Zásady hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021
aktualizácia 12.01.2021

VÝCHODISKÁ

Dňa 9.12.2020 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov stredných škôl v školskom roku 2020/2021. Následne bolo vydané ministerstvom rozhodnutie ministra zo 4.1.2021. Zásady hodnotenia žiakov vychádzajú aj z nasledujúcich dokumentov: zákon č. 245/2008 Z.z. (školský zákon), metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

TERMÍN VYSKÚŠANIA A HODNOTENIA ŽIAKOV

 • Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.
  • Ak bol žiak priebežne hodnotený a učiteľ má dostatok podkladov k celkovému hodnoteniu, uskutoční celkové hodnotenie žiaka z vyučovacieho predmetu k 31.1.2021.
  • Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31. marca 2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka. Následne sa vykoná jeho celkové hodnotenie za prvý polrok školského roka 2020/2021 a 31. marca 2021 možno vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.
 • V zmysle školského zákona žiaci, vzdelávajúci sa individuálne podľa § 24 ods. 2 písm. b) podľa ods. 6 vykonávajú komisionálne skúšky v kmeňovej škole za každý polrok zo všetkých predmetov.
 • Vydávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok, resp. vysvedčenia sa uskutoční pre všetkých žiakov dňa 31.3.2021.
 • Uzavretia klasifikácie za 1. polrok je dňa 26.1.2021.
 • Klasifikačná porada za 1. polrok je dňa 28.1.2021.

HODNOTENIE ŽIAKOV NA KONCI PRVÉHO POLROKA

 • Prospech žiaka sa vo výpise hodnotenia za prvý polrok školského roka – vo vyučovacích predmetoch hodnotených klasifikáciou vyjadruje stupňami klasifikácie
  • 1 – výborný
  • 2 – chválitebný
  • 3 – dobrý
  • 4 – dostatočný
  • 5 – nedostatočný
 • Podľa § 56 ods. 1 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“.
 • Podľa § 56 ods. 4 a ods. 5 písm. b) školského zákona „Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.“.
 • Vo vyučovacích predmetoch, ktorých vyučovanie bolo obmedzené alebo podstatne redukované, mohla pedagogická rada rozhodnúť o nehodnotení predmetu a použiť slovné vyjadrenie „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“, a takto upraviť systém hodnotenia v škole.
 • Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie „neprospel“ je vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch ako krajnú možnosť vyjadrenia neplnenia cieľov vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča sa v súčasnosti takto nehodnotiť.

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV — PREKÁŽKY PRI HODNOTENÍ

 • Ak pre závažné objektívne príčiny, napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, postupuje sa pri hodnotení žiaka podľa § 56 ods. 1 školského zákona.
 • Ak žiak nesplnil požiadavky v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a
  • jeho konanie bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,
  • zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a
  • zlepšenie nenastalo,
   žiak je vyskúšaný a klasifikovaný v predĺženom termíne a to do 31.3.2021.

SPÔSOB HODNOTENIA ŽIAKOV ZA 1. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Po prerokovaní v pedagogickej rade budú žiaci 1. až 4. ročníka klasifikovaní v jednotlivých predmetoch nasledovne:

SJL (slovenský jazyk a literatúra) známka
ANJ (anglický jazyk) známka
KAJ (konverzácia v anglickom jazyku) známka
FRJ (francúzsky jazyk) známka
SPJ (španielsky jazyk) známka
NEJ (nemecký jazyk) známka
KNJ (konverzácia v nemeckom jazyku) známka
RUJ (ruský jazyk) známka
MAT (matematika) známka
CVM (cvičenia z matematiky) známka
INF (informatika) známka
XSS (počítačové systémy a siete) známka
CVI (cvičenia z informatiky) známka
BIO (biológia) známka
CVB (cvičenia z biológie) známka
CHE (chémia) známka
CVC (cvičenia z chémie) známka
FYZ (fyzika) známka
CVF (cvičenia z fyziky) známka
GEG (geografia) známka
SEG (seminár z geografie) známka
DEJ (dejepis) známka
SED (seminár z dejepisu) známka
OBN (občianska náuka) známka
SPS (spoločenskovedný seminár) známka
SEW (spoločensko-ekonomický seminár) známka
DEU (dejiny umenia) známka
EKO (ekonomika) známka
UKL (umenie a kultúra) absolvoval
NBK (náboženská výchova) absolvoval
ETV (etická výchova) absolvoval
TSV (telesná a športová výchova) známka

