Projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školyZákladné informácie

Názov projektu
„Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ (DiTEdu)
Kód ITMS2014+
401402DVR6
Realizácia projektu
60 mesiacov (od  do )
Celková výška oprávnených výdavkov
20 248 382,87 EUR
Prijímateľ NFP
Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM)
Rozvojové výskumno-vzdelávacie pracovisko
„Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania“ (NCDTV)
Partneri
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ),
Univerzita Komenského v Bratislave (UK),
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR (MŠVVaM)

Ciele a aktivity

Hlavný cieľ projektu

Cieľom národného projektu je na základe výskumu priamo na školách a relevantných dát vytvoriť trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania.

Aktivity projektu

V projekte sa bude realizovať jedna aktivita: „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania (Podpora DTV)“ rozdelená do 9 podaktivít:

  1. Vzdelávanie a permanentná metodická podpora školských digitálnych koordinátorov (ŠDK)
  2. Adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do pregraduálneho vzdelávania a vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ
  3. Tvorba a využívanie metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania
  4. Vytvorenie komunity spolupráce s ďalšími organizáciami a útvarmi rezortu školstva, akademickou obcou, základnými a strednými školami, orgánmi verejnej správy a samosprávy, inými subjektmi a občianskou verejnosťou v oblasti využitia a výmeny skúseností odborníkov z praxe v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania
  5. Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov pre implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania
  6. Realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania
  7. Príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov a škôl digitálnej excelencie
  8. Experimentálne overenie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku
  9. Popularizačné aktivity a podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania