Pracovné ponuky

Učiteľ / učiteľka predmetu ekonomika

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste — učiteľ/učiteľka predmetu ekonomika s možným nástupom od 01.09.2022 — pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023.

Voľné pracovné miesto
učiteľ SŠ aprobácia — predmety ekonomického zamerania
Úväzok
skrátený pracovný úv. do 36,36 %
Pozícia
Učiteľ SŠ — predmetov ekonomika
Názov a adresa zamestnávateľa
Gymnázium
Šrobárova 1
042 23  Košice
Dátum nástupu do PP
01.09.2022
Kontakt
+421 55 2021333
srobarka@srobarka.sk
Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Uchádzač musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:

  • v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru
  • v neučiteľských študijných programoch len na vyučovanie predmetov príslušného alebo príbuzného odboru, z ktorého bola vykonaná štátna záverečná skúška, a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
  • učiteľstvo technického smeru — ekonomického smeru — príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium
Platové zaradenie a plat
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Minimálna výška mzdy predstavuje nástupný plat v 6. platovej triede (342,70 € — začínajúci pedagogický zamestnanec) + príplatky podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. Zamestnanec bude ohodnotený v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov.
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti
  • bezúhonnosť — čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka
Zoznam požadovaných dokladov
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať e-mailom na adresu srobarka@srobarka.sk do 10.08.2022. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.

Osobné údaje uchádzačov budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Kontaktná osoba: Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy
Zverejnené: 26.07.2022