Pravidelné aktivity

Profil Gymnázia na Šrobárovej ulici 1 v Košiciach dotvárajú pravidelne organizované aktivity rôzneho charakteru. Každá má svoje nezastupiteľné miesto a opodstatnenie. Pretože štúdium na našej škole nesie prívlastok všeobecnovzdelávacie, aktivity pomáhajú formovať mladého človeka v mnohých oblastiach. Bez niektorých si našu školu len ťažko vieme predstaviť. Mnohé majú niekoľko desaťročí dlhú tradíciu, iné sú o niečo mladšie. Jedno však majú spoločné – poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú. Medzi najstaršie školské tradície patria stužkové slávnosti, ktoré sa konajú každý rok v decembri v Dome umenia. Štvrtáci od svojich triednych učiteľov prijmú zelenú stužku nádeje. Stužková slávnosť je najmä o zábave, ale je to aj večer naplnený nostalgiou a krásnymi spomienkami. Veľkej popularite medzi žiakmi, učiteľmi, bývalými žiakmi, ale aj ostatnými Košičanmi sa tešia Kalamajky, prehliadka študentskej recesie. Praktické skúsenosti, zručnosti, ale aj vedomosti môžu žiaci získať na kurze na ochranu života a zdravia, ktorý je určený žiakom 3. ročníka a na lyžiarskom kurze v 1. ročníku. Medzi novšie pravidelné aktivity patria environmentálny týždeň a IT tábor. Aj keď sa zdá, že škola už v čase prázdnin nemôže byť zaujímavá, opak je pravdou. Presvedčíte sa o tom, keď navštívite v júli Šrobárku. IT tábor si získava každý rok medzi našimi budúcimi žiakmi čoraz väčšiu popularitu.

KALAMAJKY

Apríl! Názov mesiaca, pri ktorom každému hneď napadne bláznivé počasie, prvoaprílové žartíky, zvyčajne aj veľkonočné sviatky, ale pre Šrobárčanov je apríl mesiacom Kalamajok! Z encyklopédie sa dozvedáme, že názov kalamajka je rusínska národná pieseň, ktorá vtipne, humornou cestou „bičovala“ ľudské slabosti. Kalamajka je taktiež národný rusínsky tanec, ktorý sa tancoval pod šírim nebom a sprevádzali ho piesne. Toto spojenie hudby, tanca, spevu je súčasťou šrobárskych Kalamajok. Vždy posledný piatok v mesiaci patrí zábave, vtipu, scénkam a večernému plesu. Niekoľkomesačný nácvik, vždy na inú tému, vrcholí dvojhodinovou estrádou študentských recesií, tanca a hudby. Študenti tvorivo spolupracujú medzi sebou, s pedagógmi a okrem programu pripravujú unikátne kulisy, ktoré sú výtvorom ich kreativity. Žiaci, súčasní aj bývalí, učitelia, rodičia, hostia, všetci tí, si nenechajú ujsť vítanie jari v podobe kalamajkového programu. Oslava mladosti, krásy a radosti zo života sa koná vždy posledný aprílový piatok na školskom dvore s presným začiatkom o 16:00. Kalamajky sú naše, jedinečné, špecifické a neodmysliteľne späté so Šrobárkou!

Fotogaléria

STUŽKOVÁ

„Obleky, kravaty, profesor dojatý, pri pulte on a ty, dievčatá zmenené šatami na dámy, úsmevné spomienky – už je to za nami!“ Aj takto znie časť textu obľúbenej piesne, ktorá je neodmysliteľne spätá so stužkovými slávnosťami. Všetky elementy, ktoré známa skupina vo svojej skladbe použila, sú sprevádzané aj silnými emóciami zo strany študentov, rodičov, učiteľov. Každoročne stoja žiaci štvrtých ročníkov pred bránami dospelosti a čakajú na zelenú stužku nádeje, ktorá je ich prvým symbolickým krokom medzi „dospelákov“. Výnimočný akt prijímania stužiek sa koná v Dome umenia. Tradíciou nášho gymnázia je spoločná slávnosť pre žiakov všetkých štvrtáckych tried. Večer prebieha v slávnostnej atmosfére a je rozdelený na dve časti. Oficiálna časť sa koná v koncertnej sále, jej hlavnými aktérmi sú samotní štvrtáci, medziprogram dopĺňajú vystúpenia žiakov nižších ročníkov. Druhá časť je venovaná tancu, hudbe – jednoducho zábave! Stužková slávnosť je súčasťou života každého mladého človeka a krásne spomienky, na čas rozlúčky so strednou školou, ostanú v pamäti navždy!

