Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Adresa
Šrobárova 1, 042 23 Košice
IČO
00160989
Telefón
+421 55 6221951
E-mail
srobarka@srobarka.sk

Zodpovedná osoba

PhDr. Jana Géciová, MBA
Kontakt
+421 903 608164
Mail
info@ochranaosobnychudajov.eu

Účel spracúvania, na ktorý sú osobné údaje určené

Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27
IČO
36 064 220

Podateľňa

Pondelok – Štvrtok
8:00 – 15:00
Piatok
8:00 – 14:00

Webové sídlo

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

E-mailové kontakty

Všeobecne
statny.dozor@pdp.gov.sk
Pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
info@pdp.gov.sk
Webové sídlo
webmaster@pdp.gov.sk
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
(adresa je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité)
ochrana@pdp.gov.sk

Telefonické kontakty

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
+421 2 32313220
utorok a štvrtok v čase 8:00 – 12:00
Sekretariát predsedu úradu
+421 2 32313211
Sekretariát úradu
+421 2 32313214
Hovorca
+421 910 985794

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy Zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (PDF — 81,8 kB).

Právo vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom

V zmysle ustanovení druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) má dotknutá osoba právo žiadať od prevádzkovateľa:

 • prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (pozri § 61 Zákona),
 • ich opravu (pozri § 62 Zákona),
 • vymazanie (pozri § 62 Zákona) alebo
 • obmedzenie ich spracúvania (pozri § 62 Zákona).

Zásady ochrany osobných údajov

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice, IČO: 00160989
kontaktné údaje: +421 55 6221951, srobarka@srobarka.sk, www.srobarka.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, žiakov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom — ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 2. Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 3. Právo na výmaz — „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 5. Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Gymnázium, Šrobárová 1, 042 23 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Upozornenie!
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na našu mailovú adresu srobarka@srobarka.sk alebo číslo +421 55 6221951 alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu: PhDr. Jana Géciová, MBA, kontakt: +421 903 608164, Mail: info@ochranaosobnychudajov.eu


Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

Personálna agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

 1. vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,
 2. spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,
 3. spracúvania potrebných štatistických výkazov,
 4. komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).
Názov informačného systému
Personálna agenda zamestnancov
Právny základ
Personalistika

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Pracovná zdravotná služba

zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • osobný spis zamestnanca — 70 rokov od narodenia,
 • dovolenky — 3 roky,
 • dochádzka, evidencia pracovného času — 3 roky,
 • žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede — 5 rokov,
 • dokumentácia k výberovému konaniu — 5 rokov,
 • starostlivosť o zamestnanca — 5 rokov,
 • dohody (o vykonaní práce, o brigádnickej činnosti) — 70 rokov od narodenia,
 • ďalšie vzdelávanie — 5 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

Mzdová agenda zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

 1. spracúvania potrebných štatistických výkazov,
 2. realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,
 3. vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,
 4. prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,
 5. vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony.
Názov informačného systému
Mzdová agenda zamestnancov
Právny základ
Mzdy

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení, zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom NR SR č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • mzdové listy — 20 rokov,
 • hmotná núdza — 10 rokov,
 • podklady pre zostavenie miezd — 5 rokov,
 • výplatné listiny — 10 rokov,
 • prihlásenia (odhlásenia) do zdravotnej a sociálnej poisťovne — 10 rokov,
 • daňové výkazy — 10 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

Agenda BOZP zamestnancov

Účel spracúvania osobných údajov
Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.
Názov informačného systému
Agenda BOZP zamestnancov
Právny základ
BOZP

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 500/2006 Z.z. MPSVaR, ktorou sa ustanovuje vzor Záznamu o registrovanom pracovnom úraze, zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy.

Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na BOZP, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • ľahké úrazy — 5 rokov,
 • ťažké úrazy — 5 rokov,
 • doklady o pracovnej úrazovosti z hľadiska náhrad škôd spôsobených na zdraví — 5 rokov,
 • záznamy o úrazoch a ich prešetrení, záznamy z prešetrenia ťažkých a smrteľných úrazov — 5 rokov,
 • dokumentácia školení, preškolení z oblasti OPP a BOZP — 5 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
Uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci.

