Prijímacie konanie

Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021

 • V školskom roku 2020/2021 otvoríme 5 tried.
 • Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý tvoria tieto vzdelávacie programy:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

Harmonogram prijímacieho konania

 • najneskôr do 31.3.2020 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 10.4.2020 — zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 20.4.2020 — riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • riaditeľka strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky alebo žiakovi zašle pozvánku na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok
 • 11.5.20201. termín prijímacej skúšky
 • 14.5.20202. termín prijímacej skúšky
 • najneskôr do 2 dní od vykonania prijímacej skúšky v 2. termíne 1. kola — riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odošle rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí žiaka

Informácie o zápise

 1. Zápis prijatých žiakov sa uskutoční 18.5.2020 od 14:00 do 17:00 a 19.5.2020 od 14:00 do 17:00 na sekretariáte školy. Na zápis je povinný zákonný zástupca doniesť občiansky preukaz a zápisný lístok.
 2. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, je v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neplatné.
 3. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z..
 4. V prípade, že sa zápisu nezúčastnia všetci prijatí žiaci, bude riaditeľka školy v rámci autoremedúry „posúvať čiaru“. O možnom posune sa môžete informovať od 20.5.2020 na tel. čísle +421 55 6221951.

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

 1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. a splnil podmienky prijímacieho konania.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
 3. Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľka školy bez prijímacej skúšky (podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, § 65 ods. 4).

Prihlášky na vzdelávanie

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 3. Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

Prijímacia skúška

 1. Riaditeľka strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
 2. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.
 3. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky.

Rozhodovanie o prijatí

 1. O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľka strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania.
 2. Riaditeľka strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
 3. Riaditeľka strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.
 4. Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 5. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné (podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 68 ods. 3).

Upozornenie!
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v danom termíne, bezodkladne nás o tom informujte telefonicky: +421 55 6221951, e-mailom: srobarka@srobarka.sk, prípadne osobne v predstihu.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka
v školskom roku 2020/2021

 1. Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 — § 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov

 2. V školskom roku 2020/2021 otvoríme 5 tried. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.
 3. Podľa záujmu o vzdelávací program vyznačte na prihláške v riadku názov študijného odboru nasledovné:

  • všeobecné vzdelávanie — vyznačte gymnázium,
  • rozšírené vyučovanie matematiky — vyznačte gymnázium / MAT,
  • rozšírené vyučovanie informatiky — vyznačte gymnázium / INF,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka — vyznačte gymnázium / ANJ,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka — vyznačte gymnázium / NEJ.
 4. Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacích skúšok (§ 65 ods. 5 školského zákona). Uchádzači, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok, budú zaradení do vzdelávacieho programu podľa vlastného výberu.

 5. Ostatní uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré budú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2, a získaných preferenčných bodov podľa odseku 8.

 6. Termín prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je 11. máj 2020 alebo 14. máj 2020.

 7. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prijímacie skúšky, je 200. (100 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry a 100 bodov za test z matematiky)

 8. Preferenčné body budú uchádzačom udelené nasledovne:

  1. Body za prospech na ZŠ budú pridelené podľa priemerného prospechu uchádzača, ktorý sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre 2. stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, za 7. ročník, 8. ročník a za 1. polrok 9. ročníka nasledovne:
   priemer počet bodov
   1,0 50
   1,01 – 1,10 45
   1,11 – 1,20 40
   1,21 – 1,30 35
   1,31 – 1,40 30
   1,41 – 1,50 25
   1,51 – 1,60 20
   1,61 – 1,70 15
   1,71 – 1,80 10
   1,81 – 1,90 5
   1,91 – 2,00 3
   nad 2,00 0
  2. Body za Testovanie 9 — 2020 budú pridelené za matematiku a slovenský jazyk a literatúru nasledovne:
   percento úspešnosti MAT SJL
   100 – 90% 50 bodov 50 bodov
   89 – 80% 45 bodov 45 bodov
   79 – 70% 40 bodov 40 bodov
   69 – 60% 35 bodov 35 bodov
   59 – 50% 30 bodov 30 bodov
   49 – 40% 25 bodov 25 bodov
   39 – 30% 20 bodov 20 bodov
   29 – 20% 15 bodov 15 bodov
   19 – 10% 10 bodov 10 bodov
   pod 10% 0 bodov 0 bodov
  3. Body za umiestnenie v súťažiach získa uchádzač, ktorý ako žiak 7., 8., a 9. ročníka buď sám, alebo ako člen družstva získal jedno z prvých troch miest v okresných, krajských a celoštátnych kolách vedomostných, umeleckých a športových súťaží, organizovaných MŠVVaŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi alebo kultúrnymi strediskami

   kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   okresné 20 bodov 15 bodov 10 bodov
   krajské 35 bodov 30 bodov 25 bodov
   celoslovenské 50 bodov 45 bodov 40 bodov

   Doklad o umiestnení žiaka na súťaži musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum udelenia diplomu, pečiatku a podpis organizátora, na rube musí byť opatrený pečiatkou ZŠ a podpisom riaditeľa. Doklad odporúčame doručiť spolu s prihláškou. Posledný termín doručenia je deň prijímacej skúšky. Žiak sa môže preukázať viacerými diplomami (z rôznych súťaží), pri účasti na viacerých kolách tej istej súťaže berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

   V prípadoch, keď súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi vyššie uvedené súťaže, o možnom pridelení bodov rozhodne riaditeľka školy na základe návrhu prijímacej komisie.

