Kariérová poradkyňa

Mgr. Dana Starostová
kariérová poradkyňa

Konzultácie: každý štvrtok — 8. vyučovacia hodina

Žiaci si môžu dohodnúť stretnutie mimo konzultačných hodín na mailovej adrese: karierovyporadca@srobarka.sk.

Cieľom kariérneho poradcu je usmerniť kariérny rast žiaka tak, aby sa uplatnil na trhu práce. Kariérny poradca sa riadi plánom kariérneho poradcu a kariérnu výchovu realizuje prostredníctvom konzultačných hodín a aktivít počas triednických hodín.

Práca kariérneho poradcu na strednej škole zahŕňa:

  • poskytovanie informácií o požiadavkách študijných odborov, o možnostiach štúdia po ukončení strednej školy a uplatnenia sa na trhu práce,
  • sledovanie študijno-profesijných záujmov žiakov, pomoc pri výbere voliteľných predmetov,
  • spolupráca s inými odborníkmi (výchovný poradca, školský psychológ, kontaktný psychológ),
  • príprava besied, veľtrhov práce a vysokých škôl, pomoc s organizáciou Dňa otvorených dverí,
  • pomoc pri vypĺňaní prihlášok na vysokú školu a prípadných odvolaní,
  • komunikácia s triednymi profesormi.