Fyzika

Charakteristika predmetu

Hlavným cieľom kolegov, ktorí vyučujú fyziku na našej škole, je naučiť žiakov, aby pochopili základné fyzikálne princípy a vzájomnú súvislosť javov. Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, pričom podporuje intelektuálny rozvoj žiaka, osobitne samostatné myslenie. Vo vyučovaní je najväčšia pozornosť venovaná práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov prostredníctvom prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Vyučovacie hodiny, na ktorých používame informačné a komunikačné technológie a počítače, sú pre žiakov atraktívnejšie, žiaci sa viac zapájajú do práce a radi objavujú nové. Rastie v nich záujem o vyučovací predmet, dosahujú oveľa lepšie výsledky v učení, v komunikácii s inými a pri riešení problémov.

Na konci štúdia žiak vie aplikovať fyzikálne javy na bežné javy v každodennom živote, vie ich správne pochopiť, je schopný merať s nimi súvisiace fyzikálne veličiny, tieto štatisticky vyhodnotiť, spracovať a interpretovať.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z fyziky — 2 hodiny týždenne.

Predmet je určený študentom, ktorí chcú maturovať z fyziky, študovať na lekárskej fakulte v Českej republike, na matematicko-fyzikálnej fakulte, prírodovedeckej fakulte a na technických fakultách. Obsahom hodín je učivo, ktoré si študenti osvojili počas dvoch rokov štúdia fyziky. Učivo je doplnené o celok gravitačné pole. Štruktúra vyučovacích hodín je zameraná na reprodukciu už získaných poznatkov žiakmi, rozšírenie poznatkov v jednotlivých tematických celkoch; na riešenie základných typov fyzikálnych a štruktúrovaných fyzikálnych úloh, na rozbor a opis meraní jednotlivých fyzikálnych veličín na základe zápisov z laboratórnych cvičení, na experimentálne ukážky fyzikálnych javov a ich popis a vysvetlenie.

Obsah predmetu: fyzikálne veličiny a ich meranie, mechanika a časť molekulovej fyziky a termodynamiky.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Fyzika — 6 hodín týždenne.

Predmet je ponukou pre študentov, ktorí chcú maturovať z fyziky, študovať na lekárskej fakulte v Českej republike, na matematicko-fyzikálnej fakulte, prírodovedeckej fakulte a na technických fakultách. Obsahom seminára sú témy zo stredoškolskej fyziky 2. a 3. ročníka. Tie sú doplnené tematickými celkami, ktoré sa na hodinách neprebrali, no sú súčasťou cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Seminár slúži aj ako príprava na prijímacie skúšky na lekárske fakulty v Českej republike.

Obsah predmetu: Štruktúra a vlastnosti plynov, štruktúra a vlastnosti tuhých látok, štruktúra a vlastnosti kvapalín, zmeny skupenstva látok, elektrický prúd, magnetické pole, mechanické kmitanie, vlnenie a základy fyziky mikrosveta.

Naši vyučujúci

  • RNDr. Lucia Baranová, PhD.
  • RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
  • Mgr. Ingrid Palenčárová
  • Mgr. Martin Varchol

Súťaže

Turnaj mladých fyzikov (TMF)

je súťaž pre zväčša 5-členné družstvá stredoškolákov. Obsahovo je spojením Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) so Stredoškolskou odbornou činnosťou (prezentácia riešenia nejakého problému pred odbornou porotou). Každý rok majú súťažiaci vypracovať 17 náročných úloh z rôznych oblastí fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.

Fyzikálna olympiáda (FO)

je určená žiakom stredných škôl (kategórie A, B, C a D). Organizuje sa v 4 kolách: domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci, ktorí dosiahnu na celoštátnom kole najlepšie výsledky, reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde.