Projekt SAPERE AUDE

Základné informácie

Názov projektu
SAPERE AUDE — Odváž sa byť múdrym
Kód ITMS projektu
26110130610
Kód výzvy
OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program
OP Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom
Európsky sociálny fond
Prioritná os
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu
02/2014 – 07/2015
Výška NFP
372 362,43 EUR
Hlavný riešiteľ
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Ciele a aktivity

Strategický cieľ projektu:

Vytvoriť a overiť inovatívne obsahy, formy a metódy, moderné didaktické a IKT prostriedky s cieľom zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.

Špecifické ciele a aktivity:

  1. Implementovať inovované obsahy, formy a metódy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom jeho trvalého skvalitnenia.
    • Harmónia histórie a moderného ducha
  2. Rozvíjať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania.
    • Učiteľ je učiteľom dovtedy, kým sa sám vzdeláva

Cieľové skupiny

Pedagogickí zamestnanci strednej školy
  • Veľkosť cieľovej skupiny: 40 pedagógov
  • Veková štruktúra: 27 – 65 rokov
Žiaci strednej školy
  • Veľkosť cieľovej skupiny: 558 žiakov
  • Veková štruktúra: 15 – 20 rokov

Aktivita 1.1

Názov aktivity
Harmónia histórie a moderného ducha
Názov špecifického cieľa
Implementovať inovované obsahy, formy a metódy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom jeho trvalého skvalitnenia.
Cieľ aktivity
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov gymnázia a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom tvorby, overenia a implementácie inovovaných obsahov, foriem a metód s využitím moderných didaktických prostriedkov a IKT.
Termín realizácie aktivity
02/2014 – 07/2015

Aktivita 2.1

Názov aktivity
Učiteľ je učiteľom dovtedy, kým sa sám vzdeláva
Názov špecifického cieľa
Rozvíjať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania.
Cieľ aktivity
Rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov pre potreby modernej školy a inovácie obsahu, foriem a metód s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Termín realizácie aktivity
02/2014 – 07/2015