Oslobodenie od povinnej telesnej výchovy

Interný pokyn č. 1/2019
o postupe pri podávaní žiadosti o oslobodení od povinnej telesnej a športovej výchovy

Všeobecné pokyny

 1. Tlačivo na uvoľnenie z cvičenia na hodinách povinnej telesnej a športovej výchovy (ďalej len „TSV“) alebo tlačivo na čiastočné uvoľnenie z cvičenia na hodinách TSV potvrdí odborný lekár (podľa oslabenia) alebo praktický lekár, ku ktorému žiak patrí. Tlačivo nech lekár vystaví na celý školský rok.
 2. Potvrdené tlačivo kompletne vyplnené lekárom a podpísané zákonným zástupcom spolu so žiadosťou zákonného zástupcu je potrebné odovzdať každoročne do 15. septembra, príp. do 31. januára do kabinetu TSV.
 3. Ak žiak nepredloží do stanoveného termínu potvrdenie od lekára, musí sa zúčastňovať cvičenia na hodinách TSV, inak mu bude udelené výchovné opatrenie podľa Vnútorného poriadku školy pre žiakov. Toto rozhodnutie sa nedotýka zmien zdravotného stavu počas školského roka.

III. zdravotná skupina
Čiastočné oslobodenie od cvičenia na hodinách TSV

 1. Žiak s menšími zdravotnými problémami bude na základe lekárskeho potvrdenia čiastočne oslobodený od cvičenia na TSV. Pri čiastočnom oslobodení lekár na potvrdenie uvedie, čo žiak konkrétne nesmie na TSV robiť.
 2. Žiak v III. zdravotnej skupine má možnosť zúčastňovať sa hodín telesnej výchovy pre zdravotne oslabených (ďalej len „TOS“). Tento žiak sa nezúčastňuje povinnej telesnej a športovej výchovy (TSV).
 3. Žiak čiastočne oslobodený od TSV je klasifikovaný známkou.
 4. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť turistických pochodov a pobytu v prírode počas účelového cvičenia (ďalej len „ÚC“) a kurzu na ochranu života a zdravia (ďalej len „KOŽaZ“), lyžiarskeho kurzu, doloží to potvrdením od lekára na začiatku školského roka. Žiak je povinný upozorniť vyučujúceho, prípadne vedúceho školskej akcie (ÚC, KOŽaZ-u, lyžiarskeho kurzu, plaveckého kurzu…) na svoj zdravotný stav ešte pred konaním akcie a v prípade potreby predložiť potrebné aktuálne lekárske potvrdenie.

IV. zdravotná skupina
Úplné oslobodenie od cvičenia na hodinách TSV

 1. Žiaci s vážnymi zdravotnými problémami budú uvoľnení z cvičenia na TSV na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a lekárskeho potvrdenia dokazujúceho oprávnenosť tohto uvoľnenia.
 2. Žiak oslobodený od cvičenia na hodinách TSV nie je oslobodený od účasti na hodinách TSV. To znamená, že sa hodín TSV zúčastňuje a vykonáva úlohy určené učiteľom.
 3. Takýto žiak môže požiadať riaditeľku školy o povolenie nezúčastňovať na hodinách TSV, ak sú v rozvrhu okrajové. Na hodinách, ktoré okrajové nie sú, musí byť prítomný.
 4. Žiak zaradený do tejto zdravotnej skupiny sa nemôže zúčastniť kurzovej formy výučby (lyžiarsky kurz, plavecký kurz, internátna forma KOŽaZu).
 5. Žiak sa môže zúčastniť ÚC len v prípade, že doloží potvrdenie od lekára.
 6. Žiaci úplne oslobodení od TSV nie sú klasifikovaní známkou, na vysvedčení sa mu uvedie „oslobodený“.