Biológia

Charakteristika predmetu

Biológia ako veda patrí do oblasti Človek a príroda.

Žiaci nášho gymnázia počas prvých dvoch rokov získajú množstvo zaujímavých poznatkov o bunke, mikroorganizmoch, základnej stavbe rastlinného a živočíšneho tela, zorientujú sa v rastlinnom a živočíšnom systéme. Praktické cvičenia žiakom umožnia experimentovať, objavovať a prehlbovať svoje vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti. Učivo tretieho ročníka je rozdelené do dvoch častí a žiaci sa stretávajú s vybranými kapitolami z genetiky a biológia človeka poskytne žiakom detailnejšiu predstavu o fungovaní ľudského tela a upozorní na najbežnejšie ochorenia a prevenciu. Biológia ako veda je plná fascinujúcich poznatkov, ktoré pomáhame naším žiakom objaviť, nadchnúť ich pre ďalšie štúdium, poskytnúť žiakom túžiacim po štúdiu medicíny cenné poznatky a vytvoriť mozaiku vedomostí, ktorá bude slúžiť ako základ pre ďalšie zveľadenie.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z biológie — 2 hodiny týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • motivovať žiakov a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej prírody,
 • formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé systémy,
 • poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka, rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu, ako aj rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany živej prírody a zdravia,
 • v závere poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Biológia — 6 hodín týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • hodiny biológie posilňujú rozvoj biologického myslenia,
 • upevniť vedomosti z predchádzajúcich ročníkov, doplniť nové poznatky a prepojiť vedomosti z viacerých ročníkov,
 • cieľom je naučiť žiakov samostatne myslieť a chápať širšie súvislosti,
 • je to proces, v ktorom sa uplatňuje vlastná činnosť žiaka, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna (kooperatívna),
 • analyzovať odborný text z diel vybraných filozofov, zovšeobecňovať ho a systematizovať poznatky,
 • hlavným cieľom je motivovať žiakov a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej prírody a vzbudiť potrebu ochrany a tvorby životného prostredia,
 • je potrebné využívať rôzne didaktické pomôcky, uprednostňovať modernú techniku, zaujímavé formy výučby, využívať medzipredmetové poznatky žiakov,
 • poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka,
 • poskytnúť a rozšíriť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému,
 • poskytnúť a rozšíriť poznatky z genetiky.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Martina Fabriciová
 • Mgr. Martina Hlinková
 • Mgr. Patrícia Illésová
 • RNDr. Petra Letošníková, PhD.
 • RNDr. Simona Novická
 • PaedDr. Zuzana Novotná
 • Mgr. Dajana Piter Bučko
 • RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.

Súťaže

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je dobrovoľná a celá záujmová činnosť žiakov prebieha pod odborným vedením školiteľa. Žiaci rozpracujú vybranú tému a venujú sa bádateľskej činnosti, získané výsledky žiaci prezentujú pred odbornou komisiou. Vyhlasovateľom súťaže SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

N-Trophy

je súťaž určená stredoškolákom, ktorí si svoje vedomosti a zručnosti overujú v biológii, chémii, fyzike a logike. Trojčlenné tímy z celého Slovenska aj Česka plnia zaujímavé výskumné a experimentálne úlohy v daných oblastiach a tí najlepší postupujú do finále, ktoré sa koná v Brne. Súťaž je organizovaná za podpory Juhomoravského kraja.

STEB

je korešpondenčný seminár — súťaž v riešení zaujímavých problémov v oblasti biológie pre stredoškolákov. Pozostáva z piatich kôl, v každom sa riešia teoretické úlohy a krátky projekt, na ktorom pracujú študenti doma. Výhrou sú nielen zaujímavé ceny, ale aj pozvanie na návštevu nového špičkového vedeckého inštitútu v Rakúsku. Súťaž je organizovaná neziskovou organizáciou eduB v spolupráci s IST Austria.