Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2023)

Projekt financovaný Európskou úniou

Číslo zmluvy 2023-1-SK01-KA121-SCH-000128365

Program
Erasmus+
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ akcie
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania
Výzva
2023
Kolo
1 kolo
Začiatok projektu
01/06/2023
Koniec projektu
31/08/2024
Trvanie projektu (mesiace)
15 mesiacov

Skupinové mobility

Poľsko

V dňoch 2. a 3. októbra 2023 pani profesorky Fabriciová, Hribová a pán profesor Lukačín navštívili Medzinárodnú školu v Poznani v rámci programu Erasmus+. Pozreli sa na hodiny chémie, biológie, angličtiny, EE, fyziky či matematiky, rozprávali sa s IB študentami aj učiteľmi a okrem zážitkov si odniesli aj niekoľko nápadov a inšpirácií, ktoré využijú na svojich hodinách a podelia sa o ne s kolegami.

At the beginning of October, Miss Fabriciová, Mrs Hribová and Mr Lukačín visited International School of Poznan via programme Erasmus+. They observed chemistry, biology, physics and mathematics lessons, spoke to IB students and teachers and they came back inspired with several ideas they would like to implement in their lessons and share with their colleagues.


Poľsko

V dňoch 1. až 6. októbra 2023 sa uskutočnila mobilita žiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+ Human Ingenuity (Ľudská vynaliezavosť). Desať našich žiačok a jednu našu učiteľku privítalo poľské mesto Poznań. Žiaci boli ubytovaní v hostiteľských rodinách a mali tak možnosť nahliadnuť do bežného života poľskej rodiny.

Naša partnerská škola International School of Poznań pre nás pripravila atraktívny program. Boli sme na rôznych zaujímavých vyučovacích hodinách a potom stredoškolské lavice nahradili tie vysokoškolské na Univerzite Adama Mickiewicza. Na Fakulte biológie sme si vypočuli inšpiratívnu prednášku o parazitoch a zúčastnili sme sa kreatívneho workshopu.

V historickom meste Poznań sme spoznali okrem očarujúceho centra aj futbalový štadión, kde sme sa osobne stretli s významnými hráčmi tímu Lech Poznań. Jednou z top aktivít v meste bola návšteva múzea Enigma Cipher Center. Táto interaktívna výstava nám ponúkla pohľad do fascinujúcej histórie šifrovacieho stroja Enigma, ktorý zohrával kľúčovú úlohu počas druhej svetovej vojny. Mali sme možnosť na vlastnej koži zažiť proces dešifrovania tajných správ a porozumieť úžasnej práci, ktorú vykonali poľskí kryptológovia.

Program nám spestril tiež výlet do Torune — rodného mesta Mikuláša Kopernika — ktoré je na zozname UNESCO. Navštívili sme Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy — múzeum vedeckých objavov. Interaktívne výstavy nám umožnili okúsiť rôzne aspekty vedy a techniky. Po prehliadke očarujúceho starobylého mesta sme deň ukončili návštevou planetária, kde sme mohli pozorovať projekciu vo fascinujúcom realistickom režime.

Posledný deň sme spolu s partnermi z Erasmu pracovali na projektoch v duchu hlavnej témy mobility, vyskúšali sme si prácu s umelou inteligenciou a deň v škole sme ukončili osviežením si vedomostí z chémie počas zaujímavých laboratórnych cvičení.

Naša účasť v projekte Human Ingenuity cez program Erasmus+ nás obohatila nielen o vedomosti a nové zážitky, ale tiež posilnila naše sociálne a medzikultúrne kompetencie.

From October 1 to 6, 2023, a mobility of students and teachers from our school took place within the Erasmus+ Human Ingenuity project. Ten of our students and one of our teachers were welcomed in the Polish city of Poznań. The students stayed with host families and thus had the opportunity to see the everyday life of a Polish household.

Our partner school, the International School of Poznań, prepared a stimulating programme for us. We attended various interesting classes at the school itself and later went to Adam Mickiewicz University. At the Faculty of Biology, we listened to an inspiring lecture about parasites and participated in a creative workshop.

In the historic city of Poznań, in addition to the charming city centre, we got to see the football stadium, where we met prominent players of the Lech Poznań team in person. One of the most impressive attractions in the city was the Enigma Cipher Centre. This interactive exhibition offered us a glimpse into the fascinating history of the Enigma machine, which played a key role during World War II. We had the opportunity to experience firsthand the process of deciphering secret messages and understand the amazing work done by Polish cryptologists.

The programme also included a trip to the city of Toruń — the birthplace of Nicolaus Copernicus — which is on the UNESCO list. In Toruń, we visited the Modernity Center Młyn Wiedzy — a museum of scientific discoveries. Its interactive exhibitions allowed us to experience various aspects of science and technology. After a tour of the charming historical city, we ended the day with a visit to the planetarium, where we could observe a fascinating projection.

On the last day, together with our Erasmus+ partners, we worked on projects related to human ingenuity, the main theme of the mobility. We practised using artificial intelligence and ended our school day by refreshing our knowledge of chemistry in an interesting laboratory practical.

Our participation in the Human Ingenuity project through the Erasmus+ programme enriched us not only with knowledge and new experiences, but also strengthened our social and intercultural competences.