PRINCÍPY A ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV

 1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
  • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
  • prostredníctvom Office 365,
  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 2. Žiaci sa riadia mimoriadnym rozvrhom online hodín platným od 13.10.2020 pre párny a nepárny týždeň.
 3. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
 4. Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.
 5. Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.
 6. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.
 7. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.
 8. Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
 9. Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú Ing. J. Vrabla. Ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.
 10. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.
 11. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.
 12. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, plnoletý žiak alebo rodič o tom informuje triedneho učiteľa.
 13. Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe.
 14. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail) zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5-tich pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú evidované ako neospravedlnené.
 15. Absencia na offline vyučovaní bude riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.

PRINCÍPY A ZÁSADY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV

 1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi, až potom ich začne realizovať.
 2. Všetci učitelia pravidelne zapisujú učivo online hodín do elektronickej triednej knihy.
 3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu.
 4. Učitelia poskytujú žiakom do 7 dní od zadaných úloh konštruktívnu spätnú väzbu, identifikujú chyby, ktorých sa dopúšťajú, a navrhujú postup pri ich odstraňovaní.
 5. Učiteľom sa odporúča počas dištančného vzdelávania zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
 6. Učitelia môžu hodnotiť jednotlivé aktivity žiakov známkami alebo percentami. Hodnotenie má pomôcť žiakom napredovať vo vzdelávaní.
 7. V prípade neplnenia zadaných úloh vyučujúci priebežne informujú príslušného triedneho učiteľa, ktorý kontaktuje zákonných zástupcov žiaka s cieľom zistenia príčin neplnenia úloh a zjednania nápravy.

HODNOTENIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

 • Hodnotenie bude realizované individuálne. Žiaci so ŠVVP majú vypracované svoje individuálne vzdelávacie programy a pedagógovia v úzkej súčinnosti majú svoje zaužívané spôsoby podpory a hodnotenia.
 • V prípade nejasností v súvislosti s hodnotením je výchovný poradca v kontakte so špeciálnym pedagógom, prípadne príslušným poradenským zariadením, a môže konzultovať situáciu jednotlivých žiakov.

HODNOTENIE SPRÁVANIA

 • Hodnotenie správania sa minimalizuje vzhľadom na to, že neprebiehalo priame vyučovanie a výchovný proces prebiehal doma.
 • Nakoľko do hodnotenia patrí aj obdobie od 1.2.2020 do 6.3.2020, berie sa do úvahy aj toto obdobie. V tomto zmysle sa všetkým žiakom uvedie hodnotenie správania podľa platnej hodnotiacej stupnice.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE V JEDNOTLIVÝCH PREDMETOCH V 1. POLROKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

SJL a DEU

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • študijné výsledky za celé obdobie 1. polroka (vrátane mesiaca február),
 • portfólio žiackych prác,
 • aktivita na online hodinách (pohotové reakcie, odpovede na dané otázky, orientácia v problematike, uplatňovanie nadobudnutých vedomostí pri analýze diel…),
 • aktívne zapájanie sa do vzdelávacieho procesu na online hodinách (overovanie vedomostí v rámci rozhovoru so žiakmi),
 • aktivita žiakov v mimoškolskej činnosti (školský časopis, súťaže, …),
 • sebahodnotenie žiaka.