Ekonomicko-účtovná agenda

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému
Ekonomicko-účtovný
Právny základ
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • účtovné výkazy (faktúry, platobné poukazy, interné doklady, bankové doklady, pokladničné doklady) — 10 rokov,
 • zmluvy — Kúpne, o výpožičke, nájomné, zámenné, o stravovaní, o dielo, o dotáciách, o sponzorstve, darovacie a iné — 10 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
Fyzické osoby — zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia — fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi IS zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania.
Názov informačného systému
IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • žiadosti o prijatie do zamestnania a ich odpovede — 5 rokov,
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
Uchádzači o zamestnanie.

Evidencia žiakov gymnázia

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie o žiakoch gymnázia, ktoré poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie vo vzdelávacích programoch zameraných predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, v odboroch vzdelávania, ktoré sú zaradené do zoznamu študijných a učebných odborov a ich zameraní školy a sú uvedené v sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky. Škola môže pripravovať žiakov aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe.
Názov informačného systému
Evidencia žiakov gymnázia
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
Sprostredkovateľ na poskytnutie serverov a IT služieb, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, Školské výpočtové stredisko, Okresný úrad — odbor školstva, Spádová škola v prípade, ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, Centrálny register detí, žiakov a poslucháčov, Ústav informácii a prognóz školstva, zriaďovateľ, iné oprávnené subjekty verejnej moci/správy na základe osobitného predpisu.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie osobných údajov
 • osobný spis žiaka — 10 rokov,
 • návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami — 5 rokov po ukončení štúdia,
 • zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia — 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
 • písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu — 5 rokov po ukončení štúdia,
 • individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne začleneného žiaka — 5 rokov po ukončení štúdia,
 • klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) — 5 rokov,
 • prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutia) — 5 rokov,
 • trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi — 10 rokov,
 • štúdium žiaka v zahraničí — 5 rokov po ukončení štúdia
 • zahraniční študenti — 5 rokov,
 • prerušenie štúdia, individuálny študijný plán — 5 rokov,
 • vylúčenie zo štúdia — 10 rokov,
 • záujmové útvary, krúžky — 5 rokov,
 • zaradenie podľa odborných činností — 5 rokov,

Maturitné skúšky:

 • písomné práce — 5 rokov,
 • praktické maturitné skúšky — 5 rokov,
 • monitoring — 5 rokov,
 • prestupy žiakov — 5 rokov,
 • triedna kniha — 10 rokov,
 • triedny výkaz — 60 rokov od narodenia,
 • katalógový list žiaka — 60 rokov od narodenia.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • zákonní zástupcovia žiakov, pri zápise žiaka do školy,
 • žiaci školy a zákonní zástupcovia.

Propagácia prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií zamestnancov a žiakov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.
Názov informačného systému
IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na archiváciu os. údajov
 • dva roky po naplnení účelu.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiaci školy,
 • zákonní zástupcovia žiakov,
 • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

Školský časopis

Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (vykonávanie súboru operácií s osobnými údajmi ako — získavanie, vyhotovovanie zhromažďovanie, šírenie, kombinovanie, uchovávanie, zhrávanie na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovanie, sprístupňovanie a poskytovanie tretím stranám) pre účel informovania verejnosti o prevádzkovateľovi, jeho aktivitách a činnostiach prostredníctvom prezentácie rozličných informácií (obsahujúcich aj osobné údaje) v časopise Gymnázia, Šrobárová 1, Košice, ktorého cieľom je budovať dobré meno tohto prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
Školský časopis
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Verejnosť.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na archiváciu os. údajov
 • časopisy vydané školou alebo školským zariadením — 5 rokov 1 výtlačok
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiaci školy,
 • zamestnanci prevádzkovateľa,
 • iné osoby, ktoré vyjadrili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na vymedzený účel.

Stravovanie (jedáleň)

Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov stravníkov. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
Názov informačného systému
Stravovanie (jedáleň)
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou SR, zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákonom NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákonom SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom NR SR č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • evidencie — 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • stravníci,
 • zákonní zástupcovia stravníkov (detí).

Knižnica

Účel spracúvania osobných údajov

Školská knižnica je súčasťou školy a slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.

