Prijímacie konanie

Informácie — prijímacie konanie:


Informácie k prijímaciemu konaniu

 1. V školskom roku 2024/2025 otvoríme … tried prvého ročníka so … žiakmi.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých … uchádzačov podľa celkového poradia.
 3. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:
  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.
  Viac informácií o vzdelávacích programoch →
 4. Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
  Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 5. Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:
  • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní na webovom sídle školy (§ 65 a § 161m školského zákona),
  • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

Termíny k prijímaciemu konaniu

 • Do 20. marca 2024 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
 • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2024/2025 sa uskutočnia:
  • v prvom termíne 2. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2024,
  • v druhom termíne 6. mája 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. mája 2024.
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa … mája 2024 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
 • Škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
 • Zákonný zástupca najneskôr ………. písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia →). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

Prihláška

 1. Zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024.
  • Názov strednej školy — Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
  • EDUID školy — 100014731
 2. Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje ZŠ, ktorú žiak navštevuje. V prípade, že to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.
 3. Záujem uchádzača o vzdelávací program je potrebné vyznačiť v prihláške nasledovným spôsobom, v riadku č. 24 — názov študijného odboru uviesť jednu z možností vzdelávacieho programu:
  • všeobecné vzdelávanie — vyznačte gymnázium / VŠ,
  • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov — vyznačte gymnázium / PRV,
  • rozšírené vyučovanie informatiky — vyznačte gymnázium / INF,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka — vyznačte gymnázium / ANJ,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka — vyznačte gymnázium / NEJ.
 4. Na základe informácií MŠVVaŠ SR platí nasledovné:
  Prihlášku je možné podať v listinnej podobe, cez portál www.slovensko.sk, cez portál prihlaska.iedu.sk, alebo prostredníctvom školského informačného systému Edupage.
 5. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.
 6. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a prevencie nie staršiu ako dva roky.
 7. Uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Kritériá prijímacích skúšok

Podmienky na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 (PDF — 315 kB) →

Priebeh prijímacích skúšok

Informácie pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vzor odvolania →).

Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí potvrdia nenastúpenie.

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Časté otázky — FAQ

 1. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je pri prijímacích skúškach povolená kalkulačka, poprípade tabuľka vzorcov na výpočty.
  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Povolená je kalkulačka, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu ani tabletu. Počas skúšky nie je povolené používanie vlastných pripravených písomných materiálov. Uchádzači budú mať k dispozícii prílohu zadania testu, ktorá obsahuje prehľad vzťahov pre obvod, obsah, povrch a objem základných geometrických útvarov.
 2. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, pokiaľ má žiak záujem študovať v triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, sú robené prijímačky aj z AJ alebo len zo SJL a MAT?
  Prijímacie skúšky sa konajú len z SJL a MAT bez ohľadu na zameranie triedy.
 3. Dobrý deň prajem, mám otázku ku kritériám na prijímacie konanie: k bodu 2.3.3 celoslovenské a medzinárodné umiestnenia — akceptujú sa aj súťaže z umeleckej činnosti napr. tanečná súťaž?
  Na prijímacom pohovore sa akceptujú len umiestnenia získané zo súťaží, ktoré sú vymenované v kritériách.
 4. Dobrý deň, mám záujem o štúdium na Vašej škole. Navštevujem štvrtý ročník osemročného gymnázia, môžem si podávať prihlášku na prijímacie konanie?
  Žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií, ktorí majú záujem zmeniť školu, sa nemôžu zúčastniť prijímacích skúšok na inej škole. Podľa školského zákona je žiak osemročného gymnázia už žiakom strednej školy. Žiak, ktorý je už žiakom strednej školy, však môže prestúpiť z jednej strednej školy na inú. Podľa súčasnej platnej legislatívy je jedinou možnosťou na zmenu školy pre žiaka osemročného gymnázia prestup. Prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

Tlačivá

Dokumenty pre budúcich prvákov

V prílohách nájdete dokumenty pre prijatých žiakov, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť do ………. do školy jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na sekretariát školy,
 • poštou na adresu školy.

Dokumenty na stiahnutie:

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2024/2025 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do ………..

V evidenčnom liste je potrebné vyplniť všetky polia.

Pokyny k vyplňovaniu:

 • Vyberte zameranie triedy, o ktorú máte záujem.
 • Prvým cudzím jazykom pre všetky triedy, okrem triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, je anglický jazyk. Pre triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je to nemecký jazyk.
 • Vyberte si z kolonky „cudzí jazyk“ druhý cudzí jazyk. Vyberáte si z ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, SJA. (Prvým cudzím jazykom pre všetky triedy, okrem triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, je anglický jazyk. Pre triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je to nemecký jazyk.)
 • Vyberte si z kolonky „voliteľný predmet“ etickú alebo náboženskú výchovu.
 • Formulár prihlášky odosielajte len elektronicky.