Prečo študovať na Šrobárke?

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.

Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.

Dnes je to moderná dynamická škola so 610 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.

Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života.

Našim žiakom ponúkame možnosť výberu z viacerých študijných odborov a to zaručuje ich spokojnosť a profiláciu už od začiatku štúdia. Vysokú úspešnosť dosahujú v predmetových olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni. Svoje nadanie môžu rozvíjať aj prostredníctvom širokej škály záujmových aktivít a mimoškolských akcií, ktoré škola ponúka. Mnohé z nich majú dlhoročnú tradíciu a k Šrobárke jednoducho patria.

Ak položíte bývalým Šrobárčanom otázku — Kam na strednú? — bez zaváhania by väčšina z nich odpovedala: No predsa na Šrobárku!

Šrobárčania na multifunkčnom ihrisku
Ing. Ján Poradský, CSc. a robot z vytlačených 3D dielov

Prvoradý cieľ a poslanie:
kvalitná príprava študentov pre štúdium na vysokej škole

  • jediná škola na strednom a východnom Slovensku, ktorá je zaradená do siete medzinárodných škôl IB World School a autorizovaná v programe IB DP
  • alternatívny študijný plán umožňujúci profiláciu žiaka podľa jeho záujmov
  • široká ponuka voliteľných predmetov (aj netradičných: dejiny umenia, ekonomika, aplikovaná ekonómia, informatika v prírodných vedách, CISCO, Databázy, Programovanie mobilných zariadení)
  • ponuka šiestich cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a taliansky jazyk)
  • možnosť získať počas štúdia nemecký jazykový certifikát DSD I. a II. stupňa, vyučovanie prebieha v spolupráci s nemeckými lektormi a dobrovoľníkmi
  • vysoká úspešnosť v predmetových olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni
  • moderné a učebnými pomôckami vybavené laboratóriá fyziky, chémie, biológie
  • Science Lab. — vybavené v rámci projektu IT Akadémia
  • moderné odborné učebne informatiky (Nao, Šrobko — humanoidné roboty, 3D tlačiarne, Arduino, robotické sady)

Ďalšie dôvody podporujúce výber našej školy:

vynikajúce úspechy v olympiádach a súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

široká ponuka voliteľných predmetov

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) — výučba v ANJ, medzinárodná maturita

6 cudzích jazykov, zahraniční lektori a dobrovoľníci

moderné odborné učebne, Science Lab a Creativity Lab

CISCO akadémia od roku 2004, Nao, Šrobko — humanoidné roboty, 3D tlačiarne, Arduino, robotické sady

Erasmus+ — výmenné pobyty pre žiakov, tematické exkurzie, lyžiarske a plavecké kurzy

aktívny Školský parlament — Noc na škole, Halloween, Maškarný ples, Juniáles

úspešný študentský časopis, školská knižnica

pestrá ponuka krúžkov, DofE, debatný klub, kultúrne podujatia, plesy

multifunkčné ihrisko a školská jedáleň (aj bezlepková diéta)

Viac ako 130 rokov bohatej histórie

História


VZDELÁVACÍ PROGRAM SO VŠEOBECNÝM VYUČOVANÍM
 • vyvážený vzdelávací program
 • všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a proporcionálneho výberu predmetov
 • individuálna profilácia v 3. a 4. ročníku
 • možnosť širokého výberu aj netradičných voliteľných predmetov: informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika
 • zahraničné exkurzie
 • vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA
 • zvýšená dotácia hodín anglického jazyka a literatúry
 • hodiny so zahraničným lektorom
 • čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých predmetov
 • exkurzia do Veľkej Británie
 • spolupráca s British Centre a InfoUSA
 • účasť na medzinárodných projektoch (Youth in Action, Socrates)
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM NEMECKÉHO JAZYKA
 • zvýšená dotácia hodín nemeckého jazyka a nemeckej konverzácie
 • hodiny so zahraničným lektorom
 • možnosť bezplatného získania certifikátov DSD diplomu I. a II. stupňa
 • prax vo firme T-Systems
 • exkurzie do SRN, Rakúska
 • spolupráca s Goethe Institute
 • konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM INFORMATIKY
 • zvýšená dotácia hodín informatiky a matematiky
 • programovanie robotov
 • CISCO Networking Academy
 • obsah informatiky doplnený novými predmetmi: databázové systémy, programovanie mobilných zariadení, objektové programovanie a riešenie problémov, systémy a siete
 • spolupráca s IT Valley, UPJŠ Košice, FEI TU Košice, Global Logic
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV
 • vyššia dotácia hodín biológie, fyziky a chémie
 • rozšírená výučba je zameraná najmä na praktické prehlbovanie vedomostí formou zaujímavých experimentov a laboratórnych cvičení
 • vyučovanie prebieha v moderne vybavených laboratóriách s technológiami, ktoré študentom priblížia skutočnú vedeckú prácu

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na náš telefonický alebo e-mailový kontakt.

Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Top