Maturitná skúška

Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje NIVAM.

Použité skratky

Skratky, s ktorými je možné sa stretnúť na stránkach odkazovaných v texte tejto stránky:

 • CVTI SR — Centrum vedecko-technických informácií SR
 • — externá časť
 • — interná časť
 • IS — Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky
 • MS — maturitná skúška
 • MŠVVaŠ SR — Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • NÚCEM — Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • OŠ OÚ — Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja
 • PFIČ — písomná forma internej časti
 • PMK — predmetová maturitná komisia
 • ŠMK — školská maturitná komisia
 • ŠPÚ — Štátny pedagogický ústav
 • ŠVS BB — Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
 • ÚFIČ — ústna forma internej časti
 • ÚKO — úloha s krátkou odpoveďou
 • ZZ — zdravotné znevýhodnenie

Skladba predmetov maturitnej skúšky

Maturitná skúška v gymnáziu sa skladá zo štyroch predmetov.

Predmety maturitnej skúšky (MS)

Predmetmi maturitnej skúšky v gymnáziu sú:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk a
 • dva voliteľné predmety.

Jedným voliteľným predmetom je vyučovací predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia v gymnáziu najmenej šesť vyučovacích hodín. V súčte týždenných hodinových dotácií sa zohľadňuje aj hodinová dotácia zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania.

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova, uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával. Výber druhého voliteľného predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, v ktorých sa vzdelával a ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

Cudzí jazyk

Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

Žiak gymnázia vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom vykoná všetky časti MS.

Ak chce žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý predmet) alebo ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba ústnu formu internej časti MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

Na nasledujúcich odkazoch je možné si stiahnuť formulár záväznej prihlášky na maturitnú skúšku:

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole do 30. septembra písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

Zmenu predmetov, zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi riaditeľovi školy alebo poverenému pedagogickému zamestnancovi najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí alebo zdravotný stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.

Odhlásenie predmetov, z ktorých žiak koná maturitnú skúšku dobrovoľne, žiak písomne oznámi riaditeľovi školy najneskôr do 31. marca.

Žiak môže vykonať MS do troch rokov odo dňa, keď úspešne ukončil posledný ročník gymnázia.

Časti maturitnej skúšky jednotlivých predmetov

MS z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti (EČ) a internej časti (IČ), pričom interná časť môže mať písomnú formu (PFIČ) aj ústnu formu (ÚFIČ).

EČ MS je písomný test zadávaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra, povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov a z matematiky v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Zadania úloh testov vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z príslušného predmetu. EČ MS nie je verejná. PFIČ MS tvorí súbor tém alebo zadaní, ktorý zadáva NÚCEM. Vyhodnocuje sa priamo v škole. Vykonáva sa z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky, v ten istý deň ako EČ MS z daného predmetu. PFIČ MS nie je verejná. ÚFIČ MS je ústna odpoveď pred predmetovou maturitnou komisiou. Koná sa zo všetkých predmetov MS.

Externá časť maturitnej skúšky a interná časť maturitnej skúšky

Externú časť maturitnej skúšky tvorí test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania. Po prestávke nasleduje PFIČ MS. Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania.

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.

Počas EČ MS z matematiky môžu žiaci používať bežné písacie potreby, prehľad vzťahov na poslednom liste testu a kalkulačku, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu, nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene rovníc.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.

Každé maturitné zadanie tvoria dve samostatné úlohy alebo tri samostatné úlohy z viacerých tematických okruhov, podľa možností a charakteru predmetu maturitnej skúšky.

Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj čas určený na trvanie maturitnej skúšky pozostávajúcej z prípravy a odpovede.

Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sa zverejnia sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Minimálny počet maturitných zadaní je 30. Každé maturitné zadanie sa použije iba jedenkrát v príslušnom dni a v jednej predmetovej maturitnej komisii v tej istej strednej škole.

Žiak má 20 minút na prípravu svojej odpovede (výnimkou je informatika, v ktorých je na prípravu určených 30 minút) a následne 20 minút na odpoveď. V nej prostredníctvom monológu alebo dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie žiak prezentuje svoje vedomosti a zručnosti.

Pre každý predmet maturitnej skúšky sa učebné pomôcky členia na všeobecné a konkrétne. Všeobecnými učebnými pomôckami sú pomôcky, ktoré má každý žiak v strednej škole k dispozícii počas konania príslušnej časti maturitnej skúšky alebo zložky maturitnej skúšky. Konkrétnymi učebnými pomôckami sú učebné pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným maturitným zadaním.

V jeden deň môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov. ÚFIČ MS zo všetkých predmetov žiak vykoná v priebehu najviac piatich pracovných dní. ÚFIČ MS je verejná.

Žiak si na každú časť MS prinesie občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti a vypne mobilný telefón.

Maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, s uvedením zoznamu pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje riaditeľ na návrh predsedu predmetovej komisie do 31. marca; návrh predkladá predseda predmetovej komisie riaditeľovi do 15. marca.

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS, ak úspešne ukončil posledný ročník gymnázia, a ak vykonal a PFIČ MS, bez ohľadu na výsledok týchto častí (tieto časti koná žiak ešte pred ukončením posledného ročníka štúdia).

Formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov

Formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov sú súčasťou Prílohy č. 2 k vyhláške č. 224/2022 Z.z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.

Termíny konania maturitnej skúšky

Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z.z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) takto:

Testovanie Termín Predmet
Riadny termín 12. marec 2024 Slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2024 Cudzí jazyk
14. marec 2024 Matematika
Náhradný termín pre školský rok 2022/2023 3. – 5. apríl 2023
a 12. apríl 2023
Slovenský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky,
matematika
Opravný termín pre školský rok 2022/2023 5. – 8. september 2023 Slovenský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky,
matematika
Náhradný termín pre školský rok 2023/2024 9. – 12. apríl 2024 Slovenský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky,
matematika
Opravný termín pre školský rok 2023/2024 3. – 6. september 2024 Slovenský jazyk a literatúra,
cudzie jazyky,
matematika

Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

Pred začiatkom konania ÚFIČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje na vyučovaní (akademický týždeň). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

Maturitné komisie

Organizáciu a priebeh MS zabezpečujú:

 • ústredná maturitná komisia,
 • školská maturitná komisia,
 • predmetová maturitná komisia.

Školskú maturitnú komisiu (ŠMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky), riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií. Predseda ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS.

Predmetovú maturitnú komisiu (PMK) tvorí predseda (z inej školy a s pedagogickou praxou minimálne štyri roky) a dvaja skúšajúci (učitelia školy, v osobitných prípadoch učitelia inej školy), všetci s aprobáciou v danom predmete.

Ak predseda ŠMK alebo PMK nemôže z vážnych dôvodov vykonávať svoju funkciu, zastúpi ho riaditeľ školy (v prípade predsedu PMK to môže byť aj zástupca riaditeľa školy), kým nebude vymenovaný nový predseda. Predseda PMK zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS, skontroluje hodnotenie PFIČ MS a podieľa sa na klasifikácii a hodnotení žiaka na ÚFIČ MS.

PMK môže za jeden deň vyskúšať maximálne 24 žiakov. V škole môže byť ustanovených súčasne aj viac PMK pre daný predmet.

Klasifikácia a hodnotenie maturitnej skúšky

Každá časť maturitnej skúšky sa v príslušnom predmete hodnotí osobitne.

Externá časť maturitnej skúšky a jednotlivé formy internej časti maturitnej skúšky sa hodnotia osobitne a ich hodnotenie sa uvádza na vysvedčení o maturitnej skúške.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky možno vykonať bez ohľadu na výsledok externej časti maturitnej skúšky a výsledok písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 1. nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 — dobrý a
  1. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
  2. v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo
 2. je klasifikačný stupeň 4 — dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

 1. nie je horšie ako klasifikačný stupeň 3 — dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo
 2. je klasifikačný stupeň 4 — dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho klasifikačný stupeň z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je horší ako 4 — dostatočný.

Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Žiak úspešne vykoná písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.

Žiak úspešne vykonal maturitnú skúšku, ak úspešne vykonal maturitnú skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky.

Hodnotenie dobrovoľnej maturitnej skúšky

Žiak neúspešne vykoná MS z dobrovoľného predmetu, ak v EČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 33 %, v PFIČ MS nezíska úspešnosť vyššiu ako 25 %, v ÚFIČ MS je jeho hodnotenie 5 (nedostatočný) alebo si vyžreboval zadanie, ale naň neodpovedal. Tieto skutočnosti nemajú vplyv na úspešné vykonanie MS a na vysvedčení sa neuvádzajú.

Upravené podmienky maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Žiadosť o úpravu podmienok maturitnej skúšky je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku.

K žiadosti o úpravu podmienok maturitnej skúšky sa prikladá:

 • lekársky posudok, v ktorom je uvedená diagnóza; lekársky posudok sa nevyžaduje, ak ide o žiaka s vývinovými poruchami učenia, alebo
 • odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie alebo odborníka na pervazívne vývinové poruchy, v ktorom je uvedené zdravotné znevýhodnenie žiaka a príslušné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka vo vzťahu k jednotlivým častiam vykonávanej maturitnej skúšky.

K žiadosti o úpravu podmienok maturitnej skúšky možno podľa potreby priložiť aj odporúčanie školského špeciálneho pedagóga, pedagogického asistenta alebo odborného zamestnanca školy.

Mimoriadne skúšobné obdobie, náhradné a opravné skúšky

Mimoriadne skúšobné obdobie je určené na vykonanie náhradnej alebo opravnej MS.

Náhradná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník gymnázia neskôr, maximálne do 15. septembra nasledujúceho školského roka, alebo žiakovi, ktorý sa pre vážne zdravotné problémy nemohol zúčastniť na MS v riadnom termíne. Žiak sa však musí spravidla do troch dní od konania MS v riadnom termíne písomne ospravedlniť riaditeľovi školy a písomne ho požiadať o možnosť konania MS v náhradnom termíne.

Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu, po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z a PFIČ MS v čase riadneho termínu a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.

Žiak môže konať opravnú skúšku na svoju žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka gymnázia. Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorého predmetu aj na opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť konať druhú opravnú skúšku z tohto predmetu na žiadosť žiaka, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka gymnázia.

Opravnú skúšku internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy koná na strednej škole, na ktorej konal maturitnú skúšku. Ak žiak koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a internú časť maturitnej skúšky, a koná ju zo všetkých častí, potom ústnu formu internej časti maturitnej skúšky môže konať v riadnom termíne.

Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne vykonal maturitnú skúšku alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný stupňom 5 — nedostatočný, školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať druhú opravnú skúšku z týchto predmetov. Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka príslušnej strednej školy.

Žiakovi strednej školy, ktorý neúspešne vykonal maturitnú skúšku z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal maturitnú skúšku na niektorej opravnej skúške, môže školská maturitná komisia povoliť opakovať celú maturitnú skúšku.

Maturitnú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

 Ukončenie maturitnej skúšky a štúdia

Ak žiak neospravedlní svoju neúčasť na MS alebo jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium zanechal (prestáva byť žiakom školy). Neúčasť na MS z dobrovoľného predmetu nie je potrebné ospravedlňovať, pri neúčasti sa žiak nehodnotí. Z organizačných dôvodov je však vhodné sa ospravedlniť aspoň týždeň pred začiatkom každej časti MS.

Ak sa žiak na niektorej časti MS správa nevhodným spôsobom, predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší. Ak predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať, ďalší postup ošetruje Usmernenie MŠVVaŠ SR ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia. Napr. ak bola žiakovi prerušená EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, žiak už ďalej MS nekoná. Celú maturitnú skúšku, t. j. , PFIČ a ÚFIČ MS vykoná zo všetkých predmetov až v riadnom termíne nasledujúceho školského roka.

Žiakovi, ktorý úspešne vykonal maturitnú skúšku, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky; ak je poslednou časťou maturitnej skúšky externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. a koná sa v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá najneskôr do desiatich dní od jej konania. Na vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane percentilu a všetkých foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej časti maturitnej skúšky.

Dňom nasledujúcom po dni, keď žiak úspešne vykonal MS, prestáva byť žiakom školy.

Ak žiak nevykonal v určenom termíne MS a bola mu povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka do konca školského roka, v ktorom mal štúdium ukončiť. Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť žiaka vykonať MS.