Prijímacie konanie

Informácie — prijímacie konanie:


Informácie k prijímaciemu konaniu

 1. V školskom roku 2022/2023 otvoríme päť tried v 1. ročníku.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 145 uchádzačov podľa celkového poradia.
 3. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:
  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.
  Viac informácií o vzdelávacích programoch →
 4. Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
  Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a §161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 5. Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:
  • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a § 161m školského zákona)
  • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

Termíny k prijímaciemu konaniu

 • Do 28. februára 2022 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky.
 • Do 20. marca 2022 — zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
 • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:
  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.
 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
 • Škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
 • Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (vzor potvrdenia). Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

Prihláška

 1. Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
 2. Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.
 3. Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:
  • najviac dva netalentové odbory,
  • najviac dva talentové odbory.

  Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

 4. Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.
 5. Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.
 6. Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.
 7. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému (elektronicky) na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 8. Záujem o konkrétny typ triedy (vzdelávací program) v prihláške vyplníte nasledovne:
 9. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Kritériá prijímacích skúšok

Podmienky na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 →

Priebeh prijímacích skúšok

Informácie pre uchádzačov, ktorí boli neprijatí pre nedostatok miesta

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vzor odvolania →).

Uchádzači, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí potvrdia nenastúpenie.

Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Časté otázky — FAQ

 1. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je pri prijímacích skúškach povolená kalkulačka, poprípade tabuľka vzorcov na výpočty.
  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Povolená je kalkulačka, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu ani tabletu. Počas skúšky nie je povolené používanie vlastných pripravených písomných materiálov. Uchádzači budú mať k dispozícii prílohu zadania testu, ktorá obsahuje prehľad vzťahov pre obvod, obsah, povrch a objem základných geometrických útvarov.
 2. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, pokiaľ má žiak záujem študovať v triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, sú robené prijímačky aj z AJ alebo len zo SJL a MAT?
  Prijímacie skúšky sa konajú len z SJL a MAT bez ohľadu na zameranie triedy.
 3. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sú nejaké špeciálne požiadavky na prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka?
  Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných z dvoch oblastí: písomné prijímacie skúšky a preferenčné body. Z uvedeného vyplýva, že na prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka nie sú určené špeciálne požiadavky.
 4. Dobrý deň, mám záujem o štúdium na Vašej škole. Navštevujem štvrtý ročník osemročného gymnázia, môžem si podávať prihlášku na prijímacie konanie?
  Žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií, ktorí majú záujem zmeniť školu, sa nemôžu zúčastniť prijímacích skúšok na inej škole. Podľa školského zákona je žiak osemročného gymnázia už žiakom strednej školy. Žiak, ktorý je už žiakom strednej školy, však môže prestúpiť z jednej strednej školy na inú. Podľa súčasnej platnej legislatívy je jedinou možnosťou na zmenu školy pre žiaka osemročného gymnázia prestup. Prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.

Tlačivá

Dokumenty pre budúcich prvákov

V prílohách nájdete dokumenty pre prijatých žiakov, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť do 20. júna 2022 do školy jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na sekretariát školy,
 • poštou na adresu školy.

Dokumenty na stiahnutie:

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2022/2023 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 5. júna 2022.

V evidenčnom liste je potrebné vyplniť všetky polia.

Pokyny k vyplňovaniu:

 • Vyberte zameranie triedy, o ktorú máte záujem.
 • Prvým cudzím jazykom pre všetky triedy, okrem triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, je anglický jazyk. Pre triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je to nemecký jazyk.
 • Vyberte si z kolonky „cudzí jazyk“ druhý cudzí jazyk. Vyberáte si z ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, SJA. (Prvým cudzím jazykom pre všetky triedy, okrem triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, je anglický jazyk. Pre triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je to nemecký jazyk.)
 • Vyberte si z kolonky „voliteľný predmet“ etickú alebo náboženskú výchovu.
 • Formulár prihlášky odosielajte len elektronicky.

Podmienky na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 (PDF) →