Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Gymnázia, Šrobárova 1, Košice www.srobarka.sk je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť a spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené na základe Zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Gymnázium, Šrobárova 1 si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou — v papierovej forme (verejné vyhlášky, zmluvy a pod.). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme, ako naskenované texty.

Štruktúra obsahu stránky je vytvorená prostedníctom štandardov HTML5 a CSS3. Dizajn je doplnený aktívnymi prvkami v JavaScripte. V štýloch stránky sú použité relatívne jednotky, preto je obsah možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Obsah je prístupný aj pri vypnutých kaskádových štýloch a obrázkoch.

Všetky dokumenty na stránke sú zverejňované v súlade s Výnosom Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Ide najmä o súbory vo formáte PDF, na čítanie ktorých je potrebný Adobe Reader od spoločnosti Adobe (alebo iný alternatívny sofware — Foxit Reader, PDF plugin v desktopových verziách prehliadačov a pod.) a ďalej súbory vo formátoch RTF, DOCX a ODT.

Do stránky je integrovaný RSS 2.0 kanál, prostredníctvom ktorého je možné sledovať publikované novinky na stránke.

Stránka je plne funkčná v nasledujúcich verziách prehliadačov a vyšších:

  • Internet Explorer 10.0+
  • Mozilla Firefox 49.0+
  • Opera 15.0+
  • Chrome 12.0+