Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2019/2020

 • V školskom roku 2019/2020 otvoríme 5 tried.
 • Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý tvoria tieto vzdelávacie programy:
  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

Harmonogram prijímacieho konania

 • najneskôr do 31.3.2019 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 10.4.2019 — zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 20.4.2019 — riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • do 30.4.2019 — riaditeľ školy rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky alebo žiakovi zašle pozvánku na prijímacie skúšky
 • 13.5.20191. termín prijímacej skúšky
 • 16.5.20192. termín prijímacej skúšky
 • najneskôr do 2 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1. kola — riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odošle rozhodnutia o úspešnom resp. neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky

Informácie o zápise

 1. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční 21.5.2019 od 14:00 do 17:00 a 22.5.2019 od 14:00 do 17:00 na sekretariáte školy. Na zápis je povinný zákonný zástupca doniesť občiansky preukaz a zápisný lístok.
 2. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, je v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neplatné.
 3. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, bude riaditeľka školy v rámci autoremedúry „posúvať čiaru“. O možnom posune sa môžete informovať od 23.5.2019 na tel. čísle +421 55 6221951.

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

 1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
 3. Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky.

Prihlášky na vzdelávanie

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Prijímacia skúška

 1. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
 2. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.
 3. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Rozhodovanie o prijatí

 1. O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania.
 2. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
 3. Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.
 4. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 5. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Upozornenie!
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v danom termíne, bezodkladne nás o tom informujte telefonicky: +421 55 6221951, e-mailom: srobarka@srobarka.sk, prípadne osobne v predstihu.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka
v školskom roku 2019/2020

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 pripravujeme. Ďakujeme za pochopenie.