Anglický jazyk

Charakteristika predmetu

Anglický jazyk smeruje k dosiahnutiu úrovne B2 vo všeobecných triedach a v triede s rozšíreným vyučovaním informatiky. V triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je naším cieľom úroveň C1. V triede s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka zase úroveň B1. Tieto úrovne zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. Spoločnými znakmi vyučovania vo všetkých triedach je kreativita, využívanie informačných a komunikačných technológií v kombinácii s tradičnými metódami vyučovania, priateľská atmosféra a dôraz na aktuálne trendy vo vyučovaní s ohľadom na praktickosť uplatnenia vedomostí našich študentov v praktickom živote.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácia v anglickom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Výuka je zameraná na komunikatívne zručnosti žiakov. Počas vyučovacích hodín sa využívajú rôzne formy na dosiahnutie a rozvoj spomínaných komunikatívnych schopností. Táto komunikácia je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou i písomnou formou. Spôsobilosť ovládať anglický jazyk si vyžaduje znalosť slovnej zásoby, poznanie funkčnej gramatiky a uvedomenie si hlavných typov verbálnej interakcie a jazykových registrov.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácia z anglického jazyka — 6 hodín týždenne.

Výuka je zameraná na prípravu študentov triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka na maturitnú skúšku.

Naši vyučujúci

 • Mgr. Radomila Bučková
 • Mgr. Barbora Dudášová
 • Mgr. Slavka Ilavská
 • Mgr. Patrícia Illésová
 • PhDr. Ingrid Kerestúriová
 • Mgr. Katarína Kňazovická
 • Mgr. Viktória Kohl
 • Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.
 • Mgr. Ingrid Melichová
 • Mgr. Silvia Oravcová
 • Mgr. Ivana Petrašovičová
 • Mgr. Dana Starostová

Súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)

je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Olympiáda prebieha v štyroch súťažných kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne). Naša škola každoročne získava popredné miesta v okresných aj krajských kolách. V školskom roku 2016/2017 sme získali piate miesto na celoštátnom kole.

Shakespeare’s memorial

je súťaž v prednese textov poézie a prózy v anglickom jazyku od anglicky píšucich autorov. Naša škola je organizátorom krajského kola, ktoré je postupovým pre celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa koná v Bratislave a je organizované Prvým súkromným gymnáziom na Bajkalskej ulici.

Juvenes Translatores

Best in English

je medzinárodná jazyková súťaž online v rámci Európskej únie pre študentov stredných škôl vo veku 14 – 19 rokov. Zúčastnilo sa jej doposiaľ 16 462 študentov zo 624 škôl z 25 krajín. V roku 2019 sme získali tretie miesto v SR.

International Essay Contest

je medzinárodná súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku — International Essay Contest, Goi Peace Foundation, Japan, ktorej sme sa zúčastnili druhý rok. Tento rok sa zapojilo 37 žiakov, svoje originálne úvahy písali na tému What is life?

Aktivity

Pripomínanie si tradícií, sviatkov a významných historických udalostí krajín, jazyky ktorých sa učíme formou tematických hodín, kde sa preberá pitie čaju, umenie konverzácie, alebo sa organizuje Pancake race — palacinkový beh, ktorým si pripomíname tradíciu deň pred Popolcovou stredou, na fašiangový utorok St. Patrick’s day — všetci musia byť v zelenom na pripomenutie si dňa patróna írskeho obyvateľstva a iné. Cieľom týchto a iných podobných aktivít je priblížiť žiakom reálie anglicky hovoriacich krajín a motivovať ich týmto spôsobom, dodať im chuť učiť sa anglický jazyk, rozširovať si slovnú zásobu a vedieť viac o histórii a tradíciách.

Pancake’s Day

InfoUSA — workshop

Exkurzie do Veľkej Británie