Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy detí a rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a orgánov miestnej samosprávy z hľadiska školskej problematiky.

Členovia Rady školy

 1. Mgr. Dana Bugorčíková, predseda — zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Mgr. Dana Starostová, podpredseda — zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mgr. Monika Sabová — zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. PaedDr. Mária Blanárová — zástupca rodičov
 5. Ing. Michaela Kyselová — zástupca rodičov
 6. MVDr. Danka Marcinčáková, PhD. — zástupca rodičov
 7. Tímea Kováčová — zástupca žiakov
 8. doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. — delegovaný poslanec
 9. Ing. Igor Petrovčik — delegovaný poslanec
 10. Mgr. Natália Vince — delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. PhDr. Anna Heribanová — delegovaný zástupca zriaďovateľa