Vybavenie školy

Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach sídli v priestoroch chránenej kultúrnej pamiatky od roku 1891. Okrem klasických, štandardne vybavených učební, sa v interiéri školy nachádzajú aj atypické priestory, odborné učebne, telocvičňa, školská jedáleň, kuchyňa, miestnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov. V exteriéri sa nachádzajú školské dvory, prevádzková budova, sklad.

Ikona pracovného stola

Multimediálna učebňa

Multimediálna učebňa

 • Novovytvorená učebňa bude slúžiť žiakom a učiteľom všetkých predmetov, je vybavená 35 PC, hlasovacím zariadením, 3D tlačiarňou, Lego Mindstorms — stavebnicami, interaktívnou tabuľou, vizualizérom a ďalšími pomôckami.
 • Vybavenie modernej a všestranne využiteľnej učebne bolo finančne zabezpečené z projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“.
Laboratórium fyziky — Science lab.

Laboratórium fyziky — Science lab.

 • V počítačom podporovanom fyzikálnom laboratóriu majú študenti možnosť zažiť rôzne spôsoby vyučovania — klasické vyučovanie, videomeranie, bádanie.
 • Žiaci pracujú s modernými pomôckami v priestoroch laboratória nielen počas vyučovania, ale aj pri príprave na fyzikálne súťaže.

Laboratórium biológie

Laboratórium biológie

 • Zmodernizované laboratórium ponúka skvelý priestor nielen na výučbu, ale hlavne na experimentovanie pomocou školských mikroskopov, digitálneho mikroskopu, stereolupy, názorných modelov či počítačom podporovaného biologického laboratória so Softwérom Vernier&Technology s príslušnými sondami na meranie.
 • Prácu s biologickými databázami umožňujú tablety a efektívne zapisovanie poznámok smartperá. Vzťah k biológii a prírode nám pomáhajú upevňovať aj obyvatelia biologického laboratória, a to rybky v akváriu a korytnačka Jerry.
Laboratórium chémie

Laboratórium chémie

 • Moderná odborná učebňa ponúka priestor na obohatenie vyučovania experimentmi, ktoré je možné realizovať vďaka kufríkom so sadou potrebných chemikálií a pomôcok, destilačných aparatúr či rôznych sond pre počítačom podporované chemické laboratórium so Softwérom Vernier&Technology.
 • Separáciu látok umožňuje veľmi presná TLC chromatografia a analyzovanie výsledkov UV svetlo. Príručná odborná knižnica umožňuje študentom pracovať s odbornou literatúrou a pomáha vypracovať laboratórne zadania.

Učebňa informatiky — robotika

Učebňa informatiky — robotika

 • Učebňa slúži na výučbu informatiky a robotiky, okrem PC je vybavená robotickými systémami Lego Mindstorms Education, ponúka možnosť budovania informatickej kultúry, teda vedie žiakov k efektívnemu využívaniu informačných technológií a produktov.
 • Zaujímavosťou učebne sú na stenách pri oprave odkryté tehlové oblúky pôvodnej stavby, ktoré pomyselne prepájajú históriu a technologickú budúcnosť školy.
Učebňa informatiky — IT Creativity lab.

Učebňa informatiky — IT Creativity lab.

 • Modernizácia a nové vybavenie učebne sa uskutočnili vďaka projektu IT Creativity lab., pod záštitou KSK a Košice IT Valley. Žiaci pod záštitou mentora partnerskej firmy Siemens Healthineers a študentov TUKE realizujú zaujímavé projekty v oblasti informatiky.
 • Laboratórium je určené na výučbu informatiky, sieťových technológií (napr. Cisco), modelovanie 3D objektov, programovanie mikropočítačov, je vybavené 3D tlačiarňou, 3D skenerom, humanoidnými robotmi, mikrokontrolérmi a mikropočítačmi rady Arduino a Raspberry.

Školská knižnica

Školská knižnica

 • Novovybudované priestory školskej knižnice ponúkajú moderné a zároveň útulné prostredie na štúdium a ponorenie sa do sveta krásnej i odbornej literatúry.
 • Študenti si môžu vybrať zo slovenskej i svetovej beletrie (poézie či prózy), zdokonaliť svoje jazykové schopnosti čítaním kníh v anglickom či nemeckom jazyku a vyhľadať si vedomosti v odborných knihách z rôznorodých prírodovedných či humanitných predmetov. Knižnica slúži na prezenčné aj absenčné výpožičky.
Ateliér

Ateliér

 • Novovybudovaný ateliér ponúka flexibilný priestor na výuku predmetov, ako sú umenie a kultúra, dejiny umenia, i na rozvíjanie tvorivosti v krúžku vizuálneho umenia.
 • Vkusné a moderné vybavenie (pracovné stoly, dosky, samonosné a stolové maliarske stojany, výtvarné dekorácie a potreby, depozitár) vytvára vhodné prostredie na praktizovanie rôznych výtvarných techník z oblasti kresby, maľby a vytváranie výtvarných inštalácií, ktoré podporujú prepojenie teórie s praxou.

Jazyková učebňa

Jazyková učebňa

 • Jazyková učebňa je určená na vyučovanie všetkých cudzích jazykov, ktoré sa žiaci učia (angličtina, ruština, španielčina, francúzština, nemčina).
 • Učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou, rozmanitou didaktickou technikou, knižničným fondom, ale aj polohovateľnými lavicami, čo obohacuje a zvyšuje atraktivitu rôznych vzdelávacích jazykových aktivít a podporuje skupinové vyučovanie.
Jazyková učebňa NEJ

Jazyková učebňa NEJ

 • Špecializovaná jazyková učebňa je určená na výučbu nemeckého jazyka a prípravu na získanie nemeckého diplomu DSD 1 a DSD 2.
 • Učebňa je vybavená počítačom, dataprojektorom, multifunkčným zariadením a knižničným fondom, ktorý so žiakmi naplno využívajú učitelia nemčiny i nemecká lektorka.

Učebne

Učebne

 • V škole sa nachádzajú učebne, ktoré sú kmeňovými triedami jednotlivých kolektívov žiakov.
 • Všetky sú vybavené počítačom, dataprojektorom, niektoré interaktívnou tabuľou i inou technikou, čo umožňuje inovatívne vyučovanie.
Klubovňa — študovňa

Klubovňa — študovňa

 • S aktívnou pomocou žiakov gymnázia vznikla klubovňa, ktorá slúži na ich aktívny relax, štúdium či vzájomnú konzultáciu počas prestávok i voľných hodín.
 • Miestnosť slúži aj na zasadanie a aktivity žiackej školskej rady alebo na zážitkové vyučovanie v neformálnom prostredí.

Aula — spoločenská miestnosť

Aula — spoločenská miestnosť

 • Škola disponuje reprezentačnou spoločenskou miestnosťou, ku ktorej vedie z prízemia dominantné secesné schodisko rozdeľujúce sa do dvoch strán.
 • Miestnosť je využívaná na oficiálne návštevy školy, besedy, prednášky, odborné semináre, akadémie a iné podujatia. Súčasťou je Šrobárske „múzeum“.
Šrobárske múzeum

Šrobárske „múzeum“

 • Ak sa chcete vrátiť späť o niekoľko desaťročí, stačí, keď prekročíte prah auly Šrobárky. Tam sa nachádza expozícia starých učebných pomôcok: modelov, rôznych prístrojov a váh, elektroniky, nástenných tabúľ, učebníc, kroník…, z ktorých mnohé sú už aj vzácnosťou.
 • Hlavným zdrojom vzácnej výstavy boli najmä kabinety a ostatné priestory našej školy. Fond starých učebných pomôcok sa priebežne dopĺňa a každý nový „objav“ poteší. Učebné pomôcky sú nielen nostalgickým návratom učiteľov do nedávnej minulosti, ale slúžia naďalej, najčastejšie vo vyučovaní dejepisu.

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

 • Ihrisko sa nachádza na veľkom školskom dvore v areáli školy. Má rozmery 33 x 18 metrov, povrch tvorí umelý trávnik, ohraničuje ho obvodový mantinelový systém a sieťky, k dispozícii je osvetlenie, ktoré zvyšuje komfort športovcov.
 • Technickým vybavením je ihrisko vhodné pre viaceré športy: futbal, volejbal, basketbal či tenis, ktorým sa môžu žiaci venovať v rámci hodín telesnej a športovej výchovy i športových krúžkov.
Telocvičňa

Telocvičňa

 • Priestor telocvične sa využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovú činnosť, rôzne mimoškolské aktivity, napr. Noc na Šrobárke.
 • Technické vybavenie telocvične umožňuje žiakom rozvíjať sa v gymnastike, florbale, basketbale či volejbale.

Školská jedáleň

Školská jedáleň

 • Pýchou školy je moderne upravená školská jedáleň, v ktorej sa každodenne žiakom a zamestnancom školy podávajú chutné obedy. Benefitom je možnosť výberu zo štandardnej a bezlepkovej stravy.
 • Príležitostne vyzdobený priestor jedálne poskytuje aj príjemné prostredie na usporiadanie milých stretnutí, napr. s bývalými pedagógmi školy, pri predvianočnej kapustnici, či ukončenia školského roka.
Školský bufet, ilustračné foto
(ilustračné foto)

Školský bufet

 • V priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktorý ponúka žiakom pomerne široký sortiment rýchleho občerstvenia: čerstvé pečivo, jogurty, studené a teplé nápoje a pod.