Organizácia školského roka 2023/2024

Dôležité udalosti

 • 04.09.2023 — Slávnostné otvorenie školského roka
 • 09.09. – 11.09.2023 — Kemp Šrobárky
 • 09/2023 — Zber papiera
 • 09/2023 — Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník
 • 09-10/2023 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 • 06.10.2023 — Imatrikulačný ples
 • 14.11.2023 — Štvrťročná hodnotiaca porada
 • 24.11. – 25.11.2023 — Stužková slávnosť
 • 20.12.2023 — Jeden deň Šrobárčanom, IB student for one day
 • 20.12.2023 — Deň Šrobárky
 • 21.12.2023 — Vianočná kapustnica
 • 26.01.2024 — Uzavretie klasifikácie za I. polrok
 • 30.01.2024 — Klasifikačná porada za I. polrok
 • 31.01.2024 — Vydávanie výpisov vysvedčení
 • 09.02.2024 — Deň otvorených dverí Šrobárky, Deň otvorených dverí IB
 • 02/2024 — Zimný lyžiarsky kurz
 • 16.04.2024 — Trištvrťročná hodnotiaca porada
 • — Experience (the power of) IB DP
 • 26.04.2024 — 48. Kalamajky
 • 02.05. – 03.05.2024 — Prijímacie skúšky – 1. termín (SJL, MAT)
 • 06.05. – 07.05.2024 — Prijímacie skúšky – 2. termín (SJL, MAT)
 • 13.05.2024 — Uzavretie klasifikácie pre 4. ročník
 • 15.05.2024 — Klasifikačná porada pre 4. ročník
 • 17.05.2024 — Rozlúčka so štvrtákmi
 • — Termín na doručenie prihlášky do IB DP
 • 20.05. – 24.05.2024 — Akademický týždeň
 • 27.05. – 31.05.2024 — Maturitný týždeň
 • 05-06/2024 — Ekologické účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 • — Prijímacie konanie pre IB DP
 • 17.06.2024 — Uzavretie klasifikácie za II. polrok
 • 19.06.2024 — Klasifikačná porada za II. polrok
 • 24.06. – 27.06.2024 — Školské výlety a zahraničné exkurzie, triedne aktivity
 • 28.06.2024 — Vydávanie vysvedčení

Združenia rodičov

 • 21.09.2023 — Združenie rodičov pre 1. a 4. ročník + pre IB
 • 26.10.2023 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov) + pre IB
 • 11.01.2024 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov) + pre IB
 • 09.05.2024 — Združenie rodičov (triedne schôdze, informačný deň pre rodičov) + pre IB

Školské prázdniny

 • 30.10. – 31.10.2023 — Jesenné prázdniny
 • 23.12.2023 – 07.01.2024 — Vianočné prázdniny
 • 26.02. – 01.03.2024 — Jarné prázdniny
 • 28.03. – 02.04.2024 — Veľkonočné prázdniny
 • 01.07. – 01.09.2024 — Letné prázdniny

Maturitná skúška

 • 12.03.2024 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Slovenský jazyk a literatúra
 • 13.03.2024 — Externá časť a písomná časť internej časti (EČ a PFIČ) – Cudzí jazyk
 • 14.03.2024 — Externá časť (EČ) – Matematika
 • 09.04. – 12.04.2024 — Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky