Biológia

Charakteristika predmetu

Biológia ako veda patrí do oblasti Človek a príroda.

Žiaci nášho gymnázia počas prvých dvoch rokov získajú množstvo zaujímavých poznatkov o bunke, mikroorganizmoch, základnej stavbe rastlinného a živočíšneho tela, zorientujú sa v rastlinnom a živočíšnom systéme. Praktické cvičenia žiakom umožnia experimentovať, objavovať a prehlbovať svoje vedomosti a nadobudnúť nové zručnosti a skúsenosti. Učivo tretieho ročníka je rozdelené do dvoch častí a žiaci sa stretávajú s vybranými kapitolami z genetiky a biológia človeka poskytne žiakom detailnejšiu predstavu o fungovaní ľudského tela a upozorní na najbežnejšie ochorenia a prevenciu. Biológia ako veda je plná fascinujúcich poznatkov, ktoré pomáhame naším žiakom objaviť, nadchnúť ich pre ďalšie štúdium, poskytnúť žiakom túžiacim po štúdiu medicíny cenné poznatky a vytvoriť mozaiku vedomostí, ktorá bude slúžiť ako základ pre ďalšie zveľadenie.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Cvičenia z biológie — 2 hodiny týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • motivovať žiakov a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej prírody,
 • formovať ucelenú predstavu o rozmanitosti a jednote živej prírody, o javoch a procesoch, ktoré v nej prebiehajú, o zákonitostiach, ktorými sa riadia všetky živé systémy,
 • poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka, rozvíjať zručnosti pri práci v teréne a v prírodovednom laboratóriu, ako aj rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení úloh a školských projektov najmä v oblasti ochrany živej prírody a zdravia,
 • v závere poskytnúť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Biológia — 6 hodín týždenne.

Ciele učebného predmetu:

 • hodiny biológie posilňujú rozvoj biologického myslenia,
 • upevniť vedomosti z predchádzajúcich ročníkov, doplniť nové poznatky a prepojiť vedomosti z viacerých ročníkov,
 • cieľom je naučiť žiakov samostatne myslieť a chápať širšie súvislosti,
 • je to proces, v ktorom sa uplatňuje vlastná činnosť žiaka, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna (kooperatívna),
 • analyzovať odborný text z diel vybraných filozofov, zovšeobecňovať ho a systematizovať poznatky,
 • hlavným cieľom je motivovať žiakov a podnietiť ich záujem o ďalšie štúdium živej prírody a vzbudiť potrebu ochrany a tvorby životného prostredia,
 • je potrebné využívať rôzne didaktické pomôcky, uprednostňovať modernú techniku, zaujímavé formy výučby, využívať medzipredmetové poznatky žiakov,
 • poznávať praktický význam živých organizmov pre život človeka,
 • poskytnúť a rozšíriť poznatky o fungovaní ľudského tela ako celostného systému,
 • poskytnúť a rozšíriť poznatky z genetiky.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Martina Fabriciová
 • RNDr. Petra Letošníková, PhD.
 • PaedDr. Zuzana Novotná
 • RNDr. Marianna Prokaiová, PhD.

Súťaže

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

je dobrovoľná a celá záujmová činnosť žiakov prebieha pod odborným vedením školiteľa. Žiaci rozpracujú vybranú tému a venujú sa bádateľskej činnosti, získané výsledky žiaci prezentujú pred odbornou komisiou. Vyhlasovateľom súťaže SOČ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Aktivity

Krúžok prvej pomoci

Cieľom krúžku je viesť žiakov k ľudskosti, vzájomnej pomoci a iným humanitným aktivitám. Pripravujeme žiakov poskytnúť bezprostrednú prvú pomoc v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka. Krúžok prvej pomoci pomáha organizačne zabezpečiť mobilný odber krvi na Šrobárke, ktorý prebieha dvakrát ročne počas Valentínskej kvapky krvi vo februári a Študentskej kvapky krvi v októbri. Podieľa sa aj na rôznych ďalších aktivitách a workshopoch organizovaných Slovenským Červeným Krížom. Družstvo prvej pomoci, ktoré je súčasťou krúžku, sa celý školský rok pripravuje na celomestskú súťaž „Družstiev prvej pomoci mládeže mesta Košice“, kde si v mesiacoch máj a jún má možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci medzi svojimi rovesníkmi. V minulom školskom roku (2016/2017) sa im v tejto súťaži podarilo získať krásne prvé miesto! Staň sa dobrovoľníkom aj Ty a pridaj sa k nám. Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu života vašich najbližších. Na prvú pomoc nepotrebuješ špeciálne vybavenie, stačí chcieť!

Krúžok Praktická biológia

Krúžok Praktická biológia je zameraný na uplatňovanie teoretických poznatkov pri laboratórnej práci. Študenti získavajú praktické zručnosti pri vytváraní natívnych preparátov, zdokonaľujú svoje zručnosti s mikroskopovaním akéhokoľvek rastlinného alebo živočíšneho objektu. Žiaci jednoduchými pitvami živočíšnych orgánov získavajú ucelenú predstavu o stavbe a fungovaní jednotlivých sústav (pitva oka, srdca, dýchacieho systému). Spomínané aktivity sú doplnené o návštevy odborných pracovísk a výstav.

Beseda o plazoch

V spolupráci s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa naši študenti druhého ročníka zúčastňujú odbornej besedy so zameraním na plazy. Okrem pútavej prednášky a množstva nových zaujímavých poznatkov sa študenti mohli spriateliť s vybranými zástupcami z triedy Plazy.

Deň otvorených dverí

Počas tejto významnej šrobárskej udalosti sa aj biológia prezentuje svojím stanovišťom, kde si budúci Šrobárčania pod vedením našich šikovných študentov môžu pod mikroskopom pozrieť rôzne modifikované ústne ústroje hmyzu, pomocou laku na nechty a lepiacej pásky stiahnuť pokožku z listu a pod mikroskopom pozorovať prieduchy a na záver ich naši mladí vedci poučia o veľkom a malom krvnom obehu na reálnom bravčovom srdci. Jedným z mnohých zážitkov budú prvé skúšobné rezy skalpelom na tkanive srdca.

Zbierky

Šrobárčania sa pod odborným vedením našich kolegýň a za spolupráce usporiadateľských organizácií zúčastňujú v uliciach nášho mesta zbierok ako Deň nezábudiek, Deň narcisov, Belasý motýľ a Zbierka SČK 2018, čím nezištne pomáhajú ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú.