Vážení rodičia, milí žiaci,

posielame Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania. Na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Držme si prsty, aby sme túto kritickú situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví.


Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →


Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

 1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
  • prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
  • prostredníctvom sociálnych sietí,
  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie (napr. cez Office 365).
 2. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez EduPage), až potom ich začne realizovať.
 3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu.
 4. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.
  Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na samoštúdium Termín zadania
  1 až 2 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný predmet
  3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa
  5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa

  Príklad:

  • V 3.D je dejepis v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny.
  • Matematika je v 1.A každý deň v týždni. Úlohu zadá učiteľ v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín matematiky.
 5. Úlohy posiela učiteľ v čase od 7:30 do 20:00 hod.
 6. Zadávanie učiva a úloh:
  • Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.
  • Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
  • Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.
 7. Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy