Konferencia mládeže

Konferencia mládeže: „Európa je aj tu – Kam ideš?“

Prečo sa čoraz viac mladých ľudí zo Slovenska opustí Slovensko a odíde študovať alebo pracovať do zahraničia? Táto otázka sa stala ťažiskovou témou nášho projektu s maďarským gymnáziom v Tata. Viac ako 20% mladých ľudí chce odísť na dlhý čas preč zo Slovenska. Populačná krivka na Slovensku stagnuje a podobná situácia je aj v Maďarsku. Obe krajiny opúšťajú mladí ľudia, ktorí u nás nevidia perspektívu. Prečo je to tak? To bola otázka, ktorú sme sa v našom projekte snažili zodpovedať. Cieľovou skupinou boli žiaci, ktorí sa rozhodujú, kde budú ďalej študovať. Viacerí majú záujem o zahraničné školy. Práve v projekte sme sa zamýšľali nad tým, či nebude ich potenciál na Slovensku chýbať. Naši žiaci porovnávali západ a východ Slovenska. Zatiaľ čo Bratislava rastie, v Košiciach boli zrušené mnohé závody a podniky. Momentálne je ale silný rozvoj IT-firiem. My sme jednu z nich zapojili do nášho projektu. Zároveň boli do realizácie projektu zapojené viaceré inštitúcie (TU v Košiciach, Nemecko-maďarská obchodná komora, Letisko Košice), ktoré sa k problematike vedia vyjadriť. Počas celého projektu naši a maďarskí žiaci komunikovali v nemeckom jazyku, čím si výrazne zlepšovali svoje jazykové kompetencie. Vo firmách a inštitúciách sme im ukázali, aké je dôležité ovládanie tohto jazyka.

Projekt bol inovačný v tom, že okrem získavania poznatkov o problematike odchodu mladých ľudí z obidvoch krajín, sa žiaci spoločne s maďarskými žiakmi snažili tento problém zobraziť kreatívnou formou (výtvarne, dramaticky). Vznikli zaujímavé obrazy myslenia mladých ľudí. Mnohí priznali, že sa doteraz nikdy na svoj odchod z krajiny kriticky nepozerali. Netvrdíme, že sme ich vďaka projektu presvedčili, že Slovensko a Maďarsko ich potrebuje, ale minimálne sa začali nad tým zamýšľať.

Jugendkonferenz: „Europa ist hier – wo gehst du hin?“

Warum immer mehr Schülerinnen und Schüler der Ostslowakei den Wunsch haben, das Land zu verlassen und warum sie für sich hier keine Perspektive sehen, dieser Frage, nachzugehen und sich mit ihr von den verschiedensten Seiten auseinanderzusetzen, war der thematische Schwerpunkt des Projektes mit Gymnasium in Tata.

Ziel des Projektes war es, neue Kenntnisse und Kompetenzen zu erwerben und neue Ziele und Perspektiven für die eigene Entwicklung und Orientierung zu gewinnen. Die Projektaktivitäten fanden in Košice, Budapest und Tata statt.

Außerschulische Lernorte in Košice waren das Flugzeugmuseum und der Airport Košice und die Technische Universität Košice. Informationen zur dualen Ausbildung und beruflichen Möglichkeiten erhielten die Projektteilnehmer in der Firma T-Systems Slovakia.

Anschließend bearbeiteten die Projektpartner in slowakisch-ungarischen Gruppen verschiedene Themen der Projektaktivitäten, und fertigten dazu Plakate an.
Dann starteten die Schüler des Šrobárova Gymnasiums zum zweiten Teil, der in Budapest und an der Partnerschule in Tata durchgeführt wurde. Es folgte ein Besuch bei der Deutsch-Ungarischen Industrie – und Handelskammer (DUIHK) in Budapest.

Deutsch sei dabei in den meisten deutschen Unternehmen Firmensprache ein Muss.

Die Projektteilnehmer erstellten ein illustriertes Buch der „Jugendkonferenz“. Im Rahmen der Veranstaltung stellten die Jugendlichen Ergebnisse ihrer Arbeit in Spielszenen dar. Deutsch war nicht nur während der gelungenen Abschlussveranstaltung Schlüssel, der Türen geöffnet hat: Sie hat die Verständigung mit allen Teilnehmern, den wirtschaftlichen und akademischen Partnern in der Slowakei und in Ungarn ermöglicht. Sie hat die Tür nach Europa geöffnet und Europa ist hier!