Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2021 – 2027)

Základné informácie

Vo výberovom procese v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola našej škole schválená akreditácia. Táto je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou a chcú byť súčasťou projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027. Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že sme vytvorili strategický plán, v ktorom chceme realizovať kvalitné projekty.

Hlavné ciele

  • Zlepšenie jazykových kompetencií pedagógov jazykovým vzdelávaním pedagógov v anglickom jazyku.
  • Modernizácia školy, zavedenie inovatívnych metód do vyučovania hospitáciami na zahraničných školách.
  • Modernizácia vyučovacieho procesu a zlepšenie kvality školy účasťou pedagógov na štruktúrovaných metodologických kurzoch.
  • Získanie kontaktov na partnerské školy pre budúce projekty účasťou na kurzoch manažmentu a projektového riadenia, hospitáciami a metodologickými kurzmi.
  • Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov projektmi s výmennými pobytmi — najmä rozvoj jazykovej kompetencie, digitálnej kompetencie, osobnostnej, sociálnej a vzdelávacej.

Realizované projekty

Číslo zmluvy 2021-1-SK01-KA121-SCH000003322

Program
Erasmus+
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ akcie
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania
Výzva
2021
Kolo
1 kolo
Začiatok projektu
01/09/2021
Koniec projektu
30/11/2022
Trvanie projektu (mesiace)
15 mesiacov

Číslo zmluvy 2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982

Program
Erasmus+
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ akcie
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania
Výzva
2022
Kolo
1 kolo
Začiatok projektu
01/06/2022
Koniec projektu
31/08/2023
Trvanie projektu (mesiace)
15 mesiacov

Mobility

Číslo zmluvy 2021-1-SK01-KA121-SCH000003322

Taliansko
Typ aktivity
Kurzy a odborná príprava
Účastník mobility
Mgr. Jana Geročová
Dátum
26. jún – 2. júl 2022
Miesto
Bologna, Taliansko
Poskytovateľ
ELA | Erasmus Learning Academy
Obsah mobility
Implementácia vzdelávania vo vonkajšom prostredí (outdoor) prostredníctvom nových technológií, prepojenie edukačno-mentorských schopností s ich aplikáciou v reálnom geografickom prostredí
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Malta
Typ aktivity
Kurzy a odborná príprava
Účastníci mobility
Mgr. Ingrid Melichová
Mgr. Emília Šolcová
Mgr. Martina Fabriciová
Dátum
1. august – 12. august 2022
Miesto
Malta
Poskytovateľ
Link School of English, Swieqi, Malta
Obsah mobility
Jazykové kurzy ANJ — zlepšenie jazykových kompetencií, metodológia vyučovania cudzích jazykov, metóda CLIL
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, otvorená hodina, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Poľsko
Typ aktivity
Pozorovanie pri práci — Job-shadowing

Medzinárodný školský projekt International Baccalaureate (IB) je ambicióznym projektom našej školy, ktorý umožní študentom od budúceho školského roka ukončovať štúdium medzinárodnou maturitou. Tá im otvorí dvere na takmer všetky univerzity sveta a zdokonalí ich vedomosti a schopnosti prežitia v globálnom svete.

K zvyšovaniu úrovne pripravenosti na tento projekt využila naša škola program Erasmus+ a vyslala našich učiteľov na tzv. jobshadowing do Krakowa na International school of Krakow (ISK). Na tejto služobnej ceste boli Dana Starostová, Jana Geročová a Lukáš Lukačín, učitelia našej školy, od 25. do 27. októbra 2022. ISK je medzinárodná škola, v ktorej funguje IB Diploma Programme už takmer 20 rokov. Skúsenosti a medzinárodný prehľad učiteľov na ISK boli zárukou vysokej úrovne tejto inštitúcie, ktorá motivovala a inšpirovala našich učiteľov v mnohých oblastiach. Rozdielny denný školský režim, nastavenie školských projektov, odlišný prístup vo výučbe a kreatívne prostredie školy im ukázali iný spôsob fungovania medzinárodnej školy.

IB Diploma Programme je budúcnosťou Šrobárky a ním sa naša škola dostane medzi prestížne medzinárodné školy. Aby sa naši budúci študenti vzdelávali na vysokej odbornej úrovni, musia sa aj učitelia zdokonaľovať vo vyučovacom procese. A k tomu výrazne prispel pobyt na International school of Krakow v programe Erasmus+.

