Kalendár udalostíseptember 2020
01
september
utorok

Deň Ústavy Slovenskej republikySviatok

15
september
utorok

Sviatok sedembolestnej Panny MárieSviatok

október 2020
08
október
štvrtok

Združenie rodičov
(ak to epidemiologická situácia dovolí)

17:00 – 17:30
29
október
štvrtok

Jesenné prázdniny

Žiadna udalosť nebola nájdená!
Načítať viac


23. sep

2020

Voľby do Rady školy

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, na základe výzvy Košického samosprávneho kraja ako zriaďovateľa školy zo dňa 17.9.2020, oznamuje v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov konanie volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice.

Viac informácií o voľbách →

16. sep

2020

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Viac informácií o opatreniach →

16. sep

2020

Informácie pre žiakov počas pandémie COVID-19

Vážení rodičia a žiaci,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o opatreniach a usmerneniach vydaných MŠVVaŠ SR.

Prikladáme stručný prehľad dôležitých pravidiel pre žiakovzákonných zástupcov.

Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložili písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predložte potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. Tlačivo odovzdajte triednemu učiteľovi.

Povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy platí do 1. októbra 2020.

Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou úspešne zvládneme školský rok 2020/2021.

1. sep

2020

Príhovory k otvoreniu školského roka 2020/2021

1. júl

2020