Fotogaléria

IMATRIKULÁCIA

Od roku 1994 sa v Dome umenia každoročne koná Imatrikulačný ples. Táto slávnosť je organizovaná na počesť prvákov. Vďaka tomu sú prijatí do „Cechu šrobárskeho“. Okrem tradičných vecí ako program, hudba a tanec sa naši prváčikovia môžu tešiť aj na malú pozornosť, ktorá im bude venovaná našimi druhákmi. Tento ples nie je výlučne určený len prvákom a na svoje si určite prídu aj starší študenti či profesori.

Fotogaléria

NOC NA ŠROBÁRKE

Školská akcia Noc na Šrobárke sa teší mimoriadnej obľube a stala sa už našou tradíciou. V roku 2019 žiaci 1. ročníka, pre ktorých je Noc organizovaná, ju strávili v škole už desiatykrát. Akcia žiakov a učiteľov sa uskutočňuje v septembri alebo októbri. Do školy prichádzajú žiaci vo večerných hodinách. Tu ich čaká pútavý program, ktorý pre nich pripravia starší spolužiaci a učitelia. Okrem množstva športových súťaží — futbalových, stolnotenisových, volejbalových, basketbalových turnajov si môžu žiaci zasúťažiť vo vedomostných a zábavných kvízoch, zúčastniť sa nočných hier, sledovať zaujímavé filmy, pre kreatívnych študentov sú pripravené aj umelecké činnosti. Vyvrcholením programu je zábava na polnočnej diskotéke. Na bezproblémový chod Noci na Šrobárke dozerajú učitelia a nepedagogickí zamestnanci. O spokojné žalúdky účastníkov akcie sa starajú pani kuchárky, ktoré potešia najčastejšie chutným gulášom.

Noc na Šrobárke je skvelá hlavne tým, že sa na nej často zrodia prvé lásky, priateľstvá na celý život, lepšie sa spoznajú nové kolektívy, na ktoré sa dlho nezabudne.

Fotogaléria

DEŇ ŠROBÁRKY

Deň Šrobárky je deň pln‎ý‎ emócií. Realizuje sa v predvianočnom čase, keď žiaci spolu s učiteľmi navštevujú rôzne sociálne inštitúcie v meste Košice – detské domovy, domovy dôchodcov, azylové domy pre matky s deťmi, reedukačné či diagnostické centrá alebo útulky pre zvieratá. S láskou pripravujú programy a darčeky pre t‎ých, ktorí našu pomoc najviac potrebujú a ktor‎ý‎m šťastie možno trochu chýba. Dojmy z tak‎ý‎chto návštev sú natoľko silné, že pretrvávajú roky a žiaci na nich spomínajú aj po ukončení štúdia na gymnáziu.

Fotogaléria

ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY

Učiteľom a žiakom nášho gymnázia záleží na ochrane a revitalizácii našej planéty. Dôkazom sú každoročné aktivity, ktoré tento ušľachtilý cieľ podporujú:

Dôležitou súčasťou aktivít je zber papiera, ktorým podporujeme environmentálne cítenie žiakov, učiteľov a aj nepedagogických zamestnancov školy. Takýmto ekologickým spôsobom sa na recykláciu dostávajú nepotrebné kopy starých písomiek, obalový materiál, nepoužiteľný papierový odpad. Trieda, ktorá nazbiera najviac kilogramov papiera, je ocenená obľúbeným dňom voľna.

Každý veľký čin sa začína malými krôčikmi a naša škola sa rozhodla urobiť jeden z nich. V apríli 2019 sa v škole začal separovaný zber. Na chodby a do tried boli umiestnené koše na papier a plast. Žiaci si pomaly uvedomujú, že opätovným využívaním odpadov ako druhotnej suroviny, sa šetria prírodné zdroje, znižuje sa znečisťovanie ovzdušia a vôd, spotreba energie a aj množstvo odpadu.

