Masaryka v Lánoch.

Návšteva prezidenta T. G. Masaryka v roku 1926 v Lánoch

 

5.

1923

Rok 1923 priniesol ďalší zásadný moment v živote študentiek, 28. júna sa pre 6 žiačok uskutočnili prvé maturitné skúšky v dejinách školy.

Vysvedčenie dospelosti

 

4.

1919

V tomto roku sa naša škola oficiálne stala dievčenským gymnáziom. V dňoch od 20. do 23. októbra sa tu konal historicky prvý zápis žiačok. Podmienkou prijatia bol vek minimálne 10 rokov a úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov. Každá budúca žiačka musela preukázať, že ovláda slovenčinu “slovom aj písmom“.

Budova československého dievčenského gymnázia

 

3.

1896

V školskom roku 1896/97 bola dokončená výstavba novej školskej budovy. Dievčenská škola sa presťahovala na dnešnú Šrobárovu ulicu (vtedy ulica Deáka Ferenca). Architektonické práce boli zverené košickým staviteľom — bratom Jakabovcom. Nová budova bola na tie časy veľmi prepychová a okrem hlavnej budovy bol k škole pristavaný aj internát, telocvičňa a školský dvor.

Nová budova školy v roku 1896

 

2.

1894

Riaditeľkou školy sa stala učiteľka maďarčiny a dejepisu p. Elza Kolacskovszká. Je doposiaľ najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou na škole. Školu úspešne riadila až 24 rokov. Počas pôsobenia p. riaditeľky Jany Teššerovej sa vďaka p. profesorke Mgr. Lucii Partilovej podarilo vypátrať jej hrob, o ktorý sa odvtedy škola pravidelne stará.

Maturantky ČDRRG z roku 1901

 

1.

1891

Začiatky existencie našej školy siahajú do roku 1891. V tomto roku vznikol v Košiciach úplne nový typ školy — Štátna Vyššia dievčenská škola. Vyučovanie sa začalo 10. septembra v budove Čierneho orla na Hlavnej ulici. Medzi učebné predmety bolo zahrnuté aj kreslenie, krasopis, spev a ručné práce.

Budova Čierneho orla na Hlavnej ulici v Košiciach