Vzdelávacie programy

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Vďaka tomuto programu získajú žiaci modernou formou vyučovania vysokú úroveň jazykových zručností v anglickom jazyku, absolvujú konverzačné hodiny s lektorom a zúčastnia sa exkurzie do Veľkej Británie. Veľkou výhodou je čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých vybraných predmetov: umenia a kultúry, matematiky, chémie, dejepisu a občianskej náuky.

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

Vzdelávací program ponúka našim žiakom možnosť bezplatného získania certifikátov DSD I a II. stupňa, absolvujú konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka v rámci programu Kulturweit a zúčastnia sa exkurzií do nemecky hovoriacich krajín. V rámci projektu Jugend debattiert international debatujú naši žiaci v nemčine. Tento program je finančne podporovaný nemeckou stranou — ZfA. Súčasťou vyučovania je projektová práca (Erasmus+, miniprojekty v rámci vyučovacích hodín, jazyková prechádzka s dobrovoľníkmi).

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov

V triede s týmto vzdelávacím programom majú študenti vyššiu dotáciu hodín biológie, fyziky a chémie. Rozšírená výučba je zameraná najmä na praktické prehlbovanie vedomostí formou zaujímavých pokusov, experimentov a laboratórnych cvičení. Vyučovanie prebieha v moderne vybavených laboratóriách s technológiami, ktoré študentom priblížia skutočnú vedeckú prácu. Hodiny sú zamerané nielen na individuálny rozvoj študentov, ktorí sa môžu zapojiť do predmetových olympiád či Stredoškolskej odbornej činnosti, ale vďaka projektovým úlohám, ktoré môžu byť realizované v spolupráci s univerzitami a odbornými pracovníkmi, sa študenti učia spolupracovať aj v tímoch. S dôrazom na ekológiu, aktuálne potreby a využiteľnosť v reálnom živote získavajú študenti na týchto hodinách komplexný nadhľad nielen v rámci jednotlivých predmetov, ale aj medzipredmetovo. Práve vďaka vzdelávaniu, ktoré kladie dôraz na prax a rozvíja kritické myslenie, sa zo študentov formujú sebavedomí mladí ľudia s vlastným názorom, ovládajúci základy vedeckej práce, ktorí majú vynikajúce predpoklady na úspešné štúdium medicíny, ale aj akéhokoľvek odboru prírodovedného zamerania.

Vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním informatiky

Žiaci, ktorí si zvolia tento vzdelávací program, majú zvýšenú dotáciu hodín informatiky a matematiky. Vyučovacie hodiny prinášajú, okrem iného, aj programovanie robotov, objektové programovanie, modelovanie 3D objektov a 3D tlač, databázové systémy. Žiaci tejto triedy sa vzdelávajú v sieťovom akademickom programe — CISCO Networking Academy. V rámci projektu IT Akadémia — vzdelávanie pre 21. storočie sa vyučujú nové predmety: databázy, programovanie mobilných zariadení, programovanie a riešenie problémov, systémy a siete.

Všeobecný vzdelávací program

Tento program ponúka vyvážený učebný plán. Poskytuje žiakom všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a proporcionálneho výberu predmetov. V 3. a 4. ročníku majú žiaci možnosť širokého výberu aj netradičných voliteľných predmetov: informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika. Všeobecný vzdelávací program poskytuje žiakom možnosti pre optimálny výber ďalšieho vzdelávania/pracovného zaradenia podľa ich schopností a záujmov.