V zmysle § 15 Zákona o knižniciach:

 1. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.
 2. Základné knižnično-informačné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice a ústne faktografické a bibliografické informácie. Základné knižnično-informačné služby sa poskytujú bezplatne.
 3. Špeciálne knižnično-informačné služby sú najmä písomné bibliografické informácie, rešerše, medziknižničné výpožičné služby, medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, prístup k vonkajším informačným zdrojom, prehľadové štúdie, poskytovanie kópií knižničných dokumentov,12) preklady knižničných dokumentov a vydávanie publikácií. Špeciálne knižnično-informačné služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu.
 4. Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v knižničnom a výpožičnom poriadku.

Školská knižnica najmä:

 1. utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,
 2. poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,
 3. pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,
 4. pripravuje pomôcky a programy na informačnú výchovu vo vyučovaní jednotlivých predmetov a koordinuje informačnú výchovu vo vyučovaní,
 5. poskytuje metodickú pomoc učiteľom pri informačnej výchove vo vyučovaní jednotlivých predmetov.

Knižnica v zmysle Čl. 3 Smernice MŠ SR č. 8/2006 Z.z. v rámci zabezpečovania ďalších úloh:

 1. utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,
 2. poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom a zamestnancom,
 3. vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov, pomocnú odbornú evidenciu periodík,
 4. vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,
 5. realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,
 6. spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,
 7. koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu, ktorá predstavuje proces nadobúdania vedomostí, schopností a návykov zameraných na využívanie informácií v celoživotnom vzdelávaní,
 8. pripravuje učebné pomôcky a programy pre informačnú výchovu v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov,
 9. spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,
 10. zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít,
 11. vypracúva koncepčný zámer rozvoja knižnice.
Názov informačného systému
IS Knižnica
Právny základ
V zmysle § 10 zákona NR SR č. 183/2000 o knižniciach o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej ktorá utvára knižničný fond využívaný na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy.
Kategórie príjemcov
Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • výpožičné lístky — 1 rok
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiaci gymnázia,
 • zamestnanci prevádzkovateľa IS.

Zmluvné vzťahy — prenájom priestorov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie zmluvných vzťahov v oblasti prenájmu nehnuteľného majetku prevádzkovateľa fyzickým osobám.
Názov informačného systému
Zmluvné vzťahy — prenájom priestorov
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • nájomné zmluvy — 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
Zmluvná strana — fyzická osoba

Verejné obstarávanie

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.
Názov informačného systému
IS Verejné obstarávanie
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 345/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • nadlimitné — 10 rokov,
 • podlimitné — 5 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • účastníci verejného obstarávania — fyzické osoby,
 • zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania.

Evidencia návštev

Účel spracúvania osobných údajov
Základným účelom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.
Názov informačného systému
IS Evidencia návštev
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR, za účelom identifikácie fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov
Kontrolné orgány, orgány verejnej správy iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti a iné oprávnené subjekty.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • kniha návštev — 1 rok.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • návštevníci školy — fyzické osoby.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonávajúcich u prevádzkovateľa absolventskú prax

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o uchádzačoch o zamestnanie z ÚPSVaR SR na absolventskej praxi u prevádzkovateľa. Účelom je v zmysle dohody prevádzkovateľa s ÚPSVaR umožniť dotknutým osobám vykonávať absolventskú prax podľa § 51 Zákona o službách zamestnanosti v podmienkach prevádzkovateľa (zamestnávateľa).
Názov informačného systému
IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR SR) vykonávajúcich u prevádzkovateľa absolventskú prax
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • dochádzka — 3 roky.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • uchádzači o zamestnanie z ÚPSVaR SR (absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia) vykonávajúci u prevádzkovateľa absolventskú prax.

Odborná prax

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách — študentoch/žiakoch, ktorí sa zúčastnia na odbornej praxi (praktickom vyučovaní) u prevádzkovateľa IS trvajúcej vopred vymedzený čas.
Názov informačného systému
IS Odborná prax
Právny základ
Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • dochádzka — 3 roky.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • študenti vysokých škôl na odbornej praxi,
 • žiaci stredných škôl na odbornej praxi.

Štipendiá

Účel spracúvania osobných údajov
Hlavným účelom spracúvania osobných údajov v predmetnom informačnom systéme Štipendiá je spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie stredoškolského štipendia a ich zákonných zástupcov.
Názov informačného systému
IS Štipendiá
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené § 149 školského zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zákonom NR SR 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výslovným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov v rámci informačného systému Štipendiá, v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Centrum vedecko-technických informácií SR, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • štipendiá — 10 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • žiadatelia o priznanie stredoškolského štipendia, zákonní zástupcovia žiadateľov, poberatelia štipendií.

Projekty zo štrukturálnych fondov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo pracovného pomeru.
Názov informačného systému
IS Projekty zo štrukturálnych fondov
Právny základ
Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci jednotlivých grantových schém a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.
Kategórie príjemcov
Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ, Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • projekty — 10 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

 • interní zamestnanci prevádzkovateľa,
 • osoby mimo pracovného pomeru.

Mobility

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je organizácia, zabezpečenie a vedenie evidencie o mobilite účastníka mobility — žiaka školy.
Názov informačného systému
IS Mobility
Právny základ
Nariadenie (EC) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov, dohoda o partnerstve škôl. Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+
Kategórie príjemcov
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania,
 • Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
 • partnerské školy,
 • Národná agentúra, Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodu/korupcii OLAF),
 • Európsky dvor audítorov,
 • iné zákonom oprávnené subjekty.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • štúdium žiaka v zahraničí — 5 rokov po ukončení štúdia,
 • zahraniční študenti — 5 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb

Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:

 • fyzické osoby — účastníci mobilít,
 • zákonní zástupcovia účastníkov mobilít.

Účastníci súťaží

Účel spracúvania osobných údajov
V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracovaniu osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú účastníkmi súťaží organizovaných prevádzkovateľom za účelom vedenia ich evidencie.
Názov informačného systému
IS Účastníci súťaží
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
 • médiá,
 • iné oprávnené subjekty podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • súťaže (výsledky, programovo-organizačné zabezpečenie) — 5 rokov,
 • galéria úspechov školy (olympiády, súťaže) — 5 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — účastníci súťaží.

Sťažnosti

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.
Názov informačného systému
IS Sťažnosti
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z.z.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • sťažnosti — 10 rokov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — sťažovateľ,
 • fyzická osoba — zástupca sťažovateľa,
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.

Evidencia žiadostí
na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
Názov informačného systému
IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Právny základ
Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov
Žiadatelia, orgány verejnej moci.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám — 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzické osoby — žiadateľ, dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa registratúry

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.
Názov informačného systému
IS Správa registratúry
Právny základ
Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • bežná korešpondencia — 3 roky
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom.

Podnety
podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je prešetrovanie podnetov podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Názov informačného systému
IS Podnety podľa zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právny základ
Zákon NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • podnety — 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • oznamovateľ,
 • osoba, proti ktorej podnet smeruje.

Rada školy

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie členov rady školy a zabezpečovanie ich komunikácie so školou.
Názov informačného systému
IS Rada školy
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, zriaďovateľ.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • rada školy — 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • členovia rady školy.

Evidencia SZČO

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb a pod.
Názov informačného systému
Evidencia SZČO
Právny základ
Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Z.z., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a súvisiacimi právnymi predpismi.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • odberateľ/dodávateľ — samostatne zárobkovo činná osoba.

Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Názov informačného systému
Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzická osoba — zástupca (zamestnanec) dodávateľa, odberateľa.

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému
IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ
Čl. 6 ods. 1 písm. c), v súlade s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov
Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva.

Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí

Účel spracúvania osobných údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie prevádzkovateľa, zverejňovania fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno, propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch, na sociálnych sieťach.
Názov informačného systému
IS Fotografie a videozáznamy z verejných podujatí
Právny základ
Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos osobných údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • V zmysle Registratúrneho plánu prevádzkovateľa.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • účastníci verejných podujatí.

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a výkon osobitných práv pri plnení pracovného práva preukázaním sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19.
Názov informačného systému
IS Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov prevádzkovateľa
Právny základ
Čl. 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).
Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Po skončení účelu spracúvania dňa 9.11.2020
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • Zamestnanci prevádzkovateľa
Kategórie osobných údajov
Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti, predloženie potvrdenia o výnimke

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa

Účel spracúvania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov je kontrola vstupu osôb do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa po celoplošnom testovaní na COVID-19.
Názov informačného systému
IS Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov prevádzkovateľa
Právny základ
Čl. 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia v nadväznosti na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c).
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné vyhlášky.
Kategórie príjemcov
Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov
 • Po skončení účelu spracúvania dňa 9.11.2020
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb
 • Osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa
Kategórie osobných údajov
Potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, predloženie príslušného dokladu za účelom overenia totožnosti, predloženie potvrdenia o výnimke