CISCO Networking Academy

Informácie

CISCO Networking Academy – najväčší profesne orientovaný program

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a rastie preto potreba pre technické zručnosti ľudí. „CISCO Networking Academy program“ umožňuje získanie vedomostí z oblasti sieťových technológií pre vyše 1 000 000 študentov ročne v 165 krajinách sveta. Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu. Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňuje každodenné prepojenie „siete ľudí“ a počas štúdia aktívne používajú nástroj Packet Tracer od spoločnosti CISCO, ktorý je určený na simuláciu počítačovej siete.


Sieťová akadémia na Slovensku

„Sieťový akademický program – CISCO Networking Academy, je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.“


U nás sa začína Vaša kariéra v IT

Naše vzdelávacie centrum ponúka možnosť získať zamestnanie v spoločnostiach zaoberajúcich sa sieťovými technológiami s nadštandardným platovým ohodnotením. Pre uplatnenie sa v IT firmách je potrebné absolvovať vzdelávanie CCNA v najnovšej verzii študijných materiálov 5.0. Po úspešnom absolvovaní kurzu CCNA získate medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti CISCO, ktorý je jednou zo základných podmienok pre prijatie do pracovného pomeru.

CCNA 1 – Úvod do sietí

Informácie o kurze

CCNA 1 – Úvod do sietí je pre sieťových špecialistov prvým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na CISCO Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA 1 zoznamuje študentov so základnými pojmami v sieťových technológiách. Okrem toho samozrejme pomáha študentom pri rozvíjaní zručností potrebných pre navrhovanie a realizáciu malých sietí.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • popísať zariadenia a služby používané na podporu komunikácie v dátových sieťach a internete,
 • popísať úlohu sieťových vrstiev a protokolov v dátových sieťach,
 • popísať význam adresovania a pomenovať možnosti vrstiev v dátovej sieti a prostredí IPv4 a IPv6,
 • návrh, výpočet a použitie masiek podsietí používaných v IPv4 a IPv6 sieťach,
 • popísať základné koncepty Ethernetu, použitie prenosových médií, služieb a operácií,
 • navrhnúť a vybudovať jednoduché siete ethernet s použitím smerovačov a prepínačov,
 • pomocou príkazového rozhrania CLI zadávať príkazy pre základné nakonfigurovanie smerovačov a prepínačov,
 • využívať bežné sieťové nástroje na overenie operácií v malej sieti a analýzy prenosu dát,
 • na konci tohto kurzu bude absolvent schopný vytvárať jednoduché LAN siete, konfigurovať základné nastavenia smerovačov a prepínačov, zavádzať použitie IP adresovania v sieťach.

Požadované zručnosti a vedomosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal základné počítačové znalosti, všeobecný rozhľad a vedomosti o modernej komunikácii cez internet.

Prehľad kurzu

Kapitola 0: Úvod do kurzu
Kapitola 1: Skúmanie sietí
Kapitola 2: Konfigurácia siete
Kapitola 3: Sieťové protokoly a komunikácia
Kapitola 4: Network Access
Kapitola 5: Ethernet
Kapitola 6: Sieťová vrstva
Kapitola 7: Transportná vrstva
Kapitola 8: IP adresovanie
Kapitola 9: Podsieťovanie IP v sieti
Kapitola 10: Aplikačná vrstva
Kapitola 11: Je to sieť


netacad.com: Introduction to Networks

CCNA 2 – Základy smerovania a prepínania

Informácie o kurze

CCNA 2 – Základy smerovania a prepínania je pre sieťových špecialistov druhým stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na CISCO Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA 2 opisuje architektúru, komponenty a operácie smerovačov a prepínačov v malej sieti. Študenti sa naučia konfigurovať smerovač a prepínač (router and switch). Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov (routers and switches). Riešiť bežné problémy s protokolmi RIPv1, RIPv2, single-area a multi-area OSPF, virtuálnych sietí a inter-VLAN smerovania sietí IPv4 a IPv6.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • popísať rozšírené technológie použité v prepínačoch ako sú VLAN, VLAN trunking protokol (VTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Protocol (PVSTP) a 802.1q,
 • konfigurovať a riešiť základné operácie v sieti s prepínačmi,
 • popísať účel a charakter prevádzky smerovača, smerovacích tabuliek a procesu vyhľadávania cesty,
 • konfigurovať a overovať statické smerovanie,
 • popísať ako VLAN vytvára logicky oddelené siete a ako dochádza medzi nimi k smerovaniu,
 • popísať dynamické smerovacie protokoly,
 • konfigurovať a riešiť problémy prevádzky smerovačov: Routing Information Protocol (RIPv1 and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF) protocol (single-area OSPF),
 • konfigurovať a riešiť problémy s VLAN a inter-VLAN routing,
 • popísať účel a druhy zoznamov, riadenie prístupu (ACL),
 • konfigurácia a sledovanie problémov ACL,
 • popísať výhody Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) a Domain Name System (DNS),
 • popísať výhody Network Address Translation (NAT),
 • konfigurácia a riešenie problémov s NAT.

