Vybavenie školy

Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach sídli v priestoroch chránenej kultúrnej pamiatky od roku 1892. Okrem klasických, štandardne vybavených učební, sa v interiéri školy nachádzajú aj atypické priestory, odborné učebne, telocvičňa, školská jedáleň, kuchyňa, miestnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V exteriéri sa nachádzajú školské dvory, prevádzková budova, sklad.

Ikona pracovného stola

Multimediálna učebňa

Multimediálna učebňa

 • novovytvorená učebňa bude slúžiť žiakom a učiteľom všetkých predmetov, je vybavená 35 PC, hlasovacím zariadením, 3D tlačiarňou, Lego Mindstorms – stavebnicami, interaktívnou tabuľou, vizualizérom a ďalšími pomôckami
 • vybavenie modernej a všestranne využiteľnej učebne bolo finančne zabezpečené z projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“
Laboratórium fyziky – Science lab

Laboratórium fyziky — Science lab

 • Je počítačom podporované fyzikálne laboratórium. Študenti tu majú možnosť zažiť rôzne spôsoby vyučovania fyziky. Od klasického vyučovania cez videomerania, či bádania.
 • Študenti pracujú s modernými pomôckami a využívajú priestory laboratória aj pri prípravách na fyzikálne súťaže.

Laboratórium biológie

Laboratórium biológie

 • Ponúka skvelý priestor nielen pre výučbu, ale hlavne pre realizáciou rôznych experimentov. Je vybavené špičkovými pomôckami ako napr. digitálny mikroskop, stereolupy, školské mikroskopy, modely, počítačom podporované biologické laboratórium so Softwérom Vernier&Technology s príslušnými sondami na meranie.
 • Prácu s biologickým databázami nám umožňujú tablety a efektívne zapisovanie poznámok smartperá. Atraktivitu biológie nám pomáhajú zvyšovať aj obyvatelia biologického laboratória a to rybky v akváriu a korytnačka Jerry.
Laboratórium chémie

Laboratórium chémie

 • Ponúka moderný priestor pre realizovanie experimentov. Je vybavené množstvom moderných pomôcok na realizovanie experimentov. Realizáciu experimentov uľahčujú kufríky so sadou potrebných chemikálii a pomôcok, destilačné aparatúry, rôzne sondy pre počítačom podporované chemické laboratórium so Softwérom Vernier&Technology.
 • Separáciu látok je možné uskutočniť veľmi presnou TLC chromatografiou a výsledky analyzovať pod UV svetlom.

Učebňa informatiky

Učebňa informatiky

 • v škole sú zriadené 3 učebne informatiky (INF1, INF2, INF3)
 • odborné učebne sú vybavené počítačmi a infraštruktúrou umožňujúcou pripojenie študentských notebookov a počítačov prostredníctvom pevnej alebo Wi-Fi siete
 • špeciálnym vybavením je 3D tlačiareň a stavebnica Lego Mindstorms Education
Jazyková učebňa

Jazyková učebňa

 • k odborným učebniam patria tri jazykové učebne (JU1, JU2 a JU3)
 • učebne sú vybavené interaktívnou tabuľou, rozmanitou didaktickou technikou, knižničným fondom
 • v učebniach prebieha vyučovanie cudzích jazykov, rôzne vzdelávacie jazykové aktivity, napr. príprava na DSD skúšky

Odborná učebňa

Učebne

 • v škole sa nachádzajú učebne, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami s dataprojektormi a inou technikou
Študentská klubovňa

Žiacka rada — študovňa

 • študenti gymnázia participovali pri založení klubovne, ktorá slúži na ich aktívny relax počas voľných hodín, prestávok, na zasadanie žiackej školskej rady či netradičné vyučovacie hodiny v neformálnom prostredí
 • je to miesto, ktoré môžu využívať aj na štúdium a vzájomné konzultácie

Aula

Aula — spoločenská miestnosť

 • škola disponuje spoločenskou miestnosťou s kapacitou cca 140 osôb
 • využívame ju najmä na rôzne spoločenské akcie: besedy, združenia rodičov, školské prednášky, odborné semináre, akadémie a iné podujatia.
Šrobárske múzeum

Šrobárske „múzeum“

 • Ak sa chcete vrátiť späť o niekoľko desaťročí, stačí, keď prekročíte prah auly Šrobárky. Tam sa nachádza expozícia starých učebných pomôcok: modelov, rôznych prístrojov a váh, elektroniky, nástenných tabúľ, učebníc, kroník,… z ktorých mnohé sú už aj vzácnosťou.
 • Hlavným zdrojom vzácnej výstavy boli najmä kabinety a ostatné priestory našej školy. Fond starých učebných pomôcok sa priebežne dopĺňa a každý nový „objav“ poteší. Učebné pomôcky sú nielen nostalgickým návratom učiteľov do nedávnej minulosti, ale slúžia naďalej, najčastejšie vo vyučovaní dejepisu.

Školský dvor

Multifunkčné ihrisko

 • nachádza sa v areáli školy
 • rozmery nového multifunkčného ihriska sú 33×18 metrov, povrch tvorí umelý trávnik
 • k dispozícii je obvodový mantinelový systém, sieťky a osvetlenie, čo predstavuje komfortné vyžitie sa športovcov
 • ihrisko disponuje technickým vybavením pre športy: minifutbal, volejbal, basketbal, tenis a futbal
Telocvičňa

Telocvičňa

 • jej priestor sa využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovú činnosť, rôzne mimoškolské športové aktivity: futbal, florbal, basketbal, volejbal

Jedáleň

Školská jedáleň

 • pýchou školy je aj príjemné, moderne upravené prostredie školskej jedálne, v ktorom sa žiakom a zamestnancom školy podáva kvalitná strava
 • benefitom je ponuka bezlepkovej a vegetariánskej stravy
Bufet, ilustračné foto
(ilustračné foto)

Školský bufet

 • v priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktorý ponúka žiakom pomerne široký sortiment rýchleho občerstvenia: čerstvé pečivo, jogurty, studené a teplé nápoje a pod.