Pracovné ponuky

Zoznam pracovných ponúk:


Školník — údržbár

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: školník — údržbár s nástupom od 15.10.2018 na plný pracovný úväzok.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady
ukončené učňovské, stredoškolské vzdelanie technického zamerania, manuálna zručnosť
Platové podmienky
480 € v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou na adresu Gymnázium, Šrobárova 1, Košice alebo e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 4.10.2018. Telefonický kontakt: +421 55 6221951. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnené: 21.09.2018


Školský psychológ

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste školský psychológ s nástupom od 15.10.2018.

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto
odborný zamestnanec — školský psychológ
Doba nástupu
15.10.2018
Úväzok
12 hodín týždenne
Pozícia
odborný zamestnanec — školský psychológ
Názov a adresa zamestnávateľa
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23  Košice
Kontakt
+421 55 6221951
sekretariat@srobarka.sk
Kvalifikačné predpoklady
Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Platové zaradenie a plat
V zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z., minimálna mesačná výška platu pri skrátenom úväzku na 32% je 257 €.
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • doklad o duševnej a zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 4.10.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontaktná osoba: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnené: 21.09.2018


Pracovníčka v prevádzke — pomocná sila v kuchyni

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — pracovníčka v prevádzke (pomocná sila v kuchyni) s možným nástupom ihneď.

Voľné pracovné miesto
pracovníčka v prevádzke — pomocná sila v kuchyni
Dátum nástupu
nástup možný ihneď
Úväzok
plný pracovný úväzok
Pozícia
pracovníčka v prevádzke — pomocná sila v kuchyni
Názov a adresa zamestnávateľa
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23  Košice
Kontakt
+421 55 6221951
sekretariat@srobarka.sk
Kvalifikačné predpoklady
nevyžadujú sa
Platové podmienky
480 € v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR predpis č. 359/2017 Z.z.
Zoznam požadovaných dokladov
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pre prácu s potravinami,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu sekretariat@srobarka.sk do 1.10.2018. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Kontaktná osoba: PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnené: 21.09.2018