Požadované zručnosti a vedomosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzajúce kurzy CCNA 1, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

Prehľad kurzu

Kapitola 0: Úvod do kurzu
Kapitola 1: Úvod do sietí s prepínačmi
Kapitola 2: Základná konfigurácia prepínačov
Kapitola 3: VLAN
Kapitola 4: Koncepty smerovania
Kapitola 5: Inter-VLAN smerovanie
Kapitola 6: Statické smerovanie
Kapitola 7: Smerovanie Dynamiky
Kapitola 8: Single-Area OSPF
Kapitola 9: Access Control Lists
Kapitola 10: DHCP
Kapitola 11: Preklad sieťovej adresy IPv4


netacad.com: Routing and Switching Essentials

CCNA 3 – Škálovanie siete

Informácie o kurze

CCNA 3 – Škálovanie siete je pre sieťových špecialistov tretím stupňom zo štyroch, ktoré môžu absolvovať pre prípravu na CISCO Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA 3 opisuje architektúru komponentov a operácie smerovačov a prepínačov vo väčších a zložitejších sieťach. Študenti sa naučia konfigurovať vo väčšom rozsahu smerovače a prepínače. Na konci tohto kurzu budú študenti schopní konfigurovať a riešiť problémy smerovačov a prepínačov a riešiť bežné problémy s OSPF, EIGRP, STP a VTP ako aj IPv4 a IPv6. Študenti sa tiež naučia rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu DHCP a DNS v prevádzke sietí.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • konfigurovať a riešiť problémy vylepšených technológií prepínača ako sú VLAN, Rapid Spanning Tree protocol (RSTP), VLAN Spanning Tree Plus protocol (PVST+), Ether channel,
 • konfigurovať a riešiť problémy prvého skoku redundantného protokolu (HSRP) v sieti s prepínačmi,
 • konfigurovať a riešiť problémy bezdrôtových smerovačov a bezdrôtových klientov,
 • konfigurovať a riešiť problémy smerovačov pri smerovaní IPv4 a IPv6 v sieti pomocou single-area OSPF, Multiarea OSPF, Emhanced Interior Gateway Protocol (EIGRP),
 • manažment CISCO IOS Software.

Požadované zručnosti a vedomosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzajúce kurzy CCNA 1 a CCNA 2, alebo aspoň disponoval vedomosťami a zručnosťami na ich úrovni.

Prehľad kurzu

Kapitola 0: Úvod do kurzu
Kapitola 1: Úvod do škálovania sietí
Kapitola 2: LAN redundancia
Kapitola 3: Link Aggregation
Kapitola 4: Bezdrôtové siete LAN
Kapitola 5: Nastavenia a riešenie problémov v Single-Area OSPF
Kapitola 6: Multi-Area OSPF
Kapitola 7: EIGRP
Kapitola 8: Pokročilá konfigurácia a riešenie problémov v EIGRP
Kapitola 9: IOS Zálohovanie a licencie


netacad.com: Scaling Networks

CCNA 4 – Prepájanie sietí

Informácie o kurze

CCNA 4 – Prepájanie sietí je pre sieťových špecialistov posledným stupňom zo štyroch, ktorý môžu absolvovať pre prípravu na CISCO Certified Network Associate (CCNA) skúšku.

CCNA 4 diskutuje o technológiách WAN a sieťových službách požadovaných v komplexnej sieti. Kurz umožňuje študentom pochopiť kritériá výberu sieťových zariadení a technológií, ktoré spĺňajú požiadavky siete WAN. Študenti sa naučia konfigurovať a riešiť problémy sieťových zariadení, riešiť bežné problémy s protokolmi data link. Študenti získajú vedomosti a zručnosti potrebné na implementáciu protokolu IPSec, virtuálnych privátnych sietí (VPN) a operácií v zložitej sieti.

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je aby absolvent, po jeho úspešnom dokončení, bol schopný:

 • popísať rôzne technológie WAN sietí a ich výhody,
 • popísať operácie a výhody virtuálnych privátnych sietí VPN,
 • konfigurovať a riešiť problémy sériových pripojení,
 • konfigurovať a riešiť problémy širokopásmového pripojenia,
 • konfigurovať a riešiť problémy operácií protokolu IPSec,
 • monitorovať problémy a riešiť problémy sieťových operácií pomocou Syslog, SNMP a NetFlow,
 • návrh sieťovej architektúry,
 • technologickej spolupráce a riešení.

Požadované zručnosti a vedomosti

Úspešné absolvovanie tohto kurzu vyžaduje aby študent mal úspešne absolvované predchádzajúce kurzy CCNA 1, CCNA 2 a CCNA 3, alebo aspoň disponoval vedomosťami s zručnosťami na ich úrovni.

Prehľad kurzu

Kapitola 0: Úvod do kurzu
Kapitola 1: Hierarchický návrh siete
Kapitola 2: Pripojenie sa k sieti WAN
Kapitola 3: Point-to-Point pripojenie
Kapitola 4: Frame Relay
Kapitola 5: Preklad sieťovej adresy IPv4
Kapitola 6: Širokopásmové riešenia
Kapitola 7: Zabezpečenie Site-to-Site Connectivity
Kapitola 8: Monitorovanie siete
Kapitola 9: Riešenie problémov v sieti


netacad.com: Connecting Networks