International Baccalaureate

Gymnazium Srobarova 1 Kosice is a candidate school*) for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy — a commitment to high-quality, challenging, international education — that we believe is important for our students.
*) Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes visit www.ibo.org.

Gymnázium Šrobárova 1 Košice je kandidátskou školou*) pre MYP. Táto škola sa usiluje o autorizáciu, aby sa stala IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok ku kvalitnému, náročnému, medzinárodnému vzdelávaniu, o ktorom sme presvedčení, že je dôležité pre našich žiakov.
*) Iba školy autorizované organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo štyroch akademických programov: Program pre základné školy (PYP), Program pre stredné školy (MYP), Diplomový program (DP) alebo Program pre kariéru (CP). Štatút kandidáta nedáva záruku, že autorizácia bude udelená.
Ďalšie informácie o IB a programoch nájdete na stránke www.ibo.org.


Kurz ochrany života a zdravia v Kysaku

Naši tretiaci začali školský rok 2023/2024 už tradične na Kurze ochrany života a zdravia. Na tento trojdňový kurz sa vybrali do tábora Kysak — Brezie.

Ich prvý zážitok bol splav Hornádu za pomoci skúsených vodákov. Naši profesori si pre nich pripravili aj rôzne ďalšie aktivity, ako napríklad strieľanie zo vzduchovky, strieľanie z luku či triedne varenie s rôznymi úlohami. Svoj voľný čas si vypĺňali hraním volejbalu, pingpongu, skúšaním obratnosti na slack-line alebo s oddychom v príjemnom prostredí, ktorý tento tábor ponúka. Ich večerným programom bola diskotéka a nočná hra, počas ktorej sa pod rúškom tmy menšie skupiny odhodlali prekonať prekážky a splniť záhadné úlohy. Kurz ukončili túrou na Skalku s krásnym výhľadom do údolia Hornádu.

Novinkou boli žiaci s dennou formou kurzu, ktorí si prvý deň urobili túru v okolí Košíc, no tie ostatné dni sa pripojili ku spolužiakom v tábore a mohli tak okúsiť náročnosť úloh spolu so svojimi kamarátmi.

Na kurze bola ešte jedna novinka a tou bola účasť žiakov z IB DP1 triedy, ktorí mali unikátnu možnosť spoznať svojich nových spolužiakov v netradičnom prostredí.

Posledným bodom pre všetkých bol chutný obedík a potom cesta vlakom späť do metropoly východu. Dopravu však skomplikovala nečakaná výluka vlakov, no vďaka pedagógom a spolupráci rodičov sa táto komplikácia podarila zvládnuť náhradnou dopravou. Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí nám pomohli situáciu úspešne zvládnuť. Odchod sa tak v úmornej horúčave natiahol na nekonečný čas, no našťastie sa všetci v bezpečí dostali domov.

A takto netradične sa skončil tento kurz, ktorý by sme mohli nazvať aj „bojom o prežitie“. Veríme, že žiaci si odniesli nové poznatky, zážitky a pozitívne dojmy. Na záver chceme vyjadriť svoju vďaku hlavným aktérom tohto kurzu — našim tretiakom, ktorí úlohy plnili so zanietením a oddanosťou!

Odštartovali sme nový školský rok

Ani sme sa nenazdali a dva mesiace prázdnin uleteli preč. Bezstarostné leňošenie nahradili školské povinnosti. Veríme, že ste si všetci oddýchli a že ste plní elánu a síl do nového školského roka 2023/24.

Milí Šrobárčania, prajeme Vám pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícií na ceste za vzdelaním.

International Baccalaureate Diploma Programme na Šrobárke

Ako prvá škola na východnom Slovensku otvorí naše gymnázium v tomto školskom roku svoje brány aj študentom medzinárodného International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).

