Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Adresa
Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO
00160989
Telefón
+421 55 2021333
E-mail
srobarka@srobarka.sk

Zodpovedná osoba

PhDr. Jana Géciová, MBA
Kontakt
+421 903 608164
Mail
info@ochranaosobnychudajov.eu

Účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené

Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27
IČO
36 064 220

Podateľňa

Pondelok – Štvrtok
8:00 – 15:00
Piatok
8:00 – 14:00

Webové sídlo

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

E-mailové kontakty

Všeobecne
statny.dozor@pdp.gov.sk
Pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
info@pdp.gov.sk
Webové sídlo
webmaster@pdp.gov.sk
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
(adresa je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité)
ochrana@pdp.gov.sk

Telefonické kontakty

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
+421 2 32313220
utorok a štvrtok v čase 8:00 – 12:00
Sekretariát predsedu úradu
+421 2 32313211
Sekretariát úradu
+421 2 32313214
Hovorca
+421 910 985794

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (PDF — 81,8 kB).

Právo vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom

V zmysle ustanovení druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) má dotknutá osoba právo žiadať od prevádzkovateľa:

 • prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (pozri § 61 Zákona),
 • ich opravu (pozri § 62 Zákona),
 • vymazanie (pozri § 62 Zákona) alebo
 • obmedzenie ich spracúvania (pozri § 62 Zákona).

Zásady ochrany osobných údajov

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, IČO: 00160989
kontaktné údaje: +421 55 2021333, srobarka@srobarka.sk, www.srobarka.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom — ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz — „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Upozornenie!
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu srobarka@srobarka.sk,
 2. telefonicky +421 55 2021333, alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR — odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu srobarka@srobarka.sk alebo číslo +421 55 2021333 alebo sa obráťte na našu externú zodpovednú osobu, spoločnosť CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice, kontakt: oou@cubsplus.sk

Prevádzkovateľ prijal personálne, organizačné a technické opatrenia slúžiace na elimináciu rizík v rámci spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, má vypracovanú komplexnú dokumentáciu v súlade s Nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a prijal všetky opatrenia, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané v súlade s právnymi predpismi a bezpečne v rámci prijatých opatrení prevádzkovateľa.


Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Personálna agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

 1. vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
 2. spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
 3. spracúvania potrebných štatistických výkazov,
 4. komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti),
 5. zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov — ich vzdelávanie prostredníctvom vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov. Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní, vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení
Názov informačného systému
IS Personálna agenda zamestnancov
Právny základ
Personalistika

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zmluvy súvisiace s personálnou a mzdovou agendou zamestnancov (napr. Dohoda o zrážkach zo mzdy, Dohoda o zasielaní výplatných pások…).

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia v spojení s § 78 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

§ 153-155 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

Mzdová agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

 1. spracúvania potrebných štatistických výkazov,
 2. realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
 3. vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
 4. prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
 5. vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.
Názov informačného systému
IS Mzdová agenda zamestnancov
Právny základ
Mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci

Agenda BOZP zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.
Názov informačného systému
IS Agenda BOZP zamestnancov
Právny základ
BOZP

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 500/2006 Z.z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • zamestnanci, bývalí zamestnanci

Ekonomicko-účtovná agenda

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému
IS Ekonomicko-účtovná agenda
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia
 • fyzické osoby — zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systému
IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • 1 rok od konca roka, v ktorom bola prijatá žiadosť
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • uchádzači o zamestnanie

Evidencia žiakov gymnázia

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch gymnázia, ktoré im poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie vo vzdelávacích programoch zameraných predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, v odboroch vzdelávania, ktoré sú zaradené do zoznamu študijných a učebných odborov a ich zameraní školy a sú uvedené v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky. Na tento účel sú spracúvané aj osobné údaje ich zákonných zástupcov.
Názov informačného systému
IS Evidencia žiakov gymnázia
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SRč. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy žiakov — poskytnutie serverov a IT služieb — ASC agenda, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad — odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,
 • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

Propagácia prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií, videozáznamov a informácií o zamestnancoch a žiakoch so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach — Facebook, Instagram, Youtube.
Názov informačného systému
IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ — fotograf
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na archiváciu os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiaci školy,
 • zákonní zástupcovia žiakov,
 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • iné dotknuté osoby.