Poznámky:

 • Žiak odovzdáva vypracovanie dištančných úloh v stanovenom termíne, úlohy sú hodnotené známkou:
  • odovzdanie úloh v termíne: hodnotenie podľa kvality vypracovania známkou,
  • oneskorené odovzdanie úloh (po termíne bez ospravedlnenia): hodnotenie z hľadiska kvality vypracovania, pričom známka je zhoršená o 1 stupeň,
  • neodovzdanie vypracovania do týždňa od stanoveného termínu: hodnotenie známkou 5.
 • Dištančné úlohy sú hodnotené percentuálne stupnicou (alebo bodmi) zodpovedajúcou známkam:
  • 100 % – 90 % výborný
  • 89 % – 75 % chválitebný
  • 74 % – 50 % dobrý
  • 49 % – 35 % dostatočný
  • 34 % – 0 % nedostatočný

UKL

V záverečnom hodnotení budú zohľadnené:

 • odovzdanie úloh v termíne (prezentácie, tvorivé úlohy, …) – hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter,
 • záverečné hodnotenie: absolvoval/-a.

ANJ a KAJ

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • písomky na slovnú zásobu a gramatiku zadávané online cez Edupage alebo Microsoft Forms majú váhu 0,5,
 • slohové útvary – do cca 200 slov majú váhu 1, do cca 100 slov majú váhu 0,5,
 • ústna odpoveď – podľa dĺžky: kratšia – váha 0,5, dlhšia – váha 1,
 • prezentácie – počet slidov 8-10 – váha 1,
 • nahrávka (napríklad opis obrázku) – váha 0,5,
 • aktivita a miera zapájania na online hodinách,
 • odovzdávanie domácich úloh v stanovenom termíne,
 • sebahodnotenie žiakov.

NEJ-DSD, druhý cudzí jazyk NEJ, FRJ, SPJ, RUJ

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • aktívna účasť na online hodinách s prihliadnutím na osobitosti, možnosti, individuálne a technické podmienky; v prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online hodiny, musí sa vyučujúcemu ospravedlniť,
 • odovzdané úlohy, tematické práce a dištančné úlohy spracované žiakmi počas domácej prípravy v zadanom termíne; v prípade, ak žiak neodovzdá 80% zadaní a neospravedlní sa, bude učiteľ považovať úlohu za nesplnenú,
 • rozhovory so žiakmi v rámci online hodín,
 • výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania (známky za február 2020), ak žiak nezískal známky v tomto období, bude online skúšaný,
 • aktivity v rámci predmetu,
 • sebahodnotenie žiakov.

DEJ, OBN, SEW, GEG

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • známky získané počas prezenčnej formy štúdia v 1. polroku s pôvodnou váhou známok,
 • známky získané počas dištančného štúdia s váhou od 0,25 do 1:
  • odoslanie vypracovaných úloh do stanoveného termínu v požadovanej kvalite sa hodnotí známkou 1 – 4,
  • odoslanie vypracovaných úloh v náhradnom termíne v požadovanej kvalite z opodstatneného dôvodu (rodičom ospravedlnená absencia, PN alebo technické problémy) sa hodnotí známkou 1 – 4,
  • oneskorené odovzdanie úloh /po termíne bez ospravedlnenia/: hodnotenie z hľadiska kvality vypracovania, pričom známka je zhoršená o 1 stupeň,
  • neodovzdanie vypracovania do týždňa od stanoveného termínu: hodnotenie známkou 5,
  • aktívna účasť na online hodine alebo online preskúšanie sa hodnotí známkou 1 – 5,
  • zapojenie sa žiakov do súťaží sa hodnotí známkou 1.
 • sebahodnotenie.

Poznámky:

 • známky získané počas dištančného vzdelávania majú váhu od 0,25 do 1,0 podľa uváženia učiteľa
 • úlohy zadávané učiteľom a spätná väzba môžu mať rôznu podobu – vypracovanie pracovného listu, vypracovanie kontrolných otázok k téme alebo študijnému materiálu, prezentácia, referát a pod.

MAT a FYZ

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • čiastkové výsledky (známky, body, percentá) počas vyučovania v škole,
 • odovzdávanie a kvalita vypracovania zadaní počas dištančného vzdelávania; učiteľ upozorní na nedostatky vo vypracovaní a navrhuje spôsob ich odstránenia; odovzdané zadania môžu byť hodnotené čiastkovými známkami, bodmi, percentami, ktoré majú charakter informácie a spätnej väzby,
 • ústna komunikácia a aktivita počas dištančného vzdelávania; komunikácia a aktivity môžu byť hodnotené čiastkovými známkami, bodmi, percentami, ktoré majú charakter informácie a spätnej väzby,
 • sebahodnotenie.

BIO a CHE

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • známky získané v čase pred prerušením vyučovania,
 • hodnotenie úloh z dištančného vzdelávania,
 • známky získané z online testovania,
 • známky s dobrovoľných úloh
 • sebahodnotenie,
 • známka získaná z vypracovania projektového zadania
  • hodnotenie projektu je v kompetencii učiteľa,
  • čas na vypracovanie projektu je dlhší v porovnaní s klasickými dištančnými úlohami (čas na vypracovanie je v kompetencii učiteľa),
  • témy projektu a pravidlá hodnotenia zadáva vyučujúci,
  • forma projektu je individuálna, môže to byť prezentácia, realizácia experimentu v domácich podmienkach, vytvorenie videa, zvukovej nahrávky, posteru, pojmových máp a pod.

  Poznámka: Výhodu vypracovania projektu a dobrovoľných úloh vidíme v tom, že žiaci pristupujú k téme individuálne, vyhneme sa plagiátorstvu a podporíme kreativitu a sebahodnotenie žiakov; učiteľom poskytuje možnosť zhodnotiť samostatnú prácu žiakov, oceniť inovatívny prístup k téme.

INF, CVI a XSS

V záverečnej klasifikácii budú zohľadnené:

 • písomné – on-line testy Office 365, projekty, domáce úlohy cez Edupage, Microsoft Teams, zápisy algoritmov a programov vo vyššom programovacom jazyku, testy za študijné moduly v CISCO netacad,
 • ústne prezentovanie osvojených poznatkov na on-line hodine, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciu v praktických súvislostiach,
 • schopnosť kooperácie a komunikácie na on-line hodinách pri riešení problémových úloh v skupine,
 • sebahodnotenie.

Výslednú známku navrhuje učiteľ po komplexnom zhodnotení prístupu žiakov k plneniu študijných povinností v priebehu dištančného vzdelávania, s dôsledným rešpektovaním uvádzaných základných princípov hodnotenia žiakov.

Pri klasifikácii výsledkov v informatike sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:

 • schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných a komunikačných technológií pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,
 • schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb,
 • schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,
 • schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky,
 • porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,
 • schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine žiakov.

TSV

V záverečnom hodnotení budú zohľadnené:

4. ročník:

 • prezentácia na tému Šport, zdravý životný štýl, zdravá výživa,
 • vypracovanie online testu na tému Zdravá výživa a šport.

3. ročník:

 • prezentácia na tému Šport, zdravý životný štýl, zdravá výživa,
 • vypracovanie online testu z olympionizmu.

2. ročník:

 • prezentácia na tému Šport, zdravý životný štýl, zdravá výživa,
 • vypracovanie online testu z účelového cvičenia pre 2. r.

1. ročník:

 • prezentácia na tému Šport, zdravý životný štýl, zdravá výživa,
 • vypracovanie online testu z účelového cvičenia pre 1. r.

Hodnotenie predmetu TSV (s výnimkou 4-tej zdravotnej skupiny): známka.

ETV a NBK

V záverečnom hodnotení budú zohľadnené:

 • odovzdanie úloh v termíne (prezentácie, tvorivé úlohy,…) – hodnotenie má individualizovaný a motivačný charakter,
 • záverečné hodnotenie: absolvoval/-a.

Vyššie uvedené zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 1. – 4. ročníka Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach v 1. polroku školského roka 2020/2021 boli schválené hlasovaním v príslušných predmetových komisiách a následne na pedagogickej rade per rollam.

