Organizácia školského roka 2020/2021

Dôležité udalosti

 • 02.09.2020 — Slávnostné otvorenie školského roka
 • 09.09. – 11.09.2020 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 09/2020 — Zber papiera
 • 02.10.2020 — Imatrikulačný ples
 • 10/2020 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 12.11.2020 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 28.11.2020 — Stužková slávnosť
 • 18.12.2020 — Deň Šrobárky
 • 21.12.2020 — Vianočná kapustnica
 • 26.01.2021 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 28.01.2021 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 31.03.2021 — Vydávanie výpisov vysvedčení pre všetkých žiakov
 • 08.04.2021 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • 30.04.2021 — 47. Kalamajky, 27. Kalavečer
 • 03.05.2021 — 1. termín prijímacej skúšky
 • 05.05.2021 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 07.05.2021 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 10.05.2021 — 2. termín prijímacej skúšky
 • 14.05.2021 — Koniec školského vyučovania pre 4. ročník
 • 14.05.2021 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • 17.05. – 21.05.2021 — Akademický týždeň
 • 24.05. – 28.05.2021 — Maturitný týždeň
 • 05/2021 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (podľa počasia)
 • 18.06. – 28.06.2021 — Zahraničné exkurzie
 • 24.06.2021 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 25.06. – 28.06.2021 — Školské výlety
 • 23.06. – 29.06.2021 — Protidrogové aktivity
 • 28.06.2021 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 30.06.2021 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 17.09.2020 — Združenie rodičov pre 1. ročník
 • 28.10.2020 — Združenie rodičov pre všetky triedy (online)
 • 14.01.2021 — Združenie rodičov pre všetky triedy (online)
 • 29.04.2021 — Združenie rodičov pre všetky triedy (online)

Školské prázdniny

 • Jesenné
 • Vianočné
 • Jarné
 • Veľkonočné
 • Letné
 • 30.10.2020, 02.11.2020, 06.11.2020, 09.11.2020
 • 21.12.2020 – 08.01.2021
 • 22.02.2021 – 26.02.2021
 • 01.04.2021 – 06.04.2021
 • 01.07.2021 – 31.08.2021

Maturitná skúška

 • V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.
 • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠ do 31. marca 2021.
 • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.