Projekt IT Creativity Lab.

Základné informácie

Informačné a komunikačné technológie predstavujú v súčasnosti najdynamickejšie sa rozvíjajúcu oblasť ľudskej aktivity, ktorá svojím prierezovým charakterom ovplyvňuje rozvoj všetkých ostatných oblastí. Spôsobujú zánik mnohých tradičných technológií aj vznik nových (napr. elektronického vzdelávania). Bez získania základnej gramotnosti v oblasti IKT v súčasnosti nie je možný kvalitný a efektívny výkon povolaní. Vzhľadom na túto skutočnosť vznikla spoločenská objednávka na ich zaradenie do obsahu edukácie na všetkých stupňoch školskej sústavy aj obsahu celoživotného vzdelávania.

Projektový zámer IT Creativity Lab. je navrhnutý tak, aby sme žiakom pomohli rozvinúť abstraktné a kritické myslenie, ktoré potrebujú na riešenie zložitejších problémov. Na prebudenie záujmu a formovanie vzťahu žiakov k moderným technológiám je dôležité hľadať cesty, ako priblížiť vyučovanie reálnemu životu. Vysokou pridanou hodnotou projektu IT Creativity Lab. pre žiakov je ideálna možnosť, ako spoznať prostredie firiem pôsobiacich v IT oblasti a využívať skúsenosti a poznatky mentorov z firemného prostredia. Táto spolupráca umožní žiakom aj učiteľom implementovať metódy, prostriedky a technológie využívané vo firemnom prostredí.

Aktivity v rámci projektu sú zamerané na kooperatívnu tímovú spoluprácu, podporu environmentálneho myslenia a prehlbovania záujmu žiakov o nimi zvolené vedné odbory.

IT Creativity Lab. prepája nielen firmy so strednými školami, no zapája aj ďalší článok, zohrávajúci dôležitú motivačnú úlohu, a to súčasných študentov informatických odborov na TUKE. Spolupráca zahŕňa odborné prednášky, návštevy vo firmách, ale predovšetkým tímovú prácu žiakov na vlastných projektoch, ktoré vrcholia v súťažnej prezentácii jednotlivých projektov.

Do pilotného ročníka IT Creativity Lab. boli zapojené školy: Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava, Gymnázium Spišská Nová Ves, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Gymnázium, Poštová 9, Košice, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice. Každá škola mala svojho partnera, dvojičku, spomedzi firiem Deutsche Telekom IT Solutions, Visma Labs, FPT Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Siemens Healthineers.

Projekt vzišiel z iniciatívy a spolupráce Košického samosprávneho kraja s IT Valley Košice.

Koordinácia a priebeh projektu

Koordinácia projektu
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy,
RNDr. Dagmar Klímová, zástupkyňa riaditeľky školy
Podpora projektu
Ing. Ján Poradský, CSc.
Spolupráca s firmou Siemens Healthineers
Ing. Ján Majoroš

Priebeh aktivít pilotného ročníka

  • december 2021 – január 2022 — stretnutia online — dohoda o konkrétnej forme spolupráce a aktivitách,
  • január – marec 2022 — stretnutia a konzultácie žiakov s mentorom — predstavenie žiackych projektov,
  • január – jún 2022 — séria workshopov a prednášok,
  • jún 2022 — exkurzia žiakov vo firme Siemens Healthineers,
  • jún 2022 — dokončovanie projektových zámerov, finalizácia produktov, príprava prezentácií,
  • september 2022 — ukončenie 1. ročníka projektu LAB IT Creativity — finálne prezentácie projektov.

Výsledok pilotného ročníka

Prvý ročník projektu IT Creativity Lab. vrcholil súťažnou prehliadkou projektových aktivít. Zúčastnili sa ho dva naše tímy, ktoré predstavili svoje projekty.

Projekty prepojili informatiku a environmentálnu oblasť a ich výsledkom sú zariadenia na meranie kvality vody a kvality ovzdušia.

Ku krásnemu 3. miestu srdečne blahoželáme tímu, ktorý viedol Eduard Lehocký (2.C). Za reprezentáciu školy ďakujeme aj Martinovi Marcinčákovi (3.C), ktorý viedol druhý tím. Poďakovanie patrí aj spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia a p. Ing. Jánovi Poradskému, CSc., ktorý chlapcov viedol.

Viac o projekte IT Creativity Lab., ktorý vznikol s podporou KSK, IT VALLEY a TUKE: