Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

 • V školskom roku 2021/2022 otvárame 5 tried a prijímame 150 prvákov.
 • Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý tvorí:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

Harmonogram prijímacieho konania

 • najneskôr do 26. februára 2021 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 8. apríla 2021 — zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 16. apríla 2021 — riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • 3. mája 2021 — 1. termín prijímacej skúšky (podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 4. mája 2021)
 • 10. mája 2021 — 2. termín prijímacej skúšky (podľa potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 11. mája 2021)
 • do 20. mája 2021 — riaditeľka školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy alebo na výveske školy
 • do 20. mája 2021 — škola doručí rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
 • do 25. mája 2021zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy; rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole
 • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

 1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. a splnil podmienky prijímacieho konania.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Prihlášky na vzdelávanie

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 3. Uchádzač pripojí k prihláške doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka
v školskom roku 2021/2022

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 nájdete tu.


Aktuálne tlačivá:

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Vzor prihlášky na štúdium na SŠ — označenie vzdelávacieho programu (bod 21) →

Viac informácií o vzdelávacích programoch →