Tieto zásady hodnotenia boli na základe rozhodnutia ministra zo 4.1.2021 doplnené a prerokované na pedagogickej rade, ktorá sa konala online 12.1.2021.

V Košiciach 12.1.2021

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy


Zásady dištančného vzdelávania v 1. polroku školského roka 2020/2021

VÝCHODISKÁ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania vydal rozhodnutie číslo 2020/17294:1-A1810 a manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokumenty boli aktualizované 11. októbra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a v snahe zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie pedagogická rada prijíma nasledujúce opatrenia:

 • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre žiakov:
  1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
   • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
   • prostredníctvom Office 365,
   • prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
  2. Žiaci sa riadia mimoriadnym rozvrhom online hodín platným od 13.10.2020 pre párny a nepárny týždeň.
  3. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
  4. Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.
  5. Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.
  6. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.
  7. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.
  8. Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
  9. Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú Ing. J. Vrabla. Ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.
  10. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.
  11. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.
  12. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, plnoletý žiak alebo rodič o tom informuje triedneho učiteľa.
  13. Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe.
  14. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail) zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5-tich pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú evidované ako neospravedlnené.
  15. Absencia na offline vyučovaní bude riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.
 • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre učiteľov:
  1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi, až potom ich začne realizovať.
  2. Všetci učitelia pravidelne zapisujú učivo online hodín do elektronickej triednej knihy.
  3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
   • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
   • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
   • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
   • projekty na samostatnú prácu.
  4. Učitelia poskytujú žiakom do 7 dní od zadaných úloh konštruktívnu spätnú väzbu, identifikujú chyby, ktorých sa dopúšťajú, a navrhujú postup pri ich odstraňovaní.
  5. Učiteľom sa odporúča počas dištančného vzdelávania zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
  6. Učitelia môžu hodnotiť jednotlivé aktivity žiakov známkami alebo percentami. Hodnotenie má pomôcť žiakom napredovať vo vzdelávaní.
  7. V prípade neplnenia zadaných úloh vyučujúci priebežne informujú príslušného triedneho učiteľa, ktorý kontaktuje zákonných zástupcov žiaka s cieľom zistenia príčin neplnenia úloh a zjednania nápravy.
 • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre triednych učiteľov:
  1. Triedny učiteľ raz za dva týždne uskutoční online triednickú hodinu, pričom v kontakte so žiakmi je podľa potreby.
  2. Pravidelne informuje žiakov triedy o usmerneniach vedenia školy.
  3. Telefonicky alebo e-mailom skontaktuje zákonného zástupcu žiaka, v prípade plnoletosti samotného žiaka, za účelom nápravy problémovej situácie. Ak taká nastane, o takejto komunikácii si urobí záznam.
  4. Triedny učiteľ má prehľad o zadávaní úloh, zadaní a online výučbe vo svojej triede a priamo komunikuje so žiakmi, následne s učiteľmi jednotlivých predmetov.
  5. V prípade, že triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, prípadne mu zákonný zástupca žiaka nahlási, že žiak má technické problémy s pripojením na internet, resp. má poruchu počítača, informuje o tejto skutočnosti všetkých vyučujúcich v danej triede.

V Košiciach 12.10.2020

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →


Vážení rodičia, milí žiaci,

posielame Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania. Na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

 1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
  • prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
  • prostredníctvom sociálnych sietí,
  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie (napr. cez Office 365).
 2. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.
 3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu.
 4. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.
  Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na samoštúdium Termín zadania
  1 až 2 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný predmet
  3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa
  5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa

  Príklad:

  • V 3.D je dejepis v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.
  • Matematika je v 1.A každý deň v týždni. Úlohu zadá učiteľ v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín matematiky.
 5. Úlohy posiela učiteľ v čase od 7:30 do 20:00 hod.
 6. Zadávanie učiva a úloh:
  • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
  • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
  • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.
 7. Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy