Prečo študovať na Šrobárke?

Výchovu a vzdelávanie na našej škole realizujeme viac ako 128 rokov. Na škole študuje 580 žiakov a pôsobí 43 učiteľov, nemecký lektor a anglický lektor.

Hlavným poslaním nášho gymnázia je pripravovať vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na ktoromkoľvek type vysokej školy, nájdu uplatnenie na domácom i medzinárodnom trhu práce.

Škola ponúka atraktívny vzdelávací program, sústavne zvyšuje úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvára podmienky pre jeho naplnenie.

Zárukou kvalitnej výuky na našej škole sú kvalitní pedagógovia a kvalitné materiálovo-technické vybavenie učební. Vďaka získanému statusu partnerskej školy Prírodovedeckej fakulty v Košiciach (toto partnerstvo sme získali na základe toho, že sme nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktoré sa výraznou mierou zaslúži o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi), úzko spolupracujeme s fakultou.

Profil našej školy dotvárajú pravidelné organizované aktivity rôzneho charakteru. Každá aktivita na škole má svoje nezastupiteľné miesto a opodstatnenie. Mnohé z nich majú niekoľko desaťročí dlhú tradíciu, iné sú o niečo mladšie. Jedno však majú spoločné – poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú. Veľkej popularite medzi žiakmi, učiteľmi, bývalými žiakmi, ale aj ostatnými Košičanmi sa tešia Kalamajky, prehliadka študentskej recesie. Praktické skúsenosti, zručnosti, ale aj vedomosti môžu žiaci získať na kurze na ochranu života a zdravia, ktorý je určený žiakom 3. ročníka a na lyžiarskom kurze v 1. ročníku. Medzi novšie pravidelné aktivity patria environmentálny týždeň a IT-tábor.

Prvoradý cieľ a poslanie:
kvalitná príprava študentov pre štúdium na vysokej škole

  • v škole ponúkame alternatívny študijný program: v 1. – 2. ročníku žiaci získajú základné všeobecné vzdelanie, v 3. ročníku si majú možnosť voliť dva až tri predmety s dvojhodinovou časovou dotáciou podľa vlastného záujmu a v 4. ročníku si okrem povinných predmetov: SJL, dvoch cudzích jazykov a TSV volia 18 rozširujúcich hodín s možnosťou výberu predmetov podľa ďalšej profesijnej orientácie
  • uvedený študijný plán Vám umožní dôkladnú prípravu na maturitné skúšky a na prijímacie pohovory na vysoké školy
  • pedagógovia sú plne kvalifikovaní
  • vysoká úspešnosť na maturitných skúškach i úspešnosť prijatia na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí
  • získanie jazykovej znalosti a zručnosti – máte možnosť študovať dva z ponuky piatich cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský a španielsky jazyk
  • možnosť vybrať si zo širokej ponuky voliteľných predmetov napr. cvičenia z biológie, fyziky, chémie, informatiky, matematiky, dejiny umenia, ekonomika, aplikovaná ekonómia, informatika v prírodných vedách, konverzácie v cudzom jazyku, seminár z dejepisu, geografie, spoločenskovedný seminár a ďalšie
  • okrem všeobecného vzdelania získate aj špeciálne vedomosti a zručnosti v IKT, sieťových technológiách CISCO
  • v triedach so zameraním na rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka môžete získať počas štúdia Diplom DSD I. a II. stupňa, vyučovanie prebieha v spolupráci s nemeckými lektormi a dobrovoľníkmi
  • máme vhodné materiálne podmienky: 4 počítačové učebne plne vybavené modernou počítačovou technikou

Ďalšie dôvody podporujúce výber našej školy:

výborné výsledky v predmetových olympiádach, športových i vedomostných súťažiach

široká ponuka záujmových krúžkov
(cca 20 krúžkov)

získanie počítačovej gramotnosti,
CISCO akadémia od roku 2004

debatný klub s dlhoročnou tradíciou a vynikajúcimi výsledkami

národný projekt IT Akadémia a moderne vybavené Science laboratórium

spolupráca s T-Systems Slovakia, Košice IT Valley, Global Logic, UPJŠ, Technickou univerzitou Košice

Kalamajky, študentská recesia
so 45-ročnou tradíciou

exkurzie do Londýna, Paríža, Petrohradu, Osla, Benátok, Budapešti, Prahy, Krakova a mnohých ďalších miest

výmenné pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Viac ako 129 rokov bohatej histórie

História


VZDELÁVACÍ PROGRAM SO VŠEOBECNÝM VYUČOVANÍM
 • vyvážený vzdelávací program
 • všeobecný vzdelanostný základ vychádzajúci zo systematického a proporcionálneho výberu predmetov
 • individuálna profilácia v 3. a 4. ročníku
 • možnosť širokého výberu aj netradičných voliteľných predmetov: informatika v prírodných vedách, dejiny umenia a ekonomika
 • zahraničné exkurzie
 • vysoká úspešnosť prijatia na vysoké školy
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA
 • zvýšená dotácia hodín anglického jazyka a literatúry
 • hodiny so zahraničným lektorom
 • čiastočné bilingválne vyučovanie niektorých predmetov
 • exkurzia do Veľkej Británie
 • spolupráca s British Centre a InfoUSA
 • účasť na medzinárodných projektoch (Youth in Action, Socrates)
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM NEMECKÉHO JAZYKA
 • zvýšená dotácia hodín nemeckého jazyka a nemeckej konverzácie
 • hodiny so zahraničným lektorom
 • možnosť bezplatného získania certifikátov DSD diplomu I. a II. stupňa
 • prax vo firme T-Systems
 • exkurzie do SRN, Rakúska
 • spolupráca s Goethe Institute
 • konverzačné hodiny s nemeckým lektorom a dobrovoľníkmi z Nemecka
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM INFORMATIKY
 • zvýšená dotácia hodín informatiky a matematiky
 • programovanie robotov
 • CISCO Networking Academy
 • obsah informatiky doplnený novými predmetmi: databázové systémy, programovanie mobilných zariadení, objektové programovanie a riešenie problémov, systémy a siete
 • spolupráca s IT Valley, UPJŠ Košice, FEI TU Košice, Global Logic
VZDELÁVACÍ PROGRAM S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM MATEMATIKY
 • zvýšená dotácia matematiky
 • rozvíjanie talentu, záujmu o matematiku, vzťahu k matematike a matematických kompetencií žiakov
 • zvýšené využívanie motivačných činiteľov a aktivizujúcich metód, využívaní vzťahov a aplikácií v iných predmetoch a v praxi
 • zvýšené využívanie úloh rozvíjajúcich porozumenie, samostatnosť a vlastný úsudok
 • príprava a zapájanie žiakov do súťaží a do činnosti záujmových krúžkov
 • príprava na VŠ so zvýšenými nárokmi na matematické schopnosti žiakov

V prípade nejasností či doplňujúcich informácií sa môžete obrátiť na náš telefonický alebo e-mailový kontakt.

Ďakujeme za prejavený záujem o našu školu a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Top