Prínosom tejto mobility, ako aj celého projektu, bola návšteva samotného mesta Krakow, ktoré ponúklo množstvo zaujímavých miest na inšpiráciu.


Číslo zmluvy 2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982

Individuálne mobility

Poľsko

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť. Tak sme sa vybrali na Erasmus+ Job shadowing activity, aby sme videli, ako funguje IB Diploma Programme na International School of Poznań.

V zostave vyučujúcich K. Kňazovická, I. Melichová, E. Šolcová a M. Fabriciová sme strávili tri dni s učiteľmi a žiakmi medzinárodného programu. Videli sme žiakov pracovať na hodinách, počuli sme ich argumentovať v diskusiách, aj pripravovať sa na blížiace sa písomné testy. Nielen jazyková podobnosť, ale aj povahová blízkosť prispela k srdečnej atmosfére počas pracovných rozhovorov s riaditeľom školy, DP koordinátorkou, Erasmus+ koordinátorkou a učiteľmi jednotlivých predmetov. Výsledok tejto pracovnej cesty je veľmi povzbudzujúci. Videli sme fungovanie IB DP v každodennej praxi, veľa sme sa dozvedeli a získali sme výborné kontakty a partnera pre budúce Erasmus+ projekty. Vydarený Job shadowing! Dziękuję bardzo!


Skupinové mobility

Nemecko

V dňoch 4. – 9. decembra 2022 sa v nemeckom Saalfelde uskutočnilo prvé projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+: Po stopách židovskej histórie v Európe. Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z Nemecka, Litvy a Slovenska.

Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s antisemitskými postojmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre projekt, v ktorom sme sa zamerali na skúmanie židovskej histórie. Takýmto spôsobom totiž možno čeliť antisemitizmu a diskriminácii.

V našom programe nechýbala návšteva miest, ktoré súviseli so židovskou minulosťou regiónu. Dozvedeli sme sa o tragických osudoch židovských rodín priamo v Saalfelde. Pripomínajú nám ich pamätné mosadzné kocky Stolpersteine.

V Erfurte sme navštívili Starú synagógu, ktorá pochádza z 11. storočia. Je tu vystavený tzv. Erfurtský poklad a množstvo cenných rukopisov, ktoré vypovedajú o živote židovskej obce v stredoveku.

O holokauste sme sa počas stretnutia dozvedeli mnoho faktov, ale najviac emócií v nás určite vyvolala návšteva koncentračného tábora Buchenwald. Tu sme videli všetky tie miesta, ktoré sú dodnes synonymom krutosti.

Weimar, mesto Goetheho a Schillera, nás privítalo vianočnou atmosférou a vďaka našim partnerom sme sa čo-to dozvedeli o histórii mesta.

Počas celého projektového týždňa sme si posilňovali vedomie, že judaizmus je dôležitou súčasťou našej minulosti i súčasnosti.

Zároveň sme si zlepšovali digitálne a jazykové zručnosti, spoznávali zvyky a tradície hostiteľských rodín a užívali si krásnu vianočnú atmosféru nemeckých miest.

Erasmus+: Exploring Jewish History in Europe

From 4 to 9 December 2022, the first project meeting was held in Saalfeld, Germany, as part of the Erasmus+ project titled “Exploring Jewish History in Europe”. It was attended by students and teachers from Germany, Lithuania, and Slovakia.

In our society, we encounter anti-Semitic attitudes more and more often. For this reason, we decided on a project in which we would focus on the study of Jewish history. We believe this is how anti-Semitism and discrimination can be challenged.

Our programme included a visit to places connected with the region’s Jewish past. We learnt about the tragic fates of Jewish families in Saalfeld itself. These families are remembered through commemorative brass cubes called Stolpersteine.

In Erfurt, we visited the Old Synagogue, which dates back to the 11th century. The so-called Erfurt Treasure is on display here, along with a number of valuable manuscripts which tell us about the life of the Jewish community in the Middle Ages.

We learnt many facts about the Holocaust during the meeting, but the visit to the Buchenwald concentration camp certainly evoked the most emotions in us. Here we saw all the places that, to this day, are synonymous with cruelty.

Weimar, the city of Goethe and Schiller, welcomed us with a Christmas atmosphere, and thanks to our partners we learnt something about the history of the city.

Throughout the entire project week, we strengthened our awareness of Judaism as an important part of our past and present. At the same time, we improved our digital and language skills, got to know the customs and traditions of the host families, and enjoyed the beautiful Christmas atmosphere of German cities.