Prijímacie konanie

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021, v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Rozhodnutie ministra školstva zo 4. januára 2021 →


Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021

 • V školskom roku 2020/2021 otvoríme 5 tried.
 • Žiakom ponúkame školský vzdelávací program, ktorý tvoria tieto vzdelávacie programy:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

Harmonogram prijímacieho konania

Harmonogram prijímacieho konania v súčasnej situácii:

 • Do 15.5.2020 uchádzač doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasky@srobarka.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.
 • Do 29.5.2020 RŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy.
 • Do 4.6.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na SŠ.

Informácie o prijímacom konaní v súčasnom období

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

Predpoklady prijatia na vzdelávanie

 1. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 245/2008 Z.z. a splnil podmienky prijímacieho konania.
 2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Prihlášky na vzdelávanie

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 3. Uchádzač pripojí k prihláške doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka
v školskom roku 2020/2021

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 →

Kalkulačka na výpočet bodov za prospech →
(návod: otvoriť súbor – povoliť úpravy – iba na čítanie – zadať známky)


Vzor prihlášky na štúdium na SŠ — označenie vzdelávacieho programu (bod 19) →

Viac informácií o vzdelávacích programoch →