Anglický jazyk

Charakteristika predmetu

Anglický jazyk smeruje k dosiahnutiu úrovne B2 vo všeobecných triedach a v triede s rozšíreným vyučovaním informatiky. V triede s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka je naším cieľom úroveň C1. V triede s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka zase úroveň B1. Tieto úrovne zodpovedajú Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. Spoločnými znakmi vyučovania vo všetkých triedach je kreativita, využívanie informačných a komunikačných technológií v kombinácii s tradičnými metódami vyučovania, priateľská atmosféra a dôraz na aktuálne trendy vo vyučovaní s ohľadom na praktickosť uplatnenia vedomostí našich študentov v praktickom živote.

Voliteľný predmet pre 3. ročník

Konverzácia v anglickom jazyku — 2 hodiny týždenne.

Výuka je zameraná na komunikatívne zručnosti žiakov. Počas vyučovacích hodín sa využívajú rôzne formy na dosiahnutie a rozvoj spomínaných komunikatívnych schopností. Táto komunikácia je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, skutočnosti a názory ústnou i písomnou formou. Spôsobilosť ovládať anglický jazyk si vyžaduje znalosť slovnej zásoby, poznanie funkčnej gramatiky a uvedomenie si hlavných typov verbálnej interakcie a jazykových registrov.

Voliteľný predmet pre 4. ročník

Konverzácia z anglického jazyka — 6 hodín týždenne.

Výuka je zameraná na prípravu študentov triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka na maturitnú skúšku.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Gabriela Bodnárová
  • PhDr. Ingrid Kerestúriová
  • Mgr. Katarína Kňazovická
  • Mgr. Ingrid Melichová
  • Mgr. Silvia Oravcová
  • Mgr. Dana Starostová
  • Bc. Timothy Martin (lektor)

Súťaže

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)

je predmetová súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Olympiáda prebieha v štyroch súťažných kolách (školské, okresné, krajské a celoštátne). Naša škola každoročne získava popredné miesta v okresných aj krajských kolách. V školskom roku 2016/2017 sme získali piate miesto na celoštátnom kole.

Shakespeare’s memorial

je súťaž v prednese textov poézie a prózy v anglickom jazyku od anglicky píšucich autorov. Naša škola je organizátorom krajského kola, ktoré je postupovým pre celoštátne kolo tejto súťaže, ktoré sa koná v Bratislave a je organizované Prvým súkromným gymnáziom na Bajkalskej ulici.

Aktivity

Pripomínanie si tradícií, sviatkov a významných historických udalostí krajín, jazyky ktorých sa učíme formou tematických hodín, kde sa preberá pitie čaju, umenie konverzácie, alebo sa organizuje Pancake race — palacinkový beh, ktorým si pripomíname tradíciu deň pred Popolcovou stredou, na fašiangový utorok St. Patrick’s day — všetci musia byť v zelenom na pripomenutie si dňa patróna írskeho obyvateľstva a iné. Cieľom týchto a iných podobných aktivít je priblížiť žiakom reálie anglicky hovoriacich krajín a motivovať ich týmto spôsobom, dodať im chuť učiť sa anglický jazyk, rozširovať si slovnú zásobu a vedieť viac o histórii a tradíciách.