Východiská

 • Minister školstva vydal 6. apríla 2020 Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.
 • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a v snahe zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, sa pedagogická rada uzniesla na nasledujúcich opatreniach.

Princípy a zásady dištančného vzdelávania

 • Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, riadenom vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov. Pripravujú sa formou samoštúdia na základe učiteľom zadaných pokynov, materiálov a iných zdrojov.
 • Úlohy zadané učiteľom spracovávajú v termíne, ktorý určí učiteľ.
 • Žiaci odovzdajú vypracované úlohy. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi.
 • Učitelia jednotlivých predmetov zadávajú žiakom úlohy podľa usmernenia vydaného riaditeľkou školy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie:
  • nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
  • úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
  • zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
  • projekty na samostatnú prácu.
 • Učitelia zadávajú prácu žiakom, rešpektujúc zásadu primeranosti vo vzdelávaní.
  Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na samoštúdium Termín zadania
  1 až 2 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný predmet
  3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa
  5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa

Princípy a zásady hodnotenia

 • Vyučujúci poskytuje žiakom konštruktívnu spätnú väzbu, identifikuje chyby, ktorých sa dopúšťajú a navrhuje postup pri ich odstraňovaní.
 • Vyučujúcim sa pri priebežnom aj záverečnom hodnotení odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.
 • Vyučujúci môže aj naďalej hodnotiť jednotlivé aktivity žiakov známkami alebo percentami, tie však majú pre žiakov a ich rodičov len informatívny charakter.
 • Vyučujúci hodnotí žiakov na základe portfólií žiackych prác a rozhovorov so žiakmi a nie na základe testov a písomných skúšok.
 • V prípade neplnenia zadaných úloh žiakom, vyučujúci priebežne informujú príslušného triedneho učiteľa, ktorý kontaktuje zákonných zástupcov žiaka s cieľom zistenia príčin neplnenia úloh a zjednania nápravy. Následne triedny učiteľ informuje vyučujúceho o svojich zisteniach.

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 • Hodnotenie bude realizované individuálne. Žiaci so ŠVVP majú vypracované svoje individuálne vzdelávacie programy a pedagógovia v úzkej súčinnosti majú svoje zaužívané spôsoby podpory a hodnotenia.
 • V prípade nejasností v súvislosti s hodnotením je výchovný poradca v kontakte so špeciálnym pedagógom, prípadne príslušným poradenským zariadením, a môže konzultovať situáciu jednotlivých žiakov.

Hodnotenie správania

 • Hodnotenie správania sa minimalizuje vzhľadom na to, že neprebiehalo priame vyučovanie a výchovný proces prebiehal doma.
 • Nakoľko do hodnotenia patrí aj obdobie od 1.2.2020 do 6.3.2020, berie sa do úvahy aj toto obdobie. V tomto zmysle sa všetkým žiakom uvedie správanie podľa platnej hodnotiacej stupnice.

Podmienky uzavretia klasifikácie za 2. polrok školského roka 2019/2020

 • Podmienkou uzavretia klasifikácie vo všetkých vyučovacích predmetoch je odovzdanie 80 % zadaných úloh v stanovenom termíne.

Záverečné hodnotenie žiaka v 2. polroku školského roka 2019/2020

 • Vzhľadom na to, že podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele jednotlivých predmetov, vyučovacie predmety nebudú klasifikované známkou.
 • Výsledné hodnotenie po splnení stanovených podmienok je vo všetkých predmetoch uzatvárané slovom absolvoval / neabsolvoval.

Postup žiaka do vyššieho ročníka

 • V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky dištančného vyučovania a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
 • Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.
 • Žiaci, ktorí nesplnili podmienky stanovené školou, nedostanú vysvedčenie, ale písomné oznámenie od riaditeľky školy, že žiak v niektorom predmete/predmetoch nesplnil stanovené kritériá.
 • V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočný z dvoch a viacerých predmetov alebo boli neklasifikovaní, absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Vyššie uvedené zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov školy v 2. polroku školského roka 2019/2020 boli schválené hlasovaním pedagogickej rady per rollam.

V Košiciach 30.4.2020
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy