Informácie MŠVVaŠ SR k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021 →

Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie:

Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19:

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2020:

Vyhlásenie o bezinfekčnosti — žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomne:

Rozhovor s MUDr. Prokopovou o opatreniach na začiatku školského roka 2020/2021:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o používaní rúšok:

Infografika so základnými pravidlami:


Organizácia a pokyny k začiatku školského roka 2020/2021 (príchod do školy, preberanie učebníc, výdaj obedov):

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka: