DP — všeobecné informácie

Logo "Z nášho kraja do celého sveta"

IB Diploma Program — všeobecné informácie

Maturitné vysvedčenie IB Diploma akceptujú univerzity na Slovensku a v zahraničí

Diploma program IB je navrhnutý ako akademicky náročný a vyvážený vzdelávací program, ktorý pripravuje študentov vo veku od 16 do 19 rokov na úspešné zvládnutie štúdia na univerzite a ďalší život.

Program sa vyučuje počas dvoch rokov a získal uznanie na popredných svetových univerzitách.

Informácie o International Baccalaureate Diploma Programme (vysokeskoly.sk) →
Prečo študovať IB Diploma Programme — 10 dôvodov

Učebné osnovy

Študenti IB Diploma programu študujú šesť predmetov na vyššej alebo na štandardnej úrovni. Študenti si musia vybrať jeden predmet z každej zo skupín 1 až 5, čím je zaručené široké spektrum poznania v jazykoch, spoločenských vedách, experimentálnych vedách a matematike. Šiestym predmetom môže byť umelecký predmet vybraný zo skupiny 6, alebo si študent môže vybrať ďalší predmet zo skupiny 1 až 5.

Okrem toho má program tri základné požiadavky, ktoré sú navrhnuté ako jadro programu s cieľom rozšíriť samotné vzdelávanie a dať študentom možnosť, aby uplatnili svoje vedomosti a porozumenie.

Rozšírená esej (Extended essay) je požiadavkou, aby sa študenti zapojili do nezávislého výskumu prostredníctvom hĺbkového štúdia otázky týkajúcej sa jedného z predmetov, ktoré študujú.

Teória poznania (Theory of Knowledge) je kurz navrhnutý tak, aby nabádal každého študenta k premýšľaniu o povahe poznania.

Kreativita, aktivita, služba (Creativity, Activity, Service) si vyžaduje, aby sa študenti aktívne učili zo skúseností s vykonávaním praktických úloh mimo školského vyučovania. Študenti môžu kombinovať všetky tri zložky, alebo robiť činnosti súvisiace s každou z nich samostatne.

Učebný plán je vyobrazený v šesťuholníku so šiestimi akademickými oblasťami obklopujúcimi ústredné základné požiadavky.

Učebné osnovy IB Diploma Programme

V priebehu dvojročného programu študenti:

 • študujú šesť predmetov vybraných zo šiestich skupín predmetov,
 • podieľajú sa na Kreativite, aktivite, službe,
 • navštevujú kurz Teória poznania,
 • ukončia Rozšírenú esej.

Prostredníctvom základného jadra diplomového programu (DP) študenti uvažujú o povahe vedomostí, dokončujú nezávislý výskum a realizujú projekt, ktorý často zahŕňa komunitnú činnosť.

Zvyčajne:

 • tri zo šiestich predmetov sa študujú na vyššej úrovni HL (kurz predstavujúci 240 vyučovacích hodín),
 • ďalšie tri predmety sa študujú na štandardnej úrovni SL (kurz predstavujúci 150 vyučovacích hodín).

Predmety iné ako jazyky sa vyučujú a skúšky z nich sa konajú v anglickom jazyku.

Našou snahou je podporovať všetkých žiakov v tom, aby sa vzdelávali po celý život a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí dokážu zvládnuť všetky budúce výzvy, lokálne aj globálne. V partnerskej spolupráci s rodičmi a komunitou je naším cieľom vytvoriť pre žiakov podnetné príležitosti na vzdelávanie, a to v rámci prostredia školy aj mimo neho. Takto podporíme našich žiakov v rozvíjaní vedomostí, kritického myslenia a charakterových vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úspechu v technologicky vyspelom svete.

PONUKA PREDMETOV
PRE DIPLOMOVÝ PROGRAM IB
GYMNÁZIUM, ŠROBÁROVA 1, KOŠICE
Akademický rok: 2023/2024

Skupina 1 — Štúdium jazyka a literatúry

 • Anglický jazyk A: Jazyk a literatúra SL, HL
 • Slovenský jazyk A: Literatúra SL, HL

Skupina 2 — Cudzie jazyky

 • Anglický jazyk B: SL
 • Nemecký jazyk B: SL
 • Francúzsky jazyk B: SL

Skupina 3 — Človek a spoločnosť

 • Geografia: SL, HL
 • Dejepis: SL, HL

Skupina 4 — Prírodné vedy

 • Fyzika: SL, HL
 • Biológia: SL, HL
 • Chémia: SL, HL

Skupina 5 — Matematika

 • Aplikácie a interpretácie: SL, HL

Skupina 6 — Umenie

 • Vizuálne umenie: SL

Teória poznania

CAS

EE (rozšírená esej)

Predmety vyššej úrovne (HL) majú časovú dotáciu 5 hodín týždenne.

Predmety štandardnej úrovne (SL) majú časovú dotáciu 3 hodiny týždenne.

V DP1:

 • Teória poznania (TOK) sa vyučuje 3 hodiny týždenne,
 • CAS — 1 hodina týždenne,
 • Extended Essay — 1 hodina týždenne.

V DP2:

 • Teória poznania (TOK) sa vyučuje 2 hodiny týždenne,
 • CAS a EE sa vyučujú striedavo — 1 hodinu týždenne každý druhý týždeň.

Okrem absolvovania šiestich predmetov musí kandidát na úspešné absolvovanie štúdia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 1. Rozšírená esej
  Dokončiť podstatnú časť nezávislej, samostatne riadenej výskumnej práce pod dohľadom kvalifikovaného učiteľa na škole v jednom z predmetov učebných osnov IB a odovzdať ho ako 4 000-slovnú rozšírenú esej, ktorá spĺňa všeobecné a predmetové špecifické kritériá. Hodnotia ju externí skúšajúci vymenovaní IB.
 2. Teória poznania (TOK)
  Absolvovať kurz Teórie poznania, ktorý trvá minimálne 100 hodín počas dvojročného programu. Tento kurz sa hodnotí formou ústnej prezentácie a eseje v rozsahu 1 600 slov. Prezentácia hodnotí schopnosť študenta aplikovať spôsob myslenia ovplyvnený Teóriou poznania na situáciu v reálnom živote, zatiaľ čo východiskový bod eseje je viac konceptuálny. Hodnotia ju externí skúšajúci vymenovaní IB.
 3. Kreativita, aktivita, služba (CAS) Venovať sa nejakej forme mimoškolskej aktivity. Tri oblasti CAS sú charakterizované nasledovne: Kreativita: umenie a iné skúsenosti, ktoré zahŕňajú kreatívne myslenie Aktivita: fyzická námaha, ktorá prispieva k zdravému životnému štýlu a dopĺňa akademickú prácu mimo DP. Služba: spočíva v neplatenej a dobrovoľnej práci, ktorá je pre študenta zdrojom skúseností. Rešpektujú sa práva, dôstojnosť a autonómia všetkých zúčastnených. Na túto aktivitu má študent k dispozícii minimálne pol dňa v týždni počas celého dvojročného kurzu. Nie je formálne hodnotená. Skúsenosti študentov s CAS sú považované za súčasť RP a poskytujú dôkazy o dosiahnutí siedmich vzdelávacích výstupov pre CAS.

Hodnotenie

Študenti na konci programu absolvujú písomné skúšky, ktoré hodnotia externí skúšajúci IB. Študenti v škole takisto plnia aj priebežne hodnotené úlohy, ktoré buď najprv známkujú učitelia a potom ich kontrolujú externí hodnotitelia, alebo sa zašlú priamo externým skúšajúcim.

Známkovanie

Výkon sa v každom predmete hodnotí na stupnici od 1 bodu (minimum) do 7 bodov (maximum). Za kombinovaný výkon z Teórie vedomostí a Rozširujúcu esej je možné získať maximálne 3 body. Maximálny celkový počet bodov za Diploma program je 45.

Klasifikačná stupnica je nasledovná:

1: very poor
: F
: nedostatočný
2: poor
: F
: nedostatočný HL, dostatočný SL
3: mediocre
: D
: dostatočný
4: satisfactory
: C
: dobrý
5: good
: B
: veľmi dobrý
6: very good
: A
: výborný
7: excellent
: A+
: výborný

Za udelenie záverečnej známky po maturitných skúškach IB z každého predmetu je zodpovedná komisia pre záverečné hodnotenie IB.

Maturitné vysvedčenie IB Diploma obsahuje hodnotenie zo všetkých šiestich predmetov a jadra programu. Univerzity na Slovensku a v zahraničí akceptujú toto vysvedčenie ako doklad o ukončení stredoškolského štúdia. Na niektorých zahraničných univerzitách sú uchádzačom pridelené bonusové body za absolvovanie IB Diploma Programme.

Kandidát neprospieva, ak:
 1. Neboli splnené požiadavky CAS
 2. Celkový počet bodov kandidáta je nižší ako 24
 3. N bolo udelené za Teóriu poznania, Rozšírenú esej alebo za doplnkový predmet
 4. Známka E bola udelená za aspoň jeden (alebo aj oba) z predmetov Teória poznania a Rozšírená esej
 5. V predmete/úrovni bola udelená známka 1
 6. Stupeň 2 bol udelený tri alebo viackrát (SL/HL)
 7. Stupeň 3 bol udelený štyri alebo viackrát
 8. Kandidát získal menej ako 12 bodov z predmetov HL (u uchádzačov, ktorí sa zapíšu na štyri predmety HL, sa započítajú tri najvyššie známky)
 9. Kandidát získal menej ako 9 bodov z predmetov SL (uchádzači, ktorí sa zapíšu na dva predmety SL, musia získať aspoň 5 bodov na SL)

Berte prosím na vedomie, že aj bez negatívneho hodnotenia alebo s 24 dosiahnutými bodmi stále nemusíte získať diplom IB z dôvodu špecifických nevyhovujúcich podmienok.