 9. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 150 uchádzačov podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu) do piatich tried. V prípade, ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, je v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neplatné.

 10. Ak sa po zápise uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalším v poradí, a splnil kritériá prijímacieho konania za predpokladu, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí (podľa § 68 ods. 4 školského zákona), čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

 11. Do vzdelávacieho programu s rozšíreným vyučovaním matematiky môžu byť zaradení prijatí a zapísaní uchádzači, ktorí splnili aspoň 1 z podmienok:

  • uchádzač bol úspešným riešiteľom okresného alebo vyššieho kola matematickej alebo fyzikálnej olympiády v 7., 8. alebo 9. ročníku,
  • uchádzač dosiahol v Testovaní 9 — 2020 v predmete matematika úspešnosť aspoň 80%,
  • uchádzač dosiahol na prijímacej skúške z matematiky úspešnosť aspoň 70%.
 12. Do vzdelávacieho programu s rozšíreným vyučovaním informatiky môžu byť zaradení prijatí a zapísaní uchádzači, ktorí splnili aspoň 1 z podmienok:

  • uchádzač bol úspešným riešiteľom okresného alebo vyššieho kola matematickej alebo fyzikálnej olympiády v 7., 8. alebo 9. ročníku,
  • uchádzač bol úspešným riešiteľom súťaže v programovaní v 7., 8. alebo 9. ročníku,
  • uchádzač dosiahol v Testovaní 9 — 2020 v predmete matematika úspešnosť aspoň 70%,
  • uchádzač dosiahol na prijímacej skúške z matematiky úspešnosť aspoň 50%.
 13. Do vzdelávacieho programu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka môžu byť zaradení prijatí a zapísaní uchádzači, ktorí splnili aspoň 1 z podmienok:

  • uchádzač sa umiestnil na 1., 2. alebo 3. mieste okresného alebo vyššieho kola olympiády alebo umeleckej súťaže v anglickom jazyku v 7., 8. alebo 9. ročníku,
  • uchádzač dosiahol v Testovaní 9 — 2020 v predmete slovenský jazyk úspešnosť aspoň 80%,
  • uchádzač dosiahol na prijímacej skúške zo slovenského jazyka úspešnosť aspoň 70%.

  O zaradení ďalších uchádzačov rozhodnú kritériá podľa bodov 7 a 8.

 14. Do vzdelávacieho programu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka môžu byť zaradení prijatí a zapísaní uchádzači, ktorí splnili aspoň 1 z podmienok:

  • uchádzač sa umiestnil na 1., 2. alebo 3. mieste okresného alebo vyššieho kola olympiády alebo umeleckej súťaže v nemeckom jazyku v 7., 8. alebo 9. ročníku,
  • uchádzač dosiahol v Testovaní 9 — 2020 v predmete slovenský jazyk úspešnosť aspoň 70%,
  • uchádzač dosiahol na prijímacej skúške zo slovenského jazyka úspešnosť aspoň 50%.

  O zaradení ďalších uchádzačov rozhodnú kritériá podľa bodov 7 a 8.

 15. Uchádzač, ktorý nezíska dostatočný počet bodov na zaradenie do vzdelávacieho programu s rozšíreným vyučovaním matematiky, informatiky, anglického jazyka alebo nemeckého jazyka, môže byť na základe celkového súčtu získaných bodov zaradený do iného vzdelávacieho programu, ak spĺňa podmienky 11 až 14, prípadne môže byť prijatý do triedy so všeobecným vzdelávacím programom.

 16. Prijímacím skúškam zo slovenského jazyka alebo matematiky nevyhovie žiak, ktorý získa z príslušného testu menej ako 40 bodov.

 17. Celkové poradie uchádzačov sa určí po prijímacích skúškach na základe súčtu bodov získaných na prijímacej skúške a preferenčných bodov.
  Pri rovnakom súčte o poradí rozhoduje postupne:

  • znížená pracovná schopnosť (zákon 245/2008 Z.z. § 63 ods. 4 a § 67 ods. 3)
  • preferenčné body za prospech zo ZŠ
 18. Poradie prijatých uchádzačov podľa pridelených kódov bude zverejnené najneskôr 18. mája 2020 pri vstupe do budovy a na web sídle www.srobarka.sk.

 19. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 28.01.2020.

Kritériá boli prerokované na zasadnutí rady školy dňa 10.02.2020.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, v.r.
riaditeľka školy