Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

Zásady dištančného vzdelávania v 1. polroku školského roka 2020/2021

VÝCHODISKÁ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania vydal rozhodnutie číslo 2020/17294:1-A1810 a manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Dokumenty boli aktualizované 11. októbra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a v snahe zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie pedagogická rada prijíma nasledujúce opatrenia:

 • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre žiakov:
  1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
   • prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
   • prostredníctvom Office 365,
   • prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
  2. Žiaci sa riadia mimoriadnym rozvrhom online hodín platným od 13.10.2020 pre párny a nepárny týždeň.
  3. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
  4. Na offline vyučovaní budú učiteľmi jednotlivých predmetov pomocou EduPage zadávané pracovné listy, úlohy, projekty, laboratórne práce a iné.
  5. Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.
  6. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.
  7. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.
  8. Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.
  9. Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú Ing. J. Vrabla. Ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú vyučujúceho.
  10. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania (online aj offline formy) vo všetkých predmetoch.
  11. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť.
  12. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, plnoletý žiak alebo rodič o tom informuje triedneho učiteľa.
  13. Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe.
  14. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail) zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5-tich pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú evidované ako neospravedlnené.
  15. Absencia na offline vyučovaní bude riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.
 • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre učiteľov:
  1. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi, až potom ich začne realizovať.
  2. Všetci učitelia pravidelne zapisujú učivo online hodín do elektronickej triednej knihy.
  3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
   • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
   • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
   • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
   • projekty na samostatnú prácu.
  4. Učitelia poskytujú žiakom do 7 dní od zadaných úloh konštruktívnu spätnú väzbu, identifikujú chyby, ktorých sa dopúšťajú, a navrhujú postup pri ich odstraňovaní.
  5. Učiteľom sa odporúča počas dištančného vzdelávania zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
  6. Učitelia môžu hodnotiť jednotlivé aktivity žiakov známkami alebo percentami. Hodnotenie má pomôcť žiakom napredovať vo vzdelávaní.
  7. V prípade neplnenia zadaných úloh vyučujúci priebežne informujú príslušného triedneho učiteľa, ktorý kontaktuje zákonných zástupcov žiaka s cieľom zistenia príčin neplnenia úloh a zjednania nápravy.
 • Princípy a zásady dištančného vzdelávania pre triednych učiteľov:
  1. Triedny učiteľ raz za dva týždne uskutoční online triednickú hodinu, pričom v kontakte so žiakmi je podľa potreby.
  2. Pravidelne informuje žiakov triedy o usmerneniach vedenia školy.
  3. Telefonicky alebo e-mailom skontaktuje zákonného zástupcu žiaka, v prípade plnoletosti samotného žiaka, za účelom nápravy problémovej situácie. Ak taká nastane, o takejto komunikácii si urobí záznam.
  4. Triedny učiteľ má prehľad o zadávaní úloh, zadaní a online výučbe vo svojej triede a priamo komunikuje so žiakmi, následne s učiteľmi jednotlivých predmetov.
  5. V prípade, že triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, prípadne mu zákonný zástupca žiaka nahlási, že žiak má technické problémy s pripojením na internet, resp. má poruchu počítača, informuje o tejto skutočnosti všetkých vyučujúcich v danej triede.

V Košiciach 12.10.2020

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →