Dejiny školy


Vydanie 12.
Rok: 1973


História našej „Šrobárky“ siaha do roku 1891 – 1896. V týchto rokoch vyrástla na terajšej Šrobárovej ulici nová elegantná štýlová budova – budova Štátnej vyššej dievčenskej školy. Výstavbu viedli známi košickí stavitelia bratia Jakabovci. Škola predstavovala nový typ vzdelávacej inštitúcie určenej výhradne pre dievčatá. V roku jej založenia na nej študovalo 236 študentiek. Okrem bežných predmetov sa klasifikovalo aj správanie, usilovnosť, kreslenie, krasopis a ručné práce. V roku 1894 bola riadením školy poverená Elza Kolacskovszká, ktorá je dodnes najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou v histórii školy.
Maturantky ČDRRG z roku 1901
Druhé poschodie budovy bolo vyčlenené pre účely internátu, ktorý poskytol ubytovanie pre 40 dievčat. Po rozpade Rakúsko-Uhorska z Vyššej dievčenskej školy vzniklo Dievčenské gymnázium. Okrem názvu školy sa zmenil aj vyučovací jazyk. Prvýkrát sa začína vyučovanie v slovenčine (alebo českoslovenčine, ako sa úradne nazýval nový štátny jazyk). Rok 1923 priniesol ďalší zásadný moment v živote študentiek, 28. júna sa uskutočnili prvé maturitné skúšky. Nová škola však musela čeliť veľkej kritike zo strany maďarského obyvateľstva. Napriek tomu si učitelia gymnázia postupne získali dôveru rodičov a už koncom 30. rokov malo gymnázium nezastupiteľné miesto medzi košickými školami. Žiačkami gymnázia boli najmä dievčatá zo zámožnejších rodín, keďže školné a zápisné bolo na dané časy veľmi vysoké. Škola vyriešila aj tento problém, a to zavedením štipendií, ktoré sa udeľovali podľa výšky príjmu rodičov. Pokojné a úspešné fungovanie gymnázia narušilo pričlenenie Košíc k Maďarsku a následné vypuknutie druhej svetovej vojny. Po ukončení vojny bola činnosť gymnázia obnovená a zároveň sa v novej Československej republike prijali zákony, ktoré povolili spoločné vzdelávanie dievčat a chlapcov. V školskom roku 1948/49 gymnázium otvorene vítalo aj chlapcov, ktorí sa tiež pričinili o jej zviditeľnenie a reprezentáciu v rôznych vedomostných, literárnych a športových súťažiach. Koncom roku 1967 sa prvýkrát konali stužkové slávnosti absolventov v Dome umenia. 19. decembra tohto roku sa položil základ tradície, ktorá pretrváva dodnes.
Historická fotografia budovy školyKoncom 70. rokov sa vzdelávalo na našej škole už okolo 1000 študentov. Sedemdesiate roky boli pre školu naozaj veľmi úspešné. Život študentov obohacovali lyžiarske kurzy, divadelné predstavenia a výlety do blízkych, ale aj vzdialenejších miest. Najobľúbenejšia bola návšteva Prahy, Brna či Krakova. Samozrejme, nesmeli chýbať ani každoročné zemiakové brigády a každých päť rokov vyčerpávajúca príprava na spartakiádu. Tradícia, ktorá najviac formuje „ducha“ Šrobárky, sú Kalamajky. Prvýkrát sa uskutočnili v roku 1974 a od tohto roku žiaci nášho gymnázia každoročne koncom apríla zabávajú publikum svojimi divadelnými scénkami, tancom a spevom. Deväťdesiate roky priniesli zmeny v osnovách a v orientácii školy, sú to roky vzniku nových tradícií. Vzniklo Gymnázium, Šrobárova 1 a vstúpilo do podoby, v akej ho poznáte dnes.