Vybavenie školy

Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach sídli v priestoroch chránenej kultúrnej pamiatky od roku 1892. Okrem klasických, štandardne vybavených učební, sa v interiéri školy nachádzajú aj atypické priestory, odborné učebne, telocvičňa, školská jedáleň, kuchyňa, miestnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V exteriéri sa nachádzajú školské dvory, prevádzková budova, sklad.

ikona pracovného stola

laboratórium chémie

Laboratórium chémie

 • odborná učebňa, ktorá predstavuje moderné, komplexne vybavené laboratórium na vyučovanie chémie
odborná učebňa

Odborné učebne

 • v škole sa nachádza 5 odborných učební (OU1, OU2, OU3, OU4 a OU5)
 • sú vybavené interaktívnymi tabuľami s dataprojektormi a inou technikou
 • odborná učebňa OU5 je multimediálna učebňa, ktorá sa využíva na digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
jazyková učebňa

Jazyková učebňa

 • k odborným učebniam patria tri jazykové učebne (JU1, JU2 a JU3)
 • učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, rozmanitou didaktickou technikou, knižničným fondom
 • v učebniach prebieha vyučovanie cudzích jazykov, rôzne vzdelávacie jazykové aktivity, napr. príprava na DSD skúšky
laboratórium fyziky

Laboratórium fyziky

 • odborná učebňa je počítačom podporované prírodovedné laboratórium
 • je zariadená laboratórnymi stolmi vybavenými elektroinštaláciou, modernými pomôckami, napr. CoachLab
učebňa informatiky

Učebňa informatiky

 • v škole sú zriadené 3 učebne informatiky (INF1, INF2, INF3)
 • odborné učebne sú vybavené počítačmi a infraštruktúrou umožňujúcou pripojenie študentských notebookov a počítačov prostredníctvom pevnej alebo Wi-Fi siete
 • špeciálnym vybavením je 3D tlačiareň a stavebnica Lego Mindstorms Education
laboratórium biológie

Laboratórium biológie

 • odborná učebňa vybavená interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a inými modernými učebnými pomôckami
aula

Aula – spoločenská miestnosť

 • škola disponuje spoločenskou miestnosťou s kapacitou cca 140 osôb
 • využívame ju najmä na rôzne spoločenské akcie: besedy, združenia rodičov, školské prednášky, odborné semináre, akadémie a iné podujatia.
telocvičňa

Telocvičňa

 • jej priestor sa využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovú činnosť, rôzne mimoškolské športové aktivity: futbal, florbal, basketbal, volejbal
študentská klubovňa

Žiacka rada – klubovňa

 • študenti gymnázia participovali pri založení klubovne, ktorá slúži na ich aktívny relax počas voľných hodín, prestávok, na zasadanie žiackej školskej rady či netradičné vyučovacie hodiny v neformálnom prostredí
 • je to miesto, ktoré môžu využívať aj na štúdium a vzájomné konzultácie
jedáleň

Školská jedáleň

 • pýchou školy je aj príjemné, moderne upravené prostredie školskej jedálne, v ktorom sa žiakom a zamestnancom školy podáva kvalitná strava
 • benefitom je ponuka bezlepkovej a vegetariánskej stravy
bufet, ilustračné foto
(ilustračné foto)

Školský bufet

 • v priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktorý ponúka žiakom pomerne široký sortiment rýchleho občerstvenia: čerstvé pečivo, jogurty, studené a teplé nápoje a pod.
školský dvor

Školské dvory

 • exteriér školy tvoria aj dva školské dvory
 • veľký školský dvor sa využíva na športovanie – hodiny telesnej výchovy, príležitostné loptové hry; nachádza sa tu boldrovacia stena, workoutová zostava, lavice na cvičenie a doskočisko
 • súčasťou veľkého školského dvora je oddychová zóna s lavičkami
 • tento priestor sa využíva v letných mesiacoch aj na školské slávnosti či Kalamajky, tradičnú študentskú recesiu
 • malý školský dvor sa využíva najmä na športovanie, prebiehajú na ňom populárne volejbalové turnaje
 • súčasťou malého školského dvora je aj oddychový kútik