Školský časopis

Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako — získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím stranám) pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise, ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Školský časopis
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Verejnosť.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na archiváciu os. údajov
 • Po skončení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiaci školy,
 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na vymedzený účel.

Stravovanie (jedáleň)

Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
Názov informačného systému
IS Stravovanie (jedáleň)
Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 . z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • stravníci,
 • zákonní zástupcovia stravníkov (žiakov).

Školská knižnica

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a iných fyzických osôb je vedenie databázy používateľov knižnice, ktorej hlavnou úlohou je zabezpečenie informačnej a dokumentačnej výchovy a vzdelávania a výchovno vzdelávacích potrieb.
Názov informačného systému
IS Školská knižnica
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 126/ 2015 Z. z. o knižniciach a o zmenea doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Kategórie príjemcov
Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • používatelia knižnice

Zmluvné vzťahy

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v rámci sledovania, dodržiavania právnych predpisov, pripravovanie zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko — odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.
Názov informačného systému
IS Zmluvné vzťahy
Právny základ
Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • Zmluvná strana — fyzická osoba

Verejné obstarávanie

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.
Názov informačného systému
IS Verejné obstarávanie
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov
Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie a iné oprávnené subjekty.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • účastníci verejného obstarávania — fyzické osoby,
 • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania.

Evidencia návštev

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti v podmienkach prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Evidencia návštev
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) ariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosť a zdravie v podmienkach prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov
Orgány činné v trestnom konaní
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa

Odborná prax

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách — študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
Názov informačného systému
IS Odborná prax
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
 • žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

Štipendiá

Účel spracúvania osobných údajov
Hlavným účelom spracúvania osobných údajov v predmetnom informačnom systéme Štipendiá je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.
Názov informačného systému
IS Štipendiá
Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

§149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií.

Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Názov informačného systému
IS Projekty a projekty zo štrukturálnych fondov
Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.

Kategórie príjemcov
Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

 • interní zamestnanci prevádzkovateľa,
 • osoby mimo pracovného pomeru.

Mobility

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o účastníkoch na mobility projekte.
Názov informačného systému
IS Mobility
Právny základ

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. Decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+.

Kategórie príjemcov
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
 • partnerské školy,
 • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
 • Európsky dvor audítorov,
 • iné zákonom oprávnené subjekty.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

 • fyzické osoby — účastníci mobilít,
 • zákonní zástupcovia účastníkov mobilít.

Účastníci súťaží

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie účastníkov súťaže, prihlásenie na súťaž, zúčastnenie sa verejného vyhodnotenia rôznorodých súťaží, vzájomnej komunikácie s účastníkmi súťaže, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže v rámci súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo iným subjektom (organizátorom).
Názov informačného systému
IS Účastníci súťaží
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
 • médiá,
 • spoluorganizátori súťaží.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 1 rok od konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — účastníci súťaží.

Sťažnosti

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
Názov informačného systému
IS Sťažnosti
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — sťažovateľ,
 • fyzická osoba — zástupca sťažovateľa,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

Evidencia žiadostí
na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
Názov informačného systému
IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov
Žiadatelia, orgány verejnej moci.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — žiadateľ,
 • dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.
Názov informačného systému
IS Správa registratúry
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

Podnety
podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov oznamovateľov je prešetrovanie podaných oznámení podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov informačného systému
IS Oznámenia podľa zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 3 roky odo dňa doručenia oznámenia
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • oznamovateľ,
 • osoba, proti ktorej oznámenie smeruje.

Rada školy

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.
Názov informačného systému
IS Rada školy
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Lehoty sú uvedené v Registratúrnom pláne
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • členovia rady školy

Evidencia SZČO

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému
IS Evidencia SZČO
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • odberateľ/dodávateľ — samostatne zárobkovo činná osoba.

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému
IS Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzická osoba — zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému
IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva.

Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch školy, na sociálnych sieťach — Facebook, Instagram , Youtube.
Názov informačného systému
IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí
Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.

Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 2 roky po naplnení účelu spracovania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • účastníci verejných podujatí

Kamerový systém

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
Názov informačného systému
IS Kamerový systém
Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom (s cieľom odhaliť kriminalitu) ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.

Kategórie príjemcov
Orgány činné v trestnom konaní
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom

Interná komunikácia

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je kontaktovanie zamestnancov z dôvodu zmien alebo iných okolností súvisiacich s ich pracovným pomerom alebo v rámci plnenia pracovných úloh a povinností (napr. choroba, zastupovanie)
Názov informačného systému
IS Interná komunikácia
Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie plynulého plnenia predmetu činnosti prevádzkovateľa a jeho zamestnancov.

Kategórie príjemcov
Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Dňom skončenia pracovného pomeru
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — zamestnanci prevádzkovateľa,
 • členovia rady školy.

Externá komunikácia

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je kontaktovanie a zverejňovanie súkromného telefónneho čísla alebo súkromnej e-mailovej adresy dotknutej osoby ako zamestnanca v rámci externej komunikácie (s tretími osobami) v rámci plnenia pracovných úloh a povinností.
Názov informačného systému
IS Externá komunikácia
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Tretie osoby v rámci externej komunikácie (napr. zákonní zástupcovia detí alebo žiakov)
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 7 dní od odvolania súhlasu, dňom skončenia pracovného pomeru
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — zamestnanci prevádzkovateľa

Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytnutie obrazového záznamu z kamerového systému orgánom presadzovania práva v prípade vyšetrovania.
Názov informačného systému
IS Poskytnutie kamerového záznamu orgánom presadzovania práva
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon č. 172/1993 Z.z. o policajnom zbore.

Kategórie príjemcov
Orgány presadzovania práva podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby, ktoré sú súčasťou obrazového záznamu

Poskytovanie informácií zákonným zástupcom

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je oboznamovanie sa o výsledkoch výchovno — vzdelávacieho procesu žiaka (študenta), ktorý dosiahol plnoletosť jeho zákonnými zástupcami.
Názov informačného systému
IS Poskytovanie informácií zákonným zástupcom
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Zákonní zástupcovia plnoletých žiakov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Dňom skončenia výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. dňom odvolania súhlasu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiaci (študenti) školy

Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci, ktoré môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb.
Názov informačného systému
IS Poskytovanie dokumentov orgánom verejnej moci
Právny základ
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. V rámci všetkých právnych základov, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ môže orgán verejnej moci vyžadovať dokumenty na základe súčinnosti.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • V zmysle Registratúrneho poriadku
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii prevádzkovateľa

Nevyhnutné cookies

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov fyzických osôb — návštevníkov webového sídla prevádzkovateľa za účelom technického uloženia údajov alebo prístupu k nim, za účelom prenosu alebo uľahčenia prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje dotknutá osoba ako užívateľ. Jedná sa o prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám.
Názov informačného systému
IS Nevyhnutné cookies
Právny základ

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách §55 odst. 5

Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Počas prehliadania webového sídla
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • dotknuté osoby, ktoré navštívili webové sídlo prevádzkovateľa

Elektronický vrátnik

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov pred vstupom do objektu prevádzkovateľa z dôvodu identifikácie fyzických osôb vstupujúcich do objektu gymnázia.
Názov informačného systému
IS Elektronický vrátnik
Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzických osôb vstupujúcich do objektu gymnázia.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Live streaming
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby, ktoré vstupujú do priestorov prevádzkovateľa