Fyzika

Charakteristika predmetu

Výučba fyziky sa podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied. Na hodinách sa rozvíjajú najmä žiacke bádateľské spôsobilosti, súčasťou ktorých sú aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. Učitelia fyziky uprednostňujú metódy a formy, ktoré sa podobajú prirodzenému postupu vedeckého poznávania. Aktívna účasť žiaka sa zabezpečuje najmä riešením problémov a prácou v skupinách.

Cieľ predmetu: Vo vyučovaní je najväčšia pozornosť venovaná práci žiakov — aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov prostredníctvom prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Takéto hodiny sú pre žiakov atraktívnejšie, žiaci sa viac zapájajú do práce a radi objavujú nové. Rastie v nich záujem o vyučovací predmet, dosahujú oveľa lepšie výsledky v učení, v komunikácii s inými a pri riešení problémov.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z fyziky — 2 hodiny týždenne.

Predmet je ponukou pre žiakov, ktorí chcú maturovať z fyziky respektíve majú záujem o štúdium na lekárskych alebo technických fakultách.

Cieľom voliteľného predmetu je zopakovanie, prehĺbenie a doplnenie učiva, ktoré si žiaci osvojili počas dvoch rokov štúdia fyziky. Súčasťou týchto hodín je aj prehĺbenie manuálnych a technických zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy.

Obsah semináru pozostáva z tematických celkov fyzikálne veličiny a ich meranie, mechanika a časť molekulovej fyziky a termodynamiky. Učivo je doplnené o tému gravitačné pole.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Fyzika — 6 hodín týždenne.

Cieľom voliteľného predmetu je zopakovanie vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobudli postupne počas celého štúdia a majú byť východiskom pre ďalšie štúdium odborov, v ktorých je fyzika profilovým predmetom.

Seminár slúži aj ako príprava na prijímacie skúšky na lekárske fakulty v Českej republike. Obsahom seminára sú témy zo stredoškolskej fyziky 2. a 3. ročníka. Tie sú doplnené tematickými celkami, ktoré sa na hodinách neprebrali, no sú súčasťou cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky.

Každé maturitné zadanie sa skladá z troch úloh. Charakteristika úloh maturitných zadaní:

  • Úloha č. 1 — Žiak teoreticky ozrejmí fyzikálny jav, pojem, vzťah a podobne a rieši jednoduchú úlohu súvisiacu s témou.
  • Úloha č. 2 — Žiak rieši štruktúrovanú úlohu, v ktorej aplikuje teoretické poznatky z určitých tematických celkov.
  • Úloha č. 3 — Žiak obhajuje svoju experimentálnu prácu súvisiacu s témami zadania, pričom využíva svoj zošit laboratórnych cvičení.

Naši vyučujúci

  • RNDr. Lucia Baranová, PhD.
  • RNDr. Lucia Gálisová, PhD.
  • RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
  • Mgr. Matej Kuriško
  • Mgr. Ingrid Palenčárová

Súťaže

Turnaj mladých fyzikov (TMF)

Turnaj mladých fyzikov je tímová súťaž. Žiaci riešia úlohy, ktorých riešenie nie je známe. Na ich riešenie musia žiaci preštudovať teóriu a realizovať mnoho experimentov. Formát súťaže je zaujímavý v tom, že žiaci výsledky svojho riešenia v roli referenta prezentujú, pričom zvyšné tímy riešenia svojich súperov oponujú alebo recenzujú. Aby tím dosiahol v súťaži úspech, musí vedieť svoje riešenie dobre odprezentovať ale aj vedieť odpovedať na otázky oponenta a recenzenta. V roli referenta, oponenta a recenzenta sa jednotlivé súťažné tímy striedajú a výsledné skóre vznikne súčtom hodnotení tímu v jednotlivých pozíciách. Kľúčom k dobrému výsledku sú znalosti fyziky, dobrý rétorika, tímová práca a rýchle kritické myslenie.

Fyzikálna olympiáda (FO)

Fyzikálna olympiáda je určená žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.

Fyzikálny náboj

Fyzikálny náboj je medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac pripravených úloh. Náboj nie je o bezhlavej aplikácii nadobudnutých vedomostí zo školy. Úlohy si vyžadujú istú dávku kreativity a dôvtipu.

