Prijímacie konanie

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

 1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
 3. Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.

Prihlášky na vzdelávanie

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Prijímacia skúška

 1. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
 2. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.
 3. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Rozhodovanie o prijatí

 1. O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania.
 2. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
 3. Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.
 4. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 5. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Upozornenie!
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v danom termíne, bezodkladne nás o tom informujte telefonicky: +421 55 6221951, e-mailom: srobarka@srobarka.sk, prípadne osobne v predstihu.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka
v školskom roku 2017/2018

 1. Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s §62, §63, §64, §65, §66, §67 a §68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 2. V školskom roku 2018/2019 otvoríme 1 triedu so všeobecným vzdelávacím programom, 1 triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky, 1 triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a 1 triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.
  Na prihláške v riadku názov študijného odboru vyznačte:

  • gymnázium
  • gymnázium / INF
  • gymnázium / ANJ
  • gymnázium / NEJ
 3. Termín prijímacej skúšky je 14. máj 2018 alebo 17. máj 2018.
  Žiaci, ktorí majú záujem o triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky, nerobia žiadne doplňujúce skúšky.
  Termín doplňujúceho testu z cudzieho jazyka do tried s rozšíreným vyučovaním anglického alebo nemeckého jazyka je 15. máj 2018.

 4. Účastníkmi prijímacieho konania sú uchádzači, ktorých riadne vyplnené prihlášky budú doručené riaditeľstvu školy do 20. apríla 2018.

 5. Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka je absolvovanie 9. ročníka základnej školy.

 6. Bez prijímacích skúšok budú do všeobecnej triedy alebo do triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky prijatí žiaci, ktorí v Testovaní 9 – 2018 dosiahli úspešnosť najmenej 90 % v každom predmete podľa §65 ods. 4 Školského zákona 245/2008.
  Žiaci, ktorí splnia podmienky §65 ods. 4 Školského zákona 245/2008 a majú záujem o zaradenie do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického alebo nemeckého jazyka, budú robiť dňa 15. mája 2018 doplňujúci test z cudzieho jazyka.

 7. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a preferenčných bodov podľa odseku 8 a 9.

 8. Uchádzači na prijímacej skúške budú postupovať podľa jednotných pokynov, ktoré dostane každý uchádzač spolu s pozvánkou.

  Maximálny počet bodov (bez preferenčných bodov):

  Pre uchádzačov o všeobecné triedy:

  • 100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry,
  • 100 bodov za test z matematiky.

  Pre uchádzačov o triedy s rozšíreným vyučovaním anglického alebo nemeckého jazyka:

  • 100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry,
  • 100 bodov za test z matematiky,
  • 100 bodov za test z cudzieho jazyka.

  Pre uchádzačov o triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky:

  • 100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry,
  • 200 bodov za test z matematiky.
   (bodový zisk zo 100-bodového testu z matematiky sa zdvojnásobí, aby mal výsledok z matematiky v celkovom hodnotení väčšiu váhu)
 9. Preferenčné body:

  • Body za prospech na ZŠ budú pridelené podľa výročných známok za 6., 7. a 8. roč. a polročných známok v 9. ročníku uvedených v prihláške nasledovným spôsobom:
   za priemer 1,00 bude udelených 100 bodov, za každú dvojku o 2 body menej, za každú 3 menej o 4 body, za každú 4 menej o 10 bodov.

  • Body za Testovanie 9 – 2018 budú pridelené nasledovne:
   za úspešnosť 100 – 90 % z predmetu pridelíme 10 bodov,
   za úspešnosť 89 – 80 % z predmetu pridelíme 8 bodov,
   za úspešnosť 79 – 70 % z predmetu pridelíme 6 bodov,
   za úspešnosť 69 – 60 % z predmetu pridelíme 4 body,
   za úspešnosť 59 – 50 % z predmetu pridelíme 2 body,
   za úspešnosť 49 – 0 % z predmetu pridelíme 0 bodov.
  • Body za umiestnenie v obvodnom alebo vyššom kole predmetových olympiád v školských rokoch 2016/2017 a 2017/2018 (vyhlasovaných MŠVVaŠ SR a zabezpečovaných Iuventou):

   Kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   Obvodné 30 bodov 20 bodov 10 bodov
   Krajské 60 bodov 50 bodov 40 bodov
   Celoslovenské 90 bodov 80 bodov 70 bodov

   Doklad o umiestnení žiaka na súťaži musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum udelenia diplomu, pečiatku a podpis organizátora, na rube musí byť opatrený pečiatkou ZŠ a podpisom riaditeľa. Doklad odporúčame doručiť spolu s prihláškou, musí byť doručený najneskôr v deň prijímacej skúšky. Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti na viacerých kolách tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

 10. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 114 uchádzačov podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu) do štyroch tried. Jedna trieda bude všeobecná, jedna s rozšíreným vyučovaním informatiky, jedna s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a jedna s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka.
  V prípade, že prijatého žiaka zákonný zástupca nezapíše do určeného termínu, ponúkneme voľné miesto ďalšiemu v poradí, ktorého rodičia sa odvolajú proti rozhodnutiu o neprijatí.

 11. Celkové poradie uchádzačov sa určí po prijímacích skúškach na základe súčtu bodov získaných na prijímacej skúške a preferenčných bodov.
  Pri rovnakom súčte o poradí rozhoduje postupne:

  • znížená pracovná schopnosť (zákon 245/2008 Z.z. §63 ods. 4 a §67 ods. 3),
  • preferenčné body za prospech zo ZŠ,
  • bodové hodnotenie z matematiky pre prijatie do informatickej triedy.
 12. Žiak, ktorý nezíska dostatočný počet bodov na zaradenie do tried s rozšíreným vyučovaním informatiky alebo cudzieho jazyka, môže byť na základe súčtu bodov zo slovenského jazyka a matematiky prijatý do všeobecnej triedy, pri preradení žiaka z informatickej do všeobecnej triedy sa nezapočíta zdvojnásobený bodový zisk z matematiky, ale pôvodný bodový zisk, t. j. číslo od 0 do 100.

 13. Poradie prijatých uchádzačov podľa pridelených kódov bude zverejnené 21. mája 2018 najneskôr do 14:00 hod. pri vstupe do budovy a na srobarka.sk.

 14. Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium riaditeľovi školy do 5 dní od doručenia rozhodnutia.

 15. Kritériá boli prerokované na pedagogickej porade 9. januára 2018 a následne Radou školy a sú zverejnené na webovej stránke školy srobarka.sk.