DP — Podmienky a kritériá výberového konania

Podmienky a kritériá výberového konania na štúdium podľa diplomového programu IB na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice pre školský rok 2024/2025

Na základe súhlasu MŠ SR č. 2023/7146:4-C2902 otvárame na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice, jednu triedu s počtom žiakov 22, študujúcich podľa medzinárodného maturitného programu International Baccalaureate Diploma Programme.

Prihláška do výberového konania (prestupové skúšky)

 1. Do výberového konania sa môže prihlásiť žiak, ktorý ukončil 2. alebo 3. ročník študijného odboru 7902J so štvorročným vzdelávacím programom, sextu alebo septimu študijného odboru 7902J s osemročným vzdelávacím programom alebo 3. alebo 4. ročník študijného odboru 7902J74 s vyučovacím jazykom anglickým.
 2. Prihláška do programu IB DP je prístupná na tomto odkaze →

Termíny výberového konania

 1. Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka/plnoletým žiakom riaditeľke Gymnázia, Šrobárova 1, Košice je do .
 2. Výberové konanie (prestupové skúšky) do IB DP na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice sa uskutoční v termíne v budove Gymnázia, Šrobárova 1, Košice.

Podmienky, priebeh a kritériá výberového konania do 1. ročníka Diploma Programme (DP) pre žiakov stredných škôl s národným vzdelávacím programom:

  Výberové konanie pozostáva z písomnej a ústnej časti.

 1. Písomná časť výberového konania sa skladá z:
  1. testu z matematiky,
  2. testu z anglického jazyka,
  3. eseje z anglického jazyka v rozsahu 500 slov.
  1. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za písomnú časť výberového konania, je 150 bodov v zložení:
   1. 50 bodov za test z matematiky,
   2. 50 bodov za test z anglického jazyka,
   3. 50 bodov za esej z anglického jazyka.
 2. Ústnu časť výberového konania tvorí pohovor.
  Hlavný účel pohovoru je posúdiť potenciál uchádzača uspieť nielen vo svojich vybraných predmetoch, ale aj v kľúčových komponentoch CAS (kreativita-aktivita-služba), TOK (teória poznania) a EE (záverečná esej).
  1. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za ústnu časť výberového konania, je 150 bodov.
 3. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať vo výberovom konaní, je 300 bodov.
 4. Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných vo výberovom konaní.

Podmienky prijatia prestupom do Diploma Programme (DP) študentov z medzinárodných škôl alebo škôl zo zahraničia:

 1. Študenti budú prijatí prestupom po splnení týchto podmienok:
  1. zaslanie motivačného listu v rozsahu do 500 slov,
  2. odporúčanie z navštevovanej strednej školy,
  3. doloženie vysvedčení z navštevovanej strednej školy.

Zverejnenie výsledkov výberového konania

 1. Výsledky výberového konania (prestupových skúšok) budú zverejnené na webstránke školy do v súlade so zásadami Ochrany osobných údajov.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová,
riaditeľka školy