Ocenenia

školský rok 2020/2021

Fyzikálny náboj

november 2021 — seniorská kategória — 18. miesto v celoslovenskom kole — Martin Dunca, Martin Marcinčák, Martin Mičuch, René Stráňai a Matúš Gbúrik

Turnaj mladých fyzikov

október 2021 — prijatie a blahoželanie prezidentky Zuzany Čaputovej na stretnutí v prezidentskom paláci k medzinárodným úspechom v Gruzínsku — Veronika Ucekajová

júl 2021 — vicemajster sveta medzinárodného kola Turnaja mladých fyzikov (IYPT) v gruzínskom Kutaisi a titul najlepšej ženskej účastníčky turnaja — Veronika Ucekajová

máj 2021 — výberové sústredenie pred Medzinárodným kolom Turnaja mladých fyzikov (IYPT), Veronika Ucekajová bola zvolená ako kapitánka národného tímu — Martin Mičuch, Boris Pasterňak, Matúš Gburík a Veronika Ucekajová

marec 2021 — 1. miesto v krajskom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole — Martin Mičuch, Boris Pasterňak, Matúš Gbúrik a Veronika Ucekajová

marec 2021 — 6. miesto v krajskom kole — Martin Dunca, Boris Pasterňák

školský rok 2019/2020

Turnaj mladých fyzikov

jún 2020 — 3. miesto v celoštátnom kole — Matúš Gbúrik, Daniel Greš a Veronika Ucekajová

február 2020 — 2. miesto v regionálnom kole — Matúš Gbúrik, Daniel Greš a Veronika Ucekajová

CERN — Európska organizácia pre jadrový výskum

Študijný pobyt učiteľov prírodovedných vied ZŠ a SŠ a študentov SŠ v CERN v Ženeve

Študijné pobyty učiteľov a študentov organizuje Oddelenie didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach a Ústav časticovej fyziky v CERN spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou.

Program je veľmi pestrý a zaujímavý. Niektorí mali to šťastie, že sa dostali skoro 100 m pod zem ku detektorom, kde objavili tisíce ton železa a kilometre káblov prepracovaných do najmenších detailov. Iní sa dostali do podzemia k experimentu NA62, kde dostali výklad ku detektorom, ktoré si mali možnosť prezrieť. Videli aj počítačové centrum CERN-u, kde sa zhromažďujú výsledky jednotlivých experimentov. Okrem CERN-u sa zastavili aj vo Winterture (švajčiarske mesto v kantóne Zürich), kde si mohli prezrieť Technoramu, švajčiarske vedecké centrum. Niektorí si mohli prezrieť Bern s rodným domom Alberta Einsteina a navštíviť v ňom Einsteinovo múzeum, iní zas vystúpili na Chamonix. Súčasťou exkurzie je aj prehliadka historickej časti Ženevy, budovy OSN a mnoho iných poznávacích zážitkov.

Čo na to naši žiaci? “Naučili sme sa veľa a videli experimenty, ktoré pripomínajú sci-fi román. Myslím, že nikto z nás by neodmietol ponuku vrátiť sa tam niekedy ako stážista, ci neskôr ako vedec.“

Prehľad študijných pobytov: 02/2008, 04/2008, 11/2008, 04/2009, 09/2009, 09/2010, 06/2013, 08/2014, 10/2015, 06/2017

High School Students Internship Programme

V školskom roku 2019/2020 bola Veronika Ucekajová z 2.D v konkurencii 160 uchádzačov z celého Slovenska vybraná na dvojtýždňový vzdelávací program stredoškolských študentov v CERNe — High School Students Internship Programme. Vzdelávací program sa uskutočnil v dňoch od 15. do 28. septembra 2019 a zúčastnili sa ho spolu 24 slovenských študentov. Študenti mali unikátnu príležitosť spoznať Ústav časticovej fyziky CERN, nakuknúť do fyzikálneho výskumu a špičkových technológií, sledovať prácu výskumníkov a rozšíriť a prehĺbiť si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom prednášok, workshopov a ďalších aktivít v spolupráci s vedcami a ďalšími študentmi.

Vyučovacie hodiny počas dištančného vyučovania

Ako prebieha dištančné vzdelávanie fyziky u nás? Aj napriek tomu, že sa dištančnou formou vedomosti nadobúdajú ťažko, a je to niekedy veľmi vyčerpávajúce, hodiny fyziky môžu byť veľmi zaujímavé. Žiaci si pripravili v domácom prostredí pokusy na tému ideálny plyn.

Prírodné vedy na Šrobárke