Vybavenie školy

Gymnázium na Šrobárovej ulici sídli v priestoroch chránenej kultúrnej pamiatky od roku 1891. Okrem klasických, štandardne vybavených učební, sa v interiéri školy nachádzajú aj knižnica, ateliér, jazykové učebne, odborné učebne, telocvičňa, školská jedáleň, kuchyňa, miestnosti pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Na kultúrne a spoločenské podujatia slúži aula. Školský parlament má vyhradené samostatné miestnosti, ktoré si upravuje podľa svojich predstáv.

V exteriéri sa nachádzajú 2 školské dvory, prevádzková budova a sklad. Malý a veľký školský dvor disponuje príjemnými prírodnými zákutiami, v ktorých sú umiestnené lavičky, umožňujúce v slnečných dňoch príjemnejšie štúdium.

Ikona pracovného stola

Multimediálna učebňa

Multimediálna učebňa

 • Novovytvorená učebňa bude slúžiť žiakom a učiteľom všetkých predmetov, je vybavená 35 PC, hlasovacím zariadením, 3D tlačiarňou, Lego Mindstorms — stavebnicami, interaktívnou tabuľou, vizualizérom a ďalšími pomôckami.
 • Vybavenie modernej a všestranne využiteľnej učebne bolo finančne zabezpečené z projektu „Inovácia vzdelávania za účelom zlepšenia čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti“.
Laboratórium fyziky — Science lab.

Laboratórium fyziky — Science lab.

 • V počítačom podporovanom fyzikálnom laboratóriu majú študenti možnosť zažiť rôzne spôsoby vyučovania — klasické vyučovanie, videomeranie, bádanie.
 • Žiaci pracujú s modernými pomôckami v priestoroch laboratória nielen počas vyučovania, ale aj pri príprave na fyzikálne súťaže.

Laboratórium biológie

Laboratórium biológie

 • Zmodernizované laboratórium ponúka skvelý priestor nielen na výučbu, ale hlavne na experimentovanie pomocou školských mikroskopov, digitálneho mikroskopu, stereolupy, názorných modelov či počítačom podporovaného biologického laboratória so Softwérom Vernier&Technology s príslušnými sondami na meranie.
 • Prácu s biologickými databázami umožňujú tablety a efektívne zapisovanie poznámok smartperá. Vzťah k biológii a prírode nám pomáhajú upevňovať aj obyvatelia biologického laboratória, a to rybky v akváriu a korytnačka Jerry.
Laboratórium chémie

Laboratórium chémie

 • Moderná odborná učebňa ponúka priestor na obohatenie vyučovania experimentmi, ktoré je možné realizovať vďaka kufríkom so sadou potrebných chemikálií a pomôcok, destilačných aparatúr či rôznych sond pre počítačom podporované chemické laboratórium so Softwérom Vernier&Technology.
 • Separáciu látok umožňuje veľmi presná TLC chromatografia a analyzovanie výsledkov UV svetlo. Príručná knižnica umožňuje žiakom pracovať s odbornou literatúrou a pomáha im vypracovať laboratórne zadania.

Učebňa informatiky — robotika

Učebňa informatiky — robotika

 • Učebňa slúži na výučbu informatiky a robotiky, okrem PC je vybavená robotickými systémami Lego Mindstorms Education, ponúka možnosť budovania informatickej kultúry, teda vedie žiakov k efektívnemu využívaniu informačných technológií a produktov.
 • Zaujímavosťou na interiéri miestnosti sú tehlové oblúky pôvodnej stavby, ktoré sa odkryli pri rekonštrukčných prácach a teraz symbolicky vizuálne prepájajú minulosť školy s jej technologickou budúcnosťou.
Učebňa informatiky — IT Creativity lab.

Učebňa informatiky — IT Creativity lab.

 • Modernizácia a nové vybavenie učebne sa uskutočnili vďaka projektu IT Creativity lab., pod záštitou KSK a Košice IT Valley. Žiaci pod záštitou mentora partnerskej firmy Siemens Healthineers a študentov TUKE realizujú zaujímavé projekty v oblasti informatiky.
 • Laboratórium je určené na výučbu informatiky, sieťových technológií (napr. Cisco), modelovanie 3D objektov, programovanie mikropočítačov, je vybavené 3D tlačiarňou, 3D skenerom, humanoidnými robotmi, mikrokontrolérmi a mikropočítačmi rady Arduino a Raspberry.

Školská knižnica

Školská knižnica

 • Novovybudované priestory školskej knižnice ponúkajú moderné a zároveň útulné prostredie na štúdium a ponorenie sa do sveta krásnej i odbornej literatúry.
 • Študenti si môžu vybrať zo slovenskej i svetovej beletrie (poézie či prózy), zdokonaliť svoje jazykové schopnosti čítaním kníh v anglickom či nemeckom jazyku a vyhľadať si vedomosti v odborných knihách z rôznorodých prírodovedných či humanitných predmetov. Knižnica slúži na prezenčné aj absenčné výpožičky.
Ateliér

Ateliér

 • Novovybudovaný ateliér ponúka flexibilný priestor na výuku predmetov, ako sú umenie a kultúra, dejiny umenia, i na rozvíjanie tvorivosti v krúžku vizuálneho umenia.
 • Vkusné a moderné vybavenie (pracovné stoly, dosky, samonosné a stolové maliarske stojany, výtvarné dekorácie a potreby, depozitár) vytvára vhodné prostredie na praktizovanie rôznych výtvarných techník z oblasti kresby, maľby a vytváranie výtvarných inštalácií, ktoré podporujú prepojenie teórie s praxou.

Jazyková učebňa

Jazyková učebňa

 • Jazyková učebňa je určená na vyučovanie všetkých cudzích jazykov, ktoré sa žiaci učia (angličtina, ruština, španielčina, francúzština, nemčina).
 • Učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou, rozmanitou didaktickou technikou, knižničným fondom, ale aj polohovateľnými lavicami, čo obohacuje a zvyšuje atraktivitu rôznych vzdelávacích jazykových aktivít a podporuje skupinové vyučovanie.
Jazyková učebňa NEJ

Jazyková učebňa NEJ

 • Špecializovaná jazyková učebňa je určená na výučbu nemeckého jazyka a prípravu na získanie nemeckého diplomu DSD 1 a DSD 2.
 • Učebňa je vybavená počítačom, dataprojektorom, multifunkčným zariadením a knižničným fondom, ktorý so žiakmi naplno využívajú učitelia nemčiny i nemecká lektorka.

Učebne

Učebne

 • V škole sa nachádzajú učebne, ktoré sú kmeňovými triedami jednotlivých kolektívov žiakov.
 • Všetky sú vybavené počítačom, dataprojektorom, niektoré interaktívnou tabuľou i inou technikou, čo umožňuje inovatívne vyučovanie.
Učebne IB (č. 71 a 72)

Učebne IB (č. 71 a 72)

 • Útulné triedy s číslom 71 a 72, ktoré využívajú najmä žiaci programu IB DP.
 • Moderne a vkusne zariadené priestory poskytujú podnetné prostredie na učenie sa mnohých predmetov medzinárodného programu v angličtine.

Klubovňa — študovňa

Klubovňa — študovňa

 • S aktívnou pomocou žiakov gymnázia vznikla klubovňa, ktorá slúži na ich aktívny relax, štúdium či vzájomnú konzultáciu počas prestávok i voľných hodín.
 • Miestnosť slúži aj na zasadanie a aktivity žiackej školskej rady alebo na zážitkové vyučovanie v neformálnom prostredí.
Oddychový priestor pre žiakov

Oddychový priestor pre žiakov

 • Zóna oddychu poskytuje pohodlie všetkým žiakom, ktorí si potrebujú dať pauzu a načerpať nové sily.
 • Zrekonštruovaný priestor je zariadený vkusne, prakticky a pohodlne. Slúži všetkým tým, ktorí majú občas chuť utiahnuť sa mimo rušných priestorov školy.

Aula — spoločenská miestnosť

Aula — spoločenská miestnosť

 • Škola disponuje reprezentačnou spoločenskou miestnosťou, ku ktorej vedie z prízemia dominantné secesné schodisko rozdeľujúce sa do dvoch strán.
 • Miestnosť je využívaná na oficiálne návštevy školy, besedy, prednášky, odborné semináre, akadémie a iné podujatia. Súčasťou je Šrobárske „múzeum“.
Šrobárske múzeum

Šrobárske „múzeum“

 • Ak sa chcete vrátiť späť o niekoľko desaťročí, stačí, keď prekročíte prah auly Šrobárky. Tam sa nachádza expozícia starých učebných pomôcok: modelov, rôznych prístrojov a váh, elektroniky, nástenných tabúľ, učebníc, kroník…, z ktorých mnohé sú už aj vzácnosťou.
 • Hlavným zdrojom vzácnej výstavy boli najmä kabinety a ostatné priestory našej školy. Fond starých učebných pomôcok sa priebežne dopĺňa a každý nový „objav“ poteší. Učebné pomôcky sú nielen nostalgickým návratom učiteľov do nedávnej minulosti, ale slúžia naďalej, najčastejšie vo vyučovaní dejepisu.

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

 • Ihrisko sa nachádza na veľkom školskom dvore v areáli školy. Má rozmery 33 x 18 metrov, povrch tvorí umelý trávnik, ohraničuje ho obvodový mantinelový systém a sieťky, k dispozícii je osvetlenie, ktoré zvyšuje komfort športovcov.
 • Technickým vybavením je ihrisko vhodné pre viaceré športy: futbal, volejbal, basketbal či tenis, ktorým sa môžu žiaci venovať v rámci hodín telesnej a športovej výchovy i športových krúžkov.
Telocvičňa

Telocvičňa

 • Priestor telocvične sa využíva na vyučovanie telesnej a športovej výchovy, krúžkovú činnosť, rôzne mimoškolské aktivity, napr. Noc na Šrobárke.
 • Technické vybavenie telocvične umožňuje žiakom rozvíjať sa v gymnastike, florbale, basketbale či volejbale.

Školská jedáleň

Školská jedáleň

 • Pýchou školy je moderne upravená školská jedáleň, v ktorej sa každodenne žiakom a zamestnancom školy podávajú chutné obedy. Benefitom je možnosť výberu zo štandardnej a bezlepkovej stravy.
 • Príležitostne vyzdobený priestor jedálne poskytuje príjemné prostredie na organizovanie milých stretnutí. S bývalými pedagógmi školy je to každoročné stretnutie pri vianočnej kapustnici, na konci školského roka zas spoločný sviatočný obed pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy.
Školský bufet, ilustračné foto
(ilustračné foto)

Školský bufet

 • V priestoroch školy sa nachádza aj školský bufet, ktorý ponúka žiakom pomerne široký sortiment rýchleho občerstvenia: čerstvé pečivo, jogurty, studené a teplé nápoje a pod.