Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2021 – 2027)

Základné informácie

Vo výberovom procese v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu bola našej škole schválená akreditácia. Táto je určená organizáciám, ktoré sa venujú práci s mládežou a chcú byť súčasťou projektov programu Erasmus+ na obdobie rokov 2021 – 2027. Pridelenie akreditácie potvrdzuje, že sme vytvorili strategický plán, v ktorom chceme realizovať kvalitné projekty.

Hlavné ciele

  • Zlepšenie jazykových kompetencií pedagógov jazykovým vzdelávaním pedagógov v anglickom jazyku.
  • Modernizácia školy, zavedenie inovatívnych metód do vyučovania hospitáciami na zahraničných školách.
  • Modernizácia vyučovacieho procesu a zlepšenie kvality školy účasťou pedagógov na štruktúrovaných metodologických kurzoch.
  • Získanie kontaktov na partnerské školy pre budúce projekty účasťou na kurzoch manažmentu a projektového riadenia, hospitáciami a metodologickými kurzmi.
  • Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov projektmi s výmennými pobytmi — najmä rozvoj jazykovej kompetencie, digitálnej kompetencie, osobnostnej, sociálnej a vzdelávacej.

Realizované projekty