Premianti ročníka

MARTIN MIČUCH

školský rok 2023–24

Žiak všeobecno-informaticko-nemeckej triedy, v roku 2024 získal ocenenie — Premiant ročníka.

Od začiatku štúdia na našom gymnáziu dosahoval výrazné úspechy v súťažiach v oblasti fyziky, elektroniky, informatiky a programovania, a to na krajskej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

V informatickej súťaži Robotický battle opakovane získal 1. miesto na celoslovenskom kole, v súťaži Turnaj mladých fyzikov sa počas štúdia umiestňoval na 1. až 4. mieste v tímových aj individuálnych súťažiach na celoslovenskej úrovni a v roku 2022 získal spoločne s Martinom Marcinčákom bronzovú medailu na celosvetovom finále tejto súťaže.

S veľkým úspechom našu školu reprezentoval aj v súťažiach ZENIT, sieťové technológie NAG, korešpondenčná súťaž FYKOS, na SOČ a na databázovej olympiáde, kde dosahoval vynikajúce umiestnenia vo svojich kategóriách počas celého štúdia.

V marci 2024 obsadil 3. miesto na celoslovenskom kole súťaže ZENIT v elektronike.

V apríli 2024 súťažili spolu s Martinom Marcinčákom v prestížnej súťaži RoboRAVE v kategórii Výzva — FIRE FIGHTING, kde so svojím projektom Robomaze získali 1. miesto a postúpili na celosvetové finále v UniSC Aréne v Queenslande, v Austrálii.

MARTIN MARCINČÁK

školský rok 2023–24

Žiak všeobecno-informaticko-nemeckej triedy, v roku 2024 získal ocenenie — Premiant ročníka.

Od začiatku štúdia na našom gymnáziu dosahoval výrazné úspechy v súťažiach v oblasti fyziky, matematiky, elektroniky, informatiky a programovania, a to na krajskej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Už počas prvého ročníka štúdia získal 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Robotický battle a stal sa tiež úspešným riešiteľom matematickej súťaže Expert. Počas celých štyroch rokov obsadzoval popredné priečky na matematickej olympiáde, olympiáde v informatike, v súťaži v programovaní ZENIT, v databázovej olympiáde. Úspešne reprezentoval školu aj v korešpondenčnej súťaži FYKOS a sieťové technológie NAG.

V súťaži Turnaj mladých fyzikov sa počas štúdia umiestňoval na 1. a 2. miestach na regionálnej aj celoslovenskej úrovni a v roku 2022 získal spoločne s Martinom Mičuchom bronzovú medailu na celosvetovom finále tejto súťaže.

V apríli 2024 v prestížnej súťaži RoboRAVE spolu s Martinom Mičuchom súťažili v kategórii Výzva — FIRE FIGHTING, kde so svojím projektom Robomaze získali 1. miesto a postúpili na celosvetové finále v UniSC Aréne v Queenslande, v Austrálii.

TÍMEA KALIARIKOVÁ

školský rok 2022–23

Žiačka triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého a anglického jazyka, v r. 2023 získala ocenenie — Premiantka ročníka.

Od začiatku štúdia na našej škole (od r. 2020) sa prejavovala ako zodpovedná a usilovná žiačka s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Vzorným plnením úloh aj nad rámec povinností sa stala príkladom pre ostatných. Počas celého štúdia na našej škole dosahovala výsledky s priemerom 1,00. Svoje štúdium na maturitnej skúške takisto ukončila s výnimočnými výsledkami vo všetkých predmetoch. V externej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry dosiahla percentil 99,3 a v písomnej forme internej časti MS 100%. V externej časti MS z nemeckého jazyka dosiahla percentil 96,7 a v písomnej forme internej časti MS 100%.

Počas štúdia sa mimoriadne aktívne zapájala do rôznych súťaží. K jej najvzácnejším úspechom patria umiestnenia v predmetových olympiádach. Dvakrát obsadila 1. miesto, raz 3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, 2. a 4. miesto v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry sa v krajskom kole umiestnila na 2. a 3. mieste. Stala sa aj úspešnou riešiteľkou Finančnej olympiády. V celoštátnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores sa umiestnila na 2. mieste.

