Jazykové diplomy DSD I a DSD II

Informácie

Už od roku 1998 ponúka naše gymnázium žiakom jedinečnú možnosť získať Nemecký jazykový diplom 1. a 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom – DSD I, DSD II).

Táto jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko. Ide o skúšku žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách.

DSD I, teda jazyková skúška prvého stupňa, zodpovedá úrovni A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, tvorí predpoklad na návštevu prípravných kurzov pred štúdiom v Nemecku. Na získanie Nemeckého jazykového diplomu DSD I úrovne A2/B1 sa zvyčajne odhaduje potreba asi 600 – 800 vyučovacích hodín nemeckého jazyka v dĺžke trvania 45 minút. Naši žiaci môžu túto skúšku konať v treťom a vo štvrtom ročníku.

DSD II, teda jazyková skúška druhého stupňa, zodpovedá úrovni B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, je jazykovým predpokladom pre štúdium na vysokej škole v Spolkovej republike Nemecko. Na dosiahnutie DSD II, teda úrovne B2/C1, sa odhaduje približne 800 až 1 200 vyučovacích hodín nemeckého jazyka, taktiež v trvaní 45 minút. Príprava v rámci vyučovacích hodín trvá spravidla tri a pol roka až po samotnú skúšku DSD II, ktorá sa koná v decembri alebo januári v poslednom roku školskej dochádzky na gymnáziu, teda vo štvrtom ročníku.

Uchádzači o Nemecký jazykový diplom sú zaradení do triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka v rozsahu 6 až 7 hodín týždenne. Okrem plne kvalifikovaných vyučujúcich nemeckého jazyka absolvujú žiaci hodiny s nemeckým lektorom. Výučbu nemčiny v týchto skupinách tiež výrazne podporujú nemeckí asistenti – dobrovoľníci z programu Kulturweit.


Ústnu aj písomnú časť skúšky konajú žiaci v čase vyučovania bezplatne!

Spolková republika Nemecko dotuje knižný fond a garantuje aktuálnosť používaných učebníc.


Písomnú časť skúšky vyhodnocuje tím odborníkov v SRN. Ústna časť skúšky sa koná priamo na škole.


Nemecký jazykový diplom absolvuje ročne viac ako 70.000 uchádzačov z vyše 70 krajín sveta!

DSD I

Písomná časť DSD I


Písomná časť DSD I sa koná začiatkom marca. Pozostáva z nasledovných častí: čítanie s porozumením: 70 minút, posluch s porozumením: 50 minút, písomná komunikácia: 75 minút. Za každú časť môže žiak získať maximálne 24 bodov.Ústna časť DSD I


Ústnu časť DSD I realizujeme na prelome mesiacov marec/apríl. Odborná komisia je dvojčlenná, tvoria ju predseda a skúšajúci. Samotná skúška trvá 15 minút a pozostáva z 3 častí. Začína dialógom skúšajúceho so žiakom na bežné témy (Rodina, Škola, Záľuby, Prázdniny, Sviatky). Ďalej nasleduje pripravená prezentácia žiaka na vybranú tému v trvaní cca 4 minúty. Po prezentácii žiak reaguje na otázky skúšajúceho súvisiace s predstavenou témou prezentácie.

Kompletné výsledky DSD I skúšok sú známe v júni.

Nemecký jazykový diplom na úrovni B1 získa žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti na úrovni B1 – čítanie, počúvanie, písomná komunikácia, ústna komunikácia.

Nemecký jazykový diplom na úrovni A2 získa žiak, ktorý čo i len v jednej zo 4 častí skúšky dosiahol úroveň A2, ale ani v jednej zo 4 častí nedosiahol úroveň nižšiu než je úroveň A2.

Osvedčenie o zvládnutí niektorých častí skúšky získa žiak, ktorý nezvládol niektorú časť/niektoré časti skúšky. Tomuto žiakovi bude vystavené osvedčenie o častiach, ktoré zvládol na úrovni A2/B1 – musí zvládnuť aspoň jednu časť minimálne na úrovni A2.

DSD II

Písomná časť DSD II


Písomná časť DSD II sa koná na prelome mesiacov november/december a pozostáva z nasledovných častí: čítanie s porozumením: 85 minút, posluch s porozumením: 50 minút, písomná komunikácia: 120 minút. Za každú časť môže žiak získať maximálne 24 bodov.
Ústna časť DSD II


Ústna časť DSD II sa realizuje na prelome mesiacov marec/apríl. Odborná komisia je dvojčlenná, tvoria ju predseda a skúšajúci. Samotná skúška trvá 15 minút a pozostáva z 3 častí. Začína dialógom skúšajúceho so žiakom na bežné témy (Rodina, Škola, Záľuby, Prázdniny, Sviatky..). Ďalej nasleduje pripravená prezentácia žiaka na vybranú tému v trvaní cca 4 minúty. Po prezentácii žiak reaguje na otázky skúšajúceho súvisiace s predstavenou témou prezentácie.

Kompletné výsledky DSD II skúšok sú známe v marci.

Nemecký jazykový diplom na úrovni C1 získa žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti na úrovni C1 – čítanie, počúvanie, písomná komunikácia, ústna komunikácia.

Nemecký jazykový diplom na úrovni B2 získa žiak, ktorý čo i len v jednej zo 4 častí skúšky dosiahol úroveň B2, ale ani v jednej zo 4 častí nedosiahol úroveň nižšiu než je úroveň B2.

Osvedčenie o zvládnutí niektorých častí skúšky získa žiak, ktorý nezvládol niektorú časť/niektoré časti skúšky. Tomuto žiakovi bude vystavené osvedčenie o častiach, ktoré zvládol na úrovni B2/C1 – musí zvládnuť aspoň 1 časť minimálne na úrovni B2.

Písomné DSD I a DSD II skúšky vyhodnocujú špecializované komisie v centrále zahraničného školstva (ZfA) v nemeckom Kolíne. Ústne DSD I a DSD II skúšky sú posudzované internou komisiou gymnázia, ktorú tvoria vyškolení vyučujúci nemeckého jazyka. Pri ústnej DSD II skúške zastáva funkciu predsedu komisie nemecký lektor.