Výchovná poradkyňa

Mgr. Milada Radaljová
výchovná poradkyňa

Konzultácie: pondelok 13:45 – 14:45 alebo dohodou

Žiaci si môžu dohodnúť stretnutie mimo konzultačných hodín na mailovej adrese: vychovnyporadca@srobarka.sk.

Činnosť výchovnej poradkyne:

 • Konzultačná činnosť vo výchovnej a vzdelávacej oblasti pre žiakov a zákonných zástupcov, ktorá zahŕňa:
  • zlý prospech vo vyučovacích predmetoch
  • problémy žiakov so správaním sa v škole alebo mimo školy
  • vzťahy medzi učiteľom a žiakom
  • vzťahy medzi spolužiakmi v triede (šikanovanie, týranie, …)
  • iné problémy výchovného charakteru
 • Poradenstvo triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií
 • Poradenstvo pedagogickým pracovníkom
 • Zabezpečenie spolupráce s príslušnými inštitúciami (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice)
 • Koordinačná činnosť zameraná na sprostredkovanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež (Policajný zbor, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, …)
 • Spolupráca so školským koordinátorom, ktorý sa zaoberá primárnou prevenciou drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
 • Spolupráca s kariérovým poradcom