JOZEF SABO

školský rok 2021–22
Foto Jozef Sabo

Žiak triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky v r. 2022 získal ocenenie „Premiant ročníka“.

Od začiatku štúdia sa prejavoval ako veľmi pracovitý a spoľahlivý žiak s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Vzorným prístupom k povinnostiam a svojimi charakterovými vlastnosťami si získal dôveru spolužiakov celej školy, ktorí ho zvolili za predsedu žiackej rady. Túto funkciu zastával dva roky.

Počas štúdia sa aktívne zapájal do rôznych informatických súťaží, v ktorých dosahoval výnimočné výsledky. K jeho najvzácnejším oceneniam patrí 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole informatickej súťaže RBA — v kategórii vlastný model, 3. miesto v krajskom kole s postupom do finále a 3. miesto v celoštátnom finálovom kole programátorskej súťaže PALMA junior. Zabojoval tiež v medzinárodnom kole súťaže First Global a v celoslovenskom kole súťaže NAG 2021. Stal sa úspešným riešiteľom krajského kola súťaže v programovaní Zenit. Našu školu výborne reprezentoval na súťažnej konferencii IT Akadémie.

Počas štúdia na gymnáziu pracoval aj ako grafik školského časopisu Študentské slovo. Okrem technických súťaží sa predstavil ako výborný moderátor školských slávností.

VERONIKA UCEKAJOVÁ

školský rok 2020–21
Foto Veronika Ucekajová

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, v r. 2021 získala titul „Študentka roka“.

Pravidelne sa umiestňovala na popredných miestach v okresných, krajských a celoslovenských kolách súťaží jednotlivcov a tímov: Turnaj mladých fyzikov, Fyzikálny náboj, Astronomická olympiáda, MATBOJ, šachové turnaje. Zúčastnila sa na medzinárodnom študijnom pobyte v CERN-e. Postúpila do medzinárodného kola TMF v Bratislave a bola zvolená za kapitánku tímu.

Medzi najcennejšie umiestnenia patria: dvakrát 3. miesto v celoslovenskom kole TMF, 2. miesto v celoslovenskom kole TMF (družstvo), 2. miesto v medzinárodnom kole TMF — IYPT (kapitánka tímu). Získala špeciálne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu celého turnaja.

TOMÁŠ JUSKO

školský rok 2019–20
Foto Tomáš Jusko

Žiak IV.C triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky, v r. 2020 získal titul „Študent roka“ a pochvalu riaditeľkou školy.

Počas štúdia sa aktívne zapájal do rozmanitých súťaží, v ktorých dosahoval výnimočné výsledky. Jeho doménou boli najmä súťaže z matematiky a informatiky: Klokan, Zenit, Matematický viacboj, Olympiáda z matematiky, fyziky a chémie. Pekné úspechy zožal aj v Olympiáde zo SJL — v 2. a 3. ročníku získal v krajskom kole 1. miesto a postup do celoslovenského kola, v 4. ročníku obsadil 2. miesto.

Gymnázium reprezentoval aj v športových súťažiach a viackrát sa predstavil aj ako moderátor školských slávností a spoluautor kalamajkových čísel.

V roku 2019 pri príležitosti Dňa študentstva prevzal za množstvo mimoškolských aktivít, ktorými zviditeľnil našu školu, Ďakovný list predsedu KSK.

SOFIA BAFFYOVÁ

školský rok 2018–19
Foto Sofia Baffyová

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, získala v r. 2019 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľkou školy.

Počas štvorročného štúdia dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. Inklinovala najmä k predmetom spoločenskovedného charakteru a humanitným predmetom.

Zaujímala sa o históriu, z toho dôvodu sa každoročne zúčastňovala Dejepisnej olympiády a v tejto oblasti sa venovala aj Stredoškolskej odbornej činnosti. Neoceniteľná je aj jej pomoc pri tvorbe materiálov o histórii školy — Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach.

V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti obsadila 2. miesto a postúpila do celoslovenského kola, kde sa umiestnila na peknom 5. mieste.

Výnimočný úspech dosiahla aj v Dejepisnej olympiáde, v krajskom kole získala 2. postupové miesto a v celoslovenskom kole 4. miesto.