Gymnázium na Šrobárovej ulici č. 1 v Košiciach získalo autorizáciu pre tento náročný vzdelávací program určený študentom 3. a 4. ročníka stredných škôl v máji roku 2022 a 4. septembra 2023 otvára svoju prvú triedu, DP1. Gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) a s plnou finančnou podporou tejto inštitúcie tak, ako zatiaľ jediná škola v regióne, umožní žiakom vo veku 16 až 19 rokov, aby sa kvalitne pripravili na konkurenčné prostredie zahraničných aj domácich univerzít.

Široký vedomostný záber a komplexný prístup k informáciám poskytuje žiakom podnetné prostredie pre ich všestranný a plnohodnotný rozvoj. Dôraz sa dáva na proces získavania vedomostí a na vytvorenie kladného vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu.

Žiaci si v tomto programe mali možnosť vybrať 6 povinných predmetov zo šiestich vzdelávacích oblastí, z toho 3 predmety na štandardnej úrovni (SL) a 3 na vyššej úrovni (HL). Okrem akademického rozvoja jednotlivcov je Diploma Programme zameraný aj na ich osobnostný rozvoj, čo podporuje tzv. Core, čiže jadro programu, v ktorom budú žiaci rozvíjať svoje mäkké zručnosti a ďalej prehlbovať a prepájať svoj akademický základ. Podstatou DP je kritické myslenie, vedomostný rozvoj na základe bádateľského prístupu k informáciám, analýza a pochopenie kontextu obsahovej náplne jednotlivých predmetov.

Výučba jednotlivých predmetov z oblastí prírodných aj spoločenských vied, matematiky aj umenia bude prebiehať v anglickom jazyku. Slovenský jazyk ostáva na hodinách literatúry, ktoré sa zameriavajú na komplexnú analýzu diel domácej aj svetovej literárnej tvorby, ich jazyka a odkazu.

Dvojročný program je zakončený medzinárodnými záverečnými skúškami. Úspešní kandidáti získajú IB Diploma, ktorý v plnej miere akceptujú univerzity a vysoké školy doma aj za hranicami.

Na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach máme dlhoročnú tradíciu kvalitného a moderného vzdelávania, profesionálneho a ľudského prístupu a otvoreného myslenia. Rozšírením našej ponuky o tento medzinárodný program nepochybne prispejeme k rozvoju moderných trendov vo vzdelávaní v regióne. Vďaka podpore KSK ponúkame priestory a technické vybavenie, ktoré spĺňajú náročné podmienky pre autorizáciu školy pre Diploma Programme.

Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme na ich ceste za poznaním veľa energie, radosti, chuť do práce a výdrž.

Naši učitelia nezaháľajú ani v lete

Školstvo potrebuje učiteľov s víziou, ktorí pripravia žiakov na reálny život a na zvládanie výziev, ktoré so sebou prináša meniaci sa svet. Na Šrobárke podporujeme našich pedagógov, aby sa naďalej kvalitne vzdelávali, nadobúdali nové zručnosti a hľadali spôsoby, ako zatraktívniť výučbu inovatívnymi metódami.

Niektorí naši učitelia preto nezaháľali a počas letných prázdnin sa zúčastnili vzdelávacích mobilít v rámci programu Erasmus+, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ. Cieľom projektu bolo zlepšenie odborných kompetencií učiteľov, modernizácia a internacionalizácia školy, zvýšenie kvality vo výučbe a rozšírenie jazykových zručností.

Letné jazykové kurzy absolvovali Mgr. Katarína Horváthová (ŠPJ, Tenerife, Španielsko, 07/2023), Mgr. Daniela Siváková a RNDr. Monika Trebuňová (ANJ, Limassol, Cyprus, 07/2023), Mgr. Dana Bugorčíková, Mgr. Emília Šolcová, PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Martina Hlinková a Mgr. Martina Fabriciová (ANJ, Limassol, Cyprus, 08/2023).

