Prečo študovať na Šrobárke?

Výchovu a vzdelávanie na našej škole realizujeme viac ako 127 rokov. Na škole študuje 475 žiakov a pôsobí 38 učiteľov, nemecký lektor a anglický lektor.

Hlavným poslaním školy je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať svoju budúcnosť. Škola ponúka atraktívny učebný program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie.

Prvoradý cieľ a poslanie:
kvalitná príprava študentov pre štúdium na vysokej škole

  • v škole ponúkame alternatívny študijný program: v 1. – 2. ročníku žiaci získajú základné všeobecné vzdelanie, v 3. ročníku si majú možnosť voliť dva až tri predmety s dvojhodinovou časovou dotáciou podľa vlastného záujmu a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, dvoch cudzích jazykov a TSV volia 18 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej profesijnej orientácie
  • uvedený študijný plán Vám umožní dôkladnú prípravu na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory na vysoké školy
  • pedagógovia sú plne kvalifikovaní
  • vysoká úspešnosť na maturitných skúškach i úspešnosť prijatia na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí
  • získanie jazykovej znalosti a zručnosti – máte možnosť študovať dva z ponuky štyroch cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk
  • možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov napr. cvičenia z biológie, fyziky, chémie, informatiky, matematiky, dejiny umenia, ekonomika, aplikovaná ekonómia, informatika v prírodných vedách, konverzácie v cudzom jazyku, seminár z dejepisu, geografie, spoločenskovedný seminár a ďalšie
  • okrem všeobecného vzdelania získate aj špeciálne vedomosti a zručnosti v IKT, sieťových technológiách CISCO
  • v triedach so zameraním na rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka môžete získať počas štúdia Diplom DSD I. a II. stupňa, vyučovanie prebieha v spolupráci s nemeckými lektormi a dobrovoľníkmi
  • máme vhodné materiálne podmienky: 4 počítačové učebne plne vybavené modernou počítačovou technikou

Ďalšie dôvody podporujúce výber našej školy:

výborné výsledky v predmetových olympiádach, športových i vedomostných súťažiach

široká ponuka záujmových krúžkov
(cca 20 krúžkov)

získanie počítačovej gramotnosti,
CISCO akadémia od roku 2004

debatný klub s dlhoročnou tradíciou a vynikajúcimi výsledkami

národný projekt IT Akadémia a moderne vybavené Science laboratórium

spolupráca s T-Systems Slovakia, Košice IT Valley, Global Logic, UPJŠ, Technickou univerzitou Košice

Kalamajky, študentská recesia
so 45-ročnou tradíciou

exkurzie do Londýna, Paríža, Petrohradu, Osla, Benátok, Budapešti, Prahy, Krakova a mnohých ďalších miest

výmenné pobyty v zahraničí v rámci programu Erazmus+

Viac ako 127 rokov bohatej histórie

História


TRIEDA SO VŠEOBECNÝM VYUČOVANÍM
 • vyvážený vzdelávací program
 • individuálna profilácia v 3. a 4. ročníku
 • anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk
 • príprava DSD diplom I. a II. stupňa
 • prax v T-Systems
 • vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy

TRIEDA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA
 • zvýšená dotácia hodín anglického jazyka a literatúry
 • hodiny so zahraničným lektorom
 • čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých predmetov
 • exkurzia do Veľkej Británie
 • spolupráca s British Centre a InfoUSA
 • účasť na medzinárodných projektoch (Youth in Action, Socrates)

TRIEDA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM NEMECKÉHO JAZYKA
 • zvýšená dotácia hodín nemeckého jazyka a nemeckej konverzácie
 • hodiny so zahraničným lektorom
 • príprava DSD diplomu II. stupňa
 • exkurzie do SRN, Rakúska
 • spolupráca s Goethe Institute

TRIEDA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM INFORMATIKY
 • zvýšená dotácia hodín informatiky a matematiky
 • programovanie robotov
 • CISCO Networking Academy
 • databázové systémy
 • objektové programovanie
 • spolupráca s IT Valley, UPJŠ Košice, FEI TU Košice, Global Logic

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na náš telefonický alebo e-mailový kontakt.

Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Top