PETRA JANKUROVÁ

školský rok 2017–18
Foto Petra Jankurová

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, získala v r. 2018 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľkou školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky s priemerom 1,00. V EČ MS zo slovenského jazyka dosiahla percentil na úrovni 99, v anglickom jazyku percentil na úrovni 99 a v matematike bola úspešná na 100%.

Pravidelne sa umiestňovala na popredných miestach vo vedomostných súťažiach. Medzi najcennejšie patrí 1. miesto v celoslovenskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A a 2. miesto v celoslovenskom kole v kategórii B. Výnimočné výsledky dosiahla aj v Olympiáde v anglickom jazyku, keď v celoslovenskom kole obsadila 2. a 3. miesto.

Nezabudnuteľná bola aj ako moderátorka školských slávností, Kalamajok a spoluautorka kalamajkových čísel.

LAURA HOĽANOVÁ

školský rok 2015–16
Foto Laura Hoľanová

Žiačka IV.C triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, získala v r. 2016 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. S úspechom sa venovala práci v školskom časopise Študentské slovo, kde bola neskôr aj šéfredaktorkou. Jej výnimočné osobnostné vlastnosti ju predurčili na moderovanie školských slávností. Každoročne participovala na tvorbe rôznych umeleckých programov.

Zapájala sa aj do vedomostných súťaží, v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka obsadila 1. miesto a postúpila do celoslovenského kola.

ZUZANA KONDÁSOVÁ

školský rok 2014–15
Foto Zuzana Kondásová

Žiačka IV.B triedy, získala v r. 2015 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. V EČ MS z anglického jazyka dosiahla v rámci školy najlepší výsledok.

Svoju školu úspešne reprezentovala v akademickej debate a každoročne bola mimoriadne aktívna pri propagácii školy počas Dní otvorených dverí a na výstave Pro Educo.

Talent a výnimočnú kreativitu využila ako redaktorka školského časopisu Študentské slovo.

EMA GRAJCAROVÁ

školský rok 2013–14

Žiačka IV.C triedy získala v r. 2014 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce vzdelávacie výsledky. Svoju školu úspešne reprezentovala v akademickej debate, zúčastnila sa na modelovom zasadnutí OSN v Žiline a každoročne bola mimoriadne aktívna pri propagácii školy počas Dní otvorených dverí a na výstave Pro Educo.

Angažovala sa aj ako členka Žiackej rady a redakčnej rady časopisu Študentské slovo, v ktorom sa úspešne venovala najmä finančnej prílohe. Aj jej zásluhou časopis získal 1. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne. Školu reprezentovala aj v športových a matematických súťažiach. Spolupodieľala sa na tvorbe programov k 120. výročiu založenia školy, pripravovala Kalamajky a plesy.

EVA BUTKOVIČOVÁ

školský rok 2012–13

Žiačka IV.F triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, získala v r. 2013 titul „Študentka roka“.

Štúdium na gymnáziu ukončila s vynikajúcimi výsledkami. V EĆ MS zo SJL dosiahla 99% a v EČ MS z AJ 99,9%, čo predstavovalo najlepší výsledok na Slovensku. Svoje výnimočné vedomosti potvrdila aj vo vedomostných súťažiach — v Olympiáde ľudských práv a v Olympiáde v anglickom jazyku. V školskom roku 2011/2012 sa umiestnila na 2. mieste v celoslovenskom kole a v školskom roku 2012/2013 na 2. mieste v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku.

STANISLAVA KAŽIMÍROVÁ

školský rok 2011–12
Foto Stanislava Kažimírová

Žiačka IV.D triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, získala v r. 2012 titul „Študentka roka“ a pochvalu riaditeľom školy.

Počas celého štúdia na strednej škole dosahovala vynikajúce študijné výsledky. Úspešne absolvovala jazykovú skúšku Sprachdiplom II. stupňa.

Pracovala ako šéfredaktorka Študentského slova, ktoré pod jej vedením získalo množstvo ocenení a zaradilo sa medzi najúspešnejšie školské časopisy na Slovensku.

Aktívne sa zapojila do príprav programu na slávnostnú akadémiu k 120. výročiu založenia školy a našu školu reprezentovala aj v športových súťažiach.