Praktikum pre žiakov: JUMP INTO JOB@TSSK

Projekt PK NEJ nadväzuje na tradíciu podpory vzdelávacích programov v T-Systems Slovakia, napĺňa stratégiu dostať jadro vzdelávania z firmy do škôl a univerzít, kam patrí.

Cieľom nášho projektu je tréning tzv. soft skills, teda jemných zručností a zároveň kľúčových kompetencií ako tímová spolupráca, kreativita, analytické myslenie, zodpovednosť, vyžarovanie, komunikácia s okolím, schopnosť sebareflexie a štýl práce. Schopnosti, ktoré sú vysoko cenené v škole, pri ďalšom štúdiu a v pracovnom procese, a preto sa objavujú v každom inzeráte na pracovné miesto. Po absolvovaní projektu získa absolvent pohľad do moderného pracovného sveta, bude lepšie pripravený pre súčasné požiadavky trhu a zvýši svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.

Dôležitou časťou projektu je aktívne používanie nemeckého jazyka (dokumenty, diskusia, prezentácie v cudzom jazyku). Žiaci sa naučia písať v nemeckom jazyku životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania s motivačným listom, absolvujú simulovaný pracovný pohovor v nemeckom jazyku, na ktorom majú možnosť prezentovať svoje plány do budúcnosti. Intenzívne si zlepšujú svoje jazykové znalosti a ústne komunikačné schopnosti počas pracovného procesu v medzinárodnej firme, ktorá od svojich zamestnancov vyžaduje popri angličtine aj veľmi dobré znalosti nemčiny. Zároveň je praktikum výbornou prípravou pre žiakov na jazykovú skúšku Sprachdiplom (DSD II, úroveň B2/C1).


Im Mai haben Deutschlerner unseres Gymnasiums die Möglichkeit, ein Praktikum bei der Firma T-Systems Slovakia zu absolvieren. Das Berufspraktikum bereitet die Fachschaft Deutsch des Gymnasiums mit T-Systems Slovakia vor.

Während zahlreicher Koordinationstreffen in der Schule und im Education – Center von T-Systems werden Zeitplan, Inhalte und Ziele des Projektes bestimmt. Ebenso werden die verschiedenen Aufgaben der Partner verabredet.

Unser Ziel ist das Trainieren von „soft skills“, den Schlüsselqualifikationen, wie Teamfähigkeit, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, Fähigkeit zur Selbstreflexion, die in Schule, Studium, Berufsleben und Weiterbildung deren Bedeutung zunehmend höher eingeschätzt werden.

Nicht zuletzt sollen aber auch die Fremdsprachenkenntnisse der Praktikanten in authentischen Situationen während der Arbeitsabläufe in dem international agierenden Weltunternehmen gefördert und gefordert werden, denn T-Systems verlangt von seinen Mitarbeitern neben Englisch vor allem sehr gute Deutschkenntnisse.

Im Deutschunterrichtes werden die notwendigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Bewerbungsschreiben angefertigt.

Die Firma T-Systems bietet unseren Schülern die Simulation eines authentischen Bewerbungsgespräches und ein Praktikum und Workshops im IT – bzw. non-IT-Bereich an, in dem Einblicke in die Teamarbeit eines modernen Unternehmens und seine Arbeitsplätze gewonnen werden konnten.