Metodologické kurzy zamerané na inovatívne metódy v praxi absolvovali Mgr. Ingrid Melichová, Mgr. Dana Starostová, Mgr. Slávka Ilavská a Mgr. Silvia Oravcová (Advanced Methods and Practices for Foreign Language Teachers, Florencia, Taliansko, 07/2023), Mgr. Jana Geročová (Making the most of new technologies, apps and social media in the classroom, Palermo, Taliansko, 07/2023), Mgr. Ivana Petrašovičová (Professeur de francais langue étrangere, Nice, Francúzsko, 07/2023), Mgr. Ingrid Palenčárová, Mgr. Zuzana Trnková, Mgr. Veronika Polomská a Mgr. Marek Zvirinský, PhD. (Outdoor learning and adventure education: Special edition Trekking in Tenerife, Španielsko, 08/2023).

Veríme, že všetci naši kolegovia prinesú do svojej práce inovácie a nové myšlienky a pomôžu tak malými krokmi zlepšiť vyučovanie na Šrobárke.

Rozlúčka so školským rokom 2022/2023

30. jún 2023 sa prebudil s krásnym slnečným úsmevom, ktorý naznačoval, že posledný deň školského vyučovania bude vydarený, ale aj trochu iný. Prv než žiaci naplnili svojou prítomnosťou triedy, stretli sa na školskom dvore, kde sa konala posledná tohtoročná slávnosť. Pani zástupkyňa RNDr. Dagmar Klímová stručne vyhodnotila priebeh školského roka. Mnohých žiakov za ich celoročné snaženie čakala odmena, ktorú im odovzdali pani riaditeľka spolu s pani Ing. Čapovou. Všetci prítomní museli v duchu skonštatovať, že Šrobárčania sú mimoriadne aktívni a úspešní vo vedomostných, umeleckých, ale aj športových súťažiach.

Čo dodať na záver? Všetkým prajeme leto plné krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, veľa aktívneho oddychu, spoznanie zaujímavého nepoznaného, skrátka — príjemne prežité dlho očakávané obdobie letných prázdnin.

Na ceste za umením — TALIANSKO 2023

Záver tohto školského roka bol bohatý nielen na študijné výsledky, ale aj mimoškolské aktivity, výlety či exkurzie. Jednou z nich bola aj naša poznávacia exkurzia do Talianska, kde sme študenti 3.B a 3.D mali možnosť skonfrontovať svoje vedomosti zo štúdia predmetov umenie a kultúra a dejiny umenia so skutočnými dielami majstrov, reálnymi pamiatkami.

V termíne 21. – 26. júna 2023 sme navštívili miesta, ktoré dodnes sprítomňujú niekdajšie veľké kultúrno-historické dianie, centrá umeleckého života velikánov akými boli Michelangelo, Leonardo, Raffael, Brunelleschi či Bernini.

Svoju cestu za umením sme začali prehliadkou Florencie — starobylej metropoly malebného Toskánska a kolísky renesancie (Bazilika di Santa Croce, Dóm Santa Maria del Fiore, Ponte Vecchio, okolie galérie Uffizi…). Ďalší deň sme sa presunuli do mesta kamenných veží San Gimignano, prezývaného stredoveký Manhattan, kde sme si vychutnali aj pravé talianske „gelato“ — najlepšiu zmrzlinu na svete. Pri radnici, v ktorej známy taliansky básnik Dante Alighieri kedysi vystúpil so svojím politickým prejavom, sme si urobili spoločné foto a pokračovali v ceste do neďalekej Sieny. Prechádzkou kľukatými uličkami s miernym stúpaním i klesaním sme sa dostali až na Piazza del Campo, najkrajšie stredoveké námestie v Taliansku, kde to už dýchalo prípravami na každoročné historické dostihy — Palio. Potom naša cesta viedla už do Ríma — „večného mesta“ a jedného z najkrajších miest na svete (Piazza Navona, Anjelský hrad, Španielske schody, Fontána di Trevi, Pantheon, Koloseum, Forum Romanum, Piazza della Republica, Pamätník Viktora Emanuela II.) Naše putovanie za umením pod horúcim talianskym slnkom bolo náročné, ale rovnako úchvatné. Jeho vyvrcholením bola prehliadka Vatikánu (Bazilika sv. Petra, Vatikánske múzeá, Sixtínska kaplnka), kde sme mohli obdivovať monumentálnosť architektúry, veľkoleposť sochárskych diel a majstrovské fresky.