Lesy a voda sú pre náš život nevyhnutnosťou. Dôkazom toho, že žiaci neostávajú len pri slovách, je vysádzanie rastlín a stromov, ale aj čistenie okolitej prírody. Na jar, keď si pripomíname Svetový deň lesov a stromov a Svetový deň vody, na našej škole je zeleno-modrý deň. Túto dôležitú udalosť symbolicky oslávime aj zeleným alebo modrým oblečením.

Osvetu medzi našimi žiakmi v tejto oblasti pravidelne šíria formou odborných prednášok a interaktívneho vzdelávania vysokoškolskí učitelia a študenti (napr. Fakulta BERG a Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach), ale populárne sú aj filmárske prvotiny našich žiakov na ekologické témy.

Fotogaléria

KOŽaZ

KOŽaZ (kurz na ochranu života a zdravia) je určený žiakom 3. ročníka a je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Obsahovými štandardmi sú teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. Kurz sa realizuje internátnou formou v Škole v prírode v Kysaku a dennou dochádzkou v Košiciach a ich okolí. Cieľom KOŽaZ-u je zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote, v praxi aplikovať zdravotnícku prípravu. Najzaujímavejšou časťou je pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. Súčasťou praktickej časti sú outdoorové aktivity – splav Hornádu, lezenie na Jánošíkovej bašte, lukostreľba, streľba zo vzduchových zbraní, jazda na koni, ale aj stavanie ohniska a príprava jedla na ohni. Pri obľúbenej nočnej hre si žiaci precvičujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na stanovištiach počas Účelových cvičení v 1. a 2. ročníku. Upevňujú si psychickú odolnosť a učia sa kooperovať v malých skupinách.

Fotogaléria

LYŽIARSKY KURZ

V rámci voľnočasových aktivít ponúka naše gymnázium aj lyžiarske výlety, ktoré sú určené žiakom navštevujúcim športový krúžok. Najčastejšie sa táto jednodňová lyžovačka koná na zjazdovkách Vysokých Tatier. Nový rozmer a nezabudnuteľný zážitok ponúka zahraničný lyžiarsky pobyt v talianskych Dolomitoch, ktorý býva naplánovaný na koniec januára. Stredisko Passo Oclini sa nachádza v prekrásnom vysokohorskom prostredí, má ideálnu polohu v horskom sedle, vo výške 2000 m n. m. Žiaci si užijú lyžovanie na perfektne upravených poloprázdnych zjazdovkách rôznych náročností. Hotel je situovaný priamo pod zjazdovkami. Žiakom sú k dispozícii aj oddychové zóny hotela s možnosťou športového a kultúrneho vyžitia sa. K zaujímavému pobytu patrí aj kvalitná gastronómia, preto sa milovníci dobrého talianskeho jedla majú na čo tešiť a prídu si na svoje.

Fotogaléria

PLAVECKÝ VÝCVIK

V dňoch od 16. júna do 23. júna 2019 pre nás začalo leto plaveckým kurzom v Bulharsku. Pod vedením našich skúsených pani profesoriek sme sa doobeda venovali plaveckému výcviku. Osvojili sme si techniky rôznych plaveckých štýlov, ako kraul, prsia, znak alebo motýlik. Zvyšok dňa sme si vychutnávali oddych na zlatistých plážach Slnečného pobrežia. Plavecký výcvik však nebol iba o plávaní, hraní a súťažení, ale aj o zábave, nezabudnuteľných zážitkoch, smiechu a neposlednom rade o spoznávaní kultúry a geografie. Preto sme sa v pondelok vláčikom odviezli do starobylého Nesebaru, kde si niektorí z nás boli pozrieť letné slávnosti v amfiteátri, iní svojvoľný čas vyplnili nákupmi. No a vo štvrtok sme navštívili púť v centre Slnečného pobrežia, kde si prišli na svoje najmä milovníci adrenalínu na rôznych atrakciách a kolotočoch. Dlhé letné večery sme si spestrili rôznymi aktivitami a príjemnú a neopakovateľnú atmosféru malo aj večerné kúpanie v mori. Na konci týždňa plného preplávaných kilometrov, svalovky, skákania, šantenia, zábavy a smiechu sme si zmerali svoje sily v rámci pretekov. Domov sme sa vrátili oddýchnutí, plní krásnych spomienok a zážitkov, za ktoré ďakujeme aj našim inštruktorkám Mgr. Daniele Sivákovej, Mgr. Dane Bugorčíkovej a PaedDr. Zuzane Novotnej. Ak by sme mali hodnotiť premiérový plavecký kurz, nešetrili by sme superlatívmi: obrovská radosť z pobytu vo vode, skvelá partia, fantastické utuženie vzájomných vzťahov a výborná nálada!

Fotogaléria

PROTIDROGOVÉ AKTIVITY

Predprázdninový týždeň na našom gymnáziu patrí rôznorodým aktivitám. Do povedomia žiakov a učiteľov sa zapísal ako Protidrogový týždeň. Blížia sa prázdniny, čas voľna, a preto sa organizátori snažia žiakov inšpirovať a motivovať k aktivitám, ktorými by mohli predchádzať prípadným nebezpečným závislostiam. Projekt sa uskutočňuje už veľmi dlho a patrí k šrobárskym tradičným podujatiam. Dušou a organizátormi sú hlavne vyučujúci výchovných predmetov, ale na organizácii sa podieľa každá predmetová komisia. K najpopulárnejším patria športové súťaže. Žiaci zabojujú vo volejbalovom, futbalovom či basketbalovom turnaji. Pre divákov je veľkou atrakciou zápas víťazného žiackeho tímu s tímom učiteľov. Veľkej popularite sa teší aj splavovanie Hornádu a adrenalínové lezenie po našej bouldrovej stene. Aj keď sme škola v srdci Košíc, príležitostí na pohyb je v nej dosť. Milovníci a obdivovatelia kultivovanejšieho pohybu môžu v tomto týždni získať základy štandardných alebo latinsko-amerických spoločenských tancov. Súčasťou Protidrogového týždňa sú aj besedy s umelcami, spisovateľmi, športovcami a prednášky na témy podľa žiackeho výberu. Tí, ktorí majú záujem o naše Košice, si tiež prídu na svoje. S fundovanými sprievodcami sa počas exkurzií dostaneme na miesta, ktoré sú mimoriadne zaujímavé a bežnému človeku nedostupné. No a umelci- výtvarníci? Aj pre nich sa vytvoril priestor a realizujú sa kresbou, maľbou, tvorením koláží či zaujímavých ručných prác. Na našom gymnáziu študujú aj žiaci, ktorí si aj tento týždeň radi preveria svoje schopnosti a vedomosti. Zapájajú sa do šachového turnaja či súťaže v Scrabble, prezrú si filmy v cudzom jazyku a pod. Každý rok si počas obľúbeného Protidrogového týždňa máme z čoho vyberať.

Fotogaléria

CAMP ŠROBÁRKY

Camp Šrobárky (súčasť Školského vzdelávacieho programu) je 3-dňové spoločné sústredenie záujmových útvarov školy. Jeho cieľom je zvýšenie intenzity, efektívnosti, atraktívnosti a kvality záujmovej činnosti študentov. Camp sa koná v prvej polovici septembra vo vybratom penzióne vo Vysokých Tatrách a zúčastňuje sa na ňom 25 – 30 študentov pracujúcich v informatickom, matematickom, fyzikálnom, kalamajkovom a ďalších krúžkoch. Učiteľom na sústredení pomáha aj niekoľko našich absolventov, ktorí patrili k aktívnym členom týchto krúžkov. Program sústredenia obsahuje odbornú činnosť jednotlivých krúžkov a spoločné činnosti, ako večerné programy, opekačka, vychádzka a celodenný výlet do Tatier. Camp sa vyznačuje pracovnou a pritom veľmi priateľskou a súdržnou atmosférou a jeho účastníci sú odmenení zaujímavými výsledkami činnosti vo svojich krúžkoch, neopakovateľnými zážitkami a novými alebo pevnejšími priateľstvami.

Lokality navštívené v posledných rokoch: Stará Lesná, Tatranská Lesná, Horný Smokovec, Tatranská Štrba, Tatranský Lieskovec, Dolný Smokovec

Fotogaléria