Prijímacie konanie

Informácie — prijímacie konanie:

Informácie — po prijímacom konaní:


Informácie — prijímacie konanie

Informácie k prijímaciemu konaniu

 1. V školskom roku 2021/2022 otvoríme päť tried v 1. ročníku.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 150 uchádzačov podľa celkového poradia.
 3. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:
  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.
  Viac informácií o vzdelávacích programoch →
 4. Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry a získaných preferenčných bodov, ktoré budú uchádzačom udelené v troch oblastiach: študijné výsledky, celkové hodnotenie prospechu a ďalšie kritériá.
  1. Študijné výsledky sú určené na základe koncoročnej klasifikácie v 7. ročníku a polročnej klasifikácie v 8. ročníku základnej školy:
   • z povinných predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika,
   • z doplnkových predmetov anglický jazyk, dejepis, biológia, fyzika a chémia.
  2. Celkové hodnotenie prospechu je zohľadnené v posledných troch školských rokoch (koncoročná klasifikácia v 7. a v 8. ročníku a polročná klasifikácia v 9. ročníku) zo všetkých predmetov.
  3. Ďalšie kritériá tvoria predmetové olympiády, športové súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ) a súťaže organizované MŠVVaŠ SR — Hviezdoslavov Kubín, Slovenská debatná liga, FIRST LEGO League.

Termíny k prijímaciemu konaniu

 • najneskôr do 26. februára 2021 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky
 • do 8. apríla 2021 — zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ
 • do 16. apríla 2021 — riaditeľ ZŠ odošle prihlášky žiakov na strednú školu
 • 3. mája 2021 — 1. termín prijímacej skúšky
 • 10. mája 2021 — 2. termín prijímacej skúšky
 • do 20. mája 2021 — riaditeľka školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle školy alebo na výveske školy
 • do 20. mája 2021 — škola doručí rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky
 • do 25. mája 2021zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy, napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy; rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole
 • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihláška

 1. Každý uchádzač si môže podať dve prihlášky na štúdium na tlačive, ktoré je schválené a zverejnené Ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 2. Prihlášku na Gymnázium, Šrobárova 1 si podávate na Vašej základnej škole do štvrtka 8. apríla 2021. Existuje ešte možnosť, že doručenie potvrdenej prihlášky nenecháte na ZŠ, ale doručíte nám ju osobne alebo poštou. Vtedy je termín posunutý o týždeň, teda do štvrtka 16. apríla 2021.
 3. Samotnú prihlášku by ste mali dostať na Vašej základnej škole.

  Prihláška na štúdium na strednej škole (PDF — 614 kB) →

 4. Záujem o konkrétny typ triedy (vzdelávací program) v prihláške vyplníte nasledovne:
 5. Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie nie je potrebné potvrdenie od lekára.
 6. Naša škola nemá svoj vlastný internát, preto musíte v bode 24 napísať hodnotu nula aj v prípade, že máte záujem o internát.
 7. V prihláške je dôležité uviesť fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme Vás mohli v prípade potreby kontaktovať.
 8. Vaša základná škola nám následne Vašu prihlášku zašle, my všetky prihlášky spracujeme a pozvánku na prijímacie skúšky môžete od nás očakávať najneskôr zákonných päť dní pred dňom prijímacích skúšok.
 9. Naša škola môže akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.
 10. K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.
 11. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
 12. Uchádzač pripojí k prihláške doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v inej súťaži, ktorá je akceptovaná a uvedená v našich kritériách.

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok sú zverejnené na webovej stránke školy:
Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 (PDF — 854 kB) →

Priebeh prijímacích skúšok

 1. Ráno prichádzajú uchádzači do školy podľa harmonogramu.
 2. Na vrátnici ich budú čakať pedagógovia, ktorí ich usmernia na základe prijatej pozvánky na prijímacie konanie. Každý uchádzač musí odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a musí mať platný negatívny test na COVID-19 na nahliadnutie.

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (PDF — 96 kB) →

 3. Na základe pokynov administrátorov uchádzači píšu test zo slovenského jazyka.
 4. Po administrácii majú prestávku, po ktorej pokračujú v písaní testu z matematiky.

  Pokyny k písaniu testu z matematiky: Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Povolená je kalkulačka, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu ani tabletu. Počas skúšky nie je povolené používanie vlastných pripravených písomných materiálov. Uchádzači budú mať k dispozícii prílohu zadania testu, ktorá obsahuje prehľad vzťahov pre obvod, obsah, povrch a objem základných geometrických útvarov.

 5. Zákonných zástupcov prosíme, aby nevstupovali do školy v dôsledku COVID opatrení.

Priebeh prijímacej skúšky — informácie →

Časté otázky — FAQ

 1. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je pri prijímacích skúškach povolená kalkulačka, poprípade tabuľka vzorcov na výpočty.
  Žiakom sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Povolená je kalkulačka, ktorá nie je súčasťou mobilného telefónu ani tabletu. Počas skúšky nie je povolené používanie vlastných pripravených písomných materiálov. Uchádzači budú mať k dispozícii prílohu zadania testu, ktorá obsahuje prehľad vzťahov pre obvod, obsah, povrch a objem základných geometrických útvarov.
 2. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, pokiaľ má žiak záujem študovať v triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, sú robené prijímačky aj z AJ, alebo len zo SJL a MAT?
  Prijímacie skúšky sa konajú len z SJL a MAT bez ohľadu na zameranie triedy.
 3. Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom prijímacieho konania. Zúčastnila som sa celoslovenského kola, avšak o tomto umiestnení nevieme zohnať žiaden doklad okrem pochvaly, ktorú som získala od riaditeľa základnej školy za úspešnú reprezentáciu v krajskom a celoslovenskom kole. Z krajského kola máme doklady, ale bude pre zdokumentovania celoslovenského kola stačiť kópia pochvaly?
  Rozumieme, že momentálna situácia je zložitá. Preto je postačujúce, ak Vaša základná škola — riaditeľ školy vystaví potvrdenie ošetrené pečiatkou školy a podpisom, že ste danú súťaž absolvovali a ako ste uspeli.
 4. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či sú nejaké špeciálne požiadavky na prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka?
  Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných z dvoch oblastí: písomné prijímacie skúšky a preferenčné body. Z uvedeného vyplýva, že na prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka nie sú určené špeciálne požiadavky.
 5. Dobrý deň, mám záujem o štúdium na Vašej škole. Navštevujem štvrtý ročník osemročného gymnázia, môžem si podávať prihlášku na prijímacie konanie?
  Žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií, ktorí majú záujem zmeniť školu, sa nemôžu zúčastniť prijímacích skúšok na inej škole. Podľa školského zákona je žiak osemročného gymnázia už žiakom strednej školy. Žiak, ktorý je už žiakom strednej školy, však môže prestúpiť z jednej strednej školy na inú. Podľa súčasnej platnej legislatívy je jedinou možnosťou na zmenu školy pre žiaka osemročného gymnázia prestup. Prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti.
 6. Dobrý deň prajem, mám otázku ku kritériám na prijímacie konanie: k bodu 2.3.3 celoslovenské a medzinárodné umiestnenia — akceptujú sa aj súťaže z umeleckej činnosti napr. tanečná súťaž?
  Na prijímacom pohovore sa akceptujú len umiestnenia získané zo súťaží, ktoré sú vymenované v kritériách. Ide konkrétne o predmetové olympiády, športové súťaže organizované SAŠŠ a MŠVVaŠ SR, Hviezdoslavov Kubín, Slovenská debatná liga a FIRST LEGO League.

Tlačivá

Informácie — po prijímacom konaní

Výsledky prijímacích skúšok

 1. Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na webovej stránke školy:
  Výsledky prijímacieho konania 2021/2022 →
 2. Žiakovi bol pridelený kód pre prijímacie skúšky (je uvedený na pozvánke).
 3. Pod týmto kódom bude uchádzač uvedený vo výsledkovej listine prijímacích skúšok.

Úspešný — prijatý

 1. Zákonný zástupca uchádzača do 25. mája 2021 doručí našej škole potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
 2. Toto potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 3. Po potvrdení nástupu („v minulých rokoch to bol zápis“) zákonný zástupca vyplní elektronický evidenčný list žiaka, na ktorom uvedie voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova), objednávku žiackej karty, resp. medzinárodného preukazu žiaka ISIC/EURO<26. Škola požiada o vyplnenie evidenčného listu prostredníctvom našej webovej stránky.

Dokumenty pre budúcich prvákov

V prílohách nájdete dokumenty pre prijatých žiakov, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť do 15. júna 2021 do školy jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na sekretariát školy,
 • odoslať oskenované e-mailom na srobarka@srobarka.sk,
 • poštou na adresu školy.

Dokumenty na stiahnutie:

Poplatok 20 € uhradíte pri preberaní ISIC preukazu koncom júna 2021.

Zároveň Vás prosíme o vyplnenie Prihlášky na školský rok 2021/2022 (Evidenčný list žiaka) prostredníctvom Edupage do 31. mája 2021.

V evidenčnom liste je potrebné vyplniť všetky polia.
Pokyny k vyplňovaniu:

 • Vyberte zameranie triedy, o ktorú máte záujem.
 • Prvým cudzím jazykom pre všetky triedy, okrem triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, je anglický jazyk. Pre triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je to nemecký jazyk.
 • Vyberte si z kolonky „cudzí jazyk“ druhý cudzí jazyk. Vyberáte si z ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, SJA. (Prvým cudzím jazykom pre všetky triedy, okrem triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, je anglický jazyk. Pre triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka je to nemecký jazyk.)
 • Vyberte si z kolonky „voliteľný predmet“ etickú alebo náboženskú výchovu.
 • Formulár prihlášky odosielajte len elektronicky.

Úspešný — neprijatý

 1. Vo výsledkovej listine bude prvých 150 žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole. Žiaci, ktorí budú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí sa nezapíšu, resp. pošlú potvrdenie o nenastúpení.
 2. Ak sa uvoľní miesto, pretože prijatý žiak odovzdá škole potvrdenie o nenastúpení (vyberie si inú školu), vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je pod čiarou.
 3. Dôležitým predpokladom takého kroku je fakt, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote — do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

Bližšie informácie uverejníme čoskoro.

Neúspešný

 1. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie uverejníme čoskoro.