Chémia

Charakteristika predmetu

Zaujíma vás, na akom princípe fungujú veci okolo nás? Chcete objasniť skryté záhady a pochopiť mágiu chémie? Práve chémia dáva priestor na tvorivé spájanie súvislostí a môže vás očariť svojimi nekonečnými možnosťami.

Predmet Chémia na Šrobárke ponúka pravú radosť z experimentovania, možnosť objavovania krásy chémie okolo nás, ako aj prežiť nadšenie z jednoduchých pokusov.
Veď kto by si nechcel pripraviť vlastnú dúhu, strieborné zrkadlo, mydielko, štrngnúť si chemickým šampanským čí urobiť radosť vlastným snežítkom?
Vyskúšať zapáliť oheň vodou, napísať odkaz tajným písmom, vyrobiť sloniu zubnú pastu a zapáliť vyrobenú prskavku? A to nie je všetko! Čo tak zachytiť blesky v skúmavke či vyzdobiť chemický vianočný stromček?
…áno, aj toto je CHÉMIA na Šrobárke!

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z chémie — 2 hodiny týždenne.

Voliteľný predmet Cvičenia z chémie odporúčame pre žiakov 3. ročníka, ktorí rozmýšľajú nad maturitou z chémie a ďalším štúdiom v chemických odboroch. Ale aj štúdiom medicíny, farmácie, či chémie v potravinárstve alebo v environmentálnych vedách, a pod.

Cieľom predmetu je zopakovať, precvičiť a rozšíriť poznatky zo všeobecnej chémie, ktoré žiaci získali v prvom ročníku na chémii. No zároveň upevniť a doplniť zručnosti žiakov z oblasti chemických výpočtov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť vyučovania všeobecnej chémie.

Súčasťou cvičení z chémie je aj systém vhodne vybraných laboratórnych cvičení, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností. Žiaci sa naučia používať správne postupy a techniky, zaznamenať, spracovať a vyhodnotiť výsledky pozorovania. Zároveň uplatňujú zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v chemickom laboratóriu i v bežnom živote.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Chémia — 6 hodín týždenne.

Voliteľný predmet Chémia odporúčame pre žiakov 4. ročníka, ktorí si zvolili chémiu ako jeden z maturitných predmetov alebo chcú z chémie vykonať dobrovoľnú maturitnú skúšku.

Cieľom predmetu je zopakovať, upevniť, doplniť a precvičiť poznatky získané v povinnom vyučovaní chémie počas troch rokov na našom gymnáziu. Sú v ňom zaradené aj témy, ktorých dôsledné zvládnutie je nevyhnutné z hľadiska ucelenej prípravy na maturitnú skúšku a poskytuje základy pre ďalšie štúdium chémie (či príbuzných odborov) na vysokej škole (chemické odbory, medicína, farmácia, environmentálne vedy, potravinárstvo a iné).

Predmet Chémia má interdisciplinárny charakter, využíva poznatky z oblasti biológie, fyziky a environmentálnych vied. Vytvára priestor pre zvýšený záujem žiakov o chémiu a napomáha im v ich ďalšej profesionálnej orientácii.

Súčasťou predmetu je aj systém vhodne vybraných laboratórnych cvičení. Ich realizáciou sa žiaci pripravujú na úspešné zvládnutie praktickej časti maturitnej skúšky. Opakujú si základné laboratórne pomôcky, správne postupy a techniky, robia jednoduché zápisy o experimente a dodržiavajú pravidlá bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Martina Fabriciová
 • Mgr. Martina Hlinková
 • RNDr. Dagmar Klímová
 • RNDr. Petra Letošníková, PhD.
 • RNDr. Simona Novická
 • Mgr. Dajana Piter Bučko
 • RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.
 • RNDr. Monika Trebuňová

Súťaže

Chemická olympiáda (CHO)

je postupová súťaž organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách:

 • vyhľadáva talentovaných žiakov v chémii, podporuje ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu,
 • vedie žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, podporuje ich záujem o sebavzdelávanie a prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov,
 • vytvára podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach.
CHEMoUK

je korenšpondenčný seminár z chémie pre stredoškolákov organizovaný Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Je určený druhákom a tretiakom. Obsahuje 3 série úloh z rôznych oblasti chémie. Tí najlepší riešitelia sú pozvaní na letnú školu CHEMoUK, na ktorej si pod vedením autorov vyskúšajú rôzne experimenty v laboratóriu, dozvedia sa nové zaujímavosti, nadviažu mnohé kontakty.

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov:

 • je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci SOČ sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve za pomoci školiteľa alebo konzultanta,
 • podporuje experimentovanie a bádanie, hodnotenie a sebahodnotenie zručností vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimuluje tvorivé a kritické myslenie, učí pracovať a vzájomne sa rešpektovať spoločne v tíme.