Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2021 – 2027)

Základné informácie

Vo výberovom procese v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola našej škole schválená akreditácia. Táto je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou a chcú byť súčasťou projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027. Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že sme vytvorili strategický plán, v ktorom chceme realizovať kvalitné projekty.

Hlavné ciele

  • Zlepšenie jazykových kompetencií pedagógov jazykovým vzdelávaním pedagógov v anglickom jazyku.
  • Modernizácia školy, zavedenie inovatívnych metód do vyučovania hospitáciami na zahraničných školách.
  • Modernizácia vyučovacieho procesu a zlepšenie kvality školy účasťou pedagógov na štruktúrovaných metodologických kurzoch.
  • Získanie kontaktov na partnerské školy pre budúce projekty účasťou na kurzoch manažmentu a projektového riadenia, hospitáciami a metodologickými kurzmi.
  • Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov projektmi s výmennými pobytmi — najmä rozvoj jazykovej kompetencie, digitálnej kompetencie, osobnostnej, sociálnej a vzdelávacej.

Realizované projekty

Číslo zmluvy 2021-1-SK01-KA121-SCH000003322

Program
Erasmus+
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ akcie
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania
Výzva
2021
Kolo
1 kolo
Začiatok projektu
01/09/2021
Koniec projektu
30/11/2022
Trvanie projektu (mesiace)
15 mesiacov

Mobility

Taliansko
Typ aktivity
Kurzy a odborná príprava
Účastník mobility
Mgr. Jana Geročová
Dátum
26. jún – 2. júl 2022
Miesto
Bologna, Taliansko
Poskytovateľ
ELA | Erasmus Learning Academy
Obsah mobility
Implementácia vzdelávania vo vonkajšom prostredí (outdoor) prostredníctvom nových technológií, prepojenie edukačno-mentorských schopností s ich aplikáciou v reálnom geografickom prostredí
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Malta
Typ aktivity
Kurzy a odborná príprava
Účastníci mobility
Mgr. Ingrid Melichová
Mgr. Emília Šolcová
Mgr. Martina Fabriciová
Dátum
1. august – 12. august 2022
Miesto
Malta
Poskytovateľ
Link School of English, Swieqi, Malta
Obsah mobility
Jazykové kurzy ANJ — zlepšenie jazykových kompetencií, metodológia vyučovania cudzích jazykov, metóda CLIL
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, otvorená hodina, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Poľsko
Typ aktivity
Pozorovanie pri práci — Job-shadowing