Taliansko nám ponúklo okrem stretnutia s umením antiky, stredoveku, renesancie či baroka tiež prekrásnu scenériu viníc, olivových hájov, chuť pravej talianskej pizze, cestovín, šunky, syra a úžasnej zmrzliny. A na svoje si prišli aj milovníci/-čky módy… a nakupovania. Čo dodať na záver už v čase prázdnin?

Dolce far niente!

Navštívili sme Paríž — mesto umenia a kultúry

Navštívili sme slávne múzeum Orsay. Vidieť originálne diela Moneta, Renoira a ďalších slávnych maliarov bolo ohromujúce. Na vrchole Eiffelovej veže sme si uvedomili, prečo je tento ikonický staviteľský skvost taký obľúbený.

Druhý deň exkurzie sme navštívili kráľovský palác Versailles, ktorý sa nachádza v blízkosti Paríža. Prešli sme si aj slávnu triedu Champs-Élysées s množstvom obchodov a kaviarní. Tu sme ochutnali skutočnú francúzsku kávu a vychutnávali si atmosféru mesta. Na konci Champs-Élysées sme sa ocitli pri Víťaznom oblúku, boli sme ohromení jeho veľkosťou a detailami.

Majestátnu gotickú katedrálu Notre-Dame a jej nádhernú architektúru sme mohli obdivovať len zvonku pre nedávny ničivý požiar. Náš program zahŕňal aj návštevu Montmartru, historickej štvrte, ktorá bol domovom mnohých slávnych umelcov. Po náročnom dni sme si oddýchli počas plavby loďou po Seine a obdivovali rušný kultúrny život na jej nábreží. No a nemohli sme vynechať ani návštevu Louvru, najslávnejšieho múzea na svete. Mona Lisa bola jedným z vrcholov našej exkurzie.

Celkovo sme si exkurziu v Paríži nesmierne užili. Mesto nám ponúklo bohatú paletu zážitkov, od ikonických pamiatok a múzeí po atmosféru a šarmantné uličky.

Eljub — Europäische Jugendbegegnungen

V tomto roku sa naša škola zapojila do európskeho projektu „eljub“ (Europäische Jugendbegegnungen — Európske mládežnícke výmeny). Tieto stretnutia v meste Krems an der Donau v Rakúsku sú venované živej medzikultúrnej výmene mladých ľudí. Európsky parlament udelil projektu v roku 2021 Cenu európskeho občana.

Stretnutia eljub E-Book Woche sa prvý júlový týždeň zúčastnili tri dievčatá z 3.D (DSD-skupina). Spolu so študentami z iných krajín (Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Albánsko, Rumunsko a Bulharsko) sa podieľali na zhotovení online knihy. Okrem workshopov o aktuálnych témach mohli objavovať krásy okolia. Spoločne zavítali do mestečka Dürnstein, kde bol väznený anglický kráľ Richard Levie srdce, či do údolia Wachau, ktoré je zaradené do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Celým údolím preteká rieka Dunaj, ktorá vytvára krásne scenérie. V programe nechýbala návšteva elektrárne, kina či spoločné varenie. Projektovým jazykom bola nemčina, čo prispelo k zlepšeniu jazykových kompetencií všetkých zúčastnených študentov.

In diesem Jahr war unsere Schule ein Teil des europäischen Projekts „eljub“ (Europäische Jugendbegegnungen). Diese Treffen in der Stadt Krems an der Donau in Niederösterreich orientieren sich an den lebendigen interkulturellen Austausch von Jugendlichen. Dieses Projekt wurde im Jahr 2021 von dem Europäischen Parlament mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet.

Am eljub — Treffen E-Book Woche nahmen in der ersten Juliwoche drei Mädchen aus der Klasse 3.D (DSD – Gruppe) teil. Zusammen mit den Studenten aus den anderen Ländern (Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Deutschland, Albanien, Rumänien und Bulgarien) beteiligten sie sich an der Arbeit an dem online Buch. Die Workshops über die aktuellen Themen wurden durch Ausflüge in die nähere Umgebung ergänzt. Sie besichtigten das Städtchen Dürnstein, wo einst der englische König Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde, wie auch das Tal Wachau, das zum Weltkulturerbe Unesco gehört. Durch das ganze Tal fließt der Fluss Donau, der mit der Zeit wunderschöne malerische Landschaften geschaffen hat. Das Programm umfasste auch einen Besuch im Elektrokraftwerk, im Kino oder das gemeinsame Kochen. Da die Projektsprache Deutsch war, hat es in großem Maße zur Verbesserung der Sprachkenntnisse der teilgenommenen Studenten beigetragen.

Čľup do vody

Aby zábavy a športu počas školského roka nebolo málo, zúčastnili sa naši druháci od 20. do 27. júna 2023 plaveckého kurzu v Bulharsku na Slnečnom pobreží. Okrem rozcvičky a ranných výcvikov v hotelovom bazéne ich dni vypĺňal čas strávený pri mori. Jeden deň sa plavili na pirátskej lodi na neďaleký ostrov Sv. Anastázie. Piráti im na palube pripravili veselý program, na ktorý budú isto dlho spomínať! Nechýbal ani výlet do starobylého mesta Nessebar, ktoré je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prezreli si tu pamiatky a obdivovali miestnu kultúru.

Týždeň uplynul ako voda a naši žiaci sa šťastne vrátili domov. Z kurzu si odniesli nielen nové skúsenosti v plávaní, ale aj množstvo krásnych zážitkov!

Slová o budúcnosti Európy — máme 3. miesto

V máji 2023 prebehla literárna súťaž Slová o budúcnosti Európy, ktorú organizovalo Informačné centrum Europe Direct Košice. Do súťaže sa zapojila aj naša žiačka Alexandra Spišáková (3.D), ktorá obsadila krásne 3. miesto a prevzala si hodnotné ceny. Srdečne gratulujeme!


06 okt

Imatrikulačný ples

piatok, 06. okt 2023
26 okt

Združenie rodičov – triedne schôdze, informačný deň pre rodičov + pre IB

štvrtok, 26. okt 2023
30 okt

Jesenné prázdniny

pondelok, 30. okt 2023
Žiadna udalosť nebola nájdená!

13. sep

2023

Zber papiera

Milí Šrobárčania,

v dňoch od 18. do 21. septembra 2023 sa uskutoční zber papiera. Čakáme Vás na školskom dvore v nasledujúcich časoch:

  • 18. septembra 2023 (pondelok): 14:15 – 15:00;
  • 19. septembra 2023 (utorok): 7:00 – 8:00 a 14:15 – 15:00;
  • 20. septembra 2023 (streda): 7:00 – 8:00 a 14:15 – 15:00;
  • 21. septembra 2023 (štvrtok): 7:00 – 8:00 a 14:15 – 15:00 a 16:00 – 17:00.

10. sep

2023

Záujmové krúžky

Milí Šrobárčania,

zverejnili sme ponuku záujmových krúžkov v školskom roku 2023/2024.

Prihlásiť sa je možné do 21. septembra 2023.

Zoznam ponúkaných záujmových krúžkov →

10. sep

2023

Pozvánka na rodičovské združenie (pre 1. a 4. ročník a IB DP 1)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ pre 1. a 4. ročník a IB DP 1, ktoré sa uskutočnia dňa 21. septembra 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. prezenčnou formou.

27. aug

2023

           
Košický samosprávny kraj

O škole

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.
Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.
Dnes je to moderná dynamická škola so 600 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.
Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života. Profil našej školy dotvárajú pravidelne organizované aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné sú mladšie. Jedno však majú spoločné — poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú.Top

Pre viac informácií:

KONTAKT