Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od pondelka 12. októbra 2020 prechádzame na dištančné vzdelávanie až do odvolania.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti — žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomne:

Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19:

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2020:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o používaní rúšok:

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie:

Rozhovor s MUDr. Prokopovou o opatreniach na začiatku školského roka 2020/2021:

vydané 18. augusta 2020 →

Infografika so základnými pravidlami:

Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie:

vydané 12. októbra 2020 →

 1. Zásady dištančného vzdelávania v 1. polroku školského roka 2020/2021

Organizácia a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021 (príchod do školy, preberanie učebníc, výdaj obedov):

 1. Harmonogram začiatku školského roka 2020/2021
 1. Harmonogram vydávania obedov — začiatok školského roka 2020/2021

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka:

aktualizované 26. augusta 2020 →

 1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (DOC — 47 kB)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o používaní rúšok:

aktualizované 14. septembra 2020 →

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (PDF — 124 kB)

aktualizované 28. augusta 2020 →

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (PDF — 120 kB)

vydané 3. júla 2020 →

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (PDF — 111 kB)


Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

 1. Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania
 1. Zásady hodnotenia žiakov školy v 2. polroku školského roka 2019/2020

Maturitná skúška 2020 — Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

aktualizované 23. apríla 2020 →

 1. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (PDF — 130 kB)
 1. Harmonogram organizácie internej časti maturitnej skúšky (PNG — 261 kB)
 1. Dôležité termíny pre maturantov (PNG — 226 kB)
 1. Ako sa vypočíta známka z maturitného predmetu (PNG — 275 kB)
 1. Čo sú príbuzné skupiny predmetov? (PNG — 231 kB)
 1. Pokyny Úradu verejného zdravotníctva pre ústne maturity v škole (PNG — 209 kB)

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

aktualizované 20. apríla 2020 →

 1. Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (PDF — 120 kB)

vydané 15. apríla 2020 →

 1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (PDF — 178 kB)

vydané 6. apríla 2020 →

 1. Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (PDF — 158 kB)

vydané 24. marca 2020 →

 1. Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

vydané 12. marca 2020 →

 1. Usmernenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách (PDF — 860 kB)

Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov prerušujeme vyučovanie od stredy 11. marca 2020 do piatka 13. marca 2020.

vydané 10. marca 2020 →

 1. Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 (PNG — 161 kB)

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. marca 2020 a 10. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na škole.

vydané 8. marca 2020 →

 1. Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 (PNG — 156 kB)

Usmernenia vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom šírenia koronavírusu:

vydané 26. marca 2020 →

 1. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom šírenia koronavírusu (PDF — 180 kB)

aktualizované 10. marca 2020 →

 1. Usmernenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3 ohľadom šírenia koronavírusu (PDF — 775 kB)

aktualizované 9. marca 2020 →

 1. Usmernenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2 ohľadom šírenia koronavírusu (PDF — 609 kB)

vydané 28. februára 2020 →

 1. Usmernenie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1 ohľadom šírenia koronavírusu (PDF — 485 kB)

Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2:

aktualizované 20. apríla 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 7 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (PDF — 569 kB)

aktualizované 30. marca 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 6 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (PDF — 554 kB)

aktualizované 18. marca 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 5 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (PDF — 453 kB)

aktualizované 13. marca 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 4 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (PDF — 13,2 MB)

aktualizované 9. marca 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 3 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (PDF — 9,2 MB)

aktualizované 3. marca 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 2 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (PDF — 3,3 MB)

vydané 6. februára 2020 →

 1. Usmernenie hlavného hygienika SR č. 1 v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2